Projekta nosaukums: Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/092

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2018.-31.12.2020.

Projekta kopējais finansējums: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis: Novērst zināšanu trūkumu vai esošo zināšanu kļūdainumu, kā arī pārstrukturēt esošās zināšanas par Latgales tērpa attīstību 19. gadsimtā un papildināt tās ar jaunām zināšanām, kuras fokusētas uz līdz šim maz pētītām jomām, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu visu mērķa grupu vajadzībām noderīgas informācijas radīšanā un popularizēšanā.

Projekta rezultāti u.c. informācija par projekta īstenošanu:

Izveidota Latvijas muzejos glabāto 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba liecību datu bāze.

Izskatīti rakstītie un ikonogrāfiskie avoti par 19. gadsimta Latgales tradicionālo apģērbu, un to sniegtās ziņas salīdzinātas ar materiālo liecību sniegtajām ziņām.

Izveidots hronoloģisks pārskats par 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba gabalu formu un piegriezumu, audumu, krāsu, ornamenta un aksesuāru attīstību.

Pārskats par reģionālajām līdzībām un ietekmēm 19. gadsimta Latgales zemnieku tradicionālajā apģērbā.

Sagatavots monogrāfijas manuskripts, izstrādāti priekšlikumi 19. gadsimta Latgales zemnieku tradicionālā apģērba komplektācijas paraugiem (zīmējumu un aprakstu veidā) un ieteikumi apģērba komplektēšanai un valkāšanai.

Sasniegts pēcdoktorantes profesionālais briedums un īstenotas divas mobilitātes ārvalstu pētnieciskajās institūcijās.

Projekta realizācijas pirmajā ceturksnī veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

1. Datu ieguve

Uzsākts darbs datu vākšanā un datu bāzes izveidē. Strādāju Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā, kur notiek divu veidu datu ieguve: par to, kādi bijuši apģērba gabali, datus iegūstu uzmērot, aprakstot un fotografējot priekšmetus; par to, kā apģērba gabali datējami, kā tie komplektēti un kādās situācijās valkāti, datus iegūstu, atšifrējot un elektronizējot Pieminekļu Valdes ekspedīciju laikā (1925.-1943. g.) vāktos materiālus: priekšmetu aprakstus, uzmērījumus, zīmējumus, izvērstas intervijas par cilvēku jaunībā, viņu vecāku un vecvecāku valkāto apģērbu dažādos gadījumos (godos, darbā) un gadalaikos. Priekšmetu atlase notiek pēc kartotēkas, kuru pilnībā jāizlasa, jo priekšmeti kartotēkā nav sadalīti pa novadiem. Šobrīd uzmērīti visi Latgales apavi un daļa kreklu. Pieminekļu Valdes materiālos pārrakstītas  septiņas Rēzeknes apriņķa materiālu mapes un viena Ludzas apriņķa mape. Iegūtos datus plānots prezentēt referātā , kurš pieteikts 60. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Daugavpils Universitātē. Darba gaitā novērtēts, ka datu ir vairāk nekā sākotnēji plānots, balstoties uz agrākām pētnieku publikācijām.

2. Zināšanu pārnese

Projektā iegūtie dati un uz to bāzes izdarītie novērojumi un secinājumi atspoguļoti divos ierakstos blogā Ieva Pīgozne (pigozne.blogspot.com) un sociālā tīkla Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

3. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta jauna pieredze projekta administrēšanā, dokumentācijas sagatavošanā un darbu plānošanā. Iegūtas kvalitatīvi jaunas zināšanas par apģērbu Latgalē 19. gadsimtā un par Pieminekļu Valdes krājumā esošo plašo informācijas apjomu, kurš līdz šim nav padziļināti pētīts.

 

Projekta realizācijas otrajā ceturksnī veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

1. Datu ieguve

Turpināts darbs ar datu apzināšanu, ieguvi un apkopošanu projekta vajadzībām, kas veikts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā. Turpināts Pieminekļu Valdes materiālu atšifrēšanas un pārrakstīšanas darbs, lai iegūtos datus iekļautu topošajā datu bāzē. Turpināts darbs ar Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā glabāto lietisko avotu kartotēku. Turpināta priekšmetu izpēte, uzmērīšana, aprakstīšana un fotofiksācija.

