Projekta nosaukums: Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)

Projekta līguma numurs: Vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071, LU reģistrācijas Nr. ESS2017/222, finansējuma kods S217-ESS222-ZR-N-040

Projekta sadarbības partneri (ja ir): DataPro Group SIA un  Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Reģionalistikas zinātniskais institūts.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2017-31.10.2020

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,806 € ((no LU bāzes finansējuma centralizētajiem līdzekļiem 6 690,30 EUR, 5%)

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci (it īpaši Internet-based research, Big-data research, Design-based implementation research jomās), kā arī palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot profesionālās attīstības iespējas zinātniskajā institūcijā un sadarbībā ar sadarbības partneriem (zinātniskā institūcija un komersantu) un ārzemju zinātniskās institūcijas. Projekta rezultāti sekmēs jauniešu personisko izaugsmi un Latvijas ekonomisko uzplaukumu, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu. Projekts balstās pārliecībā, ka šos mērķus var sasniegt, veicot skolā kopīgu, pētniecībā balstītu izglītojošu darbu jauniešu transversālo kompetenču attīstībā un tikumiska rakstura audzināšanā (TC&CE), palīdzot viņiem kļūt par harmoniskām personām, zinošiem un atbildīgiem nākotnes ekonomikas dalībniekiem. Programmas zinātniskais mērķis ir nodrošināt zinātniskos pamatus programmas ARETE-school TC&CE attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, kā arī izmantot tiešsaistes izpētes metožu iespējas Pedagoģijas pētniecībā, izmantojot inovatīvo pētniecisko platformu ARETE-research.

Projekta rezultāti: 6 Zinātniskās publikācijas, 3 Pētījuma ziņojumi, 1 Jaunā tehnoloģija, un 1 Komersants, kas sadarbojas ar pētniecības institūcijām.

Projektā paredzētas šādas darbības: ARETE-research tiešsaistes platformas pētniecībā balstīto modelēšanu un tās pilotēšanas zinātnisko uzraudzību, nodrošinot tās inovatīvo raksturu pedagoģiskajai pētniecībai (WP1); rakstura audzināšanas teorijas un labākās prakses salīdzinošo novērtēšanu Latvijā un angļu, spāņu un franču valodā runājošās valstīs, kā arī ar rakstura audzināšanu saistītas izglītības trūkumu analīzi Latvijā, piesaistot plašu ekspertu tīklu (WP2); izpētīt programmas optimālo modeli Latvijas kontekstā, t.sk. noskaidrojot TC&CE veicinošā skolas klimata izveides un skolotāju un vecāku iesaistīšanas pedagoģiskos priekšnosacījumus (WP3); izpētīt piemērotākās pieejas ARETE-school programmas pilotēšanai Latvijas skolās un zinātniski izvērtēt pilotēšanas rezultātus (WP4); un izpētīt programmas ieviešanas un izplatīšanas pedagoģiskos nosacījumus Latvijas kontekstā un tās ieviešanas efektivitāti (WP5). Projekta pamatā ir konsekvents partneru tīkls, tostarp divi Latvijas IKT uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, starptautiski atzīts pētniecības centrs, trīs izglītībā iesaistītās Valsts institūcijas un sociālie partneri (ģimeņu asociācijas un NVO).

Postdoctoral research about 21st century competences and virtue ethics development at school advances at good pace.

During the period February -April 2018 the postdoctoral research ““Modernization of school education in Latvia through an innovative research-based program on 21st century competences and virtue ethics development supported by a virtual campus (ARETE-school)” implemented by Dr. Manuel Fernandez Gonzalez in collaboration with DataPro Group SIA and Rezekne academy of technologies under the scientific supervision of prof. Iveta Ķestere, has advanced at a good pace. The results of the postdoctoral research had been presented and discussed in several national and international conferences, such as the 76th international conference of the University of Latvia (4 presentations, 3 of them in Riga and one in Alūksne), and the international conference “Competences in Music” organized by the European Association for Music at School in Jelgava (Latvia), where Dr. Fernandez pronounced the key note “Developing pupils’  transversal competencies and virtuous character in the music classroom: a neo-Aristotelian approach”. During this period, 2 new publications were submitted to international indexed journals: “Pedagogical leaders’ personality relevance for vocational education quality” for the special issue of the journal “Quality Assurance in Education”, and “Aristotelian virtue identity: commitment to grow in virtue as a central part of the sense of self” for the journal “Estudios sobre educación”. An extensive interview with the postdoctoral researcher was also published in March in the “Katoļu baznīcas vēstnesis”, and some other scientific publications are under preparation. The postdoctoral student received also guidance from colleagues of the Jubilee Centre for Charter and Virtues of the University of Birmingham in the frame of the online Master “Character and virtue education”. He attended the residential of 4 days (March 21-25) at their campus, The best, as always, was the people: engaging, interesting… we had a lot of time for exchanges, many ideas in the air... Lectures were good, 2nd year students shared about their projects. I had time to work at the library, to visit the Jubilee centre itself, and I got hard copies of many of their publications for dissemination in Latvia. For me it was also great for getting new research experience! In 36 hours I was interviewed once, I participated in a 2-hour long focus group discussion, I filled 4 different questionnaires… and I got installed in my PC the last version of NVIVO software for free at the library as BU student! The next steps of the research are the completion of the ongoing data collection about the understanding of character and virtue education in Latvia among representatives of education system at different levels (pupils, school teachers and leaders, student teachers, teacher trainers, families, etc), and the discussion of the findings with experts. An evaluation research of the implementation quality of an innovative program of character education at the Catholic gymnasium of Riga is also foreseen. This postdoctoral research is financed by the European Regional Development Fund, project No.  1.1.1.2/VIAA/1/16/071 (SAM activity project number 1.1.1.2/16/I/001) 

