Projekta nosaukums: Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides ētika Latvijā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/613

Projekta vadītājs (pēcdoktorants): pētniece, Dr. phil. Anne Sauka

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 111 504,90 eiro apmērā, no LU bāzes finansējuma centralizētajiem līdzekļiem 5,575.25 eiro.

Projekta mērķis: Pētniecības pieteikuma mērķis ir celt pēcdoktorantes starpdisciplināras pētniecības kapacitāti vides humanitāro zinātņu jomā, jaunā materiālisma un kritiskā posthumānisma teoriju ietvarā. Pētījuma pieteikuma zinātniskais mērķis ir analizēt ķermeņa izpratnes saikni ar attieksmēm, praksēm un diskursiem, kas saistīti ar vidi, un izstrādāt teorētisku ietvaru ķermeņa un vides savstarpējības analīzei materialitātes dimensijā, balstoties iepriekš gūtās zināšanās diskursu analīzes un kritiskās ģenealoģijas pieejās. Līdzās iesaistei globālās diskusijās, pēcdoktorantes nodomos ietilpst arī izvērtēt Latvijas kultūras mantojuma potenciālo pienesumu vides ētikā un globālās diskusijās vides humanitārajās zinātnēs.

Projekta rezultāti: Pētījuma ietvaros paredzēts publicēt vismaz trīs zinātniskos rakstus, celt pēcdoktoranta ekspertīzes līmeni un attīstīt pēcdoktoranta starpdisciplinārās pētniecības kompetences vides humanitāro zinātņu jomā mācību pētniecības un mācību aktivitātēs ārzemēs. Paredzēts arī publicēt vismaz trīs populārzinātniskus rakstus, ar mērķi veicināt diskusijas vides ētikā Latvijā, kā arī iesniegt projektu pieteikumu nacionālam vai starptautiskam projektu konkursam un doties pieredzes apmaiņā ārvalstu zinātniskajās institūcijās.

Kontakti: anne.sauka@lu.lv

Projekta 1. ceturkšņa pārskats (2021. gada janvāris – marts)

Šajā laika posmā, paralēli teorētiskajiem pētījumiem un literatūras izpētei, apzināju mācību, tīklošanas un mobilitātes iespējas, kā arī apmeklēju vairākus tiešsaistes darbseminārus un lekcijas. Pieteicos un saņēmu apstiprinājumu dalībai International Society for Environmental Ethics 2021. gada konferencē, kas notiks šī gada 30.06. – 3.07. Iesaistījos arī vairākās vietēja un starptautiska mēroga pētnieku darba grupās, tostarp, iesaistījos vides ētikas lasījumu grupā un tiešsaistē apmeklēju politiskās entomoloģijas darbseminārus, ko rīkoja Kembridžas Universitāte, kā arī turpināju tīklošanas aktivitātes NSU Feminisma filozofijas studiju apļa lasīšanas un akadēmiskās rakstības darba grupās. Turpināju savu sadarbību ar ASV kritiskās ģenealoģijas jomas pētniekiem, tostarp komunikācijā ar vienu no projekta mentoriem. Šīs sadarbības ietvaros tiku uzaicināta sniegt iepriekš sagatavotu komentāru vienā no apmeklētajiem darbsemināriem, apspriedē par pazīstamas kritiskās ģenealoģijas jomas pētnieces raksta manuskriptu. Iesaistījos arī vietējās diskusijās, un 30. janvārī viesojos Radio NABA raidījumā “Nezāle”, diskusijā par vides humanitāro zinātņu tēmām.

Pirmajā ceturksnī ir arī izdevies nodibināt kontaktus ar vides humanitāro zinātņu jomā pazīstamiem pētniekiem Zviedrijā, un šobrīd tiek plānota iespējama mobilitāte pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas.

Kā viens no nozīmīgākajiem notikumiem noteikti ir jāpiemin mācības Islandes Universitātes "Embodied Critical Thinking and the Environment" (Miesiskā kritiskā domāšana un vide) kursā, kas uzsāktas 2021. gada 2. martā. Tā ir inovatīva, trīsdaļīga mācību programma, kurā paredzēta arī tikšanās ar mācībspēkiem vasaras skolā Islandē, kā arī individuāla projekta izstrāde, sadarbībā ar mentoru. Kurss šogad īpaši pievēršas tieši cilvēka un vides attiecību analīzei un sniedz padziļinātu ieskatu "miesiskās kritiskās domāšanas" metodoloģijā vides-cilvēka attiecību analīzes kontekstā.