Apzināts Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā (Rēzeknē), Balvu novada muzejā un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā glabāto apģērba liecību apjoms.

Sagatavots pētījums par apģērba gabalu atkārtotu izmantošanu un nolasīts referāts Reuse of Garments and Accessories of Latgalian Clothing in the 19th Century Daugavpils Universitātes 60. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Sagatavots zinātnisks raksts Reuse of Garments and Accessories of Latgalian Clothing in the 19th Century par apģērba gabalu atkārtotu izmantošanu, to novalkāšanu, iznīcināšanu un iespējamo ceļu uz muzeju krātuvēm un iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātes 60. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University.

2. Datu salīdzinājums

Uzsākts darbs pie datu salīdzināšanas, veicot lietisko, rakstīto, ikonogrāfisko un folkloras liecību savietošanu, saskares punktu meklēšanu, datu skaidrojumu un papildinājumu uzrādīšanu starp dažādām avotu grupām. Atrasti saskares punkti arī ar 2017. gadā Latgalē veiktās ekspedīcijas laikā iegūtajiem interviju datiem.

Atrasti saskares punkti starp dažādām avotu grupām, kas iekļauti pētījumā par auduma un papīra ziedu izmantošanu apģērba rotāšanā 19. gadsimtā.

Sagatavots pētījums par mākslīgo ziedu vainagiem un to valkāšanas tradīciju. Par to sagatavots zinātnisks raksts Auduma un papīra ziedu vainagi Latvijā 18.–19. gadsimtā, kas iesniegts publicēšanai žurnālā Letonica.

3. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta jauna pieredze darbā ar muzeja priekšmetu izpēti un kvalitatīvi jaunas zināšanas par apģērbu Latgalē, balstoties uz Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumā esošiem priekšmetiem. Iegūta jauna pieredze darbā ar sabiedrības informēšanu par zinātniska pētījuma gaitu.

Projekta publicitātes ietvaros noorganizēta neformāla lekcija Par jaunatklājumiem pētījumā „Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā”, lai informētu sabiedrību un projekta mērķauditoriju par pētījuma gaitu, galvenajiem atklājumiem, secinājumiem un izaicinājumiem.

 

Projekta darbības trešajā ceturksnī veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

1. Datu ieguve

Turpināts darbs ar datu apzināšanu, ieguvi un apkopošanu projekta vajadzībām, kas veikts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā. Turpināts Pieminekļu Valdes materiālu atšifrēšanas un pārrakstīšanas darbs, lai iegūtos datus iekļautu topošajā datu bāzē.

Apzināti Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā glabātie Kultūras atlanta vajadzībām apkopotie materiāli par Latgali un divās privātkolekcijās glabātie priekšmeti.

2. Datu salīdzināšana

Turpināts darbs pie datu salīdzināšanas, veicot lietisko, rakstīto, ikonogrāfisko un folkloras liecību savietošanu, saskares punktu meklēšanu, datu skaidrojumu un papildinājumu uzrādīšanu starp dažādām avotu grupām.

Iepazītas Vācijas Nacionālā muzeja (Germanisches Nationalmuseum, Nirnbergā), Zebnicas Mākslīgo ziedu muzeja (Deutsche Kunstblume Sebnitz) un Arheoloģijas un Etnogrāfijas muzeja (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Lodzā) kolekcijas, tajās meklētas līdzības un atšķirības ar Latgales materiālu.

3. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta pieredze darbā ar Kultūras atlanta materiāliem un privātu vēsturisku priekšmetu kolekciju apzināšanu un izpēti, kā arī iegūto datu salīdzināšanu ar Pieminekļu valdes materiālu datiem.

Iegūta pieredze ārzemju muzeju krājumā glabāto priekšmetu salīdzināšanā ar lietisko, ikonogrāfisko un rakstīto avotu liecībām no Latgales. Iepazīta vācu apģērba vēstures pētnieku pieeja vēsturiskā materiāla skaidrošanā un eksponēšanā, īpaši vērtīgi tas ir attiecībā uz tradicionālā zemnieku apģērba komplektācijām 20. gadsimta sākumā un pirmajā pusē.

