Projekta nosaukums: Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/008

Īstenošanas termiņš: 01.11.2017 – 31.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133 806 Eur, no kuriem 6 690.30 Eur veido Latvijas Universitātes bāzes finansējuma centralizētie līdzekļi (5% no kopējās summas)

Projekta mērķis un plānotās aktivitātes:

Pētniecības projekta mērķis ir zemā tipa kūdras fizikālķīmisko īpašību izpēte rodot jaunus kūdras izmantošanas veidus, kā arī pilnveidot jau esošos uz kūdras bāzētos produktus.

Pētniecības virziens un plānotās 5 aktivitātes fokusētas uz vairākām Latvijā un pasaulē ekonomiski un rūpnieciski nozīmīgām tēmām, kas ir:

 • Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte (aktivitāte nr. 1);
 • Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošiem faktoriem zemo purvu Ekosistēmās (aktivitāte nr. 2);
 • Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veidu izpēte (aktivitāte nr. 3)
 • Zemie purvi klimata pārmaiņu kontekstā (aktivitāte nr. 4)
 • Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte (aktivitāte nr. 5)

Galvenie sagaidāmie projekta rezultāti (rezultatīvie rādītāji):

 • 5 iesniegtas publikācijas Scopus datubāzē esošiem žurnāliem (realizācijas termiņi: 2019. gada augusts, 2020. gada jūlijs un oktobris);
 • 5 vietējas nozīmes konferenču tēzes (realizācijas termiņi: 2018. gada novembris, 2019. gada augusts, 2020. gada aprīlis un oktobris);
 • 5 starptautiskas nozīmes konferenču tēzes (realizācijas termiņi: 2019. gada augusts, novembris un decembris, 2020. gada aprīlis);
 • 3 iesniegti raksti populārzinātniskiem izdevumiem (realizācijas termiņi: 2020. gada janvāris, aprīlis un maijs)
 • 3 publicēti raksti Latvijas Nacionālās Kūdras biedrības mājaslapā (realizācijas termiņi: 2019. gada maijs un decembris, 2020. gada oktobris);
 • 2 patenta iestrādnes (realizācijas termiņi 2020. gada aprīlis un oktobris);
 • 1 sagatavota rekomendācija par kūdras izmantošanu (realizācijas termiņš: 2020. gada oktobris).
 

Īstenotās aktivitātes 2017. gada novembrī:

Objektīvu apsvērumu dēļ (rudens/ziemas laika apstākļi; risks projektu sākt vēlāk nekā tas plānots) zemā tipa kūdras nogulumu paraugi projekta vajadzībām tika ievākti pirms projekta sākuma. Paraugi tika ievākti 2017. gada augustā Auces novada Vīķu purvā, šeit iegūti 60 litri svaigas zemā tipa kūdras nogulumu. Vēl papildus zemā tipa kūdras paraugi (no Latgales reģiona un Somijas) iegūti projekta realizācijas sākumā.

Aktivitātes Nr. 1 "Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte" ietvaros:

 • Tiek veikta zemā tipa kūdras materiāla analīze laboratorijā un noteikti dažādi tās raksturlielumi, kā, piemēram, kūdras sastāvs un fizikāli ķīmiskās īpašības;
 • Tiek izstrādāts starptautiskas publikācijas melnraksts. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums "Diagenesis of fen peat under unique humification conditions", taču tas izstrādes laikā var tikt mainīts. Publikācija tiek izstrādāta sadarbībā ar projekta zinātniskajiem konsultantiem profesoru M. Kļaviņu un asociēto profesori L. Kalniņu;
 • Tiek izstrādāts zinātnisko tēžu melnraksts, kas paredzēts vietējas nozīmes konferencei. Tēžu nosaukums uz doto brīdi ir "Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem;
 • Tiek izstrādāts zinātnisko tēžu melnraksts, kas paredzēts starptautiskas nozīmes konferencei. Tēžu nosaukums uz doto brīdi ir "Mechanisms of fen peat formation: a proposition", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem;
 • Tiek izstrādāts populārzinātniska raksta melnraksts. Raksta nosaukums uz doto brīdi ir "Zemā tipa kūdras nozīme tautsaimniecības attīstībā", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Raksts tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem;
 • Tiek izstrādāts raksts publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā. Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi.

Aktivitātes Nr. 2 "Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošajiem faktoriem zemo purvu ekosistēmās" ietvaros:

 • Tiek veikti laboratorijas darbu laikā iegūtajiem kūdras raksturlielumiem tiek veikta statistiskā apstrāde un parametru kopsakarību meklēšana;
 • Tiek izstrādāta publikācija. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums "Interaction amongst fen peat properties in the course of boreal fen development", taču tas izstrādes laikā var tikt mainīts. Publikācija tiek izstrādāta sadarbībā ar projekta zinātniskajiem konsultantiem profesoru M. Kļaviņu un asociēto profesori L. Kalniņu;
 • Tiek izstrādātas tēzes starptautiskai konferencei. Nosaukums "Anthropogenic impact on the chemical composition of peat surface layer in fens - a case study", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem;
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Cilvēka darbības ietekme uz zemo purvu kūdras ķīmisko sastāvu", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem.

Aktivitātes Nr. 5 "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte" ietvaros notiek:

 • Laboratorijas darbu veikšana, zemā tipa kūdras materiāla analīze pētot kūdru kā potenciālu biosorbentu un izvērtējot šī materiāla modificēšanas spējas;
 • Tiek izstrādāta publikācija. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums "Biosorption abilities of modified fen peat", taču tas izstrādes laikā var tikt mainīts. Publikācija tiek izstrādāta sadarbībā ar projekta zinātniskajiem konsultantiem profesoru M. Kļaviņu un asociēto profesori L. Kalniņu;
 • Notiek darbs pie patenta izstrādes. Mērķis - uz kūdras bāzēts inovatīvs produkts. (Ideju/draft stadija);
 • Tiek izstrādāts populārzinātnisks raksts. Nosaukums "Zemā tipa kūdras modifikācijas iespējas inovatīvu materiālu izstrādē”, taču tas izstrādes laikā var tikt mainīts. Raksts tiek izstrādāts sadarbībā ar projekta zinātniskajiem konsultantiem profesoru M. Kļaviņu un asociēto profesori L. Kalniņu;
 • Tiek sagatavots raksts publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā). Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi;
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas iespējas jaunu produktu izstrādē", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem;
 • Tiek izstrādātas tēzes starptautiskas nozīmes konferencei. Nosaukums "Fen peat as an alternative solution in the development of organic matter-based products", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts. Tēzes tiek sagatavotas sadarbojoties ar projekta zinātniskajiem konsultantiem.

