Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir pasākumu kopa skolēnu izglītošanas paplašināšanai un padziļināšanai dabaszinātnēs un, it īpaši, ķīmijā.

JĶS skolēnu nodarbību organizēšanas nolūks:

 • veicināt interesi un motivāciju apgūt ķīmiju un citas dabaszinātnes;
 • nodrošināt iespējas skolā apgūtās ķīmijas zināšanas un prasmes padziļināt un paplašināt;
 • pilnveidot pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas un IT izmantošanas prasmes;
 • veidot izpratni par ķīmijas un indivīda, sabiedrības un vides mijiedarbību, tehnoloģiju nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības attīstībā;
 • informēt par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas un karjeras izaugsmes iespējām ķīmijas jomā, popularizēt studijas LU Ķīmijas fakultātē.

Organizatori

JĶS darbu organizē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar JĶS darbību atbalstošajām vairāk kā 10 Latvijas izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. JĶS nodarbības vada LU nodarbību vadītāji – docētāji, doktoranti vai maģistranti un JĶS atbalstošo skolu ķīmijas skolotāji.

Dalībnieki

 • JĶS darbā brīvprātīgi piedalās skolēni, kuri skolā jau apgūst ķīmiju. JĶS var piedalīties arī jaunāki skolēni, ja viņu priekšzināšanas ir pietiekošas mācību satura apguvei.
 • Dalībnieku pienākums ir regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalīties JĶS nodarbībās, ievērot darba drošības noteikumus, ikreiz veikt mājas darbus un sagatavoties nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā.
 • Uzsākt piedalīties JĶS nodarbībās skolēni var arī mācību gada laikā.

JĶS norise

 • JĶS nodarbības notiek visu mācību gadu, vienu reizi mēnesī.
 • Nodarbībās skolēni veic pētnieciskus darbus, eksperimentus un projekta darbus, tiekas ar zinātniekiem, piedalās semināros un diskusijās u.c.
 • Visiem JĶS dalībniekiem un skolotājiem vienu reizi mācību gadā LU Ķīmijas fakultātē tiek organizēts „Jauno ķīmiķu forumu”.
 • Informācija par JĶS nodarbību vietu un laiku, nodarbību temati, mācību materiāli tiek publicēta vietnē www.kfskola.lu.lv  un www.kf.lu.lv
   

JĶS Rīgas grupā pulcēšanās ierobežojošo apstākļu dēļ  2020./2021. akadēmiskajā gadā nodarbības tiek organizētas tikai 11. un 12. klases skolēniem.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Rakšte