Projekta nosaukums: Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/082
Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2017.-30.11.2020.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR.
Projekta mērķis: Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu tādos starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos kā “Futures for Diplomacy” (Klingendāla institūts) un “The Future of Diplomacy Project” (Hārvardas Universitāte), kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

Projekta rezultāti:

 • Zinātnisko rakstu un publikāciju skaits: 6
 • Dalība akadēmiskajās konferencēs: 11
 • Padziļinātās intervijas Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: 48
 • Konsultācijas ārvalstīs: 6

Projekta īstenošanas vieta: Sociālo un politisko pētījumu institūts

 

Projekta īstenošana:

01.12.2017. - 28.02.2018.

 • Izveidoti ārlietu ministriju darbības modeļi (vārtu sargātāja modelis un koordinētais sinerģijas modelis), strukturālo un funkcionālo pārmaiņu matricas, kurā ir iekļautas atziņas no Klingendāla institūta (The Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’) ekspertu un asociēto pētnieku darbiem.
 • 2. februārī dalība digitālās diplomātijas darba grupās Hāgā, kuras organizēja Nīderlandes Ārlietu ministrija sadarbībā ar Klingendāla institūtu, Oksfordas universitāti, Dienvidkalifornijas Universitātes Publiskās diplomātijas centru un vairākām vadošajām Eiropas diplomātijas domnīcām. Publicitātes pasākums. Vieta; datums: Hāga, Nīderlande; https://www.diplomacycamp.org/schedule/

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/52567/ https://www.lu.lv/zinas/t/52570/

 • Iesniegta un apstiprināta priekšlasījuma tēma AABS konferencei Stenforda universitātē. Priekšlasījuma tēma: The Role of Denmark in the Renewal of Latvian Independence Vieta; datums: Palo Alto, Kalifornija, ASV; 01-03.06.2018. http://aabs2018.stanford.edu/#start
 • Darbs pie Riga Readings in Social Sciences 2018 konferences organizēšanas LU SZF Rīgā 2018. gada 22.-23. novembrī. Šīs konferences ietvaros tiks organizēts panelis par diplomātijas transformāciju mūsdienās. Patlaban ir izstrādāts paper proposal koncepts. Notiek darbs pie informācijas salikšanas mājaslapā.
 • Uzstāšanas ar lekcijām LU Sociālo zinātņu fakultātē. Tēma: diplomātijas vēsturiskā attīstība un mūsdienu diplomātijas aktualitātes. Vieta; datums: LU SZF; 13.02.2018.
 • Dalība LU 76. konferencē. Politoloģijas sekcija. Vieta; datums: LU SZF; 16.02.2018. https://www.lu.lv/konference/programma/?year=2018
 • Darbs pie atvērto lekciju nolasīšanas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.
 

01.03.2018. - 31.05.2018.