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2017. gada decembra līdz 2018. gada maijam

Aktivitātes Nr. 1 "Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte" ietvaros:

 • Tikusi veikta zemā tipa kūdras materiāla analīze laboratorijā un noteikti dažādi tās raksturlielumi (blīvums, pelnainība, pH, elektrovadītspēja, karsēšanas zudumi, UV fluorescences parametri, IS parametri, 3D fluorescences parametri u.c. parametri, veikta humusvielu izdalīšana no zemā tipa kūdras masas).
 • Tiek izstrādāta starptautiskas nozīmes publikācija. Publikācijas nosaukums "Diagenesis of fen peat under alkaline humification conditions" (turpāmkās izstrādes laikā nosaukums var tikt mainīts).
 • Tiek izstrādātas zinātniskās tēzes vietējas nozīmes konferencei. Tēžu nosaukums "Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās" (turpmākās zstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts).
 • Izstrādātas un publicēšanai iesniegtas starptautiskas nozīmes zinātniskās tēzes “Conceptual differences between fen and raised bog peat”, kas prezentētas Daugavpils Universitātes 60. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2018. gada 27. aprīlī. Turpinās izvērsto tēžu sagatavošana, kas tiks publicētas Scopus indeksētā izdevumā (Raksts tiks sagatavots uz 20. maiju).
 • Veikts darbs pie populārzinātniska rakstu krājuma/brošūras izstrādes. Nosaukums “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei”. Brošūra tiek izstrādāta sadarbojoties ar zinātniskajiem konsultantiem un piesaistot viesautorus.
 • Tiek turpināta raksta izstrādāšana publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā. Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi.

Aktivitātes Nr. 2 "Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošajiem faktoriem zemo purvu ekosistēmās" ietvaros:

 • Tiek veikti laboratorijas darbu laikā iegūtajiem zemā tipa kūdras raksturlielumiem tiek veikta statistiskā apstrāde un parametru kopsakarību meklēšana;
 • Tiek izstrādāta starptautiskas nozīmes publikācija. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums "Interaction amongst fen peat properties in the course of boreal fen development" (izstrādes laikā nosaukums var tikt mainīts).
 • Tiek izstrādātas tēzes starptautiskai konferencei. Nosaukums "Anthropogenic impact on the chemical composition of peat surface layer in fens - a case study" (izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts).
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Cilvēka darbības ietekme uz zemo purvu kūdras ķīmisko sastāvu".

Aktivitātes Nr. 3 "Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veidu izpēte" ietvaros:

 • Notiek darbs pie patenta izstrādes. Mērķis uz kūdras humusvielām (humīnskābēm) bāzēts inovatīvs produkts (Ideju/draft stadija).

Aktivitātes Nr. 5 "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte" ietvaros:

 • Notikusi laboratorijas darbu veikšana, zemā tipa kūdras materiāla analīze pētot kūdru kā potenciālu biosorbentu un izvērtējot šī materiāla modificēšanas spējas;
 • Tiek izstrādāta publikācija. Publikācijas nosaukums "Biosorption abilities of modified fen peat" (izstrādes laikā nosaukums var tikt mainīts);
 •  Notiek darbs pie patenta izstrādes. Mērķis - uz kūdras bāzēts inovatīvs produkts. (Ideju/draft stadija);
 • Tiek izstrādāts populārzinātnisks raksts. Nosaukums "Zemā tipa kūdras modifikācijas iespējas inovatīvu materiālu izstrādē”.
 • Tiek sagatavots raksts publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā). Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi;
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas iespējas jaunu produktu izstrādē".
 •  Izstrādātas un iesniegtas tēzes starptautiskas nozīmes konferencei (CONECT 2018). Nosaukums "Fen peat in environmentally friendly technologies". Recenzents tēzes ir akceptējis publicēšanai Energy Procedia izdevumā, kas ir Scopus datu bāzē esošs zinātniskais žurnāls. Sagatavots stenda referāts maijā plānotajai starptautiskas nozīmes konferencei “CONECT 2018”.
 

Pēcdoktorantūras projektā īstenotās aktivitātes laika periodā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. jūlijam.

Aktivitāte Nr. 1 "Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte”

 • Šajā aktivitātē tiek turpināta kūdras analīze laboratorijā. Notiek humusvielu ekstrakcija no zemā tipa kūdras masas un tālāka humīnskābju izvilkšana. Zemā tipa kūdrai tiek veikta 3D fluorescences spektroskopijas analīze.
 • Tiek turpināta pirmajā pārskata periodā uzsāktā zinātniskās publikācijas sagatavošana žurnālam “Boreal Environment Research”. Publikācijas nosaukums “The diagenesis of fen peat as an indicator of environmental conditions”.
 • Tiek turpināta vietējas nozīmes konferenču tēžu izstrādāšana, to nosaukums “Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās”.
 • Tiek turpināts darbs pie populārzinātnisko rakstu krājuma izstrādāšanas. Rakstu krājuma nosaukums “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei”.
 • Tiek papildināts raksts interneta videi (LNKB mājaslapa) par darbībām pirmajā projekta aktivitātē. Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, kā arī sasniegtais, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.
 • Tiek sagatavots mācību līdzeklis ar nosaukumu “3D fluorescences datu paralēlo faktoru analīze (PARAFAC) MATLAB programmatūrā, datu pirmsapstrāde un analīze”.
 

Aktivitāte Nr. 2 "Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošajiem faktoriem zemo purvu ekosistēmās"

 • Šajā projekta aktivitātē turpinās laboratorijas darbu laikā iegūto rezultātu statiskā un grafiskā apstrāde un parametru kopsakarību meklēšana. Tikusi veikta 3D fluorescences spektroskopijas analīzes rezultātu paralēlo faktoru analīze un identivicēti humusvielu komponenti, kā arī sagatavoti komponentu modeļi.
 • Tiek turpināta starptautiskas publikācijas melnraksta sagatavošana. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums "Accumulation of fen peat in hemi-boreal fen: a critical overview of the fen peat general properties".
 • Tiek turpināta tēžu sagatavošana starptautiskai konferencei, to nosaukums "Anthropogenic impact on the chemical composition of peat surface layer in fens - a case study".
 • Tiek izstrādātas tēzes arī vietējas nozīmes konferencei, to nosaukums "Cilvēka darbības ietekme uz zemo purvu kūdras ķīmisko sastāvu"
 

Aktivitāte Nr. 4 "Zemie purvi klimata pāmaiņu kontekstā"

 • 2018. gada maijā uzsākta šīs aktivitātes uzdevumu īstenošana.
 • Uzsākts darbs pie oglekļa 13 satura izpētes zemā tipa kūdrā un tā salīdzināšana ar augstā tipa kūdras sastāvu.
 • Uzsākts darbs pie starptautiskas publikācijas melnraksta sagatavošanas. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums “Organic matter transformation in a fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change”.
 • Uzsākts darbs pie tēžu gatavošanas starptautiskas nozīmes konferencei, to nosaukums uz doto brīdi “Differences in Carbon-13 content between fen and raised bog peat”.
 • Uzsākts darbs pie tēžu sagatavošanas vietējas nozīmes konferencei, to nosaukums “Zemie purvi klimata pārmaiņu kontekstā”.
 

