Projekta nosaukums: Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze. (Philosophical Analysis of Information Perception in Social Media)

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/134

Projekta sadarbības partneri: Birkbekas Londonas Universitātēs Psiholoģijas departaments. (Department of Psychological Sciences Birkbeck, University of London), SIA “Creative Media Baltic”, Rīga, Latvija.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2017.-30.11.2020.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 133805.88 eiro apmērā. no LU bāzes finansējuma centralizētajiem līdzekļiem 6,690.30 eiro.

Projekta mērķis: Galvenais mērķis ir, izanalizējot informācijas uztveri sociālajos tīklos, modelēt apziņas struktūras un informācijas izvērtēšanas principus gan no sociālo tīklu informācijas lietotāja, gan informācijas radītāja perspektīvām.

Projekta rezultāti:

Pētījumā tiks iegūti vairāki rezultāti: pirmkārt, tiks iesniegtas trīs zinātniskās publikācijas saistībā ar pētījumā iegūtajiem materiāliem; pētījuma laikā pētnieks piedalīsies trīs starptautiskās konferencē un publicēs vairākus populārzinātniskos rakstus ar mērķi informēt sabiedrību par pētījuma rezultātiem un gaitu, kā arī tiks izstrādātas vadlīnijas komunikācijas stratēģijas izstrādei.

01.03.2018.-31.05.2018.

Šai pētījuma posmā ir noticis aktīvs darbs pie literatūras analīzes un izpēte, kas saistīta ar pētījuma metodes attīstību un iekļaušanu plašākā metodoloģiskā kontekstā.

Ir uzsākts darbs pie datu vākšanas, intervējot mediju profesionāļus. Ir veiktas intervijas ar speciālistiem, kuri darbojas mediju – ziņu veidošanas laukā. Ir notikuši divi komandējumi (uz Vāciju un Lielbritāniju), lai veiktu daļēji strukturētās intervijas. Vācijā tika intervēta ziņu kanāla redaktore, kura šobrīd darbojas krievvalodīgā ziņu kanālā Vācijā un ir ar plašu pieredzi ziņu veidošanā dažādās kultūras telpās. Lielbritānijā notika tikšanās un intervija ar personu, kurai ir BBC pieredze, strādājot dažādos Austrumu reģionos.

Londonā notika tikšanās ar Londonas Birkbekas universitātes profesoru Dž. A. Smitu, lai apspriestu turpmāko sadarbību, analizētu šobrīd izstrādāto interviju struktūru, jautājumus un iespējamās problēmas datu iegūšanas procesā, izmantojot IPA (Interpretatīvās fenomenoloģijas analīze) metodi. Tika arī modelēta potenciālo respondentu atlases struktūra.

Šī perioda laikā ir uzsākts darbs pie sagatavošanās dalībai Pasaules Medijizglītības samitā 2018 (Media Education Summit 2018).

01.06.2018.-31.08.2018.

Šai pētījuma posmā tika turpināta datu vākšana, intervējot mediju profesionāļus un analizējot iegūtās intervijas. Analīzes procesā tika modelēti problēmloki, ar kuriem saistās mediju informācijas uztvere.

Paralēli tika strādāts pie mediju lietotāju respondentu apzināšanas, lai septembra-oktobra periodā uzsāktu datu iegūšanu.

Tika turpināts darbs pie metodes kritiska izvērtējuma, salīdzinot dažādus pētījumus, kuros tiek izmantota fenomenoloģijas pieeja.

Šī perioda laikā tika izstrādāts pieteikums Pasaules Medijizglītības samitā 2018 (Media Education Summit 2018), kurš norisināsies šī gada novembrī Honkongā.

01.09.2018.-30.11.2018.

Pētījuma ietvaros tika apmeklētas trīs starptautiskas konferences. Oktobrī Kauņā Vitauta Dižā Universitātē (Vytautas Magnus University) notika 4.konference par fenomenoloģiskās kustības tradīcijām un perspektīvām Centrāl – un Austrumeiropā. Konferences tēma bija emociju fenomenoloģija. Konferences laikā tika apspriesti dažādi riski un izaicinājumi, izmantojot fenomenoloģijas pielietojamību praktiskos pētījumos. Tas ļauj attīstīt un apzināt pētījumā “Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze.” (Philosophical Analysis of Information Perception in Social Media) izmantotās metodes, interpretatīvās fenomenoloģijas analīzes (IPA), ieguvums, salīdzinot ar cita veida fenomenoloģisko pieeju pielietojamību praktiskajos pētījumos.