 • Vākta informācija un dati (publikācijas, ziņojumi, gadagrāmatas, domnīcu publikācijas) par pārmaiņām Igaunijas un Lietuvas ĀM.
 • Darbs pie Riga Readings in Social Sciences 2018 konferences organizēšanas LU SZF Rīgā 2018. gada 22.-23. novembrī. Šīs konferences ietvaros tiks organizēts panelis par diplomātijas transformāciju mūsdienās. Izstrādāta mājaslapa: https://www.rrss2018.lu.lv/
 • 25. aprīlī novadīta atklātā lekcija “Challenges and innovations in modern diplomacy” LU SZF Pavasara skolas: ES studijas Ukrainas studentiem projekta ietvaros.
 • 8. maijā uzstāšanās ar atklāto lekciju “Diplomātijas attīstības tendences Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Digitālā diplomātija un inovācijas ārlietās” LU SZF. Atklātā lekcija tika organizēta LU doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” ietvaros.
 • 14.-15. maijā dalība EL-CSID darba grupā “Diplomātija un attīstība: tendences un izaicinājumi Eiropai un tās partneriem” (Diplomacy and Development: Trends and Challenges for Europe and Its Partners). Priekšlasījuma tēma: The use of innovation diplomacy in the Scandinavian and Baltic countries. EL-CSID darba grupā tika aplūkoti vairāki dominējošie diplomātijas veidi (digitālā diplomātija, publiskā diplomātija, inovāciju diplomātija), kuri transformē katras valsts ārlietu dienestu darbu gan ministrijas centrālajā aparātā, gan diplomātiskajās misijās ārvalstīs. Darba grupas ietvaros klātesošie tika iepazīstināti arī ar SPPI plānoto konferenci “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2018”, kura norisināsies š. g. 22-23. novembrī LU SZF. Tās ietvaros tiks organizēts diplomātijas panelis.
 • Gatavošanās AABS konferencei Stenforda universitātē. Priekšlasījuma tēma: The Role of Denmark in the Renewal of Latvian Independence Vieta; datums: Palo Alto, Kalifornija, ASV; 01-03.06.2018. http://aabs2018.stanford.edu/#start
 • 31. maijā viesošanās Kalifornijas universitātē Bērklijā (University of California, Berkeley). Vizītes laikā tikšanās ar Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju institūta (Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies - ISEEES) izpilddirektoru Džefriju Peningtonu (Jeffrey A Pennington), direktora asistentu Zahariju Kelliju (Zachary Kelly) un Eiropas studiju institūta (Institute of European Studies - IES) direktora vietnieci Akasemi Ņūsami (Akasemi Newsome). Tikšanās laikā ISEEES un IES studiju centru pārstāvji tika iepazīstināti ar projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” un pārrunātas sadarbības iespējas.

Projekta īstenošana:

01.06.2018. - 31.08.2018.

 • Uzstāšanās ar priekšlasījumu par Dānijas-Latvijas diplomātiskajām attiecībām Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (Association for the Advancement of Baltic Studies - AABS) 2018. gada konferencē, kuras norisinājās Stenforda universitātē ASV (1.-3. jūnijs). http://aabs2018.stanford.edu/

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/43276/

 • 4.-9. jūnijā viesošanās Sandjego universitātē (San Diego State University), Dienvidkalifornijas universitātē (University of Southern California - USC) un Kalifornijas universitātē Losandželosā (University of California, Los Angeles – UCLA). Sandjego universitātē tika apmeklēts Eiropas studiju centrs, kā arī notika tikšanās ar tās vadītāju Klarisu Klo (Clarissa Clò). Savukārt Losandželosā tika organizēta tikšanās ar UCLA Eiropas un Krievijas centra izpilddirektori Liānu Grensi (Liana Grancea) un USC Publiskās diplomātijas centra direktoru Džeju Vengu (Jay Wang). Visās tikšanās reizēs klātesošie tika iepazīstināti ar projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” un pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.

Publicitātes pasākums: https://www.lu.lv/zinas/t/43278/

 • Dalība IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā. Vieta; datums: Latvijas Nacionālā bibliotēka; 18.-20.06.2018. https://congress.sciencelatvia.lv/
 • Apjomīga informācijas savākšana un izvērtēšana par diplomātijas pārmaiņām Dānijas un Zviedrijas ĀM. Dati: ĀM publikācijas, valdības ziņojumi, ĀM gadagrāmatas, domnīcu publikācijas, sekundārā literatūra.
 • Uzrakstīts un iesniegts zinātnisks raksts "Diplomātiskās prakses transformācija" (iesniegšanas datums: 8. augusts) publicēšanai Latvijas Ārpolitikas institūta akadēmiski recenzējamā grāmatā "Latvijas ārlietu simtgade".

Plānotā diplomātijas semināra (workshop) un sekciju popularizēšana sociālajos medijos, kas notiks konferences Riga Readings in Social Sciences 2018 ietvaros. Vieta; datums: LU SZF; 22.-23.11.2018.

