Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/016
Projekta nosaukums: Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas Valstīs
Projekta sadarbības partneri:  Krakovas Universitāte; Tartu Universitāte; Lappeenrantas Univeritāte; Lisbonas Universitāte
Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2017 - 01.12.2020
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,806.00 EUR , 6,690.30 EUR
Projekta mērķis: Pētniecības pieteikuma mērķis ir noskaidrot nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas izveidei Baltijas valstīs un piedāvāt jaunas organizatoriskās formas veiksmīgas sadarbības veicināšanai starp visām inovāciju radīšanā iesaistītajām pusēm.
Projekta rezultāti:
1.    Zinātnisko rakstu un publikāciju skaits       6
2.    Mobilitātes un tīklošanas braucieni/komandējumi    21

Projektā paveiktais:

Kopš projekta uzsākšanas brīža, saskaņā ar projekta pieteikumu, ir paveiktas vairākas aktivitātes.
Proti, tika īstenoti mobilitātes un tīklošnas braucieni uz Tartu Universitāti, Delftas Universitāti (Nīderlandē); Lisabonas Universitātes Ekonomikas un biznesa skolu (ISEG), ar mēķi iepazīties ar šo valstu inovāciju ekosistēmām un nodibināt kontaktus ar vadošajiem pētniekiem, kas strādā pie inovāciju ekosistēmu tēmas.
Kopā ar līdzautoriem izveidota un iesniegta publikācija “Governing innovation ecosystems in Baltics: unfolding the case of Lithuania”, kā nodaļa grāmatā “Development Policy in the World in the 21st Century”, izdevniecībā Peter Lang.

Lai informētu plašāku sabiedrību par projekta norisi, ir novadīts seminārs Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamerā par tēmu “Organizāciju kultūra, zināšanu pārvaldība un organizatoriskās inovācijas kā Latvijas MVU konkurētspējas priekšrocības avots”, kurā prezentēti pirmie pētījuma rezultāti.

1. pētījuma rezultāti prezentēti Vācijas-Baltijas Tirdzninecības Kameras semināros (13.06-15.06.2018). Pasākuma mērķauditorija - kameras biedri.

2. pētījuma rezultāti prezentēti Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras rīkotajā Seminārā  par finansējuma piesaisti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 28.06.2018. Pasākuma mērķauditorija - Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi. Pētījuma prezentācija pielikumā.

3. pētījuma rezultātu apkopojums atspoguļots Latvijas Radio raidījumā "Eiro fokusā".

Raidījuma ierakstu var noklausīties Latvijas Radio arhīvā.

4. 22.08 - pētījuma rezultāti atspoguļoti viedokļrakstā Dienas Biznesā.

 

Laika posmā no 01.09.2018 līdz 30.11.2018 paveikts:

1. Mobilitātes un tīklošanas brauciens: Dānija/Koldinga/Dienviddānijas Universitāte. Termiņš: 25.09.2018-27.09.2018 Mērķis: Piedalīties kursos par akadēmisko rakstīšanu un prezentēt sava pētījuma rezultātus post-doc pētījuma "Inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs" ietvaros.

Brauciena laikā ir ņemta dalība pēdējā kursu sadaļā, iegūtas zināšanas un praktiska pieredze akadēmisko zinātnisko rakstu izveidē un iesniegšanā starptautiskajos recenzētajos izdevumos, kā arī komunikācijā ar žurnālu redaktoriem. Prezentēts savs raksts, kas tapa projekta laikā un ņemta dalība pārējo kursa dalībieku rakstu apspriedē.


2. Mobilitātes un tīklošanās brauciens: Polija/Krakova/Jagielonnian Universitāte. Termiņš: 14.10.2018-28.10.2018 Mērķis: Piedalīties plānotajā mobilitātē post-doc pētījuma "Inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs" ietvaros
Mobilitātes laikā tika pētīta Polijas inovāciju ekosistēma, veiktas intervijas ar ekosistēmas dalībniekem un sagatavots raksta melraksts.