Aktivitāte Nr. 5 "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte"

 • Šajā projekta aktivitātē veikti laboratorijas darbi pārklājas ar pirmajā aktivitātē veicamajiem laboratorijas darbiem. Tiek pētīta kūdra kā potenciāls biosorbents un tiek izvērtētas šī materiāla modificēšanas spējas.
 • Tiek turpināts izstrādāt starptautiskas publikācijas melnrakstu "Advantages of modified fen peat in biosorption".
 • Noticis darbs pie patenta izstrādes. Mērķis - uz kūdras bāzēts inovatīvs produkts: “Peat multi-stage biological filter for household wastewater”.
 • Tiek turpināts izstrādāt populārzinātnisku rakstu, tā nosaukums "Zemā tipa kūdras modifikācijas iespējas inovatīvu materiālu izstrādē”.
 • Tiek papildināts raksts publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā). Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi.
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas iespējas jaunu produktu izstrādē", taču izstrādes laikā šis nosaukums var tikt mainīts.
 • Dalība CONECT 2018 starptautiskajā zinātniskajā konferencē 16-18/05/2018, referāta “Fen peat in environmentally friendly technologies” prezentēšana. Konferences tēzes tiks publicētas kā raksts Scopus indeksētā izdevumā Energy Procedia.

Pēcdoktorantūras projektā īstenotās aktivitātes laika periodā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. oktobrim.

 

Aktivitāte Nr. 1 "Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte”

 • Tiek veikta zemā tipa kūdras humusvielu un humīnskābju ekstrakcija, fulvoskābju ekstraktu sagatavošana laboratorijā un šī materiāla laboratorijas analīzes (UV-Vis, 3D fluorescence, FT-IR, gravimetrija, TOC u.c).
 • Tiek turpināta pirmajā pārskata periodā uzsāktā zinātniskās publikācijas sagatavošana žurnālam “Boreal Environment Research”. Publikācijas nosaukums pārfrāzēts uz: “Physico-chemical aspects of peat formation in fens: diagenesis of plant organic matter”.
 • Tiek turpināta vietējas nozīmes konferenču tēžu izstrādāšana par tēmu “Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās”.
 • Tiek turpināts darbs pie populārzinātnisko rakstu krājuma izstrādāšanas par tēmu “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei”.
 • Tiek papildināts raksts LNKB mājaslapai par darbībām pirmajā projekta aktivitātē. Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, kā arī sasniegtais, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.
 • Ticis sagatavots un izdošana iesniegts mācību līdzeklis ar nosaukumu “Kūdras humusvielu 3D fluorescences datu paralēlo faktoru analīze, datu pirmsapstrāde un analīze”, ko plānots izdot līdz 2018. gada beigām.
 

Aktivitāte Nr. 2 "Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošajiem faktoriem zemo purvu ekosistēmās"

 • Šajā projekta aktivitātē tiek turpināta laboratorijas darbu laikā iegūto rezultātu statiskā un grafiskā apstrāde un parametru kopsakarību meklēšana. Tikusi veikta 3D fluorescences spektroskopijas analīzes rezultātu paralēlo faktoru analīze kūdras humīnskābēm.
 • Tiek turpināta starptautiskas publikācijas melnraksta sagatavošana. Publikācijas nosaukums "Accumulation of fen peat in hemi-boreal fen: a critical overview of the fen peat general properties".
 • Tiek turpināta tēžu sagatavošana starptautiskai konferencei, to nosaukums "Anthropogenic impact on the chemical composition of peat surface layer in fens - a case study".
 • Tiek izstrādātas tēzes arī vietējas nozīmes konferencei, to nosaukums "Cilvēka darbības ietekme uz zemo purvu kūdras ķīmisko sastāvu"
 

Aktivitāte Nr. 3 "Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veidu izpēte"

 • Septembrī tikusi uzsākta šīs aktivitātes realizācija.
 • Tiek veikta zemā tipa kūdras humusvielu, humīnskābju un fulvoskābju izpēte laboratorijā, notiek to ekstrakcija un laboratorijas analīzes, tiek veikta kopējā oglekļa satura noteikšana kūdras humusvielās un fulvoskābēs, aprēķināta kopējā oglekļa koncentrācija humīnskābēs.
 • Tiek izstrādāts starptautiskas publikācijas melnraksts, kur tiks aprakstītas zemā tipa kūdras humusvielas, to parametri un salīdzinājums ar augstā tipa kūdras humusvielām.
 • Tiek uzsākts darbs pie patenta uzmetuma izstrādāšanas. Patenta tēma – zemā tipa kūdras humusvielu preparāts dārzkopības/lauksaimniecības vajadzībām, potenciālais produkts: K humāts.
 • Tiek uzsākta populārzinātniska raksta izstrādāšana, kur tiek aprakstīta humusvielu augstā nozīme un uzsvaru liekot uz zemā tipa kūdras humusvielām.
 • Tiek uzsākts darbs pie rekomendācijas izstrādāšanas par zemā tipa kūdras izmantošanas iespējām.
 • Tiek uzsākta tēžu projekta sagatavošana vietējas nozīmes konferencei par zemā tipa kūdras humusvielu īpašībām.
 • Tiek uzsākta raksta izstrāde publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā). Rakstā tiek aprakstīta projekta aktivitātes būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi.
 

Aktivitāte Nr. 4 "Zemie purvi klimata pāmaiņu kontekstā"

 • Tiek veikts darbs pie oglekļa 13 satura izpētes zemā tipa kūdrā un tā salīdzināšana ar augstā tipa kūdras sastāvu.
 • Tiek izstrādāts starptautiskas publikācijas melnraksts. Uz doto brīdi publikācijas nosaukums “Organic matter transformation in a fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change”.
 • Notiek darbs pie tēžu gatavošanas starptautiskas nozīmes konferencei, to nosaukums uz doto brīdi “Differences in Carbon-13 content between fen and raised bog peat”.
 • Notiek darbs pie tēžu sagatavošanas vietējas nozīmes konferencei, to nosaukums “Zemie purvi klimata pārmaiņu kontekstā”.
 