Pārskata periodā esmu konferencēs uzstājusies ar četriem ziņojumiem:

1. 03.02.2021. Dalība Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā "Daba: starpdisciplinārā perspektīva" ar referātu "Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides ētika Latvijā". Konferences tēzes publicētas elektroniskā formātā. Dalība šajā sekcijā turpina iepriekšēju pēcdoktorantes sadarbību ar pētnieku grupu LU ĢZZF un LU VFF. Šī ziņojuma galvenais uzdevums bija ar pēcdoktorantūras projektu iepazīstināt vietējos pētniekus.

2. 18.02.2021.–19.02.2021. Dalība Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences Filozofijas doktorantu sekcijā "Ārkārtējība un normalitāte", ar referātu "Viņpus normālā un ārkārtējā dialektikas: kā gan ar to saistīti ir lāči?" Programma pieejama konferences mājaslapā.

Konferences tēzes pieņemtas publicēšanai konferences bukletā. Ar šo ziņojumu uzsāku darbu pie raksta, kura izvērstu versiju plānoju prezentēt International Society for Environmental Ethics 2021. gada konferencē Somijā.

3. 05.03.2021.–07.03.2021. Dalība Ziemeļvalstu Vasaras universitātes trešā studiju apļa "Hospitality and Solidarity: Feminist Philosophy in Thought, History and Action" ziemas simpozijā ar referātu "A Bite of the Forbidden Fruit: Trespassing Eden and Affirmative Environmental Ethics". Konferencē prezentēto rakstu tiek piedāvāts publicēt, tāpēc šobrīd notiek aktīvs darbs pie raksta melnraksta pabeigšanas, un tā iesniegšana publicēšanai plānota 2021. gada 2. ceturksnī.

4. 18.03.2021.–19.03.2021. Dalība Ziemeļvalstu Vasaras universitātes sestā studiju apļa "Nordic Environmental Ethics" ziemas simpozijā "Is there a need for a new, Nordic, Environmental ethic?", ar referātu "Bodies and the Environment: Local Onto-genealogies as Co-producers of Knowledge". Šajā ziņojumā iepazīstinu Ziemeļvalstu vides ētikas darba grupu un konferences dalībniekus ar sava pēcdoktorantūras projekta teorētisko ievaru. Simpozija rezultātā iesaistījos vides ētikas tekstu lasījumu grupā, biedrībā "Filozofi par Ilgtspējību" un piedalījās 6. studiju apļa ilgtspējības darbsemināru grupas izveidē (pirmā tikšanās paredzēta 9. aprīlī).

Programmu skatīt ŠEIT.

Projekta 2. ceturkšņa pārskats (2021. gada aprīlis - jūnijs)

Šajā laika posmā būtiskāko vērību pievērsu publikāciju sagatavošanai. Turpinot sākotnējos pētījumus, kurus pieteicu Latvijas Universitātē notikušajās konferenču sekcijās un Ziemeļvalstu Vasaras universitātes konferencē (sk. 1. ceturkšņa pārskatā), izstrādāti trīs rakstu manuskripti.

Viens no šiem manuskriptiem “A Bite of the Forbidden Fruit: the Abject of Food and Affirmative Environmental Ethics” šajā ceturksnī iesniegts “Open Philosophy” žurnālā potenciālai publicēšanai šī gada nogalē.
Otru rakstu “A Matter of Space: What Do Bears Have to Do with It?” šī gada 2. jūlijā prezentēšu Starptautiskās Vides ētikas biedrības (International Society of Environmental Ethics) rīkotajā konferencē.

Savukārt trešais raksts "Bodies and the Environment: An Ontogenealogical Approach" tika manuskripta formā iesniegts Starptautiskās sieviešu filozofu biedrības pasaules kongresā "XXVIII. World Congress of the International Association of Women Philosophers IAPh 2021: Defining the Future, Rethinking the Past" un pieņemts prezentācijai 18. – 21. jūlijā. Skatīt šeit.