Projekta īstenošana:

01.09.2018. - 30.11.2018.

 • Realizētas 23 padziļinātās intervijas ar augsta ranga diplomātiem Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas ārlietu ministrijās (ĀM). Respondentu pārraudzībā ir vai ir bijusi attiecīgā diplomātijas transformācijas joma (piem., politikas plānošana, ārējās ekonomiskās attiecības, ES jautājumi, komunikācija ar sabiedrību, digitālā un inovāciju diplomātija, diasporas politikas koordinēšana, kultūras diplomātija, personāla un konsulārie jautājumi).
 •  Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas ĀM strukturālo un funkcionālo pārmaiņu analīze par 2012. gadu. Dati: ĀM publikācijas, valdības ziņojumi, ĀM gadagrāmatas, domnīcu publikācijas, sekundārā literatūra.
 • Dalība EL-CSID, Briseles Brīvās universitātes un Kopīgās Inovāciju politikas institūta (Joint Institute for Innovation Policy) organizētajā darba grupā-konferencē “Innovation and International Relations, a future-oriented EU perspective” (04.10.) ar tēzēm par diplomātijas transformāciju Baltijas un Ziemeļvalstīs (The Transformation of Diplomacy: Innovation diplomacy in the Baltic and Nordic countries). Darba grupas-konferences mērķis bija iepazīties ar pētnieku viedokļiem par inovācijas diplomātijas attīstību Eiropā, tajā skaitā Baltijas un Ziemeļvalstīs, kā arī veidot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā. EL-CSID darba grupā-konferencē tika aplūkoti vairāki dominējošie diplomātijas veidi (piem., inovāciju diplomātija, digitālā diplomātija, zinātnes diplomātija, publiskā diplomātija), kuri transformē katras valsts ārlietu dienestu darbu gan ministrijas centrālajā aparātā, gan diplomātiskajās misijās ārvalstīs.

Publicitātes pasākums: https://www.lu.lv/en/jf/par-mums/ul-media/news/zina/t/44686/

 • Publicēts zinātnisks raksts "Diplomātiskās prakses transformācija" Latvijas Ārpolitikas institūta akadēmiski recenzējamā grāmatā "Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei". Sagatavots raksts arī angļu valodā.

Elektroniski pieejams: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-arlietu-simtgade-scenariji-nakotnei-760

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/45806/

 • Dalība diplomātijas darba sekcijās – seminārā (workshop) starptautiskās konferences Riga Readings in Social Sciences 2018 ietvaros. Sekcijas “The transformation of diplomacy: digitalization and innovation” vadīšana. Vieta; datums: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte; 22.-23.11.2018.

RRSS konferences programma: https://www.rrss2018.lu.lv/program/

 •  Darbs pie raksta sagatavošanas starptautiskajam žurnālam Journal of Baltic Studies par diplomātijas transformāciju Baltijas valstīs. Recenzējamā rakstā tiks integrētas atziņas no padziļinātajām intervijām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ĀM.

01.12.2018. - 28.02.2019.

 • Realizētas 27 padziļinātās intervijas ar augsta ranga diplomātiem Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas ārlietu ministrijās (ĀM). Respondentu pārraudzībā ir vai ir bijusi attiecīgā diplomātijas transformācijas joma (piem., politikas plānošana, ārējās ekonomiskās attiecības, ES jautājumi, komunikācija ar sabiedrību, digitālā un inovāciju diplomātija, diasporas politikas koordinēšana, kultūras diplomātija, personāla un konsulārie jautājumi).
 • Uzstāšanās Digitālās diplomātijas darba grupās Briselē ar tēzēm par diplomātijas transformāciju Baltijas un Ziemeļvalstu ĀM (The Transformation of Diplomacy: Digital and innovation diplomacy in the Baltic and Nordic countries), kuras organizēja Nīderlandes Ārlietu ministrija sadarbībā ar Oksfordas universitāti, Klingendāla institūtu, Dienvidkalifornijas Universitātes Publiskās diplomātijas centru un vairākām vadošajām Eiropas diplomātijas domnīcām (Brisele, Beļģija; 07.02). Tās mērķis bija apzināt digitālās diplomātijas izpausmes veidus mūsdienās, aplūkojot dažādu valstu gadījumus, kā arī veidojot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā.
 • Darbs pie raksta sagatavošanas starptautiskajam žurnālam Journal of Baltic Studies par diplomātijas transformāciju Baltijas valstīs. Recenzējamā rakstā tiks integrētas atziņas no padziļinātajām intervijām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ĀM. Plānotais raksta iesniegšanas periods: aprīlis, 2019.

