LU Muzejs 2020. gadā 2. un 3. martā organizēja  Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros konferenci  "Personības. Laiks. Latvijas Universitāte", kurā zinātņu vēstures pētnieki un muzeju speciālisti prezentēja savus pētījumu rezultātus.

Programma 2.03. sēdei
Programma 3.03. sēdei

1.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

Sarma Kļaviņa

Valodnieks Jānis Endzelīns - baltistikas pamatlicējs

Līvija Baumane-Andrejevska

Valodnieces Eleonoras Pampes arhīvs Jūrmalas pilsētas muzejā

Aīda Krūze

Latvijas Universitātes mācībspēku dzīvesdarbības atspoguļojums sērijā "Laikmets un personība"

Daiga Jamonte

Biologa Ferdinanda Erdmana Štolla mantojums Latvijas Universitātes Muzejā

Tālis Pumpuriņš

Latvijas Universitātes studenti – Latvijas valsts dibinātāji (1919-1940)

Rūdolfs Rubenis

Paula Valdena iesaiste Latvijas Universitātes izveidē

Taiga Kokneviča 

Arheologa, Latvijas Centrālās padomes pārstāvja Valdemāra Ģintera arhīvs
Valdis Hofmarks Telefonijas speciālistu sagatavošana Latvijas Universitātē

 

2.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

Ilgonis Vilks

Ilgas Daubes ieguldījums astronomijas attīstībā Latvijā

 Māris Rudzītis, Mudīte Rudzīte, Kristaps Vilks

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu studentu biedrības un tās biedru kolekcijas LU Muzejā

 Rita Grāvere

Ārsts ar antropologa dvēseli Ādams Butuls (1860-1938)

Valentīna Gordjušina, Tomass Ansons, Otto Buls

Patologanatoma Makša Brandta zinātniskā un pedagoģiskā darbība Latvijas Universitātē

Mārtiņš Vesperis

Profesors, Dr.med. Jēkabs Alksnis (1870-1958) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

Maija Pozemkovska

Dabas pētnieks Jēkabs Esers un viņa mantojums Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes (LU) simts gadu sagaidīšanas ietvaros 2019. gada 21. februārī Latvijas Universitātes Muzeja zālē, 411. telpā, 4.stāvā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, norisinājās Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”.

Latvijas Universitātes (LU) darbības simtajā gadā centāmies ne vien pulcināt Latvijas Universitātes un Latvijas muzeju speciālistus un zinātniekus, bet arī sanācām kopā, lai:

  • demonstrētu un runātu par muzeoloģisko pētījumu rezultātiem, atklājām muzeju krājumu bagātības kā zinātniskās darbības bāzi; 
  • skatījām LU vēsturisko lomu zinātņu attīstībā un izcilu zinātnieku darbību augstskolas un valsts zinātniskās darbības nostiprināšanā. Uzmanību veltījām arī vēsturiskajām vērtībām - materiālajām un nemateriālajām - kādas Latvijas valstī ienesusi Universitātes pastāvēšana un darbība, bet Universitātē - mijiedarbība ar Latvijas valsti.

Informācija par konferences norisi kopumā un citu sekciju darbu meklējama konferences vietnē.

Sekcijas referenti un to prezentācijas

“Muzeoloģijas aktualitātes”

Uldis Zariņš – Muzeju loma ilgtspējīgā attīstībā

Jānis Garjāns – Sabiedriskā labuma aspekts Latvijas muzeju darbībā

Agrita Ozola – Daži muzeja krājuma pētniecības un interpretācijas aspekti

Vija Hodireva – Interaktīvo izglītojošo programmu realizācijas iespējas izmantojot Ģeoloģijas kolekcijas LU Muzejā

M.Rudzīte, A.Barševskis, S.Poča, M. Rudzītis – Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcija LU Muzejā

Vanda Visocka – Oto Meļļa plānslīpējumu kolekcija LU Muzeja Ģeoloģijas krājumā

Māris Rudzītis – Nikolajs Delle un viņa kolekcijas LU Muzejā

Ieva Lībiete – RSU Anatomijas muzeja kolekcija: pagātne, tagadne, nākotne

Tālis Pumpuriņš – Latvijas karoga vēstures avoti Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā: kolekcijas veidošana, izpēte un popularizēšana

Edgars Čudars – Dažādas metodes un reaģenti slapjo dabas preparātu izgatavošanā un restaurēšanā

“Zinātņu vēsture LU simtgadē"

Edgars Vimba – LU botāniķu devums Latvijai 100 gados

A. Piterāns, A. Žeiviniece – Latvijas ķērpju izpētes vēsture

V. Gordjušina, Ē. Lūse, Z. Zalužinska – Patoloģijas attīstības vēsture LU Simtgadē

Ilgonis Vilks – Mazāk zināmo starpkara perioda LU astronomijas studentu dzīvesstāsti

Rūdolfs Rubenis – LU studenti-korporanti Atsevišķajā studentu rotā (1918-1919): atspoguļojums studentu korporāciju jubilejas albumos

Maija Pozemkovska – Kristians fon Panders un viņa darbi LU Bibliotēkā

Mārtiņš Vesperis – LU Medicīnas fakultātes mācībspēki Krievijas-Japānas karā (1904-1905)

Indulis Zvirgzdiņš – LVU un LU mācībspēks arhitekts Pēteris Bērzkalns (1899-1958)

Uz tikšanos nākamreiz!

