Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/196

Projekta nosaukums: Taisnīgs līdzsvars starp privātumu un drošību kibertelpā: stingru datu aizsardzības standartu izveide Eiropā

Projekta sadarbības partneri: Tartu Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017 - 31.03.2021

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,805.88 EUR , 6,690.31 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izpētīt privātuma un drošības jēdzienu nozīmi un saturu kibertelpā, to savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz datu aizsardzības tiesībām, konstatēt galvenās problēmas Eiropas Savienības un nacionālajā datu aizsardzības regulējumā un praksē un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai.

Projekta rezultāti:
1.    Zinātnisko rakstu un publikāciju skaits       6

Projekta I ceturksnī (01.03.2018.-30.06.2018.) veiktās darbības:

Projekta sākumposmā tiek veikta zinātniskās literatūras izpēte un analīze par privātuma un drošības jēdzienu saturu, to attīstību kibertelpā un savstarpējo mijiedarbību. Tiek gatavots zinātniskās publikācijas melnraksts, kā arī izstrādāts zinātniskās monogrāfijas saturs. 

Pēcdoktorante Irēna Ņesterova projekta mobilitātes ietvaros no 24.-30. jūnijam piedalījās Eiropas Publiskās pārvaldes institūta (European Institute of Public Administration) rīkotajā mācību kursā "Datu aizsardzības sertifikācija: pilns kurss" (Data Protection Certification: the Complete Course) Nīderlandē, Māstrihtā, iegūstot padziļinātas zināšanas par datu aizsardzību un datu drošību.

Projekta II ceturksnī (01.07.2018.-30.09.2018.) veiktās darbības: 

Projekta II ceturksnī tiek turpināta zinātniskās literatūras izpēte un analīze, kā arī zinātniskās monogrāfijas satura izstrāde. Tiek gatavots zinātniskās publikācijas melnraksts.
Sagatavots zinātniskais raksts “Datu aizsardzības tiesību pamati” kolektīvajai zinātniskajai monogrāfijai “Informācijas sabiedrības tiesību pamati”.
Projekta mobilitātes ietvaros 10.14. septembrim dalība Eiropas Tiesību akadēmijas (Academy of European Law) rīkotajā vasaras skolā “Eiropas Datu aizsardzības tiesības” (Summer course on European Data Protection Law) Trīrē, Vācijā.

Projekta III ceturksnī (01.10.2018.-31.12.2018.) veiktās darbības:

23. novembrī dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Riga Readings in Social Sciences 2018 “Baltic Sea Region: One Hundred Years On” ar referātu “The Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age”, kuru rīkoja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts. Notiek darbs pie zinātniskās publikācijas gatavošanas.
Pētījuma ietvaros tika apmeklēta pasaulē lielākā tehnoloģiju konference - Tīmekļa samits (Web Summit), kura laikā tika apspriestas aktuālitātes privātuma un drošības jomā Eiropas un pasaules līmenī.

Projekta IV ceturksnī (01.01.2019.-31.03.2019.) veiktās darbības:

27. februārī dalība LU 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Juridiskās fakultātes Starptautisko publisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā ar referātu “Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību”.

Sagatavots zinātniskais raksts “Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību” un iesniegts publicēšanai LU 77. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam.

Sagatavots zinātniskais raksts “The Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age” un pieņemts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences Riga Readings in Social Sciences 2018 “Baltic Sea Region: One Hundred Years On” rakstu krājumam.

Sabiedrības informēšana par pētījuma tematu: 28.janvārī dalība Datu valsts inspekcijas sadarbībā ar Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju rīkotajā atvērto durvju dienu pasākumā skolēniem par godu Eiropas datu aizsardzības dienā ar prezentāciju “Privātums un drošība interneta laikmetā - Kāpēc ir būtiski to aizsargāt?”

Zinātniskā vizīte Šefīldas Universitātē Juridiskajā fakultātē (School of Law, University of Sheffield) no 28. februāra līdz 8. martam. Vizītes ietvaros 5. martā nolasīta vieslekcija “Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age: the Implications of the GDPR and European Case-law” (Mainīgās attiecības starp privātumu un drošību datu laikmetā: Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Eiropas tiesu prakses ietekme), ko organizēja Šefīldas Universitātes Digitālās sabiedrības tīkls (Digital Society Network).