Publicitātes pasākums:

https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48474/

 • Uzstāšanās ar atklāto lekciju “Transformācijas un inovācijas mūsdienu diplomātijā: Baltijas un Ziemeļvalstu gadījumu analīze” Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (05.02). Kopā: 2 nodarbības (8.30-12.00).

Publicitātes pasākums:

https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48291/

 • Darbs pie akadēmiska raksta sagatavošanas par diplomātijas diasporu Baltijas un Ziemeļvalstīs, kuru īsteno ārlietu ministrijas (ĀM) aplūkotajās valstīs. Raksts tiks publicēts žurnālā Diaspora Studies. Pētījumā tiks aplūkoti galvenie pārmaiņu aspekti ĀM, izmantojot ārpolitikas pārskatos, gadagrāmatās, ziņojumos un stratēģijās atrodamo informāciju, kā arī atziņas no padziļinātajām intervijām Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ĀM (oktobris, novembris 2018; janvāris, februāris, 2019). Plānotais raksta iesniegšanas periods: augusts, 2019.
 • Apstiprināts abstrakts CEECOM konferencē (Central and Eastern European Communication and Media Conference) Sofijas universitātē (Sofia University "St. Kliment Ohridski"). Datums: 18.-21.06.2019. Priekšlasījuma tēma: “The Use of Digital Diplomacy in the Baltic and Nordic Countries”.
 • Apstiprināts abstrakts IPSA (International Political Science Association) RC 2019 NAGASAKI konferencē “Global Risk, Security and Ethnicity”. Datums: 10.-11.08.2019. Priekšlasījuma tēma: “The Relationship of Innovation Diplomacy and Security in the Nordic and Baltic Countrieshttps://sites.google.com/site/ipsarc44/our-projects/other-projects/ipsa-rc44-2019-nagasaki

01.03.2019. - 31.05.2019.