Aktivitāte Nr. 5 "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte"

 • Šajā projekta aktivitātē tiek turpināti laboratorijas darbi kur kūdra pētīta kā potenciāls biosorbents un tiek izvērtētas šī materiāla modificēšanas spējas.
 • Tiek turpināts izstrādāt starptautiskas publikācijas melnrakstu "Advantages of modified fen peat in biosorption".
 • Noticis darbs pie patenta izstrādes. Mērķis - uz kūdras bāzēts inovatīvs produkts: “Multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for hosehold wastewater treatment”.
 • Tiek turpināts izstrādāt populārzinātnisku rakstu, tā nosaukums "Zemā tipa kūdras modifikācijas iespējas inovatīvu materiālu izstrādē”.
 • Tiek papildināts raksts publicēšanai interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā). Rakstā tiek aprakstīta projekta būtība, mērķi un uzdevumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta norisi.
 • Tiek izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei. Nosaukums "Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas iespējas jaunu produktu izstrādē"
 

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta 2. realizācijas gads

1. ceturksnis (01.11.2018 – 31.01.2019)

2018. gada novembrī tika uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības projekta 2. īstenošanas gada realizēšana. Laika periodā no 2018. gada novembra sākuma līdz 2019. gada janvāra beigām tika īstenotas darbības visās piecās projekta aktivitātītēs (1. tabula).

1. tabula

Projektā īstenotās aktivitātes un darbības laika periodā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada janvārim

 

Darbība

1. akt.

2. akt.

3. akt.

4. akt.

5. akt.

Laboratorijas darbi

Þ

Ä

Þ

Þ

Þ

Datu analīze

Ä

Þ

Ä

Þ

Ä

Publikācijas izstrādāšana

Þ

Þ

Ö

(01.19)3

Þ

Ö

(10.18)5

Starptautiskas nozīmes tēžu sagatavošana / dalība konferencē

Ö

(05.18)1

Ö

(01.19)2

Ö

(12.18)4

Þ

Ö

(10.18)6

Vietējas nozīmes tēžu sagatavošana / dalība konferencē

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Populārzinātniska raksta sagatavošana

Þ

Ä

Þ

Ä

Þ

LNKB raksta sagatavošana

Þ

Ä

Þ

Ä

Þ

Patenta iestrādnes sagatavošana

Ä

Ä

Þ

Ä

Þ

Rekomendācijas par kūdras izmantošanu sagatavošana

Ä

Ä

Þ

Ä

Ä

 

Ö - pabeigts; Ä - netiek paredzēts; Þ - tiek īstenots.

1Tēzes publicētas tēžu krājumā un prezentētas konferencē; 2Tēzes publicētas tēžu krājumā un prezentētas konferencē; 3Publikācija iesniegta un gaida recenzenta vērtējumu; 4Tēzes iesniegtas un saņēmušas pozitīvu vērtējumu publicēšanai tēžu krājumā; 5Raksts publicēts Scopus indeksētā zinātniskajā izdevumā (Energy Procedia); 6Pētījums prezentēts starptautiskā konferencē, kur netiek piedāvāta tēžu publicēšana.

 

Pētniecības projekta 1., 3., 4. un 5. aktivitātē tika īstenoti laboratorijas darbi, kuros detalizēti tika pētīta zemā tipa kūdra un tās komponenti. Savukārt 2. un 4. aktivitātē tika veikta iegūto datu analīze un apstrāde. Īpaša uzmanība tika pievērsta zemā tipa kūdras humīnskābju izpētei. Pēc liela apjoma humīnskābju izgulsnēšanas no kūdras sārmu ekstraktiem, tikušas raksturotas zemā tipa kūdras humīnskābju funkcionālās grupas atkarībā no kūdras iegulas dziļuma, sadalīšanās pakāpes un paraugošanas vietas. Tikuši raksturoti zemā tipa kūdras humīnskābju humifikācijas indikatori, kas ļāva izvērtēt organiskās vielas transformācijas procesus zemā tipa purvu vidē un humifikācijas raksturu. Raksturotas arī zemā tipa kūdras humīnskābju fluoroporas, kas deva iespēju raksturot pamatkomponentus un funkcionālos savienojumus uz kā bāzēta zemā tipa kūdras humīnskābju uzbūve. Veikta arī stabilo slāpekļa un oglekļa izotopu analīze un raksturošana zemā tipa kūdras humīnskābēs atkarībā no kūdras iegulas dziļuma purva profilā.

Projekta 1–3. un 4. aktivitātē turpināts darbs pie publikāciju izstrādes iesniegšanai Scopus indeksētos zinātniskajos izdevumos. Projekta 3. aktivitātē plānotā publikācija “Common and distinctive features of fen and raised bog peat humic acids for use in agriculture” 2019. gada janvāra beigās tika iesniegta žurnālam Agronomy Research un gaida recenzenta vērtējumu.

Projekta 2–4. aktivitātēs norisinājies darbs pie starptautiskas nozīmes konferenču tēžu izstrādes. Pētniecības projekta 2. aktivitātē plānotās starptautiskās nozīmes konferenču tēzes publicētas Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences tēžu krājumā ar nosaukumu “Zemā tipa kūdras humīnskābju raksturojums izmantojot spektroskopiskās analīzes metodes”, pētījums prezentēts mutiskas prezentācijas veidā 2019. gada 28. janvārī sekcijas “Risinājumi vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos” ietvaros. Savukārt 3. aktivitātē plānotās starptautiskas nozīmes konferenču tēzes ar nosaukumu “Common and distinctive features of fen and raised bog peat humic acids for use in agriculture” 2018. gada decembrī iesniegtas Biosystems Engineering 2019 organizēšanas komisijai un ir saņēmušas pozitīvu vērtējumu iekļaušanai konferences tēžu krājumā. Visās projekta aktivitātēs tika turpināts darbs arī pie Vietējas nozīmes konferenču tēžu izstrādāšanas.

Projekta 1., 3. un 5. aktivitātē tika turpināta populārzinātnisko rakstu sagatavošana, tie tika papildināti ar jaunākajiem rezultātiem. Šajās aktivitātēs tika turpināts darbs arī pie rakstu sagatavošanas interneta videi, kas tiks publicēti Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā.

Projekta 3. un 5. aktivitātē tika turpināts darbs pie patentu izstrādes, kur kā izejas materiāls tiek izmantota zemā tipa kūdra un tās komponenti (humīnskābes). Papildus projekta 3. aktivitātes ietvaros tiek izstrādāta arī rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanas iespējām.

Šajā pārskata periodā tika publicēts mācību līdzeklis ar nosaukumu “Krūmiņš, J. 2018. Kūdras humusvielu 3D fluorescences datu paralēlo faktoru analīze. Datu pirmsapstrāde un analīze. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 36 lappuses”. Šī grāmata visiem interesentiem ir pieejama Latvijas Nacionālās Bibliotēkas grāmatu krātuvē, Latvijas Nacionālās Bibliotēkas arhīvā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Bibliotēkā (Misiņa bibliotēkā), Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Dabaszinātņu bibliotēkā), kā arī Latvijas Universitātes Bibliotēkas krātuvē.

Pārskats par paveikto laika periodā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Aktivitāte Nr.1.

