Projekta izpildītājs: Māris Kūlis

Projekta nosaukums: Saprast teroru – fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/607

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 111 504,90 eiro apmērā, LU daļa 5 % – 5,575.25 EUR

Projekta mērķis: Projekta unTERROR nolūks ir izstrādāt filosofisku, fenomenoloģiski hermeneitisku metodoloģiju kā pētniecisku instrumentu terorisma pētniecības nozarei. Šī projekta zinātniskais mērķis ir metodoloģijas pamatprincipu izstrāde un šo ideju pārtulkošana pielietojamu pētniecisku vadlīniju un atskaites punktu kopumā. Patlaban terorisma pētniecībā pasaulē vadošās pētnieciskā nosliece ir vērsta uz terorisma kā politiska vai militāra fenomena aprakstu, taču būtiski trūkst tāda terorisma izpratne, kas to aplūko kā jēgpilnu fenomenu ar savu ideoloģisko, kultūrvēsturisko, vērtību pamatojumu. Līdz ar to projektā unTERROR terorisms tiks aplūkots kā terors, kas vērsts ne tik daudz pret upuru ķermeņiem, bet gan pret šo upuru dzīvespasauli, vidi kā jēgpilnu, vērtības veidojošu kontekstu.

Projekta rezultāti
Projektam ir 3 uzdevumi, kuri tiks īstenoti trijos secīgos posmos. Pirmais uzdevums ir fenomenoloģiski hermeneitiskās metodoloģijas teorētiskā pamatojuma izstrāde. Otrais uzdevums ir gadījumizpēte, analizējot terorisma aktīvistu sagatavotos propagandas rakstus. Trešais uzdevums ir izstrādāt fenomenoloģiski hermeneitiskās metodoloģijas modeli, kā arī praktiskus ieteikumus politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem terorismu apkarojošos dienestos. Pētījuma galvenais zinātniskais rezultāts būs 3 zinātniski raksti. Citi rezultāti: rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem, referāti konferencēs un semināros, kā arī vairāki populārzinātniski raksti. Šā rūpnieciskā pētījuma satvarā tiks izveidots metodoloģisks instruments, kas būs ne tikai svarīgs solis uz priekšu terorisma pētniecībā, bet arī sekmēs praksē īstenojamos terorisma apkarošanas centienus. Projekta novitāte un oriģinalitāte ir jaunas, teorijā sakņotas un ar pierādījumiem pamatotas metodoloģijas izstrāde uz fenomenoloģijas un filosofiskās hermeneitikas pamata.

Projekta tīmekļa vietne: www.unterror.com

Par projekta gaitu skatiet arī: ResearchGate, Facebook, Academia, Draugiem un Twitter.

01.01.2021.–31.03.2021.

2021. gada 1. ceturksnī iesākts darbs pie projekta pirmā posma, kura mērķis ir sistematizēt zināšanu pamatu turpmākai projekta īstenošanai. Noritējis darbs pie teorētiskās literatūras analīzes, aplūkojot teorētiskās koncepcijas un jēdzienus, ko var izmantot FHM izstrādē, kā arī apzinātas iespējamās teorētiskās nepilnības. Atskaites periodā sagatavoti un nolasīti 2 referāti, sagatavotas divas publikācijas (tēzes un zinātniskais raksts), notikusi uzstāšanās (intervija) aplādes raidījumā, kā arī izveidota projekta tīmekļa vietne (www.unterror.com), izvietotas informatīvās plāksnes, izveidotas projekta vietnes piecos sociālajos tīklos. Iesākts darbs pie zinātniskās publikācijas – izstrādāta raksta struktūra, definēti galvenie problēmjautājumi. Sāktas konsultācijas ar vietējās mobilitātes partneri; noritējis darbs, lai uzsāktu mācību aktivitāti (virtuālā mobilitāte).

01.04.2021.–30.06.2021.