Sekcijas dalībnieku kopbilde un konferences norises fotomirkļi

Muzeju attīstības aktualitātes

Sēdes vadītāja – Iveta Gudakovska, Dr.paed.

Jānis Garjāns, Dr.philol. – Latvijas muzeju nozares attīstības tendences

Jana Šakare, Mg.art. – Muzeja kritika - tradīcijas, noteiksmes un attīstība

Anna Balandina, Mg.sci.soc. – Muzeju stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē

Rita Burceva, Mg.paed. – Muzejs un sabiedrība: tradīciju pārvērtēšana

Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art. – Eiropas muzeju starptautiskā platforma (20.gs.20.-30.gadi) un mērķu pārmantojamība

Aīda Krūze, Dr.paed. – Muzejpedagoģija teorijā un praksē: Pedagoģijas muzeja piemērs

Agrita Ozola, Mg.hist., Mg.sci.soc. – Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

 

Kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti

Sēdes vadītāja – Aīda Krūze, Dr.paed.

Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja krājuma jauniegūtās minerālu kolekcijas izpētes aspekti: muzeoloģiskais un mineraloģiskais

Viesturs Vintulis, Dr. biol. un Madars Bergmanis, Mg. biol. – LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija - vēsture un izaicinājumi

Lelde Neimane, Mg. hist. – Videoliecību krājums Latvijas Okupācijas muzejā

Mudīte Rudzīte, Dr. biol. un Māris Rudzītis, Mg. geol. – LU goda doktora, prof. A. Mēdera ieguldījums Latvijas pērļu ieguves vēstures izpētē

Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja pseidometeorītu kolekcijas izveidošanās - pierādījums mūsdienu muzeja saiknei ar sabiedrību

Angelīna Zabele, Mg.geol. – Otto Birzgaļa fotokolekcija - ierosme ģeoloģijas attīstības atspoguļojumam attēlos 100 gadu garumā

Ilga Mantiniece, Mg.sci.soc. – LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas kā vēsturiskās informācijas avots

 

Zinātņu vēsture laikmetu griežos

Sēdes vadītājs - Ilgonis Vilks, Dr.paed.

Māris Baltiņš, Dr.habil.med. – Latvieši augstskolās līdz 1918. gadam un dažas Latvijas Universitātes izveides grūtības

Arnis Vīksna, Dr.med. – Latvijas medicīnas izglītība klasiskās universitātes spogulī

Ivans Griņevičs, Mg.sc.ing. un Оļga Vaļkova, Dr. habil. hist. – Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Mazākuma tautību departamenta Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks Jāzeps Rončevskis (1864-1921)

Sarma Kļaviņa, Dr. philol. – Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē: darbs, mantojums, piemiņa

Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Četru astronomu tikšanās 1912. gada Saules aptumsumā

Uģis Piterāns un Andris Piterāns – LU Zooloģijas muzeja loma Latvijas entomoloģijas izpētes vēsturē

Alfons Piterāns un Irēna Berga – Heinriha Skujas zinātniskā darbība un vēsturiskais mantojums

Uldis Krēsliņš, Dr.hist. – LVU pētnieku līdzdalība PSRS militāra rakstura pētījumos un izstrādēs 1960.-1980. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem

Daina Gavare, Mg.sci.soc. – LU Rakstu sērijas "Zinātņu vēsture un muzejniecība" izveide un raksturojums laika posmā no 2001. līdz 2017. Gadam

Ilgonis Vilks, krājuma atbildīgais redaktors – Rakstu krājuma “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 15.sējuma prezentācija

 

Plakātu sesija

Vija Hodireva, Dr.geol. – LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja augšdevona dolomītu kolekcijas paraugi kā identificētie analogi pirms restaurācijas pētītajiem Rīgas pils pamatu dolomītiem

Jēkabs Raipulis, Dr.biol. – Ģenētiķis un zoologs Jānis Lūsis

Māris Rudzītis, Mg. geol. – Mamuta fosilijas LU Ģeoloģijas muzejā

Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920 – 1947) dzīvesstāstos

Alīda Zigmunde, Dr.paed. – LU mācībspēks Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953)

Indulis Zvirgzdiņš, Mg.arhit. – LU absolvents, arhitekts Pēteris Ārends (1900-1960) - Pieminekļu valdes darbinieks