 • Veikti zemā tipa kūdras humusvielu ekstrakcijas eksperimenti un apmaiņas katjonu noteikšana zemā tipa kūdrā (humusvielās).
 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Physico-chemical aspects of fen peat formation in fens: diagenesis of plant organic material”.
 • Tiek sagatavots populārzinātnisko rakstu krājums ar nosaukumu “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei” un izstrādāts populārzinātnisks raksts ar nosaukumu “Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un ietekmējošu faktoru izpēte” interneta videi.

Aktivitāte Nr.2.

 • Tiek veikta humusvielu un humīnskābju fluorescēto komponentu modeļu izstrādāšana, fluoroporu identificēšana un funkcionālo komponentu noteikšana.
 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Accumulation of peat in a hemiboreal fen: a critical overview of fen peat general properties”.

Aktivitāte Nr.3.

 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas starptautiskas nozīmes konferences tēzes ar nosaukumu “Humic acids in fen peat: properties and relation to the source material”. Tēzes apstiprinātas mutiskajam referātam 2019. gada jūnijā konferencē “Natural organic matter flows and properties: from theory to applications”. Uz tēžu pamata saņemts piedāvājums izstrādāt zinātnisko rakstu, kas tiktu publicēts Scopus indeksētā izdevumā, notiek šī raksta sagatavošana.
 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Properties of Humic Acids within Deposits of Varied Origin”. Šo rakstu plānots iesniegt Scopus indeksētam izdevumam “Molecules”.
 • Tiek veikta humīnskābju ekstrakcija no zemā tipa kūdras nogulumiem, noteikts zemā tipa kūdras humīnskābju element-sastāvs un veikta tā analīze, tiek veikta humīnskābju UV-Vis spektroskopija, FT-IR spektroskopija un 3D fluorescences spektroskopija, Tiek veikta apmaiņas katjonu noteikšana humīnskābēs.
 • Tiek izstrādāts patenta aplikācijas “Zemā tipa kūdras K humāts” melnraksts.
 • Tiek izstrādāta rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanu.
 • Tiek sagatavots populārzinātnisks raksts ar nosaukumu “Humusvielas un to nozīme tautsaimniecībā”.
 • Tiek sagatavots populārzinātnisks raksts ar nosaukumu “Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veidu izpēte” publicēšanai interneta vidē.

Aktivitāte Nr.4.

 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas starptautiskas nozīmes konferences tēzes ar nosaukumu “The evaluation of stable isotopic ratios delta-13C and delta-15N in humic acids along a fen peat profile”. Tēzes apstiprinātas mutiskajam referātam 2019. gada jūnijā konferencē “Environment. Technology. Resources”. Uz tēžu pamata saņemts piedāvājums izstrādāt zinātnisko rakstu, kas tiktu publicēts Scopus indeksētā izdevumā, raksts izstrādāts un iesniegts recenzēšanai.
 • Tiek sagatavots zinātniskais raksts ar nosaukumu “Organic matter transformation in a fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change”.

Aktivitāte Nr.5.

 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Advantages of modified fen peat in biosorption”.
 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas starptautiskas nozīmes konferences tēzes ar nosaukumu “Biosorption of heavy metals onto fen peat humic acids”. Tēzes apstiprinātas mutiskajam referātam 2019. gada jūnijā konferencē “Natural organic matter flows and properties: from theory to applications”. Uz tēžu pamata saņemts piedāvājums izstrādāt zinātnisko rakstu, kas tiktu publicēts Scopus indeksētā izdevumā, notiek šī raksta sagatavošana.
 • Tiek veikti bio-sorbcijas eksperimenti ar zemā tipa kūdras humīnskābēm, tiek sorbēti smagie metāli un testēta sorbcijas kapacitāte.
 • Tiek izstrādāts patenta aplikācijas “Multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for household wastewater treatment” melnraksts.
 • Populārzinātnisku rakstu ar nosaukumiem “Melnās kūdras izmantošana inovatīvu materiālu ražošanā” un “Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte” izstrādāšana.

Pārskats par paveikto laika periodā no 2019. gada 1. maija līdz 30. aprīlim.

Aktivitāte Nr.1.

 • Tiek analizēta kūdra, tiek raksturotas izmaiņas, kas rodas kūdrā degšanas rezultātā, aromātiskuma izmaiņas kūdrā pēc ugunsgrēka purvā.
 • Jūnijā Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā (www.peatsociety.lv) sadaļā “Jaunumi kūdras izpētē Latvijā” publicēta informācija (raksts interneta vidē) par pēcdoktorantūras pētniecības projekta realizāciju un darbībām projekta 1. aktivitātē.
 • Tiek turpināts darbs pie populārzinātnisko rakstu krājuma izstrādes ar nosaukumu “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei”.
 • Tiek veikti zemā tipa kūdras humusvielu ekstrakcijas eksperimenti.

Aktivitāte Nr.2.

 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Accumulation of peat in a hemiboreal fen: a critical overview of fen peat geberal properties”.
 • Tiek veikta ierosmes-emisijas matricu fluorescences spektroskopijas analīžu rezultātu apstrāde un interpretācija.

Aktivitāte Nr.3.

 • Tiek analizētas zemā tipa kūdras humīnskābes (CHNS, 13C KMR, TG, DTG).
 • Tiek izstrādāts patenta aplikācijas “Zemā tipa kūdras K humāts” melnraksts.
 • Tiek izstrādāta rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanu.
 • Tiek izstrādāts populārzinātnisks raksts ar nosaukumu “Humusvielas un to nozīme tautsaimniecībā”.
 • Maijā (8. – 10. maijs, 2019) Tartu, Igaunijā apmeklēta 10. starptautiskā konference “Biosystems Engineering”, kur prezentēts stenda referāts ar nosaukumu “Common and distinctive features of fen and raised bog peat humic acids for use in agriculture”. Referāta kopsavilkums publicēts konferences tēžu krājumā.
 • Jūnijā (5. – 8. jūnijs, 2019) Rīgā, Latvijā apmeklēta starptautiskās humusvielu biedrības Ziemeļu-Baltijas nodaļas rīkotā starptautiskā konference, kur prezentēts mutiskais referāts ar nosaukumu “Humic acids in fen peat: properties and relation to the source material”. Referāta kopsavilkums publicēts konferences tēžu krājumā. Sagatavots izvērsts raksts, kas iesniegts recenzēšanai un iespējamai publicēšanai Scopus indeksētā žurnālā.
 • Jūnijā Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā (www.peatsociety.lv) sadaļā “Jaunumi kūdras izpētē Latvijā” publicēta informācija par pēcdoktorantūras pētniecības projekta realizāciju un darbībām projekta 3. aktivitātē.
 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Properties of humic acids within deposits of varied origin”, ko plānots iesniegt žurnālam “Molecules”, kas indeksēts Scopus datu bāzē.

Aktivitāte Nr.4.