2021. gada 2. ceturksnī turpinājies darbs pie projekta pirmā posma, kura mērķis ir sistematizēt zināšanu pamatu turpmākai projekta īstenošanai. Tālāk noritējis darbs pie teorētiskās literatūras analīzes, aplūkojot teorētiskās koncepcijas un jēdzienus, ko var izmantot FHM izstrādē, kā arī apzinātas iespējamās teorētiskās nepilnības. Noritējis darbs pie FHM teorētiskā pamata noformulēšanas, noskaidrotas galvenās aprises un izstrādāts plāns pirmā posma galvenā rezultāta – zinātniskās publikācijas – tapšanai. Jūnija beigās Māris Kūlis piedalījās ANO Drošības padomes Pretterorisma komitejas digitālajā vizītē, kurā  tika vētīti Latvijas Republikas panākumi ANO Drošības padomes rezolūciju ieviešanā. Māris Kūlis informēja ANO ekspertus par terorisma pētniecību Latvijā un iepazīstināja ar projekta ideju. Atskaites periodā publicēts 1 populārzinātnisks raksts par divu teroristisku organizāciju vadības jauno maiņu, kā arī notikusi dalība raidījumā, kurā iztirzāts Palestīnas un Izraēlas konflikts. Māris Kūlis piedalījās Zinātnieku nakts pasākumā, sadaļā “Deguns”, kurā populārzinātniskā veidā ieskicēja projekta ideju. Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes. Uzsāktas mācības St Andrews universitātes kursos par terorismu, turpināta sadarbība ar NCPCS Jaunzēlandē – izskatīti iespējamās sadarbības formas pandēmijas apstākļos.

01.07.2021.–30.09.2021.

2021. gada 3. ceturksnī turpinājies darbs pie projekta pirmā posma, kura mērķis ir sistematizēt zināšanu pamatu turpmākai projekta īstenošanai, iztirzājot FHM pamatprincipus teorētiskā līmenī, aplūkojot fenomenoloģijas un hermeneitikas atziņas, tās attiecinot uz terorisma pētniecības problēmām un mērķiem. Noritējis darbs pie FHM teorētiskā pamata noformulēšanas un uz iepriekš izstrādātā plāna pamata uzsākta zinātniskās publikācijas – pirmā posma galvenā rezultāta – tapšana.

Projekta īstenošanas gaitā turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem.

Atskaites periodā īstenoti vairāki zināšanu pārneses pasākumi:

  1. Pēcdoktorants piedalījās Latvijas Aizsardzības ministrijas rīkotajā diskusijā kopā ar ministru Arti Pabriku un politologu Tomu Rostoku, apspriežot moderno draudu riskus, tostarp terorismu (sargs.lv). Diskusija vēlāk tika plaši atspoguļota Latvijas plašsaziņas līdzekļos.
  2. Sniegta intervija Latvijas Vēstneša portālam, žurnālistam Guntaram Laganovskim, sarunājoties par modernajiem apdraudējuma veidiem. (lvportals.lv)
  3. Sniegta intervija Mārim Zanderam, kas tiks vēlāk publicēta Latvijas Universitātes žurnālā Alma Mater.

Sagatavoti pirmie 5 enciklopēdiskie, populārzinātniskie šķirkļi, kurus paredzēts publicēt enciklopēdiskajā vietnē Wikipedia par terorisma, terora, terorisma vēstures u.c. tēmām. Šķirkļus paredzēts publicēt nākamā atskaites perioda sākumā.

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti.

01.10.2021.–31.12.2021.

2021. gada 4. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta pirmā posma, kura mērķis bija sistematizēt zināšanu pamatu turpmākai projekta īstenošanai, iztirzājot FHM pamatprincipus teorētiskā līmenī, aplūkojot fenomenoloģijas un hermeneitikas atziņas, tās attiecinot uz terorisma pētniecības problēmām un mērķiem, un uzsākts darbs pie nākamā posma, eksperimentālā posma, kurā tiks analizēti teroristisku organizāciju radīti komunikācijas materiāli, lai pārbaudītu FHM principus un atrastu tekstos tālāk interpretējamus tematus. Publicēts zinātniskais raksts žurnālā/krājumā “Kultūras studijas”.