Novembra sākumā pētījuma ietvarā pētnieks piedalījās Pasaules medijpratības samitā Honkongā (MES 2018 Hong Kong), kurā tika nolasīts referāts “Subjective Experience and Normative Claims: Phenomenological Reflection on Social Media”. Referātā tika analizēta pirmās un trešās personas perspektīva apzinot un vērtējot savu un citu subjektu darbību sociālos medijos. Samita laikā tika saņemts uzaicinājums referātu pārstrādāt par rakstu publicēšanai “Journal of Media Practice”.

Piedaloties organizācijas “Women Journalist and Writers” rīkotā kongresā “XXIII AMMPE LONDON: New Narratives: Power and Change”,  tika problematizēts jautājums par dzimtas nozīmi informācijas uztverē un ziņu veidošanas kontekstā.

Šai periodā ir veiktas arī vairākas daļēji strukturētās intervijas ar sociālo mediju lietotājiem, kuras nepieciešamas, lai veiktu uztveres analīzi sociālos medijos.

01.12.2018.-28.02.2019.

Pētījuma ietvaros tika veiktas daļēji strukturētās intervijas un to transkribēšana, lai uzsāktu padziļināto interviju analīzi, izmantojot interpretatīvās fenomenoloģijas pieeju (IPA).

Komandējuma laikā Vācijā, Leipcigā tika uzsākts darbs pie raksta “Subjective Experience and Normative Claims: Phenomenological Reflection on Social Media” publicēšanai starptautiskā akadēmiskā žurnālā “Journal of Media Practice”. Šobrīd notiek teksta tulkošanas un rediģēšanas darbi raksta iesniegšanai.

Sadarbībā ar “Creativ Media Baltic” ir veiktas vairākas intervijas un konsultācijas ar dažādiem mediju speciālistiem, apzinot problēmlaukus, kuri saistās ar sociālo mediju uztveri.

Šī perioda laikā ir uzsākts darbs pie populārzinātniska raksta publicēšanai www.lsm.lv

01.03.2019.-31.05.2019.

Ir noslēdzies pētījuma posms, kurā tika veikta informācijas iegūšana no mediju profesionāļiem un izveidots problēmlauka modelējums. Uzsākts darbs pie iegūto datu analīzes un interpretācijas plašākā teorētiskā kontekstā.

Šai periodā ir notikuši vairāki braucieni, lai paplašinātu salīdzinošo datu klāstu, kas nodrošinātu pētījuma interpretāciju plašākā kontekstā. Ir noticis brauciens uz Lielbritāniju, piedaloties Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas podkāsta “Why Brexit and its impact on the EBRD regions” ierakstā. Vizītes laikā notika vairākas diskusijas par podkāstu lomu mūsdienu sabiedrībā. Notika brauciens uz Kijevu, kurā tika iegūtas vairākas intervijas ar Ukrainas mediju vides profesionāļiem, kas potenciāli ļauj salīdzināt Latvijas mediju profesionāļu aprakstītās problēmas ar tām, kuras aktuālas Ukrainā, tādējādi ļaujot ieskicēt situatīvās noteiksmes mediju uztverē. Kā arī šī perioda laikā tika apmeklēta Leipcigas Universitātes bibliotēka “Albertina”, lai paplašinātu pētījuma teorētisko bāzi.

Šajā periodā pēcdoktorants piedalījās LU 77. Starptautiskā zinātniskā konferencē, apaļajā galda diskusijā "Fenomenoloģiskie pētījumi filosofijas globalizācijas apstākļos. Vidus un Austrumeiropas fenomenoloģiskās aktivitātes un LU prioritāro tēmu attīstība".

Tika nolasīta lekcija “Dasein oder Mitsein: Wahrnehmung von Social Media; Philosophische Interpretation” DAAD rīkotā “Wissenschafts- und Sprachcafé • Zinātnes un valodas kafejnīca”

Pētījuma ietvaros publicētais populārzinātniskais raksts www.lsm.lv

01.06.2018.-31.08.2019.