 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Organic matter transformation in a fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change”.
 • Jūnijā (20. – 22. jūnijs, 2019) Rēzeknē, Latvijā apmeklēta 12. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Environment. Technology. Resources”, kur prezentēts mutiskais referāts ar nosaukumu “The evaluation of stable isotopic ratios delta carbon-13 and delta nitrogen-15 in humic acids along a fen peat profile”. Referāta kopsavilkums publicēts konferences tēžu krājumā. Izvērsts raksts recenzēts un publicēts Scopus datubāzē indeksētā izdevumā.

Aktivitāte Nr.5.

 • Jūnijā (5. – 8. jūnijs, 2019) Rīgā, Latvijā apmeklēta starptautiskās humusvielu biedrības Ziemeļu-Baltijas nodaļas rīkotā starptautiskā konference, kur prezentēts stenda referāts ar nosaukumu “Biosorption of heavy metals onto fen peat humic acids”. Referāta kopsavilkums publicēts konferences tēžu krājumā.
 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Advatages of modified fen peat in biosorption”.

Tiek izstrādāts patenta aplikācijas “Multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for household wastewater treatment” melnraksts.

 

Pārskats par paveikto laika periodā no 2019. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

 • Dalība “Radio Naba” raidījumā “Zinātnes vārdā” par tēmu “Neuzartais kūdras lauks”. Raidījumā zinātniskā mērķa grupa populārzinātniska semināra formā tika iepazīstināta ar pēcdoktorantūras pētījuma būtību un rezultātiem (Pēcdoktorantūras pētniecības projekta publicitātes pasākums). Raidījums tika translēts 2019. gada 10. oktobrī, pulksten 19:00. Raidījuma ieraksts pieejams arhīvā Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā: naba.lsm.lv/lv/raksts/zinatnes-varda/neuzartais-kudras-lauks.a122162/
 

Aktivitāte Nr.1.

 • Analizētas zemā tipa kūdras īpašības un to izmaiņas kūdras profilos atkarībā no iegulas dziļuma.
 • Raksturota mūsdienu un pagātnes veģetācija augstajos un zemajos purvos un salīdzinātas to kopīgās īpašības un atšķirības.Veikti zemā tipa kūdras un zemā tipa kūdras humīnskābju bio-sorbcijas eksperimenti, tikusi testēta sorbcijas kapacitāte izmantojot dažādu smago metālu šķīdumus dažādās koncentrācijās un salīdzināta kūdras un humīnskābju absorbcijas spēja.
 •  Papildināts populārzinātnisko rakstu krājuma “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei” melnraksts.
 

Aktivitāte Nr.2.

 • Papildināts publikācijas “Accumulation of peat in a hemiboreal fen: a critical overview of fen peat general properties” melnraksts.
 • Sagatavoti zemā un augstā tipa purvu kūdras profili (vertikālie šķērsgriezumi), salīdzinātas un raksturotas īpašību izmaiņas atkarībā no iegulas dziļuma.

Aktivitāte Nr.3.

 • Ekstrahētas un analizētas kūdras humīnskābes, noteikts humīnskābju daudzums atkarībā no kūdras tipa.
 • Veikta humīnskābju molekulāro īpašību salīdzināšana atkarībā no kūdras tipa (zemā un augstā tipa kūdra). 
 • Analizēts humīnskābju elementsastāvs, oksidācijas pakāpe, ūdeņraža deficīts, elementsastāva attiecības (N/C, O/C, H/C), veikta van Krevelina grafiku sastādīšana, raksturots TOC saturs, raksturotas FTIR spektrālās diagrammas, raksturoti humifikācijas indikatori, raksturoti fluorescentie komponenti, raksturoti stabilie oglekļa un slāpekļa izotopi, raksturoti diferenciāla termālās analīzes rezultāti, raksturoti 13C KMR analīzes rezultāti. Dati salīdzināti ar augstā tipa kūdras humīnskābju analīžu rezultātiem.
 • Papildināts populārzinātniskā raksta “Humusvielas un to nozīme tautsaimniecībā” melnraksts.
 • Papildināta rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanu.
 • Ņemot vērā recenzentu un redaktora ieteikumus veikti uzlabojumi zinātniskajā rakstā ar nosaukumu “Characterization of humic acids in fen peat”, pēc kuru iesniegšanas tika saņemts apstiprinājums par raksta publicēšanu Scopus datubāzē indeksētā žurnālā “International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology”.
 • Papildināts publikācijas “Molecular properties of humic acids depending on the peat type” melnraksts.
 

Aktivitāte Nr.4.

 • Papildināts publikācijas “Organic matter transformation in fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change” melnraksts.
 • Raksturoti stabilie oglekļa un slāpekļa izotopi.
 • Raksturoti 13C KMR analīzes rezultāti.
 

Aktivitāte Nr.5.

 • Veikti zemā tipa kūdras un zemā tipa kūdras humīnskābju biosorbcijas eksperimenti, testēta sorbcijas kapacitāte izmantojot dažādu smago metālu šķīdumus dažādās koncentrācijās un salīdzināta kūdras un humīnskābju absorbcijas spēja.
 • Papildināts publikācijas “Advantages of modified fen peat in biosorption” melnraksts.
 • Papildināts patenta “Multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for household wstewater treatment” uzmetums.
 

Pārskats par paveikto laika periodā no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. janvārim.

Aktivitāte Nr.1.

 • Tikušas analizētas zemā tipa kūdras īpašības un to izmaiņas kūdras profilos atkarībā no iegulas dziļuma.
 • Ticis papildināts populārzinātnisko rakstu krājuma “Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei” melnraksts.
 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei: Krumins, J.; Klavins, M. 2020. Prospective use of fen peat humic acids in peat related economic services. The 16th international peatland congress: peatlands and peat – source of ecosystem services. Tallinn, Estonia, 14-20 June 2020.
 • Autors piedalījies publikācijas izstrādāšanā: Ozols, V.; Silamikele, I.; Kalnina, L.; Porshnov, D.; Grandovska, S.; Arbidans, L.; Krumins, J.; Klavins, M. 2020. The thermal transformation process of peat organic matter and possible impacts. Agronomy Research X, xx-xx. Publikācija iesniegta.
 

Aktivitāte Nr.2.

 • Ticis papildināts publikācijas “Accumulation of peat in a hemiboreal fen: a critical overview of fen peat general properties” melnraksts.
 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Piesārņojums ar metaloīdiem zemajos purvos Latvijā. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 29. janvāris, 2020.
 • Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Piesārņojums ar metaloīdiem zemajos purvos Latvijā. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 29. janvāris, 2020. Ziņojums prezentēts konferencē.
 

Aktivitāte Nr.3.