Pārskata periodā publicētas arī LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences Filozofijas doktorantu sekcijā "Ārkārtējība un normalitāte” nolasītā referāta "Viņpus normālā un ārkārtējā dialektikas: kā gan ar to saistīti ir lāči?" tēzes. Skatīt šeit.

Šajos mēnešos turpināju arī teorētiskās studijas – citastarp pievērsos Maikla Mārdera un Džeinas Benetas pētījumiem, kā arī apmeklēju vairākas tiešsaistes konferences tālākizglītības un tīklošanas nolūkos. Turpināju arī savu virtuālo mobilitāti Islandes Universitātē, kursā "Embodied Critical Thinking and the Environment”, kā arī saņēmu akceptu mobilitātei Posthumānisma centrā Linšēpingas Universitātē, ko ceru īstenot šī gada nogalē.

Pārskata periodā turpināju savu sadarbību ar vietējiem un ārzemju pētniekiem un iesaistījos arī vietējās diskusijās. Ir notikušas arī vairākas publicitātes aktivitātes:

  1. Piedalījos DigitalMind rīkotā tiešsaistes vebinārā, diskusijā “Robotu ēras sākums” – video skatīt te. Vairāk informācijas skatīt te.
  2. Sniedzu interviju par robotikas ētiku, kurā citastarp akcentēju arī vides un tehnoloģiju problemātikas savstarpējību. Tā publicēta TVnet KLIK platformā.
  3. Vides un ķermeņa tēmas apspriežu arī Satori.lv publicētā rakstā “Dzīve nāves ēnā”. Skatīt te.

Projekta 3. ceturkšņa pārskats (2021. gada jūlijs - septembris)

Projekta trešajā ceturksnī turpināju teorētiskās studijas, kā arī uzsāku attālinātās mācības Umejas Universitātes kursā “Vides humanitārās zinātnes”, lai nodrošinātu starpdisciplinaritāti pētījumos un papildinātu kritiskās ģenealoģijas jomas pētījumus ar zināšanām un metodēm, ko piedāvā vides filozofijas un vides humanitāro zinātņu autori. Kursa ietvaros apguvu vides humanitāro zinātņu pārskata literatūru, tostarp Karolinas Merčantas, Ursulas Heises u.c. autoru darbus.

Trešajā ceturksnī izstrādāts raksta manuskripts “Becoming Self: A Legion of Life in a Culture of Alienation”, kas iesniegts un apstiprināts publicēšanai rakstu krājumā “Normālitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā".

Šajā ceturksnī savu rakstu manuskriptus prezentēju divās konferencēs:

  1. Raksts “A Matter of Space: What do Bears Have to Do with it?” 2. Jūlijā ar labiem panākumiem prezentēts International Society of Environmental Ethics konferencē, kas notika tiešsaistē laikā no 30. jūnija - 3. jūlijam.
  2. Otrs raksts "Bodies and the Environment: An Ontogenealogical Approach" prezentēts Starptautiskās sieviešu filozofu biedrības pasaules kongresā "XXVIII. World Congress of the International Association of Women Philosophers IAPh 2021: Defining the Future, Rethinking the Past" 18. - 21. jūlijā un pēcdoktorante ir saņēmusi ielūgumu rakstu pulbicēt konferencei veltītā rakstu krājumā. Raksta abstrakts publicēts te.

Tālākizglītības nolūkos apmeklēta arī STREAMS vides humanitāro zinātņu konference 3. - 6. augustā.

Šajā laika periodā turpinātas mācības Islandes Universitātē. Šoreiz pēcdoktorante devās mobilitātē uz vasaras skolu Islandes Universitātē, kas notika 9. – 13. augustā. Mācības un tīklošanās aktivitātes noritējušas sekmīgi, un pēcdoktorante šobrīd plāno iespējamu pētniecības mobilitāti uz Islandes Universitāti 2022. gada rudens semestrī.

Notikušas arī divas virtuālās mobilitātes:

  1. Apmeklēta Pizas Universitātes politiskās ekoloģijas vasaras skola "Politics Ontologies Ecologies"  5. – 9. jūlijā.
  2. Utrehtas Universitātes vasaras skola "The Posthuman & New Materialism" (filozofes Rozijas Braidoti vadībā), 16. - 27. augustā.