 

Populārzinātniskā informācija par periodu 2018. gada maijs – jūlijs

Projekts “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)” aktivitātes turpināja īstenoties pēc paredzētā plāna sājā laika posmā. Pēcdoktorants Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez apkopoja vairāk par 1500 anketas vairākās Latvijas pilsētās, lai uzzinātu izglītības sistēmā iesaistīto personu (skolēnu, skolotāju, vecāku, pedagoģijas studentu, izglītības pārvaldes darbinieku utt.) viedokļus par skolas un skolotāju jomu skolēnu rakstura audzināšanā, kā arī jēdzienu “tikums” un “raksturs” izpratni. Tika uzsākta datu analīze par Rīgas pilsētas datu analīze. 89% no 700 Rīgas respondentiem uzskata, ka ir iespējami mērķtiecīgi audzināt bērnu morālos ieradumus un vērtības skolā caur piemērotām lekcijām, projektiem un brīvprātīgām aktivitātēm. Arī 74% uzskata, ka skola ir līdzatbildīga par šo audzinošo darbu (kopā ar vecākiem), un 68% uzskata, ka labo morālo ieradumu sekmēšana un vērtību audzināšana ir daļa no skolotāju lomas. Rezultāti arī liecina, ka raksturs un tikums ir samērā labi zināmi jēdzieni, un ka rakstura un tikumiskā audzināšana ir savstarpēji saistītas, jo tikumi nav tikai ar reliģiju saistīti. Respondentiem ir pretimnākoša attieksme pret tikumisko audzināšanu (vidēji 4,5 punkti 7 ballu skalā), un vēl labvēlīgāka – pret rakstura audzināšanu (vidēji 5 punkti 7 ballu skalā). Respondenti uzskata, ka abi audzināšanas veidi būtiski uzlabošot studentu uzvedību; rakstura audzināšana nozīmīgi uzlabotu skolēnu akadēmiskos sniegumus; un tikumiskā audzināšana sekmētu labu attiecību veidošanos un veicinātu gan individuālo, gan sociālo labklājību. Skolotāji un skolas vadītāji uzskata, ka piemērotākās aktivitātes labo morālo ieradumu veidošanai skolās ir tādas, kurās skolēni paši iesaistās savas personības veidošanās un neformālās izglītības aktivitātes. Maija mēnesī pēcdoktorants uzstājās ar referātu Rēzeknē un publicēja rakstu “Zinātniski pētnieciskais skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un starptautiskās perspektīvas” starptautiskās zinātniskās konferences ''Society. Integration. Education'' rakstu krājumā, kurā apkopotas un aprakstītas galvenās ar rakstura izglītību saistītās platformas angļu valodā. Jūnijā tika arī apkopots materiāls par starptautiskām rakstura audzināšanas iniciatīvām. 18-22 jūnijā tika prezentētie un diskutēti galveni pētījuma rezultāti Rīgas Domes organizētājā starptautiskajā seminārā “Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school”, kurā piedalījās vairāk par 50 starptautiski partneri, Latvijas zinātnieki un Rīgas skolotāji un darbinieki. Jūlija beigās pēcdoktorants devās komandējumā uz Somiju, kur viņš pētīja rakstura audzināšanas pilotintervences “Development of youngsters’ character growth mindset in extracurricular activities” efektivitāti un īstenošanas kvalitāti, kurā piedalījās 50 bērni un 14 audzinātaji no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas Šajā laika posmā, sadarbībā ar vairākiem citiem Latvijas pētniekiem un jauniem zinātniekiem, vairākas zinātniskās publikācijas tika nosacīti pieņemtas publicēšanai ievērojamos zinātniskajos žurnālos: “Aristotelian virtue identity: commitment to grow in virtue as a central part of the sense of self” žurnālā “Estudios sobre Education”; raksts “Pedagogical leaders’ personality relevance for vocational education quality” žurnalā Quality Assurance in Education; un raksts “Latvian vocational education institution leaders’ virtues and educational leadership profile: A personality perspective of education quality” LU 76 konferences rakstu krājumam. Kopš 2018.g. jūnija postdoktorantam jauna darba adrese - Imanta 7. līnijā 1, 223. kabinetā.

PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTĪJUMA STARPREZULTĀTI PREZENTĒTI SKOLOTĀJU KONFERENCĒ

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmie rezultāti prezentēti Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovācijas centra rīkotajā skolotāju konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” Ceturtdien 23. augustā Dr. Manuels Fernandezs prezentēja daļu no pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem ar stendu “Audzinot raksturu transversāli caur mācību priekšmetiem” Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovācijas centra rīkotajā skolotāju konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrā. Konferenci apmeklēja ievērojams skolotāju skaits, kā arī Izglītības ministrs, Latvijas universitātes rektors, Skolas2030 vadītāji. Interese un atsaucība par pēcdoktorantūras pētījuma gaitu bija samēra liela, un tika izveidoti noderīgi kontakti sadarbībai ar skolām pētniecības jomā. Dr. Manuels Fernandezs vada pēcdoktorantūras projektu “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)” (projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071) no 2017. novembra līdz 2020. gada augustam. 