Publicitāte

Balsoties uz Vācijas Nacionālajā muzejā iegūto pieredzi, sagatavots un publicēts populārzinātnisks raksts „Meklējumi un ieguvumi apģērba pētnieka darbā” blogā Ieva Pīgozne (www.pigozne.blogspot.com) par tradicionālā zemnieku apģērba komplektēšanas attīstību vēstures gaitā un sabiedrības iepazīstināšanu ar to. Dalība VIAA rīkotajā Zinātnieku nakts pasākumā, stāstot par savu pētījumu.

 

Projekta darbības ceturtajā ceturksnī veikts darbs četrās projekta aktivitātēs:

1. Datu ieguve

Turpināts darbs ar datu apzināšanu, ieguvi un apkopošanu projekta vajadzībām, kas veikts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā. Turpināts Pieminekļu Valdes materiālu atšifrēšanas un pārrakstīšanas darbs, lai iegūtos datus iekļautu topošajā datu bāzē. Turpināta muzeja fondos glabāto priekšmetu uzmērīšana, aprakstīšana, fotografēšana un izpēte.

Sakārtota līdz šim izveidotā datu bāzes daļa ar iegūtajiem aprakstiem, uzmērījumiem un fotogrāfijām. Darbā ar kartotēku apzināts vēl neizpētīto priekšmetu aptuvenais apjoms, kā arī noteikts vēl nepārrakstīto Pieminekļu valdes materiālu daudzums. Plānots laika grafika izmaiņu pieteikums.

Sagatavots referāts „Tradicionālais krāsu salikums un tā vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā”, kas nolasīts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotajā konferencē „Latvisko vērtību atspoguļojums tautas garīgajā un materiālajā kultūrā” 30.10.2018.

2. Datu salīdzinājums

Turpināts darbs pie datu salīdzināšanas, veicot lietisko, rakstīto, ikonogrāfisko un folkloras liecību savietošanu, saskares punktu meklēšanu, datu skaidrojumu un papildinājumu uzrādīšanu starp dažādām avotu grupām.

Sagatavots referāts „Priekšauta valkāšanas tradīcijai pa pēdām: vēstures liecības un pieņēmumi”, kas nolasīts Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskā konferencē „Kultūras krustpunkti XII” 02.11.2018.

3. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai.

4. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Attīstīta prasme izvērtēt 20. gadsimta ideoloģisko uzslāņojumus 19. gadsimta kultūras parādību pētniecībā.
Dalība Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotajā seminārā „Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei” 24.10.2018.

Iegūta pieredze darbā ar iepriekš neparedzama apjoma datu ieguves plānošanu un pielāgošanu reālajai situācijai, kā arī ar administratīvo jautājumu risināšanu projekta atskaišu pārstrādāšanā.

 

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar Latgales vīriešu 19. gadsimta apģērba izpēti, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2018/12/piemineklu-valdes-materiali-par-viriesu.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art. Sagatavots pārskats par projekta 4. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā.

 

Projekta darbības piektajā ceturksnī (01.01.2019.-31.03.2019.) veikts darbs piecās projekta aktivitātēs:

1. Datu vākšana

Turpināts darbs ar datu apzināšanu, ieguvi un apkopošanu projekta vajadzībām, kas veikts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā. Pabeigts Pieminekļu Valdes materiālu atšifrēšanas un pārrakstīšanas darbs, lai iegūtos datus iekļautu topošajā datu bāzē. Veikta Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā esošo priekšmetu uzmērīšana un fotografēšana. Apzinātas un iztulkotas baltvācu autoru publicētās ziņas par Latgales latviešu apģērbu 19. gadsimtā. Apzināti Krievijas Etnogrāfiskajā muzejā glabātās liecības par Latgales apģērbu 19. gadsimtā.

2. Datu salīdzinājums

Pabeigta ikonogrāfisko un rakstīto vēstures avotu izpēte. Pabeigts darbs pie datu salīdzināšanas, veicot lietisko, rakstīto, ikonogrāfisko un folkloras liecību savietošanu, saskares punktu meklēšanu, datu skaidrojumu un papildinājumu uzrādīšanu starp dažādām avotu grupām.