 • Ticis papildināts populārzinātniskā raksta “Humusvielas un to nozīme tautsaimniecībā” melnraksts.
 • Tikusi papildināta rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanu.
 • Tikusi sagatavota un iesniegta publikācija: Krumins, J.; Klavins, M.; Purmalis, O.; Krukovskis, R. 2020. Molecular properties of humic acids depending on the peat type. Molecules x, xx-xx.
 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Kūdras izcelsmes loma humīnskābju sastāva veidošanā. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 29. janvāris, 2020. Ziņojums prezentēts konferencē.
 

Aktivitāte Nr.4.

 • Ticis papildināts publikācijas “Organic matter transformation in fen peat profile: humification and stratification due to Climate Change” melnraksts.
 • Tikušas sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Klimata pārmaiņu ietekme uz zemo purvu attīstību Latvijā. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 29. janvāris, 2020. Ziņojums prezentēts konferencē.
 

Aktivitāte Nr.5.

 • Ticis papildināts publikācijas “Advantages of modified fen peat in biosorption” melnraksts.
 • Ticis papildināts patenta “Multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for household wastewater treatment” uzmetums.
 • Zemā tipa kūdra apstrādāta ar karbonātu un sadedzināta zem spiediena vakuuma kamerā iegūstot aktivēto ogli, tiek analizētas aktivētās ogles īpašības.
 • Autors piedalījies publikācijas izstrādāšanā: Irtiseva, K.; Baronins, J.; Krumins, J.; Ozolins, J.; Klavins, M.; Medne, O. 2020. Development of peat processing methods for production of innovative products. Key Engineering Materials.
 • Autors piedalījies publikācijas izstrādāšanā: Klavins, M.; Upska, K.; Viksna, A.; Bertins, M.; Ansone-Bertina, L.; Krumins, J. 2020. A comparative study of the properties of industrially produced humic substances. Agronomy Research X, xx-xx. Publikācija iesniegta.
 

Pārskats par paveikto laika periodā no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Aktivitāte Nr.1.

 • Šajā pārskata periodā zemā tipa kūdra izmantota aktivētās ogles iegūšanā un tās parametru (sorbcijas kapacitāte) noskaidrošanā.
 • Pārskata periodā tiek izstrādāta publikācija: Krumins. J.; Klavins. M. 2020. Physico-chemical aspects of peat formation in fens: diagenesis of plant organic matter. Boreal Environment Research X(X), XX-XX.
 • Šajā pārskata periodā tiek izstrādāts populārzinātnisko rakstu krājums: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M.; Purmalis, O. 2020. Kūdra Latvijā: no izpētes līdz ieguvei.
 

Aktivitāte Nr.2.

 • Šajā pārskata periodā veikta iepriekšējos pārskata periodos veikto laboratorijas analīžu datu kamerālā apstrāde ievietošanai publikācijās, ko plānots iesniegt Scopus indeksētos žurnālos.
 • Pārskata periodā tiek izstrādāta publikācija: Krumins. J.; Klavins. M. 2020. Accumulation of peat in a hemiboreal fen: a critical overview of fen peat general properties.
 

Aktivitāte Nr.3.

 • Šajā pārskata periodā humusvielu izpēte balstīta uz iepriekšējos pārskata periodos veiktajām laboratorijas analīzēm un tajās iegūtajiem rezultātiem.
 • Pārskata periodā tiek izstrādāta patenta aplikācija, kur zemā tipa kūdras kālija humātu var izmantot dārzkopībā.
 • Pārskata periodā tiek izstrādāts populārzinātnisks raksts: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Humusvielas kūdrā un to izmantošanas potenciāls.
 • Pārskata periodā tiek izstrādāta rekomendācija par zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanas iespējām: Krumins, J.; Klavins. M. 2020. Recommendations for the use of Latvian fen peat resources and their components.
 

Aktivitāte Nr.4. 

 • Šajā pārskata periodā zemā tipa kūdra izmantota aktivētās ogles iegūšanā un tās parametru noskaidrošanā. Zemā tipa kūdra apstrādāta ar karbonātu un sadedzināta zem spiediena vakuuma kamerā iegūstot aktivēto ogli, tikušas analizētas aktivētās ogles īpašības.
 • Pārskata periodā tiek izstrādātas 2 publikācijas: Krumins, J.; Klavins, M. Advantages of modified fen peat in biosorption un Irtiseva, K.; Baronins, J.; Krumins, J.; Ozolins, J.; Klavins, M.; Medne, O. Development of peat processing methods for production of innovative products. Key Engineering 2020, volume X(X), xx-xx.
 • Šajā pārskata periodā tiek izstrādāts populārzinātnisks raksts: Krūmiņš, J.; Kļaviņš, M. 2020. Melnās kūdras izmantošana inovatīvu materiālu ražošanā.
 • Sagatavots un interneta vidē (Latvijas nacionālās kūdras biedrības mājaslapa) publicēts populārzinātnisks raksts. Latvijas nacionālās kūdras biedrības mājaslapā https://www.peatsociety.lv/projekta-5-aktivitate papildināta informācija par pētniecības projektu un darbībām projekta piektajā aktivitātē.
 • Šajā pārskata periodā tiek izstrādāta patenta aplikācija “Peat multi-stage biological water filter with fen peat and activated charcoal for household wastewater”.
 

Pārskats par veiktajām darbībām laika periodā no 01.05.2020 līdz 31.07.2020

Pētniecības projekta pirmā aktivitāte:

1. Sagatavota, rediģēšanai, dizaina izstrādei, maketēšanai un drukāšanai iesniegta populārzinātniska grāmata/brošūra latviešu valodā “Krumins, J.; Klavins, M. 2020. Kūdra Latvijā. No izpētes līdz pielietojumam”.

2. Ņemta dalība Biosystems Engineering 2020 virtuālajā konferencē, kur prezentēts referāts ar nosaukumu “V. Ozols, I. Silamikele, L. Kalnina, D. Porshnov, L. Arbidans, J. Krumins and M. Klavins. What happens to peat during bog fires? Thermal transformation processes of peat organic matter”.

 

Pētniecības projekta otrā aktivitāte:

 

1. Tiek izstrādāts raksts ar nosaukumu “Characterization of humic acids in boreal mires, depending on peat type” iesniegšanai žurnālā Boreal Environment Research (Scopus datu bāze). Raksts formāli pabeigts, tiek veikta literālā koriģēšana.

2. Tiek veikta principiālo komponentu analīze zemā un augstā tipa kūdras parametru datiem izmantošanai aktivitātes raksta sagatavošanā.

Laika periodā no 01.05.2020 līdz 31.07.2020 pētniecības projekta trešajā aktivitātē veiktas sekojošas darbības:

1. Sagatavota, rediģēšanai, dizaina izstrādei, maketēšanai un drukāšanai iesniegta rekomendācijas brošūra par kūdras un tās komponentu izmantošanu angļu valodā “Krumins, J.; Klavins, M. 2020. Recommendations for use of fen peat in high added-value products and applications. The potential of Latvian fen peat”.