Populārzinātniskā informācija par periodu 2018. gada augusts – oktobris

Vairāk par 2200 respondenti no visas Latvijas iesaistījās projektā “ (ARETE-school)” par morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās. 92% no viņiem uzskata, ka ir iespējami mērķtiecīgi audzināt bērnu morālos ieradumus un vērtības skolā. Respondenti (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji, skolas vadītāji un izglītības pārvaldes darbinieki) izteikuši savu viedokli par skolas un skolotāju lomu skolēnu morālo ieradumu veidošanās procesu. “Respondentu domas ir ļoti bagātas un dažādas, ir ļoti labi ieteikumi, lai atbalstītu vecākus un skolotājus šajā svarīgajā darbā. Atbildēs var just respondentu aizrautību ar šo tēmu. Neskatoties uz anketas nopietnību, jo strādājam, lai varētu salīdzināt rezultātus starptautiski, atsaucība bijusi liela: tas arī norāda uz tēmas aktualitāti.” Lai kvalitatīvi analizētu respondentu izteikumus būs vajadzīgs komandas darbs, jo datu apjoms ir liels. Kvantitatīvo datu primārā analīze liecina, ka 92% no respondentiem uzskata, ka ir iespējami mērķtiecīgi audzināt bērnu morālos ieradumus un vērtības skolā caur piemērotām lekcijām, projektiem un brīvprātīgām aktivitātēm. Arī 77% no respondentiem uzskata, ka skola ir līdzatbildīga par šo audzinošo darbu (kopā ar vecākiem), un 74% uzskata, ka labo morālo ieradumu sekmēšana un vērtību audzināšana ir daļa no skolotāju lomas. Šajā periodā, turpinot Rīgā iesākto darbu, projekta vadītājs un vadošais pētnieks Dr. Manuels  Fernandezs sadarbībā ar novadu izglītības pārvaldēm iepazīstināja lielāko daļu no Latvijas skolas direktoriem ar pētniecības projektu. Viņš arī satikās klātienē ar skolas direktoriem no Bauskas un Kuldīgas, kā arī dažas skolotāju grupas (matemātikas, dabaszinātnes, mūzika), kas tika iepazīstināti ar projekta nostādnēm un provizoriskajiem rezultātiem. Šajā laika posmā, ievērojot recenzentu ieteikumus, turpinājās zinātnisko rakstu publicēšanas process ievērojamos zinātniskajos žurnālos: “At the heart of virtue growth: ‘self-of-virtue’ and virtue identity” Thomson-Reuter indeksētā žurnālā “Estudios sobre Education”; raksts “Students’ and staff perceptions of vocational education institution heads’ personality” žurnalā Quality Assurance in Education; un raksts “Latvian vocational education institution leaders’ virtues and educational leadership profile: A personality perspective of education quality” LU 76 konferences rakstu krājumam.

Populārzinātniskā informācija par periodu 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris

Šis periods ir bijis ražīgs zinātnisko rakstu un pētījuma ziņojumu rakstīšanas ziņā. Viens no ievērojamākajiem soļiem pētījuma īstenošanā ir pētījuma ziņojuma “Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē” izveide angļu un latviešu valodā. Ziņojumā apkopoti pēcdoktorantūras projekta pirmajā gadā veiktie pētījumi populārzinātniskā veidā.

Ziņojums strukturēts 3 daļas: pirmajā daļā aplūkotas starptautiskās perspektīvas rakstura un tikumiskās audzināšanas jomā attiecībā uz skolas praksi un skolotāju sagatavošanu. Otrajā daļā aplūkots tikumiskās audzināšanas vēsturiskais aspekts Latvijā, no Latvijas neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām. Ziņojumā arī izklāstīta rakstura un tikumiskās audzināšanas izpratne Latvijas izglītības sistēmā mūsdienās, balstoties uz apmērām 2250 anketām, ko apzinīgi aizpildīja skolēni, topošie pedagogi, skolotāji, vecāki, un skolas vadītāji no visiem Latvijas reģioniem. Trešajā ziņojuma daļā tiek prezentēta vajadzību analīze un piedāvāti ieteikumi rakstura un tikumiskās audzināšanas pilnveidošanai Latvijas skolās.

Ziņojuma galvenais secinājums ir tas, ka Latvijā ir nozīmīgs vecāku un skolotāju atbalsts mērķtiecīgai rakstura un tikumiskās audzināšanas īstenošanai skolā. Latvijas likumdošanā ietvertās vērtības un tikumi ir integrēti skolu reformas projektā Skola2030, kurā tiek atzīta skolēnu paradumu veidošanās un nostiprināšanas nozīme. Tomēr, tajā vēl nav skaidri atrunāta un plānota iespēja tieši mācīt tikumus un vērtības, sekmējot skolēnu morālo ieradumu veidošanos skolā sadarbībā ar ģimenēm. Tiesa, skolēni var patstāvīgi uzvērt (‘grābt’) rakstura un tikumības īpašības skolā un ārpus tas, bet starptautiskā pieredze rāda, ka ir arī iespējams (un svarīgi!) saplānot un mērķtiecīgi veicināt skolēnu morālo attīstīšanos skolā. Pētījums atklāja arī vajadzību atbalstīt skolotājus institucionāli un metodoloģiski šajā jomā.

