Redzes zinātnes doktorantūras skola

Pieteikums dalībai doktorantūras skolā jāiesniedz līdz 12.10.2023., nosūtot dokumentus (parakstītus un ieskenētus) uz e-pastu redzes-zinatne@lu.lv.

Redzes zinātnes doktorantūras skola aicina pieteikties maģistrantūras un doktorantūras studentus, zinātniskā grāda pretendentus, jaunos zinātniekus, kā arī optometristus, redzes speciālistus un citus interesentus, kas vēlas papildināt savas zināšanas par aktuālajām tēmām redzes zinātnē, zinātnisko darbu izstrādes pamatprincipiem un pētniecības metožu izvēli.

Doktorantūras skolas mērķis ir izveidot starpdisciplināru doktorantūras, maģistrantūras un akadēmiskā personāla pētnieku grupu, lai uzlabotu LU zinātniskās darbības kvalitāti redzes zinātnes pētījumos, paaugstinātu doktora un maģistra darbu līmeni, racionāli izmantojot, medicīniskās fizikas doktorantūras apakšprogrammas pieredzi un plaša spektra zinātņu nozaru kapacitāti Latvijas Universitātē.

Galvenie pētījumu virzieni

 • tīklenes optiskā attēla kvalitāti ietekmējošie faktori (stimulu fizikālo parametru un neirālās darbības radīto efektu pētījumi);
 • redzes diagnostikas metožu izstrāde (jaunu redzes funkciju novērtēšanas metodes, esošo pilnveidošana);
 • pētījumi klīniskajā optometrijā (specifisko gadījumi risinājumi, skrīninga metodiku izstrāde);
 • redzes fizioloģijas pētījumi (akomodācija, verģences sistēma, acs zīlītes dinamika);
 • skata stabilizācija un pārnese redzes uztveres procesos (detektēšana, atpazīšana, mācīšanās);
 • redzes neirofizioloģija (tīklenes fizioloģiskie procesi, redzes izsauktie potenciāli);
 • fizioloģiskā optika un pielietojumi (jaunu ierīču izveide);
 • redzes algoritmi, modeļi;
 • vizuālā uztvere (redzes procesu pielietojumi kognitīvajos procesos);
 • krāsu redzes teorētiskie modeļi un pētījumi.

Vadības padome

 • Gunta Krūmiņa, Dr.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte) – priekšsēdētāja;
 • Sergejs Fomins, Dr.fiz. (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts) – priekšsēdētājas vietnieks;
 • Ilze Laicāne, MSc. (Fizikas un matemātikas fakultāte) – sekretāre
 • Ivars Lācis, Dr.h.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Aiga Švede, Dr.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Jurģis Šķilters, Dr.filoz. (Sociālo zinātņu fakultāte);
 • Varis Karitāns, Dr.fiz. (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts);
 • Anatolijs Šarakovskis, Dr.fiz. (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts);
 • Jānis Spīgulis, Dr.h.fiz. (Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts);
 • Wolfgang Jashinski, Dr.inž. (IfADo, Dortmundes Tehniskā Universitāte, Vācija);
 • Vsevolod Liakhovetckii, PhD (Krievijas Zinātņu akadēmija, Pavlova fizioloģijas institūts, Krievija).

(apstiprināta  09.04.2015. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/ 108)

Informācija par Redzes zinātnes doktorantūras skolas darbībā iesaistītajām LU struktūrvienībām un citām zinātniskajām institūcijām

Doktorantūras skolas e-studijas

Lai pieteiktos dalībai doktorantūras skolā, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Kontakti:

Dace Rutkovska, e-pasts: redzes-zinatne@lu.lv