 • Iesniegts raksts starptautiskajam žurnālam Journal of Baltic Studies par diplomātijas transformāciju Baltijas valstīs. Raksta nosaukums “Transformation of the Ministries of Foreign Affairs in the Baltic Countries”. Recenzējamā rakstā ir integrētas atziņas no padziļinātajām intervijām ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrijas (ĀM) diplomātiem.
 • 50 padziļināto interviju analīze un galveno atziņu integrēšana zinātniskajos rakstos. Intervijas ar augsta ranga diplomātiem Igaunijā, Dānijā, Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā un Somijā tika īstenotas no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada februārim. Respondentu pārraudzībā ir vai ir bijusi attiecīgā diplomātijas transformācijas joma (piem., politikas plānošana, ārējās ekonomiskās attiecības, ES jautājumi, komunikācija ar sabiedrību, digitālā un inovāciju diplomātija, diasporas politikas koordinēšana, kultūras diplomātija, personāla un konsulārie jautājumi).
 • Darbs pie akadēmiska raksta sagatavošanas par diplomātijas diasporu Baltijas un Ziemeļvalstīs, kuru īsteno ārlietu ministrijas (ĀM) aplūkotajās valstīs. Raksts tiks publicēts žurnālā Diaspora Studies sadarbībā ar LU pēcdoktorantūras vadošo pētnieci Dr. Ievu Birku. Pētījumā tiks aplūkoti galvenie pārmaiņu aspekti ĀM, izmantojot ārpolitikas pārskatos, gadagrāmatās, ziņojumos un stratēģijās atrodamo informāciju, kā arī atziņas no padziļinātajām intervijām Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ĀM (oktobris, novembris 2018; janvāris, februāris, 2019). Plānotais raksta iesniegšanas periods: augusts, 2019.
 • Gatavošanās CEECOM konferencei (Central and Eastern European Communication and Media Conference) Sofijas universitātē (Sofia University "St. Kliment Ohridski"). Datums: 18.-21.06.2019. Priekšlasījuma tēma: “The Use of Digital Diplomacy in the Baltic and Nordic Countries”.
 • Apstiprināts abstrakts CBSE 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity Gdaņskā, Polijā. Datums: 26-29.06.2019. Priekšlasījuma tēma: "Comparative Research on Foreign Ministries in the Baltic and Nordic Countries", kā arī vienas sekcijas vadīšana "P 8: Social and National Values and Identities". Gatavošanās konferencei.
  http://cbse2019.systemcoffee.pl/
  http://cbse2019.systemcoffee.pl/userfiles/file/CBSE2019_panels_program_0526.pdf
 • Gatavošanās IPSA (International Political Science Association) RC 2019 NAGASAKI konferencei “Global Risk, Security and Ethnicity”. Datums: 10.-11.08.2019. Priekšlasījuma tēma: “The Relationship of Innovation Diplomacy and Security in the Nordic and Baltic Countrieshttps://sites.google.com/site/ipsarc44/our-projects/other-projects/ipsa-rc44-2019-nagasaki
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas prestižajam žurnālam The Hague Journal of Diplomacy (HJD). Raksta tēma: “Innovation diplomacy in the Nordic and Baltic countries”. Raksts tiek gatavots kopā ar dāņu pētnieci Lisu H. Andersoni (Lise H. Andersen, University College London).
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Raksta tēma ir par digitālo diplomātiju Baltijas un Ziemeļvalstīs.
 • Darbs pie atklātās lekcijas sagatavošanas LU SZF doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” ietvaros. Lekcijas tēma: “Diplomātijas attīstības tendences Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Digitālā diplomātija un inovācijas ārlietās. Plānotais uzstāšanās datums: 4. jūnijs.

01.06.2019.-31.08.2019.

 • Uzstāšanās CEECOM konferencē (Central and Eastern European Communication and Media Conference) Sofijas universitātē (Sofia University "St. Kliment Ohridski"). Datums: 18.-21.06.2019. Priekšlasījuma tēma: “The Use of Digital Diplomacy in the Baltic and Nordic Countries”.

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50449/

 • Uzstāšanās CBSE 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity konferencē Gdaņskā, Polijā. Datums: 26-29.06.2019. Priekšlasījuma tēma: "Comparative Research on Foreign Ministries in the Baltic and Nordic Countries", kā arī vienas sekcijas vadīšana "P 8: Social and National Values and Identities". Informācija par konferenci. http://cbse2019.systemcoffee.pl/

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50620/

Publicitātes pasākums: https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/ul-media/news/zina/t/51087/https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/

 • Pirms un pēc dalības IPSA-AISP konferencē Nagasaki universitātē (10.-11. augusts) tikšanās ar vairākiem ārpolitikas ekspertiem. Pirms konferences D.Kļaviņš tikās ar Kitakiušu universitātes asociēto profesoru Rio Nakai (Ryo Nakai) un Nagasaki universitātes asociēto profesoru Radomiru Kompelu (Radomir Compel), lai iepazīstinātu ar savu pētījumu un pārrunātu sadarbības iespējas. Savukārt Tokijā Didzis tikās ar Latvijas vēstnieci Daci Treiju-Masī un Tokijas rīcībpolitikas pētniecības fonda (The Tokyo Foundation for Policy Research) Līderības programmas vadītāju Tomoko Jamadu (Tomoko Yamada). Sarunā ar Tokijas rīcībpolitikas pētniecības fonda pārstāvi Didzis vienojās, ka daļu no galvenajām atziņas no pašreizējā pētījumu par inovāciju un digitālās diplomātijas izmantošanu Baltijas un Ziemeļvalstīs publicēs fonda izdotajā žurnālā.