Sadarbībā ar zinātnisko konsultanti Ivetu Ķesteri pēcdoktorants ieguva vērtīgas atzinās par rakstura un tikumisko audzināšanu Padomju laikā. Savukārt, Birmingemas universitātes Maģistru programmas “MA Character education” kursa “History and Politics of Character Education” ietvaros Dr. Fernandezs izstrādāja kursa darbu, kas ieguva augstu vērtējumu. Uz tā pamata tika sagatavota publikācija “Legitimation of virtue education in teacher training discourse during Soviet Latvia”, kas pieņemta publicēšanai konferences Society. Integration. Education SIE2019 rakstur krājumā.

Šajā periodā arī divi raksti tika pieņemti publicēšanai nozīmīgos žurnālos: “At the Heart of Virtue Growth: ‘Self-of-virtue’ and ‘Virtue identity’ žurnālā Estudios sobre Education, kas tiks izdots 2019.g. februārī, un “Students’ and staff perceptions of vocational education institution heads’ personality” žurnālā Quality Assurance in Education. Turklāt, sadarbībā ar plašu zinātnieku tīklu (13 līdzautori no Latvijas, Spānijas un Igaunijas) tika sagatavota un iesniegta publikācija “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” žurnālā Estudios sobre Education speciālizdevumam “Character education”. Tiek gaidītas recenzentu atsauksmes. Tika arī pieņemts publicēšanai raksts “Latvian vocational education institution leaders’ virtues and educational leadership profile: A personality perspective of education quality” LU 76 konferences rakstu krājumā, kas ir izdošanas procesā.

2019.g. 15.-18. janvārī Dr. Fernandezs piedalījās zinātniski pētnieciskajā seminārā Tartu Universitātē kopā ar 12 zinātniekiem un politikas veidotājiem no Igaunijas, Latvijas un Spānijas. Tikšanās laikā tika diskutēti galvenie pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti un tika zinātniski izvērtēts skolotāju atbalsta programmas ‘Arete-catalyst’ saturs un metodika, un tika precizēti programmas pilotēšanas īstenošanas un rezultātu kvalitātes izvērtēšanas kritēriji, instrumenti un termiņi. precizējot zinātnisko sadarbību līdz 2019. g. rudenim.

Attiecībā uz zinātnisko online platformu “Arete research”, tika turpināta sadarbība ar LU komunikācijas un inovācijas departamentu, panākot vienošanās par platformas tehniskajiem nosacījumiem un platformas palaišanu 2019.g. aprīlī. 

Populārzinātniskā informācija par periodu 2019. gada februāris – aprīlis

Šā gada 30. aprīlī projekts ir sasniedzis vidus posmu. Viens no šī ceturkšņa visnozīmīgākajiem sasniegumiem ir populārzinātniska pētījuma ziņojuma “Skolēnu morālo ieradumu veidošanās Latvijas skolās” izdošana (sk. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498). Pētījumā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13.000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistīšanās kvalitāte šajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepieciešamību. Pētījums īpaši nozīmīgs jauno skolotāju sagatavošanas programmas aktuālo diskusiju ietvaros

Pētījums ieguvis plašu popularitāti: preses relīzes tika publicētas LU mājaslapā (https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49182/), Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas “Ozolzīle” mājaslapā (https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49190/), kā arī Facebook lapās @ozolzileaug un @superskolotajiem. Par pētījuma ziņojumu tika arī stāstīts Latvijas Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija” (sk. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/skolenu-morala-audzinasana-latvijas-skolas.a117061/), un pētījuma rezultāti tika apspriesti ar skolēniem vairākās Rīgas skolās, tā starpā 64. vidusskolā un Rīgas katoļu ģimnāzijā. Rezultātu tālākai izplatīšanai plānotas vēl divas publiskās apspriešanas maija beigās Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā un Rīgas katoļu ģimnāzijas rīkotajā konferencē “Skolotājs kā līderis”. Šī ziņojuma publiskošana deva arī jaunu impulsu, lai uzsāktu sadarbību ar projekta Skola2030 vadītājiem skolēnu morālās audzināšanas jomā.

Otrais svarīgs sasniegums šajā periodā ir zinātniska raksta “At the Heart of Virtue Growth: ‘Self-of-virtue’ and ‘Virtue identity’ publicēšana februārī žurnālā Estudios sobre Education, kas indeksēta Web of Sceince datu bāzē, kā arī zinātniskā raksta “Vocational education institution leaders’ virtues and educational leadership profile in Latvia: a personality perspective of education quality” publicēšana LU 76. konferences rakstu krājumā, kas tika nosūtīts uz Web of Science iekļaušanai viņu datu bāzē. Tika arī iesniegti recenzentiem pēdējie labojumi raksta “Students’ and staff perceptions of vocational education institution heads’ personality” publicēšanai žurnālā Quality Assurance in Education, un tiek gaidīts viņu gala lēmums. Latvijas universitātes 77. zinātniskajā konferencē tika arī prezentēts referāts “Self-of-virtue and virtue identity: classical, modern and Christian perspectives in character education”.