2. Tiek sagatavots populārzinātnisks raksts par kūdras humusvielu nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā.

3. Tiek novērtētas zemā tipa kūdras humusvielu izmantošanas iespējas augu augšanas stimulēšanas preparātos - aplikācijas izmaksas un efektivitāte, patenta projekts.

Pētniecības projekta ceturtajā aktivitātē darbības nav veiktas, jo aktivitāte noslēgta jau iepriekšējos pārskata periodos.

Pētniecības projekta piektā aktivitāte:

1. Zemā tipa kūdras slāņu, no kūdras iegūtas aktivētās ogles, grants un smilts slāņu kombinēšana izmantošanai notekūdens filtrēšanā, filtra patenta projekts.

2. Scopus indeksētā žurnālā publicēts raksts. Irtiseva, K., Baronins, J., Krūmiņš, J., Ozolins, J., Kļaviņš, M., & Medne, O. (2020). Development of Peat Processing Methods for Production of Innovative Products. Key Engineering Materials, 850, 9–15. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.850.9.

3. Ņemta dalība Biosystems Engineering 2020 virtuālajā konferencē, kur prezentēts referāts ar nosaukumu “M. Klavins K. Upska, A. Viksna, M. Bertins, L. Ansone-Bertina and J. Krumins. A comparative study of the properties of industrially produced humic substances”.

4. Tiek sagatavots populārzinātnisks raksts par zemā tipa kūdras modifikācijas un pārstrādes iespējām, tās izmantošanas jomu paplašināšanai.

 

Pārskats par veiktajām darbībām laika periodā no 01.08.2020 līdz 31.10.2020 (noslēdzošais pārskata periods).

Pētniecības projekta pirmā aktivitāte

 • Tikusi izstrādāta un publicēta populārzinātniska tematiskā grāmata/brošūra. Grāmata sagatavota sadarbībā ar prof. dr. habil. chem. Māri Kļaviņu. Grāmatas nosaukums ‘Kūdra Latvijā. No izpētes līdz pielietojumam’. Grāmata pieejama Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Bibliotēkā un pie pēcdoktoranta.
 • Tikusi izstrādāta un publicēta publikācija Scopus indeksētā žurnālā. Publikācija izstrādāta sadarbībā ar līdzautoriem V. Ozolu; I. Silamiķeli, L. Kalniņu, D. Poršņovu, L. Arbidānu un M. Kļaviņu. Publikācijas nosaukums ‘What happens to peat during bog fires? Thermal transformation of peat organic matter’. Publikācija publicēta žurnālā ‘Agronomy Research’.

Uz projekta noslēgumu šajā aktivitātē:

 • Publicēts raksts EBSCOhost datubāzē indeksētā žurnālā.
 • Publicēts raksts Scopus datubāzē indeksētā žurnālā.
 • Publicēts mācību līdzeklis.
 • Publicēta populārzinātniska grāmata.
 • Pētījumi prezentēti 4 starptautiskās konferencēs.
 • Publicēts populārzinātnisks Online raksts.

Pētniecības projekta otrā aktivitāte

 • Tikusi izstrādāta publikācija Scopus indeksētam žurnālam, sagatavotā publikācija iesniegta recenzēšanai. Publikācija izstrādāta sadarbībā ar prof. dr. habil. chem. Māri Kļaviņu. Publikācijas nosaukums ‘Characterization of humic acids in boreal mires, depending on peat type’. Publikācija iesniegta žurnālam ‘Boreal Environment Research’.

Uz projekta noslēgumu šajā aktivitātē:

 • Uz publicēšanu iesniegts raksts Scopus datubāzē indeksētam žurnālam.
 • Pētījumi prezentēti 3 starptautiskās konferencēs.

Pētniecības projekta trešā aktivitāte

 • Tikusi izstrādāta un publicēta rekomendācija zemā tipa kūdras un tās komponentu izmantošanai. Rekomendācija sagatavota sadarbībā ar prof. dr. habil. chem. Māri Kļaviņu. Rekomendācijas nosaukums ‘Recommendations for use of fen peat in high added-value products and applications. The potential of Latvian fen peat’. Rekomendācija pieejama Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Bibliotēkā un pie pēcdoktoranta.
 • Tikusi izstrādāta patenta aplikācijas iestrādne zemā tipa kūdras izmantošanai kālija humāta granulu ražošanā. Patenta iestrādne sagatavota sadarbībā ar prof. dr. habil. chem. Māri Kļaviņu. Aplikāciju plānots pieteikt nacionālajam patentam.

Uz projekta noslēgumu šajā aktivitātē:

 • Publicēts raksts Scopus datubāzē indeksētā žurnālā.
 • Pētījumi prezentēti 2 starptautiskās konferencēs.
 • Izstrādāts patenta aplikācijas melnraksts.
 • Publicēts populārzinātnisks Online raksts.
 • Publicēta rekomendācija zemā tipa kūdras un zemā tipa kūdras komponentu izmantošanai.

Pētniecības projekta ceturtā aktivitāte

 • Plānotās darbības šajā aktivitātē tikušas īstenotas iepriekšējos pārskata periodos.

Uz projekta noslēgumu šajā aktivitātē:

 • Publicēts raksts Scopus datubāzē indeksētā žurnālā.
 • Pētījumi prezentēti 2 starptautiskās konferencēs.

Pētniecības projekta piektā aktivitāte

 • Tikusi izstrādāta un publicēta publikācija Scopus indeksētā žurnālā. Publikācija izstrādāta sadarbībā ar līdzautoriem K. Upsku; A. Vīksnu, M. Bērtiņu, L. Ansoni-Bērtiņu un M. Kļaviņu. Publikācijas nosaukums ‘A comparative study of the properties of industrially produced humic substances’. Publikācija publicēta žurnālā ‘Agronomy Research’.
 • Tikusi izstrādāta patenta aplikācijas iestrādne zemā tipa kūdras un zemā tipa kūdras komponentu izmantošanai sadzīves notekūdeņu filtrācijas sistēmās. Patenta iestrādne sagatavota sadarbībā ar prof. dr. habil. chem. Māri Kļaviņu. Aplikāciju plānots pieteikt nacionālajam patentam.
 • No videi draudzīgiem (viegli pārstrādājamiem) materiāliem ticis izstrādāts patenta aplikācijas prototips – sadzīves notekūdeņu filtrs, kurā tiek izmantota zemā tipa kūdra, aktivētā ogle, humīnskābes, smilts un grants.

Uz projekta noslēgumu šajā aktivitātē:

 • Publicēts raksts Scopus datubāzē indeksētā žurnālā.
 • Pētījumi prezentēti 2 starptautiskās konferencēs.
 • Publicēts populārzinātnisks Online raksts.
 • Izstrādāts patenta aplikācijas melnraksts.
Last changed