Kultūras un sociālā antropoloģija - maģistra studiju programma

Programmas mērķis ir kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistu sagatavošana augstākā līmenī, ko iezīmē spējas orientēties antropoloģijas nozares vēsturē un mūsdienu pieejās, patstāvīgi plānot un veikt praktisku antropoloģisku pētījumu, kritiski un sistemātiski analizēt sabiedriskos un kultūras procesus.

Antropoloģija pēta cilvēkus un to attiecības visā pasaulē. Ko nozīmē būt cilvēkam? Kas cilvēkus saista kopā ģimenēs, kopienās, sabiedrībās un kultūrā? Kā cilvēki organizē un vada dzīvi? Katrā kultūrā šie jautājumi šķiet paši par sevi saprotami un redzami kļūst situācijās, kad satiekas atšķirīgu kultūru pārstāvji. Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē, un ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt tos sabiedrības un kultūras aspektus, kuri studentus īpaši interesē. Studenti par izpētes tēmām izvēlējušies dažādas tēmas – sākot no resursu vākšanas padziļinātas izpētes vienā ģimenē līdz organizāciju dzīvei, baznīcai un laulību kursiem, un  smagu slimību pieredzei. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēku ikdienas dzīves rutīnā, vērojumos un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropoloģijas studenti daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, iegūstot aptverošu un salīdzinošu skatījumu uz sociālo dzīvi.

Programmas struktūru veido trīs komponentes. Visas programmas garumā tiek apgūti teorijas kursi, izsekojot teorētiskās domas attīstībai un stiprinot akadēmiskās lasīšanas, domāšanas, argumentācijas un rakstības prasmes augstākā līmenī. Metožu atzaru veido gan metožu kurss, gan studentu interešu un pasniedzēju kompetences virzīts lauka darba kurss, ko atbalsta mazāki pētnieciski projekti tematiskajos kursos, noslēdzoties ar patstāvīgi veiktu maģistra darbu. Tematisko kursu atzars ļauj stiprināt teorētisko un empīrisko zināšanu saikni. Precīzas kursu tēmas ir aplūkojamas studiju plānā.

Programmas direktore

PhD., asoc. prof. Aivita Putniņa

Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti organizē pētniecību, runā ar cilvēkiem (pētījuma dalībniekiem), atlasa, izmanto un analizē informāciju. Studenti padziļināti apgūst vairākus teoriju kursus, stiprinot analītiskās un argumentācijas prasmes, uz salīdzinošo etnogrāfiju vērstus kursus postsociālisma sabiedrību, patērniecības un robežu izpētē, kā arī kursus biotehnoloģijās, dzimtes, medicīnas, pilsētas un citās antropoloģijas jomās.

Studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj piekļūt studiju materiālam un pārbaudes darbiem no jebkuras vietas. Studijas pamatā notiek bilingvāli – latviešu un angļu valodās, bet atsevišķi kursi notiek angliski. Studentiem, uzsākot studijas, ieteicams pārzināt angļu valodu tādā līmenī, lai patstāvīgi varētu apgūt zinātnisko literatūru un uztvert lekcijas.

Sadarbības projektu un Erasmus programmas ietvaros ir iespēja daļu programmas apgūt citās Eiropas universitātēs vai doties praksē, veicot maģistra pētījumu. Viena no programmas studentēm, piemēram, izvēlējās ERASMUS praksi veikt Jēkaba ceļā Spānijā, apvienojot to ar pētījumu.

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens personiskajā un profesionālajā attīstībā, sniedzot analītiskās, darba organizācijas un dzīves prasmes, kuras izmantojamas gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.

Studijas sniedz darba tirgū noderīgas prasmes, kas ļauj strādāt pētniecībā gan specializētās izpētes kompānijās, gan analītiskā pozīcijā uzņēmumos vai iestādēs. Tā kā programma sagatavo ne tikai specialitātē, bet attīsta arī vispārējas darba organizācijas, vadīšanas un sistemātiskas domāšanas un rakstīšanas prasmes, tās būs noderīgas visdažādākajās darba vietās.

Alise Skrastiņa, personāla vadītāja FinTech uzņēmumā

Antropoloģijas studiju guvums ir labāka cilvēku izpratne. Iegūtās zināšanas aktīvi izmantoju interviju struktūras veidošanā, ikdienas situāciju risināšanā, kā arī tās noder, pieņemot lēmumus personāla atlases procesā.

Kristians Zalāns, Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijas pētnieks

Studējot antropoloģiju LU bakalaura un maģistra līmeņos, esmu guvis spēju iejusties dažādu cilvēku pozīcijās. Šobrīd, strādājot ar pakalpojumu dizainu, tās palīdz identificēt lietotāju vajadzības un problēmas. Savukārt studijās gūtās analītiskās prasmes ļauj izpētē gūto informāciju pielietot kvalitatīvu risinājumu radīšanā.

Pilna laika klātiene (PLK) - 2 gadi (4 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu maģistra grāds antropoloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība**, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība**, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko, politisko procesu, veselības aprūpes, tehnoloģiju, kultūras, valodas, folkloras un citās ar cilvēka izpēti saistītās  jomās.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) +  bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 x 600 = 600), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai - 400. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu: "Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses".

**bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās;

3) dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Margarita Lutere, tālr. 67140499, e-pasts: margarita.lutere@lu.lv

https://www.facebook.com/antropologijaLU/

Antropoloģija