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51090/

 • Darbs pie akadēmiska raksta sagatavošanas par diplomātijas diasporu Baltijas un Ziemeļvalstīs, kuru īsteno ārlietu ministrijas (ĀM) aplūkotajās valstīs. Raksts tiks publicēts žurnālā Diaspora Studies sadarbībā ar LU pēcdoktorantūras vadošo pētnieci Dr. Ievu Birku. Pētījumā tiks aplūkoti galvenie pārmaiņu aspekti ĀM, izmantojot ārpolitikas pārskatos, gadagrāmatās, ziņojumos un stratēģijās atrodamo informāciju, kā arī atziņas no padziļinātajām intervijām Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ĀM (oktobris, novembris 2018; janvāris, februāris, 2019).
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Raksta tēma ir par digitālo diplomātiju Baltijas un Ziemeļvalstīs.
 • Novadītas divas atklātās lekcijas LU SZF doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” ietvaros. Lekciju tēmas: “Diplomātijas attīstības tendences Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs” un “Digitālā diplomātija un inovācijas ārlietās”. Prezentāciju datums: 4. jūnijs.

Publicitātes pasākums: https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/ul-media/news/zina/t/50124/

01.09.2019.-30.11.2019.

 • Piedalīšanās Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI), Frīdriha Eberta fonda, NATO Publiskās diplomātijas departamenta, Polijas Republikas un Kanādas vēstniecības Latvijā organizētajā “Rīgas Drošības forumā 2019”. Datums: 13.09.2019. Vieta: Spīķeru koncertzāle Rīgā. Konsultēšanās ar ārpolitikas un diplomātijas ekspertiem no Baltijas valstīm.
 • Dalība starptautiskajā konferencē “Rīga Conference”. Datums: 11.-12.10.2019. Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Konferences ietvaros īstenota informācijas un analizēto gadījumu validācija - konsultācijas. Konsultēšanās ar ārpolitikas un diplomātijas ekspertiem no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Īstenota sava pētījuma informācijas un analizēto gadījumu validācija. Saite uz konferences mājaslapu: https://www.rigaconference.lv/
 • Dalība ar priekšlasījumu atklātajā pētniecības seminārā par inovācijas un diplomātijas attiecībām (tajā skaitā diplomātijas pārmaiņām Baltijas jūras reģionā), kuru organizē Bīlefeldes universitātes pētnieku grupa (RTG Workshop 'Competition and World Politics). Īstenota arī sava pētījuma informācijas un analizēto gadījumu validāciju. Konsultēšanās ar ārpolitikas un diplomātijas ekspertiem. Datums: 23.-26.10.2019. Vieta: Bīlefeldes universitāte. Publicitātes pasākums: https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/ul-media/news/detailed-view/t/52141/
 • Uzstāšanās ar priekšlasījumu starptautiskā konferencē “Riga Readings in Social Sciences” 2019. Konferences ietvaros organizēta darba grupas (workshop) sekcija par pārmaiņām diplomātijā, tajā skaitā sekcijas vadīšana. Konsultēšanās ar ārpolitikas ekspertiem.  Īstenota arī sava pētījuma informācijas un analizēto gadījumu validāciju. Datums: 14.-15.11.2019. Vieta: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. Saite uz RRSS mājaslapu: https://www.rrss.lu.lv/en/
 • Publicēts zinātnisks raksts starptautiski recenzējamā žurnālā “Diaspora Studies”. Autori: Dr.sc.pol. Ieva Birka un Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš. Raksta nosaukums: “Diaspora diplomacy: Nordic and Baltic perspective”. Raksts piedāvā salīdzinošu pārskatu par jaunākajiem notikumiem Baltijas un Ziemeļvalstu diasporas politikā, kā arī padziļināti aplūko salīdzinoši jaunu terminu - diasporas diplomātija. Papildus pārskatam par diasporas iniciatīvām astoņās valstīs, rakstā ir izmantotas arī intervijas ar Baltijas un Ziemeļvalstu Ārlietu ministriju pārstāvjiem. Raksts ir pieejams: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09739572.2019.1693861