3. Iesniegts raksta pieteikums uz 10th INEKA Conference. Knowledge, Business, and Innovation. Economies and sustainability of future growth June 11-13, 2019.
INEKA - Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Academy, kas apvieno pasaules līmeņa zinātniekus ikgadējās konferencēs par inovāciju un uzņēmējdarbības tematiku. Raksti, kurus pieņem konferencei tiek publicēti kādā no 19 starptautiski recenzētajiem žurnāliem -


Journal of Business Research (Elsevier)
Technological Forecasting and Social Change (Elsevier)
Technological and Economic Development of Economy (Vilnius Gediminas Technical University Press)
Review of Managerial Science (Springer)
Psychology & Marketing Journal (Wiley-Blackwell Publishers)
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research (Emerald)
International Entrepreneurship and Management Journal (Springer)
Economic Research (Taylor & Francis)
European Journal of International Management (Inderscience)
International Journal of Emerging Markets (Emerald)
International Journal of Applied Decision Sciences (Inderscience)
Journal of Promotion Management (Taylor & Francis)
Journal of Small Business Strategy
Contemporary Economics
International Journal of Enterprise Information Systems (IGI Global)
European Journal of Management & Business Economics (Emerald)
International Journal of Entrepreneurship & Small Business (Inderscience)
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy (Emerald)

 

Laika posmā no 01.12.2018 līdz 28.02.2019 paveikts:

1. Noritēja darbs pie zinātniskā raksta  sagatavošanas par tēmu “A Firm's Organizational Innovation and Organizational Learning Abilities” klātienē un attālināti sadarbojoties ar pārējiem raksta autoriem – Madaru Apsaloni, Igoru Dukeovu (Lapperantas Universitāte) un Jukku-Pekku Bergmanu (vadošo Lapperantas Universitātes zinātnieku inovāciju un ekosistēmu jomā).

2. Mobilitātes un tīklošanās brauciens: Polija/Krakova/Jagielonnian Universitāte. Termiņš: 13.01.2019-26.01.2019 Mērķis: Piedalīties plānotajā mobilitātē post-doc pētījuma "Inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs" ietvaros

Brauciena ietvaros tika turpināts iesāktais pētījums par Polijas inovāciju ekosistēmu, kā arī validētas zinātniskajā rakstā izstrādātās tēzes. Brauciena laikā notika vairākas tikšanās ar Polijas inovāciju ekosistēmas dalībniekiem no visām trim svarīgākajām iesaistīto pušu kategorijām – valsts sektora, uzņēmējdarbības un akadēmiskā.

3. Noritēja darbs pie zinātniskā raksta sagatavošanas par organizatorisko inovāciju mērīšanas un pētniecības iespējām, piedāvājot labāko teorētisko ietvaru, ņemot vērā literatūrā atspoguļoto līdzšinējo modeļu kritiku un praktiskās grūtības, kas saistās ar pašreizējo modeļu izmantošanu.

Šo rakstu tika plānots iesniegt École Polytechnique un HEC Paris rīkotajā konferencē par inovāciju pētniecības un attīstības tēmu: “The Innovation Challenge : Bridging Research, Industry & Society”, īpašajā sekcijā, kuru organizē Igor Dukeov un Jukka-Pekka Bergman no Lapperantas universitātes: “Organizational innovation development”.

Laika posmā no 01.03 līdz 31.05. 2019 paveikts:

Turpinājās darbs pie pētnieciskā dizaina sagatavošanas Latvijas un Igaunijas organizatorisko inovāciju salīdzināšanai, lai atbildētu uz pētniecisko jautājumu - kāpēc notiek inovācijas MVU pat tad, ja trūkst resursu?
15.04-13.05 Plānotā mobilitāte uz Tartu Universitāti, Igaunijā, kuras laikā norisinājās aktīva sadarbība ar Igaunijas pētniekiem organizatorisko inovāciju jomā, kā arī notika ideju apmaiņa par iespējamo koprakstu, kurā tiktu atspoguļota organizatorisko inovāciju analīze ar uzsvaru uz savrīgakiem motivācijas aspektiem ierobežotu resursu kontekstā.
 

Laika posmā no 01.06 līdz 31.08.2019 paveikts:

10.06- 14.06. Ņemta dalība plānotajā INEKA konferencē Veronā, Itālijā un prezentēts raksts "Values and Career Behaviours of Entrepreneurs and Employees", kurš ir apbalvots kā labākais raksts
18.06 - 21.06 Ņemta dalība R&D Management konferencē, kuru organizēja HEC un Ecole Politechnique, Parīzē un prezentēts raksts "Organizational innovation situation analysis and search of new measurement framework"
Nopublicēts raksts starptautiskajā recenzētajā zinātniskajā žurnālā "Humanities and Social Sciences Latvia". Raksta nosaukums "Human Capital and Social Capital as Important Components of Innovation Ecosystems and Economic Development"
Nopublicēts raksts latviešu valodā, žurnālā "Jurista vārds", Nr.26 (1084). Raksta nosaukums "Sociālais kapitāls un sadarbība kā koplietošanas ekonomikas pamatelementi: autonomo auto inovāciju ekosistēmas piemērs"

2019. gada 4. ceturksnī paveikts sekojošais:

1. Mobilitātes un tīklošanās brauciens uz sadarbības univeristāti Somijā, Turku Universitāti. Termiņš: 03.09.2019-07.09.2019 un 18.09.2019-09.10.2019. Mērķis: Piedalīties plānotajā mobilitātē post-doc pētījuma "Inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs" ietvaros un veikt ekspertu intervijas par organizatorisko inovāciju tematiku.

