Projekta nosaukums: Ceturtā pensiju pīlāra institucionālais dizains un tā darbība Latvijā, Baltijā un Eiropā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/056
Projekta īstenošanas termiņš: 01/11/2017 - 31/10/2020
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: EUR 133 806 / EUR 6 690,30
Projekta mērķis: Projekta mērķis - pētīt ceturtā pīlāra pensiju sistēmas institucionālo dizainu Latvijā, Igaunija, Lietuva, ka arī citās Eiropas valstīs, tā elementus, darbību un mijiedarbību ar pārējiem pīlāriem, lai izstrādātu praktiskas rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem
Projekta rezultāti - zinātniskās publikācijas - 5; prezentācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs - 9; rekomendācijas politikas veidotājiem un valsts iestādēm - 1

Vispārīgi pieņemtā vecuma pensiju sistēmas vairāku pīlāru (līmeņu) taksonomija nav ierobežota ar trīs pīlāriem, ar ko vairums Latvijas politiķu, pētnieku un sabiedrības ir pazīstami. Sākotnējo trīs pīlāru modeļa konceptu tālāk attīstīja pensiju eksperti un papildināja, iekļaujot tajā divus papildus pīlārus: nulles pīlāru (universālās no iemaksām neatkarīgas sociālas palīdzības pensijas) un ceturto pīlāru, kas iekļauj plašāku sociālās politikas kontekstu.

Vecākā gadagājuma cilvēku sociālā un finansiālā drošība tradicionāli tiek novērtēta izmantojot vecuma pensiju sistēmas analīzi. Tomēr daudzu vecākā gadagājuma iedzīvotāju finansiālie un sociālie atbalsta mehānismi ir atrodami arī ārpus formālās trīs-pīlāru shēmas. Tie iekļauj gan neformālos (ģimenes atbalsts, draudzes iesaistīšanās, NVO, labdarība), gan formālos elementus (valsts un pašvaldības sociālās programmas: veselības aprūpe, ilgtermiņa aprūpe, dzīvokļu pabalsti veciem cilvēkiem), citi finansiāli vai nefinansiāli aktīvi (namīpašums, reversā hipotēka). Šādi elementi kolektīvi tiek dēvēti par ceturto pensiju sistēmas pīlāru. Lai gan ceturtā pīlāra pieejamībai un tipam ir liela ietekme uz citu pīlāru dizainu un ieviešanu, to veidi un izpildījums praktiski nav analizēti Latvijā un abās parējās Baltijas valstīs. 
Ievērojams vairākums no pastāvošās akadēmiskās literatūras ir veltīta formālajiem vecuma pensiju sistēmas pīlāriem, kamēr ceturtā pīlāra dizains, tā elementi, darbība un mijiedarbība ar pārējiem pīlāriem nav pietiekami izpētīta un ir pelnījusi pilnīgāku izpēti un analīzi.