Projekta īstenošanas gaitā turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem.

Atskaites periodā īstenoti vairāki zināšanu pārneses pasākumi. Pēcdoktorants publicējis rakstu “Spoku valsts Afganistāna” tīmekļa portālā Delfi, kur analizēta situācija Afganistānā, atkāpjoties Rietumu spēkiem un palielinoties terporisma riskiem. Māris Kūlis ir sniedzis interviju, kas publicēta gan LU žurnālā Alma Mater 2021/4, gan tīmekļa portāla Delfi zinātnei veltītajā sadaļā Campus, kā arī ir piedalījies Radicalisation Awareness Network Communication and Narratives Working Group pasākumā “Conspiracy Narratives: Current State and Future Expectations for P/CVE in Europe”, kur analizēja konspirācijas teoriju un radikalizācijas norises un cēloņus.

Pārskata periodā pēcdoktorants ir veicis zinātnisko rakstu recenzēšanu, kļuvis par vadošo pētnieku institūcijā, ieguvis LZP eksperta statusu, uzaicināts piedalīties promocijas darba aizstāvēšanas procedūrā kā promocijas komisijas dalībnieks. Sagatavoti un publicēti 9 šķirkļi enciklopēdiskajā vietnē Wikipedia par terorismu, terorisma pētniecību, terorisma kritisko pētniecību, karu pret terorismu, islāma terorismu, Al-Qaeda, politisko islāmu, radikālo islāmu, pretterorismu.

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti.

01.01.2022.–31.03.2022.

2022. gada 1. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta otrā posma, eksperimentālā posma, kurā tiek analizēti teroristisku organizāciju radīti komunikācijas materiāli, lai pārbaudītu FHM principus un atrastu tekstos tālāk interpretējamus tematus. Joprojām turpinās pirmajā posmā izvērstie teorētiskie meklējumi, kas pavadīs visu projekta gaitu.

Projekta īstenošanas gaitā turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem. Vienlaikus uzsākta vairāku tiešsaistes mācību kursu apguve platformā OpenMinded.

Atskaites periodā īstenots zināšanu pārneses pasākums – dalība aplādes raidījumā “Eksperimentālās sarunas”, kur iztirzāts arī terorisma, patiesības un melu, propagandas temats. Pārskata periodā iesāktas sarunas ar ASV nevalstisko organizāciju CRDF Global par iespējamu zināšanu pārneses projekta izstrādi un īstenošanu.

Pārskata periodā pēcdoktorants ir uzstājies ar diviem priekšlasījumiem konferencēs. Nolasīts referāts “Šausmu un baiļu fenomens: vīrusa pandēmijas terorizējošā iedaba” Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Pandēmijas, epidēmijas un stihiskās nelaimes Āzijas un Tuvo Austrumu kultūrvidē”, kā arī referāts “Dialoga un kritikas neiespējamība iekšējo konfliktu draudos: woke vs based” sekcijā “Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā”. Uz abu referātu pamata tiek sagatavoti raksti, kas tiks iesniegti nākamā pārskata perioda sākumā. Tikmēr jau ir publicēts viena referāta kopsavilkums.

Pēcdoktorants promocijas komisijas dalībnieka statusā ir piedalīties promocijas darba aizstāvēšanā, izvērtējot promocijas darba atbilstību promocijas prasībām.

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti.

01.04.2022.–30.06.2022.

2022. gada 2. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta otrā posma, eksperimentālā posma, kurā tiek analizēti teroristisku organizāciju radīti komunikācijas materiāli, lai pārbaudītu FHM principus un atrastu tekstos tālāk interpretējamus tematus. Joprojām turpinās pirmajā posmā izvērstie teorētiskie meklējumi, kas pavadīs visu projekta gaitu. Pārskata periodā sagatavota projekta vidusposma atskaite.