Trešajā ceturksnī pēcdoktorante turpināja iesaistīties arī vietēja mēroga diskusijās Latvijā. Notikušas divas diskusijas:

  1. Diskusija "Kas ir daba?" 15. jūlijā kafejnīcā "Aleponija", Liepas ceļotāju dienu ietvaros;
  2. Diskusija "Bet varbūt dabai ir vienalga?" Radio NABA zinātnes kafejnīcas speciālizlaiduma ietvaros sarunu festivālā "LAMPA". Šī diskusija pieejama arī tiešsaistē.

Projekta 4. ceturkšņa pārskats (2021. gada oktobris - decembris)

Gada noslēgumā, projekta 4. ceturksnī, notikuši daudzi būtiski pavērsieni pēcdoktorantūras projekta īstenošanā. Kā nozīmīgākais notikums noteikti pieminama mobilitāte Zviedrijā, Linšēpingas Universitātes Tematisko studiju departamentā, Dzimtes studiju nodaļā. Linšēpingā viespētnieka statusā pavadīju mazliet vairāk nekā mēnesi no 18.10.2021. – 25.11.2021. Strādāju departamenta Posthumanitāro zinātņu centrā (The Posthumanities Hub) un Eko- un biomākslas centrā (Eco- and Bioart Lab). Šajā laikā apmeklēju nodaļas sanāksmes un darbseminārus, kā arī pabeidzu un iesniedzu publicēšanai trīs iepriekš uzsākto rakstu manuskriptus.

Mobilitātes ietvaros tiku arī uzaicināta uzstāties ar vieslekciju Dzimtes studiju nodaļas Augstāko semināru sērijā, kur 23.11.2021. uzstājos ar vieslekciju “Ontogenealogies of Body-Environments” par sava pēcdoktorantūras projekta tēmu.

Šajā pārskata periodā notikuši arī vairāki citi pasākumi:

24.10.2021. ar referātu "Beyond the Skin Line: A Venture into the Before of Conceptualizations" piedalījos Ziemeļvalstu Vasaras Universitātes feminisma filozofijas apļa “Hospitality and Solidarity: Feminist Philosophy in Thought, History and Action” rudens sesijā

Tostarp, turpinot sadarbību ar Ziemeļvalstu Vasaras Universitātes pētniekiem, šī gada rudens sesijas laikā tiku ievēlēta NSU 2022. gada valdē.

01.11.2021. – 02.11. 2021. savukārt notikusi dalība BALTEHUMS II, 2. Baltijas Vides humanitāro un sociālo zinātņu konferencē ar referātu “Political Space, Abjected Matter: Living with Wildlife in Post-Soviet Spaces".

23.11.2021. raksta “Beyond the Skin Line” uzlabota versija prezentēta seminārā “Klausīšanās un polifonija”, kur sava pēcdoktorantūras projekta ietvaros uzstājos kā uzaicināta lektore.

Pasākuma programmu skat. ŠEIT.

Teorētisko studiju ietvaros šajā pārskata periodā esmu pabeigusi studiju kursu "Embodied Critical Thinking and the Environment" (Miesiskā kritiskā domāšana un vide), iegūstot 15 kredītpunktu sertifikātu ar augstāko novērtējumu – 10. Tāpat pabeidzu arī Umejas Universitātes studiju kursu “Vides humanitārās zinātnes”, kur ieguvu sertifikātu “ar izcilību”, tādējādi nostiprinot savas starpdisciplinārās pētniecības prasmes vides humanitāro zinātņu jomā.

Turpināju arī iesaistīties vietējās diskusijās Latvijā. Tostarp tiku uzaicināta uzstāties ar populārzinātnisku publisko lekciju "Kas kopīgs sievietei un lācim? Dabas ģenealoģijas" studenšu korporācijas "Staburadze" viešņu vakarā, 2021. gada 14. oktobrī.