   

Projekta V ceturksnī (01.04.2019.-30.06.2019.) veiktās darbības:

Dalība NATO Stratēģiskās Komunikācijas Izcilības Centra (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) rīkotajā ikgadējā starptautiskā konferencē Riga StratCom Dialogue 2019, kas notika 11. un 12. jūnijā.
Irēna Ņesterova moderēja diskusiju “Beyond intelligence: how to make AI accountable?” ("Tālāk par intelektu: Kā nodrošināt mākslīgā intelekta atbildību?"), kurā tika apskatītas jauno tehnoloģiju iespējas, izaicinājumi un riski. Diskusijas dalībnieki bija Harvard / MIT Mākslīgā Intelekta Iniciatīvas Ētika un Pārvaldības direktors Tim Hwang, Microsoft ES pārvaldības lietu vadītājs Maciej Surowiec, Vīnes Tehnoloģiju Universitātes doktorants Károly Zsolnai-Fehér, LMT pakalpojumu sistēmu direktors Elgars Goba.
Konferences programma pieejama: https://rigastratcomdialogue.org/wp-content/uploads/2019/06/StratCom-Dialogue_Programme_05.06.2019_v2.pdf
Diskusijas videoieraksts pieejams: https://www.facebook.com/StratComCOE/videos/698737203889068/

Zinātniskais raksts “Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību” publicēts Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 357. – 364.lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiskas-konferences/Jur.konf-77_38_Nesterova.pdf  Rakstā izvērtēti drošības, kiberdrošības un informācijas drošības jēdzieni, kā arī aplūkots, kā šie jēdzieni ir saistīti ar datu aizsardzību. Raksts atklāj, kā Vispārīgā datu aizsardzības regula vēl vairāk sasaista drošību un datu aizsardzību divos veidos: 1) ieviešot uz risku balstītu pieeju, kas ir pazīstama un tiek piemērota informācijas drošības jomā, kā būtisku elementu arī datu aizsardzības jomā; 2) ieviešot personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas pienākumu.

Sagatavots raksts “Vispārīgās datu aizsardzības regulas pirmais gads: ko mācīties no citu valstu pieredzes”, kas publicēts žurnālā “Jurista Vārds”, 28.05.2019., Nr. 21. Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274747-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-pirmais-gads-ko-macities-no-citu-es-valstu-pieredzes/. Rakstā ir sniegts pārskats par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regulas) piemērošanu nacionālajā līmenī, apkopojot ES uzraudzības iestāžu pirmo praksi, tai skaitā attiecībā uz datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas procedūru piemērošanu un pirmajiem sodiem par Regulas prasību pārkāpumiem. Raksts atklāj, ka uzraudzības iestāžu lēmumos lielākoties ir  konstatēti Regulā noteikto personas datu apstrādes principu pārkāpumi. Vieni no biežākajiem pārkāpumiem ir datu drošības principa neievērošana un atbilstošu tehnisku un organizatorisku drošības pasākumu neveikšana.

Projekta mobilitātes ietvaros 16. maijā apmeklēta konference “Mākslīgā intelekta attīstība” (“Rise of AI”) Berlīnē, Vācijā.

Vizīte pie sadarbības partnera Tartu Universitātes, Igaunijā, kuras ietvaros notika tikšanās ar projekta partneri. 22. maijā piedalījos seminārā “Tuvāks skats: Mākslīgais intelekts un tiesības” (Closer Look: AI and Law), ko organizēja Igaunijas Legal Hackers. 23. maijā piedalījos doktorantu seminārā “Algoritmiskā pārvaldība un algoritmu pārvaldība: ētiskie un juridiskie izaicinājumi” (Algorithmic Governance and Governance of Algorithms: Ethical and Legal Challenges).