Pētījuma rezultāti tika izmantoti, lai pieteiktu dalību vairākas ievērojamās konferencēs, kas norisināsies nākamajos mēnešos: ECER konferences 17. tīklā “Histories of Education” pieņemts referāts “Legitimation of Virtue Education under Dictatorship: The Case of Soviet Latvia (from 1948 to 1985)”, ATEE Spring 2019 konferencē pieņemts raksts “Impact of after school activities for enhancing character growth mindset: An international study”. Tika airī iesniegti divi referāti Association of Moral Education konferencei (Sietlā, ASV) “Character growth mindset development in extracurricular activities” un “Relational self-of-virtue: Growing in virtue together”, tiek gaidīts recenzentu lēmums. Birmingemas universitātes Maģistru programmas “MA Character education” Dr. Fernandezs izstrādāja kursa darbu “The Virtuous practitioner”  un tika aicināts uzstāties Birmingemas universitātes studentu konferencē, kas notiks maija sākumā.

Šajā laika posmā ir arī tapis projekta blogs “Arete – school: skolēnu morālo ieradumu veidošanās atbalsta blogs” (sk. http://blogi.lu.lv/manuels/) un tika attīstīta projekta mājas lapa, kas tiks publicēta jūnijā.

Populārzinātniskā informācija par periodu 2019. gada maijs–jūlijs

Šajā periodā tika sagatavota un iesniegta projekta vidus posma atskaite, kas saņēma pozitīvu vērtējumu no ekspertiem. Viņi norādīja, ka projekts ir inovatīvs un interesants, un uzsvēra paveiktā darba atbilstību projekta pieteikuma ambiciozajiem, bet reālistiskajiem mērķiem. Eksperti uzslavēja nodevumu (t. i., publikāciju, ziņojumu) augsto kvalitāti un pēcdoktoranta un Latvijas Universitātes ieguldījumu un iesaisti vērtēšanas periodā.

Dr. Fernandezs maija sākumā piedalījās Birmingemas Universitātes maģistru programmas “MA Character education” klātienes seminārā. Komandējuma laikā notika konsultācijas ar prof. Toms Harrison par pēcdoktorantūras projekta gaitu, un tika prezentēti un diskutēti pētniecības projekta teorētiskie pamati ar 15 MA studentiem un pasniedzējiem. Pēcdoktorants organizēja arī vienu darba tikšanos ar Michael Fullan un Paul Watt, skolotāju izglītības pētniekiem rakstura audzināšanas jomā, un citu darba tikšanos ar B. Miller, rakstura audzināšanas materiālu izstrādes skolām projekta vadītāju.

Maija vidū tika arī saņemti recenzentu ieteikumi raksta “Students and staff perceptions of vocational education institution heads personality” labošanai publicēšanai ievērojamajā žurnālā Quality Assurance in Education. Labojumi tika iesniegti jūnija beigās un pozitīva atbilde par raksta publicēšanu pēc dažiem maziem labojumiem un tehnisko kļūdu novēršanas tika saņemta jūlija beigās. 

Maija beigās tika publicēts pēcdoktoranta raksts “Legitimation of virtue education in teacher training discourse during soviet Latvia” Rezēknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētās konferences “Society. Integration. Education” rakstu krājumā.

Jūnija sākumā ATEE Spring 2019 konferencē pēcdoktorants uzstājās ar referātu “Character growth mindset enhancement in extracurricular activities: An international study”, kā arī iesniedza attiecīgo rakstu publicēšanai šīs ievērojamās konferences rakstu krājumā. Jūnija sākumā tika arī iesniegts raksta “Relational-self-of-virtue: Classical, modern and christian perspectives in moral education” gala variants publicēšanai LU 77. konferences rakstu krājumā.

Abi iepriekš iesniegtie referāti “Association of Moral Education” organizētajai konferencei Sietlā (ASV) “Character growth mindset development in extracurricular activities” un “Relational self-of-virtue: Growing in virtue together”, tika veiksmīgi akceptēti un tiks prezentēti konferencē novembra sākumā.

Šajā periodā tika arī uzsākta sadarbība ar projekta Skola2030 vadītājiem skolēnu morālās audzināšanas jomā. Tika arī turpināta projekta bloga “Arete – school: skolēnu morālo ieradumu veidošanās atbalsta blogs” un projekta mājas lapa attīstīšana.

Populārzinātniskā informācija par periodu 2019. gada augusts - oktobris

Šajā periodā bijusi īpaši aktīva rakstu publicēšanā un pētniecības rezultātu popularizēšanā. Septembrī tika publicēts raksts “Relational-Self-of-Virtue: Classical, Modern and Christian Perspectives in Moral Education” LU 77. starptautiskās konferences rakstu krājumā, kas tiek virzīts indeksēšanai Web of Science. Un oktobra vidū tika publicēts raksts “Students’ and staff perceptions of vocational education institution heads’ personality” ievērojamajā žurnālā Quality Assurance in Education (Emerald), sadarbībā ar LU PPMF pētniekiem.