Pārskata periodā pēcdoktorants ir nolasījis vieslekciju “Terrorism research: methods, concepts, problems” Daugavpils Universitātē starptautiskiem studentiem.

Pārskata periodā pēcdoktorants ir uzstājies ar priekšlasījumu konferencē. Nolasīts referāts “Phenomenological Approach to Rerrorism and Terror: Problems and Prospects” Boriss Grinčenko Kijevas Universitātes (Borys Grinchenko Kyiv University) Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas un ar G.S. Skovorodas vārdā nosauktā Filozofijas institūta līdzdalību Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas rīkotajā konferencē “Kyiv Philosophy Studies 2022” – referāts nolasīts plenārsēdē. Uz referāta pamata sagatavots, iesniegts un pieņemts konferences materiālu apkopojuma īsais raksts. Pārskata periodā pabeigts galvenais pētnieciskais raksts par fenomenoloģiski hermeneitiskās metodoloģijas galvenajām aprisēm, jēgu un pielietojumu.

Projekta īstenošanas gaitā turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem. Turpinās vairāku tiešsaistes mācību kursu apguve platformā OpenMinded. Pārskata periodā pabeigts kurss par atvērtās zinātnes (Open Science) tematiku.

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti.

01.07.2022.–30.09.2022.

2022. gada 3. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta otrā posma, eksperimentālā posma, taču pārskata periodā bija atvaļinājums. Atvaļinājuma laikā pēcdoktorants tomēr piedalījies 3 dažādu LZP FLPP projektu pieteikumu sagatavošanā, tostarp vienu projektu izstrādājis pilnībā. Turpinātas zinātniskās literatūras studijas un zinātnisko rakstu sagatavošana.

Septembrī pēcdoktorants uzsācis studiju kursa pasniegšanu, kurā ievieš projekta gaitā gūtās atziņas. Noorganizēts mobilitātes brauciens uz Otago Universitāti.

Projekta īstenošanas gaitā uzsāktas publiskās runas mācības; turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem. Turpinās vairāku tiešsaistes mācību kursu apguve platformā OpenMinded, viens kurss pabeigts.

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti.

01.10.2022.–31.12.2022.

2022. gada 4. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta otrā posma, eksperimentālā posma, un tika uzsākts darbs pie projekta trešā posma. Turpinātas zinātniskās literatūras studijas, terorisma fenomena fenomenoloģiskā un hermeneitiskā analīze, datu ievākšana, terorisma materiālu pētniecība – to lasīšana, interpretācija, tēmu atlase un apkopošana. Turpinās darbs pie projekta otrā zinātniskā raksta un uzsākts darbs pie trešā.

Pētniecības projekta īstenošanas periodā pēcdoktorants ir devies uz Otago Universitāti, Nacionālo miera un konfliktu pētniecības centru, kur viespētnieka statusā turpina darbu pie projekta īstenošanas, konsultējas ar nozares vadošajiem ekspertiem, profesoriem, kā arī veido starptautiskos sakarus.

Pārskata periodā pēcdoktorants ir piedalījies starptautiskajā konferencē “International Scientific Conference dedicated to the World Philosophy Day in the framework of UNESCO Program: Vakhtang Erqomaishvili – 90”, Tbilisi, Gruzijā. Pēc konferences publicēšanai iesniegts zinātniskais raksts.

Projekta īstenošanas gaitā sekmīgi pabeigtas publiskās runas mācības Latvijas Radio; sekmīgi pabeigts mācību kurss tiešsaistes mācību kursu apguve platformā OpenMinded. Turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem

Sabiedrības iesaistes kontekstā, projekta īstenošana izrādīta pasākumā “Atver! LU Akadēmisko centru”, interaktīvajā lekcijā “Domā! Latvijas ideju vēsture, kultūra un akadēmiskā darbība!”. Sabiedrības iesaiste veikta arī pasākumā “Kultūru tilti” Ilģuciema pamatskolā un diskusiju pasākumā “Humānisms un patiesība” Stūra mājā. Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti. Publicēšanai iesniegts un pieņemts enciklopēdisks raksts par Islāma valsti.

