TIESĪBU ZINĀTNE - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Studiju programma paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Studiju programmā pieejams visai plašs izvēles kursu klāsts (vairāk nekā 20 studiju kursi), tostarp virkne izvēles kursu angļu valodā. Saskaņā ar valsts noteiktajiem augstākās profesionālās izglītības standartiem, programmā iekļautas trīs veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, prokurori, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.  

 

Programmas direktors

Pirmajā studiju gadā studējošie apgūst komerctiesības, tirgus, konkurences un saimnieciskās darbības vadības tiesības, starptautiskās privāttiesības un starptautisko civilprocesu,  noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas aktuālos jautājumus, juridisko metožu mācību, konstitucionālo tiesību procesa tiesības. Papildus iepriekš minētajiem obligāti apgūstamajiem kursiem, studenti no plaša izvēles kursu kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs latviešu un angļu valodā. Pirmajā semestrī studējošie apgūst civiltiesisko praksi, bet otrajā – krimināltiesisko praksi.

Otrajā studiju gadā studējošie apgūst tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures problēmjautājumu kursu, aktuālās tendences starptautiskajās un ES tiesībās, administratīvo tiesību aktuālās problēmas, Eiropas līgumu un deliktu tiesības un administratīvi tiesisko praksi. Noslēguma semestris atvēlēts maģistra darba izstrādei par studējošo interesējošu tiesību zinātnes jautājumu. Programmas noslēgumā kārtojams valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās. Pēc normatīvajos aktos noteiktā vecuma sliekšņa un kvalifikācijas prasību sasniegšanas absolventi var pretendēt uz tiesneša, zvērināta advokāta, notāra, tiesu izpildītāja u.c. amatiem.

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienē (PLK)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā pirmajā studiju gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3100 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 37 budžeta vietas
Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, kvalifikācija: jurists

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10 = 600).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (100 x 10 = 1000)

Studiju organizācija 

Sākot ar 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestri studijas plānotas vienu dienu nedēļā klātienē (no plkst. 9.00 - 18.00, atkarībā no studējošo B daļas kursu izvēles) visa semestra garumā. 2023. gada rudens semestrī 1. kursa studentiem nodarbības klātienē paredzētas pirmdienās. 

Vairāki izvēles (B daļas kursi) tiks piedāvāti arī attālināti (MS Teams) citā nedēļas dienā, ļaujot studējošajiem izvēlēties ērtāko B daļas kursu apguves veidu.

Pārējās darba nedēļas dienas atvēlētas studiju praksei, kuru kā obligātu studiju sastāvdaļu noteic tiesību akti.