Projekta 5. ceturkšņa pārskats (2022. gada janvāris - marts)

2022. gada 1. ceturksnis uzskatāms par noslēguma posmu pētījuma projekta 1. daļai – pētnieciskā ietvara veidošanai. Šajā pētniecības posmā noticis darbs pie zinātnisko publikāciju redakcijas, to uzlabošanas, atbildot uz zinātnisko recenzentu jautājumiem un iebildēm. Ieguldītais darbs ir sniedzis panākumus un zinātniskais raksts “A Bite of the Forbidden Fruit: the Abject of Food and Affirmative Environmental Ethics” jau pavisam drīz dosies pie saviem lasītājiem Open Philosophy tiešsaistes žurnālā. Paredzams, ka drīzumā tam sekos arī pārējās līdz šim iesniegtās publikācijas.

Šajā ceturksnī publicēts arī “Normalitāte un Ārkārtējība filosofiskā skatījumā” rakstu krājumā iekļautais raksts “Becoming Self: A Legion of Life in a Culture of Alienation ”, kas iezīmē daļu no plašākā teorētiskā ietvara, kurā analizēju ķermeņa un vides ontoģenealoģiju.

Jaunākās atvērtās pieejas publikācijas aizvien publicēju arī te: https://www.researchgate.net/profile/Anne-Sauka/research

Līdzās darbam pie jau esošajiem publikāciju manuskriptiem uzsākts darbs pie 2.  pētījuma projekta daļas – situatīvās analīzes. Šīs daļas ietvaros iecerēts problematizēt lokālo kontekstu, analizējot ķermeņa un dabas ontoģenealoģijas Latvijā un uzdodot jautājumu par situatīvo zināšanu nozīmi un pielietojumu.

Uzsākot darbu pie šīs pētījuma daļas un tās ietvarā gatavojamām publikācijām, uzstājos trīs konferencēs:

08.03. – 09.03. piedalījos Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Daba: starpdisciplinārā perspektīva” ar referātu “Ķermenis un daba Latvijā: situatīvā ģenealoģija”. Šīs konferences ietvaros 21.03.2022. piedalījos arī paneļdiskusijā “Biofilozofija un ētika” ar tēmu “Ontoloģija un ētika: vai jaunā materiālisma pavērsiens ir pavērsiens uz ētiku?”

24. 03. – 27.03.2022. piedalījos Ziemeļvalstu Vasaras Univeristātes feminisma filozofijas apļa “Hospitality and Solidarity: Feminist Philosophy in Thought, History and Action” Ziemas simpozijā “Writing with an( )Other — Hospitality and Solidarity in Practise”, kur vadīju darbsemināru “In Touch With Philosophy: Embodied Writing and Environmental Embeddedness”, daloties ar zināšanām par miesiskās kritiskās domāšanas pētniecisko pieeju.

31.03. – 1.04. piedalījos Ziemeļvalstu Vasaras Universitātes Ziemeļvalstu vides ētikas studiju apļa “Nordic Environmental Ethics” Ziemas simpozijā, kur uzstājos ar referātu “Ontogenealogies of a Place: Soviet Bodies, Post-Soviet Natures”, kā arī īpašā Hyde Park tīklošanas sesijā prezentēju savu projekta tēmu situatīvās analīzes kontekstā.

Projekta 6. ceturkšņa pārskats (2022. gada aprīlis – jūnijs)

Šajā ceturksnī turpināju darbu pie projekta pētnieciskās aktivitātes 2: “Situatīvā analīze” un meklēju paralēles un pretrunas jautājumos par ķermeņa un vides izpratni Latvijā. Turpināju šajā projekta posmā iecerēto Latvijas konteksta meta-analīzi - proti, Latvijā un par Latviju veikto pētījumu filozofisku analīzi posthumānisma un jaunā materiālisma kontekstā. Līdzās lokālajam kontekstam turpinu arī paplašināt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas. Citastarp līdzās savvaļas un ēdiena tēmām aplūkoju atkritumu un piesārņojuma problēmu filozofisko kontekstu.

Zināšanas papildināju arī virtuālajā mobilitātē – šajā ceturksnī veiksmīgi turpināju un noslēdzu mācības Gēteborgas universitātes studiju kursā “Vides vēsture” (15 ECTS), kurā saņēmu vērtējumu “ar izcilību”. Citastarp noslēguma darbā analizēju vēsturiskas un filozofiskas perspektīvas nozīmi vides problēmu risināšanā un izpratnē. Kursā apguvu nozīmīgāko literatūru vides vēsturē, kā arī pētniecības jomas metodes, tematisko loku un vēsturisko attīstību.