3. Hronoloģiskā attīstība

Uzsākts darbs pie Latgales apģērba attīstības hronoloģijas izpētes. Sagatavots un nolasīts referāts „Traditional Men’s Clothing in Latgale in the 19th Century” 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “The Region: History, Culture, Language” Šauļu Universitātē Lietuvā 28.03.2019.

5. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Dalība LU un VIAA rīkotajā informatīvajā seminārā par pēcdoktorantūras projektu vidusposma atskaišu sagatavošanu 11.01.2019. Pēcdoktorantūras projekts un tajā paveiktais pirmajā projekta gadā prezentēts un atzinīgi novērtēts LU Humanitāro zinātņu padomes sēdē 29.01.2019. Iegūta pieredze brīvprātīgo piesaistē projekta vajadzībām apzināto baltvācu 19. gadsimta tekstu tulkošanā.

 

Publicitāte

Sniegta intervija Latgales radio par pēcdoktorantūras projektu, tā mērķiem un gaitu. Intervija pārraidīta Latvijas Radio I 09.03.2019.
Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

 

Projekta 6. ceturksnī (01.04.2019.-30.06.2019.) veikts darbs četrās projekta aktivitātēs:

1. Datu vākšana

Pabeigts darbs pie datu apzināšanas, ieguves un apkopošanas projekta vajadzībām, kas veikts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā. Apzinātas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un Krāslavas vēstures un mākslas muzejā glabātās liecības par Latgales apģērbu 19. gadsimtā. Veikta Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja krājumā esošo priekšmetu uzmērīšana un fotografēšana.

Pabeigta savākto datu bāzes izveide.

3. Hronoloģiskā attīstība

Turpināts darbs pie Latgales apģērba attīstības hronoloģijas izpētes. Identificēti nepareizi datēti priekšmeti Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja krājumā.

Sagatavots un nolasīts referāts „New Discoveries on Chronological Development of Latvian Women’s Clothing in Eastern Latvia in the 19th Century” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019” Gdaņskas Universitātē Polijā 28.06.2019.

Sagatavots un iesniegts publicēšanai žurnālā Letonica zinātnisks raksts “Priekšauta valkāšanas tradīcijai pa pēdām”.

5. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Īstenota mobilitāte Kopenhāgenas Universitātes Saxo institūta Tekstiliju izpētes centrā Dānijā un Tekstiliju izpētes centrā Leidenē, Nīderlandē. Stiprināta pēcdoktoranta kapacitāte; iepazīts ārvalstu pētniecisko institūciju darbs un sniegts ieguldījums pētnieku sadarbības attīstīšanā.

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Digital Approaches in Cultural Heritage: Towards a Pan-Baltic Cooperation Network” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 21.-22.05.2019.

Publicitāte

Sniegta plaša intervija par pēcdoktorantūras projektu Latvijas radio NABA raidījumā „Zinātnes vārdā”. Intervija pārraidīta 06.06.2019. (https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zinatnes-varda/zuduso-apgerbu-meklejot.a118347/)
Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar ieguvumiem īstenotajās mobilitātēs, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2019/05/par-petnieku-mobilitati-noverojumiem-un.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art. Sagatavots pārskats par projekta 6. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/).

Noorganizēta neformāla lekcija Par jaunatklājumiem pētījumā „Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā”, lai informētu sabiedrību un projekta mērķauditoriju par pētījuma gaitu, galvenajiem atklājumiem un secinājumiem 13.06.2019.

Projekta 7. ceturksnī (01.07.2019.-30.09.2019.) veikts darbs četrās projekta aktivitātēs:

3. Hronoloģiskā attīstība

Pabeigts Latgales apģērba attīstības hronoloģijas izpētes darbs. Identificēti nepareizi datēti priekšmeti Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja un reģionālo Latgales muzeju krājumos. Iezīmēta 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba gabalu formu un piegriezumu, audumu, krāsu, ornamenta un aksesuāru hronoloģiskā attīstība.

4. Reģionālās ietekmes Latgales apģērbā

Uzsākts darbs, salīdzinot tradicionālo Latgales apģērbu ar izpētes rezultātiem par apģērbu citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā un Vācijā, kā arī ar pilsētu iedzīvotāju – aristokrātu, amatnieku un kalpotāju – apģērbu.

5. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai. Precizēts, kādas darbības nepieciešams veikt, lai topošajā monogrāfijā maksimāli ievērotu mērķauditorijas intereses.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta jauna pieredze, gatavojot pētniecības projekta vidusposma pārskatu.

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta laikā iegūtajās atziņās saistībā ar tautastērpa valkātājiem aktuālo jautājumu par to, vai senāk visi ģērbās vienādi, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2019/09/vai-senak-visi-gerbas-vienadi.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art. Sagatavots pārskats par projekta 7. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/).

Projekta 8. ceturksnī (01.10.2019.-31.012.2019.) veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

4. Reģionālās ietekmes Latgales apģērbā

Turpināts darbs, salīdzinot tradicionālo Latgales apģērbu ar izpētes rezultātiem par apģērbu citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā un Vācijā, kā arī ar pilsētu iedzīvotāju – aristokrātu, amatnieku un kalpotāju – apģērbu. Iepazītas vēsturiskā apģērba liecības Vācijas, Polijas un Lietuvas muzejos.

Sagatavots un nolasīts referāts: Ieva Pīgozne. „Tradicionālais apģērbs: vieta un laiks. Robežas, ietekmes, mode” zinātniskajā konferencē „Kultūras krustpunkti XIII” Latvijas Kultūras akadēmijā 01.11.2019.

Publicētas tēzes: Pīgozne, Ieva. Tradicionālais apģērbs: vieta un laiks. Robežas, ietekmes, mode. Konference 'Kultūras krustpunkti XIII', 29.10.-1.11.2019.: Programma / tēžu krājums. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2019. - 87.-88. lpp.

5. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai un instrukciju izstrādei.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta pieredze liela apjoma datu par apģērbu Latvijā un ārvalstīs salīdzināšanā.

Publicitāte

Publiskas lekcijas par jaunatklājumiem pētījumā 18.10.2019. Maltas vēstures muzejā un 19.10.2019. Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar vainagiem un hronoloģijas problēmu tradicionālajā apģērbā, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2019/12/par-hronologijas-problemu.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

Sagatavots pārskats par projekta 8. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/).

Publicēta intervija par projektu žurnālā A12 Nr. 6 (45) 2019 „Pasmelties Latgales košās krāsas. Kultūrvēsturniece Ieva Pīgozne”.

Projekta 9. ceturksnī (01.01.2020.-31.03.2020.) veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

4. Reģionālās ietekmes Latgales apģērbā

Turpināts darbs, salīdzinot tradicionālo Latgales apģērbu ar izpētes rezultātiem par apģērbu citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā un Vācijā, kā arī ar pilsētu iedzīvotāju – aristokrātu, amatnieku un kalpotāju – apģērbu. Veikts darbs, izstrādājot rakstu, kurā atspoguļotas jaunākās atziņas pētījumā.

5. Zināšanu pārnese

Turpināts darbs pie materiālu vākšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai un instrukciju izstrādei. Sekojot projekta vidusposma izvērtējuma ieteikumiem, veikta mērķauditorijas aptauja Latgales tautastērpa darinātājiem un valkātājiem par to, kāda informācija viņiem nepieciešama un ko viņi sagaida no topošās monogrāfijas.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta pieredze liela apjoma datu par apģērbu Latvijā un ārvalstīs salīdzināšanā.

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar novadu robežām, atšķirībām un līdzību hronoloģiju tradicionālajā apģērbā, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2020/03/par-kartem-novadu-iedalijumu-un-lidzibam.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

Sagatavots pārskats par projekta 9. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/).

Projekta 10. ceturksnī (01.04.2020.-30.06.2020.) veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

4. Reģionālās ietekmes Latgales apģērbā

Sagatavots zinātnisks raksts "Tradicionālā apģērba novadu izveides varianti. Latgales piemērs" un iesniegts publicēšanai Latvijas vēstures institūta žurnālā.

Pabeigts darbs, salīdzinot tradicionālo Latgales apģērbu ar izpētes rezultātiem par apģērbu citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā un Vācijā, kā arī ar pilsētu iedzīvotāju – aristokrātu, amatnieku un kalpotāju – apģērbu.