Apstiprināts pieteikums “Mass Data Gathering and Surveillance: the Fight against Facial Recognition Technology in the Globalized World” (“Masveida datu vākšana un uzraudzība: cīņa pret sejas atpazīšanas tehnoloģijām globālajā pasaulē”)  starptautiskajai zinātniskai konferencei “Globalization and Its Socio-Economic Consequences” (Globalizācija un tās sociali ekomiskās sekas), ko rīko Žilinas universitāte, Slovākijā no 9. līdz 10. oktobrim.

Projekta VI ceturksnī (01.07.2019.-30.09.2019.) veiktās darbības:

Sagatavots zinātniskais raksts “Mass Data Gathering and Surveillance: the Fight against Facial Recognition Technology in the Globalized World” un iesniegts publicēšanai Žilinas universitātes starptautiskās zinātniskās konferences “Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2019” rakstu krājumam.

Sagatavots raksts “Sejas atpazīšanas tehnoloģijas un Vispārīgā datu aizsardzības regula", kas publicēts žurnālā “Jurista Vārds”, 24.09.2019., Nr. 38. Pieejams: juristavards.lv/doc/275291-sejas-atpazisanas-tehnologijas-un-vispariga-datu-aizsardzibas-regula/.

Zinātniskā vizīte Eiropas Universitātes Institūtā (European University Institute) 22.07.2019.- 07.08.2019., kur veikta zinātniskās literatūras izpēte turpmākiem pētījumiem.

Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti tika izmantoti jaunrades un tehnoloģiju festivāla Inovuss (www.inovuss.lv/lv/) paneļdiskusijā “Kad tehnoloģijas pārkāpj sarkano robežu” 31. augustā.  Diskusijā kopā ar Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētnieci Irēnu Ņesterovu piedalījās arī Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, un diskusiju vadīja TechChill konferences līdzdibinātājs Ernests Štāls. Diskusijas dalībnieki apmainījās ar viedokļiem par mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un riskiem, kādā veidā tos novērst un kā nodrošināt ētisko normu ievērošanu, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai.

Projekta VII ceturksnī (01.10.2019.-31.12.2019.) veiktās darbības:

9. oktobrī Irēna Ņesterova uzstājās ar referātu “Masveida datu vākšana un uzraudzība: cīņa pret sejas atpazīšanas tehnoloģijām globalizētajā pasaulē” (“Mass data gathering and surveillance: the fight against facial recognition technology in the globalized world”) Žilinas Universitātes rīkotajā 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Globalizācija un tās sociālekonomiskās sekas 2019" (Globalization and its socio-economic consequences 2019) Slovākijā.

Zinātniskais raksts "Mass data gathering and surveillance: the fight against facial recognition technology in the globalized world" publicēts atvērtas piekļuves rakstu krājumā: SHS Web Conf. 74 03006 (2020) DOI: 10.1051/shsconf/20207403006. Pieejams: www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/02/shsconf_glob2020_03006/shsconf_glob2020_03006.html

21. oktobrī pētniece uzstājās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Transatlantiskais Dialogs 2019 (2019 Transatlantic Dialogue (TAD 15)) “Administratīvās valsts atjaunošana: uzticēšanās, iesaiste, drošība un identitāte” (“Restoring the Administrative State: Trust, Engagement, Security, and Identity”), Ņujorkā. Irēna prezentēja ziņojumu “Tālāk par drošību: sejas atpazīšanu tehnoloģiju izmantošanas regulējums Eiropā” (“Beyond Security: Regulating the Use of Facial Recognition Technology in Europe”) darbnīcā “Digitālā un fiziskā drošība”.

Sadarbības vizītes pie projekta sadarbības partnera - Tartu universitātes. 3. decembrī Irēna Ņesterova nolasīja vieslekciju “Šķērsojot tiltu starp drošību un datu aizsardzību: pirmās Vispārīgās datu aizsardzības regulas uzraudzības lietas ES” (“Crossing the bridge between security and data protection: the first GDPR enforcement actions across the EU”) Tartu universitātē, Tallinā.

Projekta VIII ceturksnī (01.01.2020.-31.03.2020.) veiktās darbības:

Irēna Ņesterova uzstājās ar referātu “Nebeidzamā cīņa pret masveida uzraudzību: EST līdzsvara meklējumi starp privātumu un drošību” LU 78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Juridiskās fakultātes Starptautisko publisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā, kas notika 2020. gada 13. oktobrī.