Augusta mēnesī tika publicētas konferences tēzes “Impact of after school activities for enhancing character growth mindset: An international study”, kas tika prezentētas iepriekšējā periodā ATEE Spring konferencē. Materiāli pieejami šeit: http://ateespringconference.lu.lv/files/2019/ATEE_abstracts_spring_2019.pdf

Septembra sākumā pēcdoktorants prezentēja pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus, uzstājoties ar referātu “Legitimation of Virtue Education under Dictatorship: The Case of Soviet Latvia (from 1948 to 1985)” ECER 2019 konferencē “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future”, kas notika Hamburgā (Vācijā) no 3. līdz 6. septembrim. Publicētās tēzes atrodamas šeit: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/47051/

Oktobra mēnesī tika arī sagatavoti divi referāti Association of Moral Education organizētajai konferencei “Morality and Ethics for the Digital World”, kas notika Sietlā (AVS) novembra sākumā. Viens referāts attiecas uz morālo audzināšanu ārpusskolas aktivitātēm un otrais uz personības morālo izaugsmi. Abi abstrakti tika publicēti šeit (92. un 101. lpp.): https://ame2019com.files.wordpress.com/2019/11/november-6-final-program.pdf  

Oktobra vidū pēcdoktorants piedalījās pētnieciski zinātniskajā seminārā Ovjedo (Spānijā), kopā ar 13 zinātniekiem un politikas veidotājiem no Igaunijas, Latvijas un Spānijas. Tikšanās laikā tika apspriesti skolotāju tālākizglītības programmas “Arete catalyst” zinātniskā monitoringa rezultāti, kā arī izvērtēta programmas tās gala struktūra un saturu un apspriests tās ieviešanas efektivitātes izpētes process.

Lai popularizētu pētījuma rezultātus arī Latvijā, pēcdoktorants vadīja darbnīcu “Tikumu valoda” Rīgas Domes organizētajā informatīvi praktiskajā seminārā “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās”, kas notika 27. septembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Seminārā laikā arī tika prezentēti programmas “Arete catalyst”, kas atbalsta skolotājus skolēnu morālās izaugsmes audzināšanas darbā, zinātniskā monitoringa rezultāti. Oktobrī viņš arī uzstājās ar priekšlasījumu “Vērtību un tikumiskā audzināšana ar mācību priekšmetu starpniecību: Kā attīstītās skolēnu morālie ieradumi eksaktajos priekšmetos?” Skolas2030 projekta konferencē par vērtībām izglītībā “Pasaule skolā - skola pasaulē”, kas notika 3. oktobrī Jelgava. Priekšlasījuma laikā klausītāji tika iepazīstināti ar to, kas ir vērtības un tikumi, kā tos izprast skolas kontekstā, kā praktiski apgūst šos morālos ieradumus? Ko pētījuma dati liecina par vērtību izglītību Latvijā? Atsaucība bija liela un Skolas2030 projekta vadītāji aicināja Dr. Fernandezu publicēt rakstu nākamajā mēnesī par šo tēmu viņu ikmēneša ziņu izdevumā.

Tika arī turpināta projekta bloga “Arete – school: skolēnu morālo ieradumu veidošanās atbalsta blogs” (sk. http://blogi.lu.lv/manuels/) un projekta mājas lapa attīstīšana.

Populārzinātniskā informācija par periodu no 2019 novembra līdz 2020 janvārim

Šajā periodā pēcdoktorants bijis  īpaši aktīvs rakstu sagatavošanā, kā arī pētniecības rezultātu izplatīšanā zinātniskajās konferencēs.

Novembra mēnesī pēcdoktorants prezentēja pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus, uzstājoties Association for moral education - AME starptautiskā konferencē “Morality and Ethics for the Digital World”, kas notika Sietlā (AVS) ar diviem referātiem: “Relational self-of-virtue: growing in virtue together”, un “Character Growth Mindset Development in Extracurricular Activities”.  Tā bija unikāla izdevība apzināties aktuālākās tendences pasaulē un paplašināt pētniecisko tīklu ar vadošajiem pētniekiem no dažādām valstīm rakstura un morālās audzināšanas jomā. Abas tēzes publicētas šeit:  https://ame2019com.files.wordpress.com/2019/11/november-6-final-program.pdf. Novembrī tika arī publicēts raksts “Character growth mindset enhancement in extracurricular activities: An international study” ATEE Spring conference 2019 rakstu krājumā “Innovations, technologies and research in education”. Raksts pieejams šeit: https://doi.org/10.22364/atee.2019.itre.

Decembrī pēcdoktorants piedalījās MA Character Education trešajā klātienes seminārā un veica zinātniskās literatūras izpēte Birmingemas universitātes bibliotēka. Decembrī un janvārī tika sagatavoti un iesniegti publicēšanai vēl divi zinātniskie raksti: raksts “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” tika iesniegts un jau pieņemts publicēšanai Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas organizētās starptautiski zinātniskās konferences rakstu krājumā “Society, Integration, Education – SIE 2020”; un raksts “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” tika iesniegts Jelgavas universitātes organizētās starptautiski zinātniskās konferences “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020” rakstu krājumā . Abi raksti sagatavoti sadarbībā ar LU PPMF pētniekiem un tiks izdoti 2020. gada maijā. Decembrī sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tika publicēts pēcdoktoranta raksts “Par tikumiskās audzināšanas jēdzienu izpratni” izglītības satura reformas projekta Skola2030 ikmēneša ziņu izdevumā “Domāt. Darīt. Zināt”, kas ir pieejams šeit: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/vertibas-darbos-un-vardos

Janvārī tika arī sagatavots iesniegšanai raksts “Person-of-virtue: Growing in virtue together” sadarbībā ar prof. Akrivou (Reading University, UK) un ir paredzēts to iesniegt februāra sākumā žurnālā Journal of Moral Education, kas indeksēts Web of Science datu bāzē un atrodas Scimago “Scientific Journal Rankings - SJR 1. kvartilē. Janvāra beigās pēcdoktorants prezentēja pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus, uzstājoties ar referātu “Adapting and piloting a teachers’ professional competence development programme for character education in Latvia” LU 78. starptautiski zinātniskās konferences sekcijā «Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte», kas notika LU PPMF telpās.