Pēcdoktorantūras projekta “Ceturtā pensiju pīlāra institucionālais dizains un tā darbība Latvijā, Baltijā un Eiropā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/056) I un II ceturkšņa rezultāti:
-    Sagatavots un prezentēts referāts „Causes of poverty: The dynamics of public opinion in Latvia and its interpretation” ESPAnet-Baltics konferencē „Social policy in the Baltic States through the lens of data” (konference notika 30/11/2017-01/12/2017 Tallinā un Tartu);
-    Sagatavots un prezentēts referāts  „Minimum pensions: Latvia as the black sheep of Europe” LU 76. Starptautiskas zinātniskas konferences sekcijas  „Human Resources and Social Policy” plenārsēdē 01/03/2018;
-    Sagatavots un referāts „The Role of the World Bank in Social Policy Making in Latvia”  Sankt-Pēterburgā 1. Starptautiskā konferencē publiskajā politikā (First Annual Conference on Public Policy «Public Policy In The Post-Soviet Context: Institutions, Ideas, Societies») 31/03/2018;
-    sagatavotas divas prezentācijas Starptautiskai zinātniskai konferencei „Pensions Conference 2018” Polijā (konference notika 19-20/04/2018, Lodzā): konferencē nolasīti divi referāti „In(Effectiveness) of the Latvian Pension System in Addressing the Problem of Poverty among the Elderly” un „The Financial Illiteracy of Latvians Undermines Their Wellbeing in Old Age”; attiecīgie raksti publicēti konferenču materiālu krājumā;
-    uzstājos ar pēcdoktorantūras projekta prezentāciju Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Radošajā Forumā (10/04/2018);
-    sagatavots un pieņemts publicēšanai raksts „Do Pension Funds’ Participants in Latvia Track the Profitability of Their Pension Savings?”.  Attiecīgs referāts tiks prezentēts 10. Starptautiskai zinātniskai konferencē „New Challenges of Economic and Business Development 2018”  (konference notiks 2018. gada maijā Rīgā);
-    sagatavotas un iesniegtas tēzes stenda referātam IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā (kongress notiks 2018. gada jūnijā Rīgā);
Profesionālā apmācība, prasmju pilnveidošana, tīklu veidošana:
-    piedalījos starptautiskā apmācību pasākumā jauniem zinātniekiem 'International Winter School on Public Policy' sekcijā 'Public Policy Analysis in Critical Perspective: Comparing Empirical and Deliberative Approaches' (sekcijas vadītājs - prof. Frank Fischer); prezentēju grupas apspriešanai savu pēcdoktorantūras projektu "Ceturtā pensiju pīlāra institucionālais dizains un tā darbība Latvijā, Baltijā un Eiropā" (08/01/2018 – 12/01/2018, Grenoble, Francija);
-    piedalījos mācību seminārā par diferenciālās mirstības aprēķinu no EU-SILC apsekojuma datiem ("FACTAGE Training on Differential Mortality Estimation from EU-SILC Longitudinal Data"), organizētājs – Austrijas Statistiskā Pārvalde (Statistics Austria); iegūts koda melnraksts un metodiskās vadlīnijas turpmākai patstāvīgai analīzei (25-26/04/2018, Vīne, Austrija);
-    piedalījos Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdēs un Labklājības ministrijas darba grupas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai sanāksmēs.

 

Projekta īstenošanas III ceturkšņa rezultāti:

-   sagatavota prezentācija 10. Starptautiskai zinātniskai konferencē „New Challenges of Economic and Business Development 2018” „Do Pension Funds’ Participants in Latvia Track the Profitability of Their Pension Savings?”. Konference notika 10-12/05/2018, Rīgā. Attiecīgs raksts tika publicēts konferenču materiālu krājumā;

-   sagatavots un prezentēts stenda referāts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam "Pensiju adekvātums un taisnīgums kā pensiju sistēmas institucionālā dizaina funkcijas: Baltijas valstu gadījums". Kongress notika 18-20/06/2018, Rīgā.

-   sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskajai zinātniskajai konferencei "Riga Readings in Social Sciences" (konference notiks 2018. gada novembrī);

Profesionālā apmācība, prasmju pilnveidošana, tīklu veidošana:

-   piedalījos statistikas vasaras skolā „Summer School on Clustering, Data Analysis And Visualisation of Complex Data” Katānijas Universitātē, organizētājs – European Courses in Advanced Statistics (ECAS) (21-25/05/2018, Katānija, Itālija);

-   piedalījos simpozijā „Sociālās reformas Eiropā” (14/05/2018), organizētājs – Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs;

-   apmeklēta starptautiskā konference „Europe. After 100 Before” (07/05/2018), organizētājs – Eiropas Komisija;

-   apmeklēta Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” noslēguma konference (13/06/2018);

-   piedalījos konferencē "Pension adequacy in a changing society" (02/07/2018 Briselē); organizētājs – Eiropas Komisija.