Sagatavots zinātniskais raksts “Nebeidzamā cīņa pret masveida uzraudzību: EST līdzsvara meklējumi starp privātumu un drošību” un pieņemts publicēšanai LU 78. starptautiskās konferences rakstu krājumā.

28. janvārī dalība divos pasākumos, kas tika rīkoti, atzīmējot četrpadsmito Eiropas datu aizsardzības dienu: informatīvajā pasākumā “Datu degustācija”, kurā piedalījās Datu valsts inspekcijas un Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas rīkotajā EDAT darba grupas diskusijā.

Projekta mobilitātes ietvaros no 22.-24. janvārim apmeklēta CPDP rīkotā starptautiskā konference Datori, Privātums un Datu aizsardzība 2020 “Datu aizsardzība un mākslīgais intelekts” (Computers, Privacy and Data Protection conference (CPDP 2020) “Data Protection and Artificial Intelligence” Briselē, Beļģijā.

Akceptēts pieteikums dalībai IV Sofijas Juridiskās zinātnes nedēļas konferencei “Law and Revolution”, ko organizē Sofijas Universitāte “St. Kliment Ohridski”, Sofijā, Bulgārijā ar ziņojumu “The AI revolution and the regulation of state surveillance: the role of the ECtHR and the CJEU in striking the right balance between security and fundamental rights”. Konference bija plānota no 2020. gada 27. līdz 28. martam, bet saistībā ar ārkārtas situāciju pārcelta uz novembri.

Akceptēts pieteikums dalībai 28. NISPAcee starptautiskajā konferencē ar referātu “Regulation of AI Surveillance: Building a Shield to Protect Fundamental Rights and Values in the EU”, Horvātijā, Splitā. Konference bija plānota no 2020. gada 14. līdz 16. maijam, bet saistībā ar ārkārtas situāciju pārcelta uz oktobri.

Projekta IX ceturksnī (01.04.2020.-30.06.2020.) veiktās darbības:

Zinātniskais raksts “Nebeidzamā cīņa pret masveida uzraudzību: EST līdzsvara meklējumi starp privātumu un drošību” publicēts LU 78. starptautiskās konferences rakstu krājumā. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošana nacionālajās tiesībās. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 87.-94.lpp. Raksts pieejams:

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiskas-konferences/JUZK-78-2020/juzk.78.10-Nesterova.pdf

Sagatavots un apstiprināts pieteikums "The Global Flood of COVID-19 Contact Tracing Apps: Sailing with Human Rights and Data Protection Standards against the Wind of Mass Surveillance" starptautiskajai zinātniskai konferencei “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, ko rīko Žilinas universitāte, Slovākijā no 21. līdz 22. oktobrim, 2020.

Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 28. NISPAcee ikgadējā konference, kurā bija akceptēts pēcdoktorantes pieteikums, tika atcelta.

Turpināts darbs pie zinātniskās monogrāfijas izstrādes. 

Pēcdoktorante Irēna Ņesterova izstrādāja projekta pieteikumu “Uzticama un uz cilvēku vērsta mākslīgā intelekta regulējuma izstrāde” Latvijas Zinātņu Padomes izsludinātajam Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam, lai turpinātu pēcdoktorantūras projektā iesākto pētījumu. Projekts tika novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, iegūstot 12,5 punktus (virs vidējā vērtējuma sociālo zinātnes nozares grupā – 11,07) un svērto vidējo vērtējumu 83 (vidējais vērtējums sociālo zinātnes nozares grupā – 73 ). Tomēr projekts nepārsniedza finansējuma saņemšanas slieksni, ņemot vērā zemo finansēto projektu skaitu (tika finansēti 47 no 414 iesniegtajiem projektiem jeb 12,1%). Vienlaicīgi projekta augstais novērtējums ir atzīstams par labu rezultātu, lai uz tā pamata izstrādātu nākamos pieteikumus citos projektu konkursos. 