2. Mobilitātes un tīklošanās brauciens uz sadarbības univeristāti Polijā, Krakovā, Jagiellonian Universitāte. Termiņš: 20.10.2019-26.10.2019. Mērķis: sazināties ar polijas inovāciju pētniekiem un kopīgi izveidot aptaujas melnrakstu (pievienots pie rezultātu dokumentiem).

3. Mobilitātes un tīklošanās brauciens uz sadarbības universitāti Portugālē, Lisabonas Universitati. Termiņš: 01.11.2019-08.11.2019 Mērķis: apmainīties ar pieredzi ar portugāļu kolēģiem kā arī apmeklēt Web Summit konferenci.

4. Iesniegta un pieņemta publikācija starptautiskajā, recenzējamā žurnālā "Humanities and Social Sciences". Publikācijas nosaukums: "ORGANIZATIONAL INNOVATION SITUATION ANALYSIS: IN SEARCH OF NEW MEASUREMENT MODEL"

Laika posmā no 01.12.2019 līdz 29.02.2020 paveikts sekojošais:

 1. Mobilitātes un tīklošanās brauciens uz Krakovu, Jagiellonian Universitāti, ar mēŗķi turpināt pētīt Polijas inovāciju ekostēmu un pilnveidot zinātniskos rakstus par šo tēmu. Termiņš - 19.01.202-25.01.2020.
 2. ir iesniegti un pieņemti zinātniskie raksti divām starptautiskajām konferencēm:
 • ACIEK konferencei Madridē. Raksti, kas tiek pieņemti prezentācijai šajā konferencē, tiek publicēti starptautiskajos recenzētajos Scopus un Web of Science datu bāzēs publicētajos zinātniskajos žurnālos. Iesniegrā raksta nosaukums: "ORGANIZATIONAL CULTURE, KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES AND ORGANIZATIONAL INNOVATION IN SME’S".
 •  ISSWOV konferencei Brasovā, Rumānijā. Raksta nosaukums "Values and career behaviors of managers and employees". 

Laika posmā no 01.03 līdz 31.05.2020 paveikts sekojošais: 

 1. Turpinājās darbs pie pētījuma par inovācjas ekosistēmu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem
 2. Norisinājās mobilitātes un tīklošanās brauciens uz Tartu Universitāti, Igaunijā, ar mērķi turpināt pētīt Igaunijas inovāciju ekosistēmu un apspriest nākotness sadarbības iespējas ar igauņu pētniekiem (22.05.2020-21.06.2020). 

Laika posmā no 01.06 līdz 31.08 paveikts sekojošais:

 1. Mobilitātes un tīklošanās brauciens uz Tartu Universitāti, Igaunijā, ar mērķi turpināt pētīt Igaunijas inovāciju ekosistēmu un apspriest nākotness sadarbības iespējas ar igauņu pētniekiem (22.05.2020-21.06.2020).
 2.  Dalība tiešsaites konferencē 17th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation: Management – Marketing – Economic – Social Aspects, 27-30 July, 2020, Athens, Greece.
 3. Iesniegts raksts žurnālā "Engineering Management Review".

Laika posmā no 01.09. līdz 30.11. 2020 paveikts:

 1. Norisinājās darbs pie raksta “The Impact of Organizational Innovation Practices on Organizational Performance in SMEs: Findings from an Empirical Study”, kas atkārtoti iesniegts SCOPUS un Web of Science indeksētajā žurnālā IEEE Engineering Management Review Journal
 2. Orgainzēts online Webināru cikls/diskusija par Inovāciju ekosistēmu tēmu ar Igaunijas un Somijas pētnieku dalību, kā arī ar Ekonomikas Ministrijas un LIAA pārstāvju un vairāku Latvijas inovāciju ekosistēmas dalībnieku piedalīšanos. Saite uz Webināru ierakstiem:  https://www.facebook.com/lubvef/videos/webinar-innovation-ecosystem-from-a-buzzword-to-success-story/1113962139040479/ ;
  https://www.facebook.com/lubvef/videos/webinar-the-changing-international-business-environment-and-alterations-to-under/385283822618145/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
Last changed