Šajā periodā tika turpināta ekspertu ieteikumu ieviešana, sadarbojoties ar izglītības pārvaldēm un skolas direktoriem, sagatavojot intervences ar skolas direktoriem pētniecības instrumentus. Tika arī turpināta projekta platformas izveides zinātniskā uzraudzība, kurā tika publicēts “Rakstura audzināšanas ietvars skolām”, kas pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49787 . “Rakstura audzināšanas ietvars skolām” izskaidro, kas ir rakstura audzināšana un kāpēc tā ir svarīga, aicinot visas skolas skaidri norādīt, kā tās sekmē skolēnu rakstura attīstību. Ietvars skolu apsvēršanai piedāvā rakstura audzināšanas perspektīvu, nevis gatavu rakstura audzināšanas projektu. Kaut arī tā ir izstrādāta skolu un skolotāju valodā, tā ir elastīga un piemērojama visiem cilvēkiem, organizācijām un institūcijām, kas cenšas noskaidrot savu attieksmi pret rakstura attīstību. Šajā periodā tika arī turpināta projekta bloga “Arete – school: skolēnu morālo ieradumu veidošanās atbalsta blogs” (sk. http://blogi.lu.lv/manuels/) attīstīšana.

Populārzinātniskā informācija par periodu no 2020. gada februāra līdz aprīlim

Šajā periodā projekta īstenošanas nozīmīgākie soļi ir saistīti ar projekta platformas “Arete research” zinātnisko uzraudzību. Platforma tika veiksmīgi palaista marta mēnesī sadarbībā ar LU Komunikācijas un inovāciju departamentu un ir brīvi pieejama šeit: www.arete.lu.lv. Platforma satur aktuālo informāciju par rakstura un tikumisko audzināšanu Latvijā un pasaulē, kas organizēta 5 sadaļās: “Pētnieciskie projekti” (Latvijā un ārzemēs), “Zinātniskie materiāli” (literatūra un pētniecības rīki), “Tīklošana” (t.sk. biedrības un konferences), “Pārnese izglītībā” (ar noderīgiem materiāliem skolas vadībai, skolotājiem, ģimenēm u.c.) un vispārīgā informācija par projektu. Tā ir pieejama latviešu un angļu valodā. 

Februārī un martā tika zinātniski uzraudzīta pēcdoktorantūras projekta sadaļas “Arete leadership” tālākizglītības programmas “Atbalsts skolas  vadībai skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā” izveide un īstenošana. Programmā piedalījās 35 skolas vadītāji sadarbībā ar Rīgas un Pierīgas izglītības pārvaldēm. Tajā tika aplūkotas tādas tēmas kā “Vērtību un tikumu valoda”, “Personīgās vērtības un skolas vērtības”, “Efektīvās rakstura audzināšanas 11 principi”, “Rakstura audzināšanas ietvars skolām”, “Rakstura audzināšana: No temperamenta līdz raksturam”, “Sadarbība ar ģimenēm”, “Skolas vides veidošanās” un “Rakstura audzināšanas plānošana un izvērtēšana”.

Martā un aprīlī tapa raksts “Adaptation of a teacher training programme for character education to the Latvian context”, kas tika iesniegts publicēšanai LU 78. zinātniskās konferences sekcijas “Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte” rakstu krājumā. Aprīlī tika arī sagatavots raksts Surikova, S., & Fernández González, M. J., & Pīgozne, T., “Piloting a Teachers’ Professional Competence Development Programme for Character Education in Latvia” iesniegšanai zniātniskajā žurnālā.

Aprīlī tika publicēts raksts “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” Jelgavas universitātes rakstu krājumā “Proceedings of the 13th International Scientific Conference “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020. Raksts tapa sadarbībā ar trim LU PPMF pētniekiem un ir pieejams šeit: https://doi.org/10.22616/REEP.2020.032. Tika arī sagatavotas uzstāšanā ar referātu divās zinātniskajās konferencēs, kas notiks virtuālajā vidē maija mēnesī: “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Society, Integration, Education – SIE 2020”; un “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” Jelgavas universitātes organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020”. Šajā periodā tika arī turpināta projekta bloga “Arete – school: skolēnu morālo ieradumu veidošanās atbalsta blogs” (sk. http://blogi.lu.lv/manuels/) uzturēšana.

Populārzinātniskā informācija par periodu no 2020. gada maija līdz jūlijam

Šajā periodā tika publicēts viens zinātniskais raksts un iesniegti publicēšanai vēl četri zinātniskie darbi. Publicētais raksts, kas tapa sadarbība ar LU PPMF pētniekiem un Spānijas un Igaunijas zinātniekiem, ir “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership”, un ir pieejams šeit http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol5.5171 Divi raksti tika sagatavoti kopā ar LU PPMF pētniekiem: “Enhancing 10-15-years-old boys’ understanding of character growth during an international summer camp in Baltic Sea region: A feasibility study” iesniegts žurnālā Journal of Baltic Studies; un raksts “Piloting a Teachers’ Professional Competence Development Programme for Character Education in Latvia” žurnālā Center for Educational Policy Studies Journal , kas ir abi starptautiski recenzējamie žurnāli.