Projekta īstenošanas IV ceturkšņa rezultāti:
- piedalījos vasaras skolā „The International Summer School Riga 2018 'Economic Modelling in Health Care'", organizētājs – Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūts (20-24/08/2018);

- piedalījos seminārā „Seminar for the discussion of results of the research project 'Income Smoothing Over the Life Course from a Social Investment Perspective in the Baltic Countries'” (Vīļņā, 31/08/2018)” , organizētājs – Viļņas Universitāte;

- piedalījos starptautiskā konferencē "16th annual ESPAnet Conference: Transformation of European welfare systems: Challenges, problems and future prospects" (Viļņā, 30/08/2018-01/09/2018), organizētājs - ESPAnet Europe;

- piedalījos seminārā "2nd International Seminar on the Active Ageing Index" (27-28/09/2018 Bilbao); organizētāji – UNECE, Eiropas Komisija.

Projekta īstenošanas 2. gada I ceturkšņa rezultāti:
- prezentēts referāts „European Commission as actor of social policy making in Latvia” starptautiskajā zinātniskajā konferencē  „Riga Readings in Social Sciences” (konference notika 2018. gada 22.-23. novembrī), sagatavots attiecīgs raksts publicēšanai konferenču materiālu krājumā (nosūtīts recenzentiem);
- sagatavots sadaļas melnraksts grāmatai  „Handbook of European Welfare Systems” (nosūtīts redaktoriem);
- sagatavots melnraksts „Methodology of modelling the influence of working career breaks on pension using retrospective simulation: A case of the Baltic States” (nosūtīts recenzentiem kā pieteikums dalībai konferencē WMSCI 2019)

- piedalījos vieslekcijās “Lectures on Mixed Models, Survival Analysis and Causal Inference" (17/12/2018 – 21/12/2018, organizētājs – Rīgas Stradiņa Universitāte);
- pabeigtās poļu valodas nodarbības (apgūts B1 līmenis)

Projekta īstenošanas 2. gada II ceturkšņa rezultāti:

- sagatavots un prezentēts referāts „Financing Social Protection in Latvia in 2005-2016” 77. LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē (sekcijas sēde notika 14/03/ 2019);
- sagatavots un prezentēts referāts „Reforming the retirement age in the Baltic States” starptautiskajā seminārā 3rd academic workshop “Active Ageing Policy and Pension Reforms: Russian and International Experience” organised by the World Bank and the Higher School of Economics (seminārs notika Maskavā, 25/04/2019);
- tiek rediģēta sadaļa grāmatai „Handbook of European Welfare Systems” pēc recenzentu komentāriem, finālā versija nosūtīta redaktoriem;
- rediģēts raksts „Methodology of modelling the influence of working career breaks on pension using retrospective simulation: A case of the Baltic States” pēc recenzentu komentāriem; finālā versija nosūtīta redaktoriem;
- sagatavotas tēzes „Pension insurance as risk management: a case of the Baltic States” starptautiskajam zinātniskajam semināram “Challenges to the Welfare State Systems in Baltic and Nordic countries” (notiks 2019. g. septembrī Viļņā) – tēzes tika pieņemtas;
- piedalījos konferencē "Re-InVEST - Rebuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social Investment" (Leuven, Beļģijā, 28-29/03/2019), organizētājs - HIVA Research Institute for Work and Society, KU Leuven.

Projekta īstenošanas 2. gada III ceturkšņa rezultāti:

- sagatavots un prezentēts referāts „Modelling the influence of working career breaks on pension using retrospective simulation: A case of the Baltic States” starptautiskajā konferencē WMSCI-2019 (23rd World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics), konference notika 2019. g. 6-9 jūlijā Orlando (ASV); attiecīgs raksts publicēts konferences materiālu krājumā, sagaidāma indeksācija Scopus datubāzē
- apmeklēti Latvijas Jauno zinātnieku apvienība un RTU un organizētie semināri "On writing research papers and publishing"
- apmeklēta SSE Rīga organizētā Ēnu ekonomikas konference
- apmeklēta LU organizētā starptautiskā konference “New Challenges in Economics and Business Development”
- piedalījos Antverpenes Universitātes rīkotā vasaras skolā "EUROMOD-HHoT Summer School" (tax-benefit microsimulation model) (Antverpene, Beļģija)
- piedalījos SSE Rīga organizētā starptautiskā konference "2nd Baltic Economic Conference"
- piedalījos starptautiskajā konferencē "Challenges of Welfare Policies in Central and Eastern Europe". Organizētāji - Center for International Policy Exchange, University of Maryland, un Zagrebas Universitāte (Dubrovniki, Horvātija)
- piedalījos Ženēvas Universitātes vasaras skolā "Policy Evaluation - Impact & Treatment Effect" (Ženēva, Šveice)

Projekta īstenošanas 2. gada IV ceturkšņa rezultāti:


- sagatavots un prezentēts referāts „“Pension insurance as risk management: a case of the Baltic States” starptautiskajā konferencē „Challenges to welfare state systems in Baltic and Nordic countries“, konference
notika 2019. g. 19.-20. septembrī Viļņā (Lietuva);
- apmeklēta konference „NAP2027: ceļš uz Ziemeļvalstīm raksturīgu sociālo politiku”, rīkotājs - domnīca PROVIDUS, sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu (16/10/2019);
- sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskajai konferencei 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) Conference (notiks Valmierā, 2019. g. 28.-30. novembrī); tēzes tika pieņemtas;
- uzsākta datu analīze no SHARE  (Survey on Health, Ageing and Retirement) datubāzes; tiek gatavots individuālais datu pieprasījums Eurostat EU-SILC datubāzei

Projekta īstenošanas 3. gada I ceturkšņa rezultāti:


- Sagatavots un prezentēts referāts “How much solidarity is there in the solidarity tax?” starptautiskajā zinātniskajā konferencē NIC2019 (26th Nordic Intercultural Communication Conference). Konference notika Valmierā 28.-30.11.2019.

- Tika publicēta grāmata (kopmonogrāfija) "Routledge Handbook of European Welfare Systems" (https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429290510), kurai esmu Latvijas sadaļas līdzautore. Grāmatas elektroniska versija publicēta 2019. gada novembrī,  drukāta versija - 2020. gada janvārī:

Rajevska, Feliciana, and Rajevska, Olga (2020). Social policy reforms in Latvia: Shift towards individual responsibility of welfare, In: Routledge Handbook of European Welfare Systems, 2nd edition (Eds. S. Blum, J. Kuhlman and K. Schubert), Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge, 2020, pp. 348-366
- Sagatavotas un iesniegtas tēzes starptautiskajai konferencei PenCon2020 (Pensions Conference) (notiks Polijā, 2020. g. 23.-24. aprīlī); tēzes tika pieņemtas; uzsākta raksta gatavošana.

 

Projekta īstenošanas 3. gada II ceturkšņa rezultāti:


- sagatavots un prezentēts referāts "Pension reforms since 1990s: Latvia, Lithuania and Estonia” starptautiskajā konferencē "Pensions in the 21st Century: 2nd Pillars and Other Issues" (Slovākija, Bratislava, 13/02/2020); konferences laikā nodibināti kontakti ar ārzemju pētniekiem;

- sagatavots un prezentēts referāts “Are the Baltic States Pursuing the Same Direction in Reforming Their Pension Systems?” 78. LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcija "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" (12/03/2020), līdzautore - prof. Biruta Sloka;

- sagatavots raksts "Intra-family Financian and Non-financial support for Pensioners: SHARE Survey Results in 19 European Countries", raksts iesniegts un apstiprināts publicēšanai konferenču materiālu krājumā starptautiskajā konferencē PenCon2020  (sakarā ar COVID-19 konference tika pārcelta no 2020. g. aprīļa uz nenoteiktu laiku);