Šajā posmā turpināju darbu gan pie tām publikācijām, kas savu ceļu pie lasītājiem sasniegs gana drīz, gan arī turpināju strādāt pie jaunām publikācijām, kurās analizēju situatīvo zināšanu nozīmi kopumā, kā arī Latvijas ontoģenealoģisko kontekstu, ķermeņa un vides tematikas ietvarā.

Tostarp šajā posmā pie lasītājiem nonākušas divas publikācijas. Raksts “A Bite of the Forbidden Fruit: the Abject of Food and Affirmative Environmental Ethics" publicēts platformā "Open Philosophy". Savukārt "Beyond the Skin Line: Tuning into the Body-Environment" publicēts The Polish Journal of Aesthetics vol.64, no.1.

16.06.2022. uzstājos Latvijas Mākslas Akadēmijas 2. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar runu "Transcorporeal Ontogenealogies: the Dialectics of Dump and Hygiene”. Runu un diskusiju var skatīt brīvpieejā Konferences ievaros publicēts arī tēžu krājums.

Pārskata periodā turpināju sadarbību ar vietējiem un ārzemju pētniekiem un iesaistījos arī vietējās diskusijās. Tostarp, pie lasītājiem nonākusi publikācija “Pētniece: Kāpēc autoavārijas šķiet tik ikdienišķas, bet lāči – biedējoši?  Šajā publikācijā aktualizēju jautājumu par to, ko medijos lietotā valoda liecina par cilvēku izpratni par ķermeni un vidi, īpaši pievēršoties jautājumam par attiecībām ar savvaļas dzīvniekiem.

Projekta 7. ceturkšņa pārskats (2022. gada jūlijs - septembris)

Šajā ceturksnī turpināju darbu pie projekta pētnieciskās aktivitātes 2: “Situatīvā analīze”. Tostarp, zināšanas papildināju Latvijas Laikmetīgā mākslas centra vasaras skolā “Postsociālisma ekoloģijas” 12.08. – 17.08. Valmierā, kur piedalījos darbsemināros un diskusijās, sadarbojos ar vietējiem un ārzemju pētniekiem un prezentēju savu pēcdoktorantūras projektu.

Pārskata periodā aktīvi strādāju pie trīs rakstu manuskriptiem. Starpposma pētījumu rezultātus/rakstu manuskriptus šajā pētījuma posmā prezentēju trīs starptautiskās konferencēs.

Postsociālisma un situatīvās analīzes tēmu attīstīju tālāk rakstā “Ontogenealogies of a Place: Soviet Bodies, Post-Soviet Natures", ko 11. - 13. jūlijā prezentēju konferencē "Non-Western Approaches in Environmental Humanities" Polijā, Varšavā.

Turpināju strādāt arī pie atkritumu un piesārņojuma tēmas izstrādes, un 28.07. - 04.08. apmeklēju NSU vasaras sesijas Nordic Environmental Ethics studiju apļa simpoziju, kur sadarbojos ar ārvalstu vides ētikas pētniekiem un prezentēju referātu "Deep Dirt of Cleansed Surfaces: The Ontogenealogies of Waste and Trash".

14. 09. - 17.09. savukārt apmeklēts Fifth International Erich Fromm Seminar for Docs and Post-Docs Tībingenē, Vācijā, kur nolasīts referāts "Dumped Life: The Ontogenealogy of Waste and Self-Constitution in Latvia" un saņemti ieteikumi raksta uzlabošanai un publicēšanai.

Strādāju arī pie raksta “Experiencing Environed Embodiment: (Re) visiting Alternate Ontogenealogies of Life, Death, and Nature…in a Homogenized World”, kurā savienoju iemiesotās kritiskās domāšanas (embodied critical thinking) un ģenealoģiskās analīzes pētniecības līnijas ar mērķi analizēt miesisko pieredzi situatīvu ģenealoģiju kontekstā.