Publicitātes pasākums: https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/52579/

 • Publicēts zinātnisks raksts “ES inovācijas rīcībpolitika un inovācijas diplomātija: situācijas izvērtējums ārpolitikas kontekstā un iespējas Latvijai” (99.-111. lpp.). Žurnāls: Latvijas intereses ES.  Žurnāla "Latvijas intereses ES" 2019. gada 2. numura galvenā tēma ir Baltijas valstu sadarbība dažādās jomās. Autori no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas analizē Baltijas valstu attiecības Eiropas Savienības politiku kontekstā.  Raksts pieejams:
 • https://www.mfa.gov.lv/images/ES/Sabiedribas_Informesana_ES_jaut/ES-2019_2_WEB.pdf
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Raksta tēma ir par digitālo diplomātiju Baltijas un Ziemeļvalstīs.
 

01.12.2019.-29.02.2020.

 • Apstiprināts raksts “Transformation of the Ministries of Foreign Affairs in the Baltic countries” starptautiskajā žurnālā Journal of Baltic Studies (apstiprinājums: 19/02/2020).
 • Sagatavots raksts “The transformation of diplomacy and artificial intelligence: How diplomacy constrain and re-constrain world politics” grāmatai “Competition and World Politics”. Grāmatu publicēs Bīlefeldes universitāte.
 • Iesniegtas un apstiprinātas priekšlasījuma tēmas šādās konferencēs:
 1. EPSA (2020 Annual Conference of the European Political Science Association) konferencē Prāgā. Datums: 18.-21.06.2020. Apstiprinātā uzstāšanās tēma: "Innovation diplomacy in the Nordic and Baltic countries".
 2. uzstāšanās ar trīs pētījumu prezentācijām WISC (World International Studies Committee) konferencē (Global International Studies Conference) Buenosairesā. Datums. 11.-19.07.2020. Tēmas: “The Complex Relationship of Innovation Diplomacy and Security: Nordic and Baltic Perspective”, “The Role of Technology and Artificial Intelligence in Diplomacy: A Northern Europe Study” un “The Use of Digital Diplomacy in the Baltic and Nordic Countries”.
 3. piedalīšanās ar priekšlasījumu XIX Ziemeļvalstu Politikas zinātnes kongresā (Nordic Political Science Congress 2020) Reikjavīkā. Datums: 09.-15. Apstiprinātā prezentācijas tēma: “The Structural and Functional Changes in the Ministries of Foreign Affairs in the Nordic and Baltic Countries, 2004-2015”.
 • Sagatavots raksts “Insights into the dynamics of diplomacy in the future” Sylff Association digitālajai rakstu sadaļai “Voices”.
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Centrālā tēma – digitālās diplomātijas nozīme Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ārlietu ministrijās. Rakstā ir integrētas atziņas no intervijām ar Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas diplomātiem, kā arī dokumentu analīze un līdz šim nepublicēti ārlietu ministriju dati.

01.03.2020.-31.05.2020.