5. Zināšanu pārnese

Sagatavoti priekšlikumi 19. gadsimta Latgales zemnieku tradicionālā apģērba komplektācijas paraugiem (zīmējumu un aprakstu veidā) "19. gadsimta pirmās puses Viļānu sievietes tērpa rekonstrukcija".

Turpināts darbs pie materiālu sistematizēšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai, uzsākta monogrāfijas teksta izstrāde.6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta vērtīga pieredze vēsturiska apģērba rekonstukcijas izgatavošanā, sadarbojoties ar mākslinieku. Apgūti četri LU bibliotēkas organizētie tiešsaistes kursi par zinātnisko publicēšanos un atvērtās piekļuves žurnāliem.

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar vēl arvien pastāvošajām un pārtrauktajām tradīcijām un kā tās ietekmē tradicionālā apģērba izpēti, kas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2020/06/dziva-un-partraukta-tradicija.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

Sagatavots pārskats par projekta 10. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/).

Projekta 11. ceturksnī (01.07.2020.-30.09.2020.) veikts darbs divās projekta aktivitātēs:

5. Zināšanu pārnese

Sagatavoti "Ieteikumi 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba komplektēšanai un valkāšanai mūsdienās".

Turpināts darbs pie materiālu sistematizēšanas un apkopošanas monogrāfijas sagatavošanai, turpināta monogrāfijas teksta izstrāde.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta vērtīga pieredze vēsturiska apģērba piegriezuma rekonstrukciju izgatavošanā, sadarbojoties ar tērpu izgatavotāju.

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar daudzviet pastāvošajiem maldīgajiem priekšstatiem par vienkrāsainiem brunčiem tradicionālajā apģērbā, atklājot to vietu tradīcijas attīstībā. Tas publicēts blogā Ieva Pīgozne (http://pigozne.blogspot.com/2020/09/vienkrasaini-brunci-tradicionalaja.html) un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

Sagatavots pārskats par projekta 11. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā ( https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/apgerba-attistiba-latgale-19-gadsimta/ ).

Projekta 12. ceturksnī (01.10.2020.-31.12.2020.) veikts darbs trijās projekta aktivitātēs:

4. Reģionālās ietekmes Latgales apģērbā

Kaut arī aktivitātes rezultāti jau bija sasniegti, papildus jau paveiktajam darbam aktivitātes ietvaros, plašāki pētījuma rezultāti aprobēti nolasot referātu: Pīgozne Ieva. Vienojošā tradīcija: kopīgais dažādu Latvijas kultūrvēsturisko novadu tradicionālajā apģērbā. Konference 'Kultūras krustpunkti XIV', Latvijas Kultūras akadēmija, 2020. gada 6. novembrī. Publicētas referāta tēzes: Pīgozne Ieva. Vienojošā tradīcija: kopīgais dažādu Latvijas kultūrvēsturisko novadu tradicionālajā apģērbā. Konference 'Kultūras krustpunkti XIV', 2.11.-6.11. 2020: Programma/tēžu krājums. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2020. 56.lpp.

5. Zināšanu pārnese

Sagatavots publicēšanai monogrāfijas "Latgaliešu apģērbs 19. gadsimtā" manuskripts.

6. Pēcdoktoranta profesionālā izaugsme

Iegūta vērtīga pieredze vēsturiska apģērba piegriezuma rekonstrukciju izgatavošanā, sadarbojoties ar tērpu izgatavotāju. Iegūta jauna pieredze, izveidojot video semināru par jaunatklājumiem projektā un publicējot to Youtube platformā.

Publicitāte

Sagatavots populārzinātnisks ieskats projekta aktivitātēs saistībā ar to, kādas tradicionālā apģērba iezīmes atzīstamas par tradīciju un kādas drīzāk par modes izpausmi "Pārdomas par noturīgajām tradīcijām latviešu apģērbā". Tas publicēts blogā Ieva Pīgozne un dublēts Facebook lapā Ieva Pīgozne Dr.art.

Sagatavots pārskats par projekta 12. ceturksnī paveikto publicēšanai Latvijas Universitātes mājas lapā.

Projektam noslēdzoties, visi projekta pieteikumā izvirzītie mērķi ir sasniegti un uzraudzības rezultāti ir izpildīti.

Last changed