Šajā posmā pie lasītājiem nonākušas divas publikācijas. Raksts “Selfhood in Question: The Ontogenealogies of Bear Encounters” publicēts platformā "Open Philosophy" (https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opphil-2022-0211/html) un jaunā materiālisma teorētiskajā ietvarā apspriež jautājumu par to, ko attiecības ar lāčiem liecina par patības konstituēšanos lokālā un globālā kontekstā. Žurnāla Letonica 44. numurā savukārt, līdzās citiem Latvijas vides humanitāro zinātņu pētījumiem, publicēts raksts “Shopping for Meaning: Tracing the Ontologies of Food Consumption in Latvia” (http://lulfmi.lv/LETONICA-Nr-44) kas pievēršas ēdiena filozofijas situatīvajiem aspektiem. Abi raksti pieejami lejupielādei arī pēcdoktorantes Researchgate profilā. https://www.researchgate.net/profile/Anne-Sauka

Pārskata periodā turpināju sadarbību ar vietējiem un ārzemju pētniekiem un iesaistījos arī vietējās diskusijās. Tostarp, 26.08. piedalījos biedrības “Intelekts” rīkotā simpozijā "Humānisms un patiesība", ar priekšlasījumu "Postsociālisma dzīvotā pieredze: ģenealoģiju pārmaiņas krīzes laikos".

Projekta 8. ceturkšņa pārskats (2022. gada oktobris - decembris)

2022. gada 4. ceturksnī turpinājās darbs pie projekta pētnieciskās aktivitātes 2: Situatīvā analīze. Teorētiskās zināšanas šajā ceturksnī papildināju vairākās jomās, tostarp pabeidzu OpenMinded Janīnas Kursītes studiju kursu “Latvieša pasaule” (situatīvo zināšanu kontekstā), kā arī Linšēpingas Universitātes studiju kursu “Feministiskās vides humanitārās zinātnes”. Uzsāku arī The School of Materialist Research (SMR) studiju kursus – līdz šim jau apgūti Tomasa Naila, Jūlijas Kristevas un Patrīcijas Rīdas piedāvātie intensīvie tālākizglītības kursi, un studiju cikls noslēgsies 2023. gada 1. ceturksnī.

Turpināju darbu pie rakstu manuskriptiem. Tostarp publicēšanai iesniegts raksts “Ontogenealogies of a Place: Embodied Postsocial Naturecultures”, savukārt citu rakstu melnraksti šajā ceturksnī prezentēti starptautiskās konferencēs.

1. – 2. oktobrī Mitilini, Grieķijā piedalījos metahumānisma forumā “Can We Create a Livable Future?” ar rakstu “Experiencing Environed Embodiment: (Re) visiting Alternate Ontogenealogies of Life, Death, and Nature".

Oktobrī devos mobilitātē uz ASV, kur piedalījos divos pasākumos:

1) Ziemeļkarolīnas Universitātē Grīnsboro piedalījos “Coalition for Diversity in Language and Culture” 2022-23 gada semināru sērijā ar runu "Perspectives for an Ontological Shift in Thinking: Embodied Situated Ontogenealogies of Body-Environments”.

2) Ričmondas Universitātē piedalījos Ceturtajā kritiskās ģenealoģijas darbseminārā, ar raksta "“Deep Dirt of Cleansed Surfaces: The Ontogenealogies of Waste and Trash” otro melnrakstu, saņēmu ieteikumus un dalījos pieredzē ar citiem jomas pētniekiem.

2022. gada novembrī devos mobilitātē uz Islandes Universitāti. Mobilitātes laikā turpināju sadarbību ar miesiskās kritiskās domāšanas (ECT) pētnieku grupu, ko iepazinu Training Embodied Critical Thinking kursā 2021. gadā un konsultējos ar profesori Sigriduru Torgeirsdotiru (Sigríður Þorgeirsdóttir). Notikušas arī mērķorientētas tikšanās par situatīvas dabas ētikas un dabas

filozofijas potenciālajiem attīstības virzieniem. Tostarp nodibināta TECT dabas ētikas darba grupa potenciālu nākotnes ieceru realizēšanai.

Šajā ceturksnī turpināju iesaistīties arī vietējās diskusijās un 7. decembrī LLMC izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas: saprast poskoloniālo pēc sociālisma” ietvaros piedalījos publiskā diskusijā “Atsvešināšanās no dabas un tās ietekme uz labbūtību” Rīgas mākslas telpā.

Last changed