- sagatavots raksts (pirmais variants) - sadaļa kolektīvajai monogrāfijai "Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries" (ir plānots publicēt līdz 2020. gada beigām), raksts nosūtīts recenzentiem;

- precizētas tēzes starptautiskajam semināram IWPP 2020 (International Workshops on Public Policy) - sakarā ar COVID-19 seminārs tika pārcelts no 2020. gada jūlija uz nenoteiktu laiku;

- sagatavots un iesniegts pieteikums piedalīšanai starptautiskajā vasaras skolā "Summer Institute of Ageing" (Venice International University) 2020. gada jūnijā - sakarā ar COVID-19 vasaras skola tika atcelta;

- apmeklēts OECD un Labklājības ministrija rīkots seminārs par OECD darbu pensiju politikas jomā un aktualitātēm (05/02/2020);

- apmeklēts seminārs “Izaicinājumi un risinājumi: ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā” (18/02/2020);

- apgūtas prasmes darbam ar on-line konferenču platformām (Zoom, Microsoft Teams).

 

Projekta īstenošanas 3. gada III ceturkšņa rezultāti:

 

- publicēts raksts “European Commission as actor of social policy making in Latvia” rakstu krājumā "Proceedings of the International Conference Riga Readings in Social Sciences" (red. A. Zobena), līdzautore - prof. Feliciana Rajevska (https://www.rrss.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/essdriga/Proceedings_of_the_International_Conference_Riga_Readings_in_Social_Sciences.pdf);

- pēc recenzentu un redaktoru ieteikumiem turpināts darbs pie raksta "Pension systems as risk management: A case of the Baltic States” (sadaļa kolektīvajai monogrāfijai "Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries") - ir plānots publicēt Edward Elgar Publishing izdevniecībā līdz 2020. gada beigām;

- saskaņā ar LR Satversmes tiesas Lēmumu par pieaicināto personu, sagatavots un iesniegts eksperta viedoklis LR Satversmes tiesai lietā Nr. 2020-19-0103 “Par likuma “Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājumā pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskaitīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.2. un 2.3. apakšpunktā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”;

- tiešsaistē: piedalījos vairākos vebināros un videokonferencēs par iespējamo sadarbību topošos pētnieciskos projektos, apmeklēta SSE Rīga organizētā 10. Ēnu ekonomikas konference (10/06/2020).

Projekta īstenošanas 3. gada IV ceturkšņa rezultāti:

  • pabeigta raksta "Pension systems as risk management: A case of the Baltic States" izstrāde. Raksts ir kolektīvās monogrāfijas "Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries" sadaļa. Monogrāfija tika iesniegta Edward Elgar Publishing izdevniecībā un pieņemta publicēšanai 2021. gadā.   
  • sagatavots raksts "Adequacy of Disability Pension System in Latvia". Raksts tika prezentēts 13/10/2020 starptautiskajā zinātniskajā konference NORDSCI 2020, par rakstu saņemta "Best Paper Award" balva. Raksts tika publicēts konferenču materiālu krājumā "NORDSCI International Conference 12-14 October 2020 Online Exclusive Event Conference Proceedings", Book 2 / Volume 3, Sofia : Saima Consult Ltd, ISBN 978-619-7495-14-0, pp. 111.-118. (pieejams arī elektroniskajā veidā https://www.nordsci.org/proceedings)
  • piedalījos Latvijas Pensionāru Federācijas darba grupas sēdē 21/10/2020 ar ziņojumu par pētnieciskā projekta rezultātiem - iespējamiem pensionāru labklājības uzlabošanas risinājumiem pēc veiksmīgiem paraugiem no citām Baltijas valstīm. Tika pieņemts lēmums organizēt LPF valdes tikšanos ar Labklājības ministres Ramonas Petravičas dalību tiklīdz epidemioloģiskā situācijā valstī normalizēsies.
  • tiešsaistē: pabeigts online apmācības kurss "Participation in Academic Conferences" (2 daļas, 40 ak. st.)
Last changed