Foto: Ieva Romaško.

17. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti 12 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā. Starp tiem - arī Latvijas Universitātes (LU) pārstāvji no Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, LU Latviešu valodas institūta un LU Padomes. Sveicam un lepojamies!  

Svinīgā pasākuma atklāšanā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsvēra: “Saņemt Ministru kabineta Atzinības rakstu ir apliecinājums tam, ka esat darījuši daudz vairāk kā tikai to, ko prasa jūsu tiešie darba pienākumi, veidojot mūsdienu Latvijas izglītības un zinātnes domu, vadot un aiz sevis vedot veselas studentu, docētāju, pētnieku, kā arī izglītības speciālistu paaudzes. Liels paldies katram, kas ir bijis drosmīgs, gājis pa priekšu, darījis vairāk un caur savām vērtībām sasniedzis vairāk.” 

MK Atzinības raksti pasniegti četriem LU pārstāvjiem: pētniekam, doktoram Raivim Žalubovskim, profesoram, vadošajam pētniekam Kasparam Tāram, vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Laimutei Balodei un LU Padomes loceklei Mārītei Seilei.  

“Šis ievērojamais gods ir apliecinājums LU darbinieku nesavtīgajam darbam, izcilībai un nenovērtējamam ieguldījumam zinātnē un izglītībā. Universitāte augsti novērtē ieguldīto darbu gan akadēmiskajā vidē, gan sabiedrībā kopumā, un tā ir iedvesma mums visiem turpināt strādāt ar aizrautību un degsmi. Lai šis atzinības raksts kalpo kā stimuls vēl lielākiem sasniegumiem un jauniem augstumiem profesionālajā ceļā!” sveic LU rektors profesors Gundars Bērziņš.   

Par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā, MK Atzinības rakstu saņem Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, doktors Raivis Žalubovskis, kurš ir ne tikai ražīgs zinātnieks ar desmitiem zinātnisku publikāciju, bet ir devis milzīgu ieguldījumu Organiskās sintēzes institūta un mūsu valsts zinātnes attīstībā kopumā. Profesors Žalubovskis aktīvi iesaistās arī jauno pētnieku izglītošanā un sagatavošanā, kā arī īpaši jāuzsver Raivja Žalubovska un viņa grupas ieguldījums ogļskābes anhidrāžu inhibitoru pētījumos, ko Latvijas Zinātņu akadēmija divreiz izcēlusi kā Latvijas zinātnes nozīmīgākos sasniegumus. 

Par sasniegumiem zinātnē un jauno speciālistu sagatavošanu molekulārās bioloģijas jomā MK Atzinības rakstu saņēma Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra profesors, vadošais pētnieks Kaspars Tārs. Profesors veic inovatīvu pētniecisko darbību struktūrbioloģijas jomā, kas saistīta ar proteīnu un potenciālu zāļu vielu mijiedarbībām, kā arī jaunu vakcīnu veidu izstrādi. Vienlaicīgi K.Tārs nenogurstoši darbojas molekulārās bioloģijas jomas popularizēšanā Latvijā, kas kopumā veicina STEM jomas attīstību un jauno speciālistu ataudzi Latvijas tautsaimniecībai. 

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Laimute Balode MK Atzinības rakstu saņēma par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs. Laimutes Balodes profesionālā darbība visu mūžu ir bijusi saistīta ar latviešu valodas pētniecību un docēšanu. Viņas zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs ir patiesi ievērojams - vairāk nekā 40 gadu. Laimutes Balodes pūrā ir vairāk nekā 260 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju, tostarp viņa ir līdzautore vienai monogrāfijai un vairākām vārdnīcām, kā arī bijusi vairāku valsts finansēto pētījumu projektu un programmu dalībniece. Jo īpaši izceļama ilggadējā pētnieces sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru un lielais atbalsts aģentūras lingvistu darbā. 

Savukārt LU Padomes locekle Mārīte Seile MK Atzinības rakstu saņēma par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi. Mārīte Seile ir veicinājusi Latvijas izglītības attīstību jau kopš neatkarības atjaunošanas. Neapstājoties pie “sava” priekšmeta, Mārīte Seile jau vairāk nekā 25 gadus strādā, lai attīstītu Latvijas izglītības sistēmu. Mārītes Seiles plašā pieredze gan pedagoģijā, gan vadībā viņai ir devusi unikālu redzējumu, kas ir palīdzējis lielu uzņēmumu procesu pārvaldībā un izglītības sistēmas attīstīšanā. Šobrīd īpaši novērtējama viņas iniciatīva un atbalsts pārmaiņu veicināšanai pedagogu izglītībā, kā arī sistēmas izveidošana, lai veiksmīgi taptu metodiskie materiāli fizikā, bioloģijā, ķīmijā un citos mācību priekšmetos. 

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā. 

Share