Sadarbībā ar Apvienotās Karalistes Reading universitātes un Meksikas Universidad Panamericana zinātniekiem tika arī sagatavots raksts “After MacIntyre: Towards a Personalist Virtue Ethics Approach to Business and Leadership”, kas tika iesniegts žurnālā Business Ethics: A European Review; un grāmatas nodaļa “Educating for interpersonal growth: towards a renewed ethical management education”, kas iesniegta publicēšanai grāmatā The Future of Management Education (Routledge).

Paralēli tika turpināta platformas “Arete research” (www.arete.lu.lv) pilnveides zinātnisko uzraudzību, papildinot platformas materiālus. Sakarā ar COVID sekām atcelto komandējumu finansējums tika virzīts uz jauno materiālu tulkošanu un noformēšanu: rakstura uz tikumiskā audzināšanas mācību programma pirmsskolām un 1.-9. klases skolēniem, un rokasgrāmata skolas vadībai par rakstura un tikumisko audzināšanu ieviešanu un izvērtēšanu skolās.

Maija mēnesī pēcdoktorants virtuāli uzstājās ar referātu divās zinātniskajās konferencēs: “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Society, Integration, Education – SIE 2020”; un raksts “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” Jelgavas universitātes organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020”. Šajā periodā tika arī turpināta projekta bloga (http://blogi.lu.lv/manuels/) uzturēšana.

Populārzinātniskā informācija par periodu no 2020. gada augusta līdz oktobrim

Šajā perioda tika pabeigts 3 gadus ilgo pēcdoktorantūras projekts. Galvenais darbs šajos mēnešos tika saistīts ar pētījuma ziņojumu sagatavošanu, tiešsaistes platformas www.arete.lu.lv pieveidošanu un rezultātu izplātīšanu.

25. septembra pēcpusdienā LU telpās pēcdoktorants uzstājās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena” aktivitātē “Zināšanu Agorā”, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām. LU Komunikācijas un inovāciju departaments sagatavoja arī ļoti profesionālu rakstu par šo uzstāšanos, kas ir pieejams LU mājas lapā https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/61749/ un Pedagoģijas zinātniskā institūta mājas lapā - https://www.pzi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61756/

Šajā periodā tika publicēts projekta 4. aktivitātes pētījuma ziņojums “ARETE-school programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība”, kas ir pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52890. Programmas “Arete school” zinātniskās uzraudzības organizēšana, ievērojot sākotnējās izpētes secinājumus un vidusposma ziņojuma ieteikumus, tika īstenota divos posmos: 1) “Arete catalyst” pilotprogrammas zinātniskais monitorings (pedagogu tālākizglītības programma rakstura izglītībai); un 2) “Arete leadership” zinātniskais monitorings (nepārtrauktas attīstības programma skolu vadītājiem). Programmas “Arete school” pilotēšanas zinātniskā uzraudzība ļauj secināt, ka skolotāju un vadītāju tālākizglītības programmu izstrādē ir absolūti nepieciešams ņemt vērā viņu vajadzības, vēlmes un vērtības un ka šādās programmās būtu jādod dalībniekiem iespēja izveidot patiesu mācīšanās kopienu, kurā viņi jūtas cienīti un uzklausīti, un ka viņi ir programmas kopīgo zināšanu un pieredzes līdzveidotāji.

Pēcdoktorantūras projekta rezultāti tika apkopoti pētījuma gala ziņojumā, kas pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52893. Pētījums ir rezultējies ar daudzpusīgiem ieguvumiem sabiedrībai gan Latvijā, gan arī starptautiskā mērogā. Pirmkārt, projekta tiešsaistes platforma –  www.arete.lu.lv, kur apkopoti visi pētījuma rezultāti un daudz nepieciešamo materiālu rakstura un tikumiskajai audzināšanai skolām, skolotājiem, ģimenēm un skolu vadītājiem. Otrkārt, sadarbībā ar Somijas un Spānijas kolēģiem veidota skolotāju tālākizglītības programma “Atbalsts skolotājiem personīgo kompetenču un rakstura audzināšanas veicināšanai skolās”, ko LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/centri/pieauguso-pedagogiskas-izglitibas-centrs/). Treškārt, tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā – no pirmskolas līdz 9. klasei, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – stundu plānus, darba lapas, prezentācijas. Programma aprobācijai skolās bez maksas pieejama šajā saitē: https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/

Šajā periodā tika arī izstrādāts un iesniegts maģistra darbs “Pilotprogrammas novērtējums skolas vadītāju atbalstam rakstura izglītībai Latvijas skolās” (Assessment of a pilot programme for supporting principals’ leadership for character education in Latvian schools) maģistra studiju programmas “MA Character Education”, ko pēcdoktorants ir veiksmīgi pabeidzis Birmingemas universitātē ar kvalifikāciju “Master of Arts (taught) Character education With Distinction”. Maģistra darbs ir brīvi pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52875 (angļu valodā). Tas sastāv no 60 lpp. plus pielikumiem. Maģistra darbā izklāstītā pētījuma jautājumi attiecās uz programmas piemērotību un iespējamību, kā arī uz to, kā dalībnieki uztvēra tās ietekmi uz zināšanu un līderības kompetenci attiecībā uz rakstura izglītību. Tajā piedalījās trīsdesmit pieci skolu vadītāji, un datu ieguvei tika izmantotas jauktas metodes (anketas pirms un pēc intervences, fokusa grupu diskusijas un reflektējošu žurnālu).

Last changed