01.01.2023.–31.03.2023.

2023. gada 1. ceturksnī noritēja darbs pie projekta noslēdzošā, trešā posma. Projekta izstrādes gaitā turpinātas jaunākās zinātniskās literatūras studijas, terorisma fenomena fenomenoloģiskā un hermeneitiskā analīze, datu ievākšana un analīze, apkopoto datu pārskatīšana, terorisma materiālu pētniecība – to lasīšana, interpretācija, tēmu atlase un apkopošana

Pētniecības projekta īstenošanas periodā pēcdoktorants uzturējās Otago Universitāti, Nacionālo miera un konfliktu pētniecības centru, kur viespētnieka statusā strādāja pie galvenā zinātniskā raksta, kas, konsultējoties ar nozares vadošajiem ekspertiem, profesoriem, tika sekmīgi pabeigts. Komandējuma laikā tika arī veidoti starptautiskos sakari, apsvērtas turpmākās sadarbības iespējas nākotnē, iztirzātas pētniecības aktualitātes un jaunu pētniecības projektu tēmas.

Projekta īstenošanas gaitā sekmīgi pabeigts mācību kurss tiešsaistes mācību kursu apguve platformā OpenMinded. Turpinātas attālinātās mācības (virtuālā mobilitāte) St. Andrews universitātes kursos Advanced Certificate in Terrorism Studies, lai padziļinātu zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites u.c. tematiem

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti. Publicēšanai iesniegts un pieņemts enciklopēdisks raksts par teroristisko organizāciju Al Kāida un uzsākts darbs pie šķirkļa par t.s. džihādismu. Iesniegts pieteikums dalībai LU konferencē.

01.04.2023.–30.06.2023. 

2023. gada 2. ceturksnī tika pabeigts darbs pie projekta noslēdzošā, trešā posma. Projekta izstrādes gaitā veiktas jaunākās zinātniskās literatūras studijas, terorisma fenomena fenomenoloģiskā un hermeneitiskā analīze, datu ievākšana un analīze, apkopoto datu pārskatīšana, terorisma materiālu pētniecība – to lasīšana, interpretācija, tēmu atlase un apkopošana. Projekta galvenais rezultāts – fenomenoloģiski hermeneitiskā pētniecības modeļa noformulēšana terorisma pētniecībai. Konsultējoties ar nozares vadošo ekspertu, prof. Jackson, sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts žurnālā Critical Studies on Terrorism

Projekta īstenošanas gaitā sekmīgi pabeigtas mācības University of St. Andrews, iegūstot sertifiklātu Advanced Certificate in Terrorism Studies. Tas ir ļāvis būtiski padziļināt zināšanas par terorisma apkarošanas un izpētes ierastajām praksēm, pievēršoties terorisma ideoloģijām, tā izlūkošanai, kiberterorismam, ieroču aprites, cilvēktiesību, terorisma finansēšanas u.c. tematiem. Vienlaikus turpinātas mācības tiešsaistes platformā OpenMinded

Projekta īstenošanas gaitā atskaites periodā uzturētas un papildinātas visas projekta tīmekļa vietnes un sociālo tīklu konti. Sagatavoti un izvietoti 6 jauni enciklopēdiski šķirkļi. Sagatavots un iesniegts, kā arī pēcdoktorants piedalījies vairāku LZP FLPP projektu iesniegšanā. Projekta noslēguma gaitā nolasīts referāts LU 81. konferencē; dalība vebinārā par galēji labējo ekstrēmismu; dalība sarunu festivālā Lampa

Last changed