 • Publicēts raksts “Insights into the dynamics of diplomacy in the future” Sylff Association digitālajā rakstu sadaļā “Voices”. Skat.: https://www.sylff.org/news_voices/27766/
 • Iesniegta un apstiprināta priekšlasījuma tēma ECPR (European Consortium for Political Research) ikgadējā konferencē. Sākotnēji konferenci bija plānots organizēt Insbrukā, Austrijā, bet sakarā ar Covid-19 konference notiks virtuāli-tiešsaistē. Datums: 24.-28.08.2020. Apstiprinātā uzstāšanās tēma: “The Role of Technology and Artificial Intelligence in Diplomacy: A Northern Europe Study”.
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas žurnālam The Hague Journal of Diplomacy (HJD). Raksta tēma: “Mapping innovation diplomacy in the Nordic and Baltic countries”.
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Centrālā tēma – digitālās diplomātijas nozīme Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ārlietu ministrijās. Rakstā ir integrētas atziņas no intervijām ar Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas diplomātiem, kā arī dokumentu analīze un līdz šim nepublicēti ārlietu ministriju dati.
 • Gatavošanās EPSA (2020 Annual Conference of the European Political Science Association) konferencei. Sākotnēji konferenci bija plānots Prāgā, bet sakarā ar Covid-19 tā notiks virtuāli tiešsaistē. Datums: 18.-19.06.2020. Apstiprinātā uzstāšanās tēma: "Innovation diplomacy in the Nordic and Baltic countries".

01.06.2020.-31.08.2020.

 •  Iesniegts zinātnisks raksts vienā no vadošajiem starptautisko attiecību žurnāliem – European Journal of International Relations – SAGE (Impact factor: 3.474). Raksts izstrādāts kopā ar Dr. Kornēlijū Bjolu (Corneliu Bjola, Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group). Centrālā tēma – digitālās diplomātijas nozīme Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ārlietu ministrijās. Rakstā ir integrētas atziņas no intervijām ar Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas diplomātiem, kā arī dokumentu analīze un līdz šim nepublicēti ārlietu ministriju dati.
 • Pabeigta grāmatas nodaļa par diplomātijas un mākslīga intelekta mijiedarbību sadarbības un sāncensības kontekstā. Nodaļas nosaukums: “Diplomacy and artificial intelligence in global political competition”. Grāmatu publicēs Bīlefeldes universitāte.
 • Dalība EPSA (2020 Annual Conference of the European Political Science Association) konferencē. Sākotnēji konferenci bija plānots Prāgā, bet sakarā ar Covid-19 tā notiks virtuāli tiešsaistē. Datums: 18.-19.06.2020.
 • Uzstāšanās ar priekšlasījumu ECPR (European Consortium for Political Research) ikgadējā konferencē. Sākotnēji konferenci bija plānots organizēt Insbrukā, Austrijā, bet sakarā ar Covid-19 konference notika virtuāli-tiešsaistē. Datums: 24.-28.08.2020. Priekšlasījuma tēma: “The Role of Technology and Artificial Intelligence in Diplomacy: A Northern Europe Study”.
 • Darbs pie zinātniska raksta sagatavošanas žurnālam The Hague Journal of Diplomacy (HJD). Raksta tēma: “Mapping innovation diplomacy in the Nordic and Baltic countries”.

01.09.2020.-30.11.2020. 

 • Iesniegts zinātnisks raksts vienā no vadošajiem starptautisko attiecību/diplomātijas žurnāliem – The Hague Journal of Diplomacy (HJD). Raksta tēma: “Inovāciju diplomātija Dānijā un Zviedrijā” 
 • Komandējums uz Helsinkiem (06.09.-12.09.) ar uzdevumu savākt papildinformāciju rakstam par inovāciju diplomātiju nozīmi mūsdienās. 
 • Sagatavoti un publicēti trīs populārzinātniskie raksti. Tēmas: “Mūsdienu diplomātija un jaunās tehnoloģijas”, “Mākslīgais intelekts un diplomātija” un “Inovāciju diplomātija – divas izpratnes”. Skat.: https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/ 
Last changed