Ziemeļvalstu Ministru padomes organizācija Nordforsk Zinātnes un inovācijas programmas par publiskā sektora digitalizāciju ietvaros ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu pētniecības projektam Critical Understanding of Predictive Policing. Projektu īstenos starptautiska zinātniskā grupa, sadarbojoties vairāku valstu pētniekiem. Pēcdoktorante Irēna Ņesterova kopā ar partneriem piedalījās pieteikuma izstrādē un vadīs projekta īstenošanu Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes institūta ietvaros, tādējādi attīstot pēcdoktorantūras projektā iesākto pētījumu. Vairāk informācijas par apstiprināto projektu ir pieejama šeit: https://www.nordforsk.org/projects/critical-understanding-predictive-policing

Projekta X ceturksnī (01.07.2020.-30.09.2020.) veiktās darbības: 

Sagatavots zinātniskais raksts "The Global Flood of COVID-19 Contact Tracing Apps: Sailing with Human Rights and Data Protection Standards against the Wind of Mass Surveillance" un iesniegts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, ko rīko Žilinas universitāte un kas notiks virtuāli no 21. līdz 22. oktobrim, rakstu krājumam.  

Sagatavots raksts "Apturi Covid-19 ar vai bez digitālām tehnoloģijām: tālāk par privātuma un datu aizsardzības prasībām", kas 6. oktobrī publicēts žurnāla “Jurista Vārds” speciālajā izdevumā “Dati kā tehnoloģiju laikmeta resursi: izmantošana un aizsardzība”. Raksts pieejams: https://juristavards.lv/doc/277295-apturi-covid-19-ar-vai-bez-digitalam-tehnologijam-talak-par-privatumu-un-datu-aizsardzibu/  

Veikta sadarbības un pētniecības vizīte pie projekta sadarbības partnera Tartu Universitātes un Tallinas Tehnoloģiju Universitātes, Igaunijā. Vizīšu laikā notika tikšanās ar igauņu pētniekiem, lai apspriestu nākotnes sadarbības iespējas.  

Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem IV Sofijas Juridiskās zinātnes nedēļas konference “Law and Revolution”, kurā bija akceptēts pieteikums, tika atcelta. 

Turpināts darbs pie monogrāfijas izstrādes. 

Projekta XI ceturksnī (01.10.2020.-31.12.2020.) veiktās darbības:  

Turpināts darbs pie monogrāfijas rakstīšanas. 

Zinātniskais raksts "The Global Flood of COVID-19 Contact Tracing Apps: Sailing with Human Rights and Data Protection Standards against the Wind of Mass Surveillance" publicēts Žilinas Universitātes konferences "The 20thInternational Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020" atvērtas piekļuves rakstu krājumā SHS Web of Conferences 92, 01035 (2021). Pieejams: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/03/shsconf_glob20_01035/shsconf_glob20_01035.html  

1. oktobrī dalība Kauņas Tehnoloģiju Universitātes rīkotajā tiešsaistes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Forum on Innovative Technologies and Management for Sustainability – 2020” (ITMS’20) ar referātu "Stop COVID-19 with or without Digital Technologies: Beyond Privacy and Data Protection Requirements".

21. oktobrī dalība Žilinas Universitātes rīkotajā tiešsaistes starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Globalization and its socio-economic consequences 2019" ar referātu "The Global Flood of COVID-19 Contact Tracing Apps: Sailing with Human Rights and Data Protection Standards against the Wind of Mass Surveillance.

Projekta XII ceturksnī (01.01.2021.-31.03.2021.) veiktās darbības:   

Dalība CPDP rīkotajā tiešsaistes starptautiskajā konferencē Datori, privātums un datu aizsardzība 2021(Computers, Privacy and Data Protection conference (CPDP 2021)) “Enforcing Rights in a Changing World”, kas notika no 27.-29. janvārim. 

Irēna Ņesterova pabeidza darbu pie zinātniskās monogrāfijas “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas ierobežošanai.” manuskripta sagatavošanas.  

Monogrāfiju paredzēts publicēt atvērtās piekļuves izdevumā elektroniski formā, kā arī drukātā formā. Monogrāfijas manuskripts iesniegts un pieņemts publicēšanai izdevniecībā. Grāmatu plānots izdot 2021. gadā. 

 
Last changed