Pētījuma ietvaros notiek darbs pie iegūto datu (daļēji strukturētās intervijas) analīzes un integrācijas plašākā filozofiskā, teorētiskā kontekstā.

Izmantojot analīzē iegūtos rezultātus, ir sagatavotas tēzes dalībai “Mediju izglītības samitā” (Media Education Summit 2020, MES2020) Līdsā, Lielbritānijā, kā arī decembrī plānotai starptautiskai starpdisciplinārai konferencei “Ļaut lietām būt! - Edmundam Huserlam 160, Martinam Heidegeram 130”, kura notiks Latvijā, Rīgā.

Šai periodā ir notikuši divi komandējumi:

1.Komandējuma laikā Gruzijā projekta “Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze.” (Philosophical Analysis of Information Perception in Social Media) (1.1.1.2/VIAA/1/16/134) ietvaros sadarbībā ar sadarbības partnera SIA "Creative Media Baltic", notika vairākas intervijas ar medija vides speciālistiem, kuri lielākoties darbojas biznesa sfērā, bet iesaistās arī sociālās komunikācijas stratēģiju veidošanā. Būtisks ieguvums bija iespēja intervēt pārstāvi no vienas no lielākajām Gruzijas finanšu institūcijām, kā arī šī uzņēmuma komunikācijas pētniecības centra vadītāju, no kura tika iegūti dati par mediju vides attīstības un informācijas telpu veidošanās procesiem Gruzijā.

2. Komandējuma laikā Vācijā notika darbs Leipcigas Universitātes bibliotēkā “Albertina”, pētot plašāku teorētisko kontekstu iegūto datu analīzei. Īpaša uzmanība tika pievērsta fenomenoloģijas “dabisko iestatījumu” problemātikai. Papildus tika analizēti aktuālie pētījumi, kuri saistās ar pētījumā uzrādītajiem problēmlaukiem. Tika veikta iegūto problēmu sistemātiska modulēšana, apzināta literatūra un pieejas, kādas tiek izmantotas mediju uztveres analīzes strukturēšanai.

01.09.2019.-30.11.2019.

Šajā periodā ir noticis darbs pie mediju lietotāju problēmlauka integrēšanas teorētiskā kontekstā, apskatot tādus fenomenus kā norma, normalitāte, sociālo mediju pašprezentācija u.c.

Pētījuma ietvaros ir sagatavoti pieteikumi un runas divām starptautiskām konferencēm – Starptautiskajam Medijizglītības samitam (International Media Education Summit (University of Leeds, UK: April 2nd & 3rd 2020 )) ir iesniegtas un apstiprinātas tēzes “Diversity Unification and Acceptance of Difference in the Context of Social Media”; “International Interdisciplinary Conference: To Let Things Be!” iesniegtas un apstiprinātas tēzes “Norms as a Medium: Phenomenological Approach in Analysing the Perception of Social Media”.

Kā arī šai laikā pētnieks ir piedalījies vairākos pasākumos, kurā informējis sabiedrību par pētījumā apskatītām tēmām, tādējādi popularizējis pētījumu un tā apskatītās problēmas. Novembrī Ģirts Jankovskis piedalījās Kvadrifons veidotā diskusijā “Fake News”, kā arī Laikraksta “Kurzemnieks” organizētā jauno žurnālistu skolā ar lekciju “Informācijas izvērtēšana un veidošana sabiedriskos medijos – Kritiskā domāšana”.

01.12.2019.-29.02.2020.

Šai periodā ir noticis darbs pie pētījumā analizēto fenomenu sistematizēšanas, veidojot struktūru plašākam rakstu darbam, kas plānots kā vadlīnijas sociālo mediju uztveres problēmu risināšanai.

Pētījuma ietvaros ir sagatavots pieteikums starptautiskai konferencei – SPM 2020: Society for Phenomenology and Media - 22nd Annual Conference​. Konfernecē ir pieteikta runa: “The Phenomenon of the New in the Context of Social Media” (“Jaunā” fenomens sociālo mediju kontekstā”). Uz šīs runas bāzes šobrīd tiek sagatavota arī zinātniska publikācija, kura tiks publicēta zinātniski recenzētā (peer-reviewed) žurnālā “Glimpse”.

Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un informācijas piesātinājumu par šo jautājumu sociālos medijos, šobrīd tiek strādāts, balstoties līdzšinējos iegūtos datos pie populārzinātniskā raksta izstrādes, kas veltīts baiļrades fenomenam sociālajos medijos.

01.03.2020.-31.05.2020.

Šai periodā ir noticis viens komandējums uz Leipcigas Universitātes bibliotēku “Albertina”, kura laikā notika darbs pie konferenču runu sagatavošanas un zinātnisku rakstu izstrādes. Diemžēl Covid-19 izplatībās dēļ, konferenču (MES 2020, Leeds (Lielbritānija) un SPM Tallin (Igaunija)) klātienes norise tika atcelta. Lielbritānijas konference ir pārcelta uz 2021.gada martu, savukārt SPM notika attālināti 29.-31.05.2020. Konferences laikā tika nolasīta runa: “The Phenomenon of the New in the Context of Social Media”. (https://virtual.societyforphenomenologyandmedia.com/mod/page/view.php?id=3348)

Saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmi uz sociālo mediju uztveri tika sagatavots populārzinātnisks raksts “Baiļrade kā kopesamības izpausme: sociālo mediju prakses Covid-19 kontekstā”,  kas publicēts satori.lv (https://satori.lv/article/bailrade-ka-kopesamibas-izpausme-socialo-mediju-prakses-covid-19-konteksta)

01.06.2020.-31.08.2020.

Šai periodā, lai pētījumā integrētu aktuālos naratīvus, kuri saistās ar sociāliem medijiem, tika veiktas atkārtotas, daļēji strukturētās intervijas ar mediju lietotājiem, padziļinātu uzmanību pievēršot Covid-19 ietekmei uz informācijas uztveri sociālos medijos.

Projektam tuvojoties noslēgumam, darbs notiek pie pētījuma laikā savākto datu un to interpretāciju strukturēšanas un kopēja izklāsta veidošanas, kuru paredzēts publiskot, pētījumam noslēdzoties.

Covid-19 ietekmes dēļ tika atcelti vairāki komandējumi, tādēļ pētījuma process tika apgrūtināts, bet iespēju robežās tiek strādāts pie rezultātu sasniegšanas.

01.09.2020.-28.02.2021.

Šai periodā ir sagatavots viens zinātnisks raksts: “Subjective Experience and Normative Claims: Phenomenological Reflection on Social Media”, kas ir iesniegts publicēšanai starptautiski recenzētā žurnālā “Media Practice and Education”, kā arī ir veikti labojumi pēc recenzentu iesniegtajiem komentāriem rakstā “The Phenomenon of the New in Context of Social Media”. Raksts ir publicēts recenzētā žurnālā “Glimpse: Society for Phenomenology and Media” Volume 21 Nr. 2, 2020, 26.decembrī. Tāpat, saņemot anonīmo recenzentu komentārus, tika veikti labojumi rakstā “Norms as a Medium: Phenomenological Approach in Analysing the Perception of Social Media”. Raksts tiks publicēts 2021.gada 2.ceturksnī starptautiski recenzētā zinātniskā žurnālā “Horizon”.

Līdzās rakstu sagatavošanai, notika darbs pie runas  “Acceptance of Difference in Social Media” sagatavošanas, kas tiks prezentēta 2021. gada Pasaules medijizglītības samitā 31.03.-01.04. (sākotnēji tas bija paredzēts 2020.gadā Līdsā, taču Covid-19 dēļ tas tika pārcelts). Kā arī tika sagatavots pieteikums runai “Paternālisms sociālo mediju diskusijās pandēmijas laikā” LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sēdei “Filosofijas un ētikas aktualitātes pandēmijas laikā”.

Šajā periodā ir uzrakstīts poluārzinātnisks raksts “Ravioli un pelmeņu sadursme sociālajos medijos jeb augstprātības negatīvās sekas”, kurš tiks publicēt www.punctummagazine.lv.

Last changed