"Zinātņu vēstures un muzeoloģijas" sekcijas trīs LU Muzeja organizētās sesijas LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2021. gada martā attālināti MS Teams platformā.

Latvijas Universitātes Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”: referātu tēžu krājums

"Zooloģijas Muzejam 100"

Programma

Mudīte Rudzīte - Zooloģijas muzeja vēstures hronoloģija

Sesijas video ieraksts

"Vēsturiskās liecības atmiņas institūciju krājumos"

Programma

Gunta Vilka - Frīdriha Candera piemiņas saglabāšana Latvijas Universitātes Muzejā

Rūdolfs Rubenis - LU Muzeja LU Studentu akadēmisko mūža organizāciju apakškolekcija: unikālākie priekšmeti un nākotnes perspektīvas

Agnija Lesničenoka - Trimdas nacionālpolitisko procesu atspoguļojums Latvijas Valsts arhīva dokumentos: BATUN piemērs

Daiga Jamonte - Profesora Paula Galenieka darbības liecības LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās

Ļevs Rusilo - Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs (1990 – 2018) – studiju un pētniecības vieta

Rita Grāvere - Neiroķirurga Kārļa Arāja 1939. gada Zemgales antropologiskās ekspedīcijas dienasgrāmata

Agrita Ozola - Deviņu Latvijas muzeju kolekcija: Sibīrijas vēstules uz bērza tāss

Zinta Haļzova - Mutvārdu vēstures avoti Latvijas publisko bibliotēku krājumos

Māris Rudzītis - Zemes bagātību pētīšanas institūta (1936-1946) materiāli Latvijas Universitātes Muzejā

Sesijas video ieraksts 1. daļa

Sesijas video ieraksts 2. daļa

"Pagātne sasaucas ar tagadni"

Programma

Ilona Jepsena - Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas vēsture mūsdienām

Ilgonis Vilks - Nerealizētie Latvijas astronomisko observatoriju projekti

Māris Baltiņš - Latvijas Universitātes mācībspēku sastāva pārmaiņas laikā no 1939. gada rudens līdz 1944. gada vasarai

Rūdolfs Rubenis - Latvijas Universitātes studentu pagrīdes darbība vācu okupācijas laikā (1941-1944): Gustava Celmiņa un Ādolfa Šildes piemēri

Ivans Griņevičs - Latvijas – Polijas robežstacija “Zemgale” gadsimta garumā

Mudīte Rudzīte, Māris Rudzītis - Hansa Šleša devums Latvijas malakofaunas izpētē

Mārtiņš Vesperis - Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa nozīme Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam

Kristīne Kuzņecova - “Nemierīgās” zinātnes cilvēks Gustavs Vanags

Sesijas video ieraksts 1. daļa

Sesijas video ieraksts 2. daļa

LU Muzejs 2020. gadā 2. un 3. martā organizēja  Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros konferenci  "Personības. Laiks. Latvijas Universitāte", kurā zinātņu vēstures pētnieki un muzeju speciālisti prezentēja savus pētījumu rezultātus.

Programma 2.03. sēdei
Programma 3.03. sēdei

1.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

1. Sarma Kļaviņa

Valodnieks Jānis Endzelīns - baltistikas pamatlicējs

2. Līvija Baumane-Andrejevska

Valodnieces Eleonoras Pampes arhīvs Jūrmalas pilsētas muzejā

3. Aīda Krūze

Latvijas Universitātes mācībspēku dzīvesdarbības atspoguļojums sērijā "Laikmets un personība"

4. Daiga Jamonte

Biologa Ferdinanda Erdmana Štolla mantojums Latvijas Universitātes Muzejā

5. Tālis Pumpuriņš

Latvijas Universitātes studenti – Latvijas valsts dibinātāji (1919-1940)

6. Rūdolfs Rubenis

Paula Valdena iesaiste Latvijas Universitātes izveidē

7. Taiga Kokneviča 

Arheologa, Latvijas Centrālās padomes pārstāvja Valdemāra Ģintera arhīvs
8. Valdis Hofmarks Telefonijas speciālistu sagatavošana Latvijas Universitātē

 

2.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

1. Ilgonis Vilks

Ilgas Daubes ieguldījums astronomijas attīstībā Latvijā

2. Māris Rudzītis, Mudīte Rudzīte, Kristaps Vilks

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu studentu biedrības un tās biedru kolekcijas LU Muzejā

3. Rita Grāvere

Ārsts ar antropologa dvēseli Ādams Butuls (1860-1938)

4. Valentīna Gordjušina, Tomass Ansons, Otto Buls

Patologanatoma Makša Brandta zinātniskā un pedagoģiskā darbība Latvijas Universitātē

5. Mārtiņš Vesperis

Profesors, Dr.med. Jēkabs Alksnis (1870-1958) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

6. Maija Pozemkovska

Dabas pētnieks Jēkabs Esers un viņa mantojums Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes (LU) simts gadu sagaidīšanas ietvaros 2019. gada 21. februārī Latvijas Universitātes Muzeja zālē, 411. telpā, 4.stāvā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, norisinājās Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”.

Latvijas Universitātes (LU) darbības simtajā gadā centāmies ne vien pulcināt Latvijas Universitātes un Latvijas muzeju speciālistus un zinātniekus, bet arī sanācām kopā, lai:

  • demonstrētu un runātu par muzeoloģisko pētījumu rezultātiem, atklājām muzeju krājumu bagātības kā zinātniskās darbības bāzi; 
  • skatījām LU vēsturisko lomu zinātņu attīstībā un izcilu zinātnieku darbību augstskolas un valsts zinātniskās darbības nostiprināšanā. Uzmanību veltījām arī vēsturiskajām vērtībām - materiālajām un nemateriālajām - kādas Latvijas valstī ienesusi Universitātes pastāvēšana un darbība, bet Universitātē - mijiedarbība ar Latvijas valsti.

Informācija par konferences norisi kopumā un citu sekciju darbu meklējama konferences vietnē.

Sekcijas referenti un to prezentācijas

“Muzeoloģijas aktualitātes”

1. Uldis Zariņš – Muzeju loma ilgtspējīgā attīstībā

2. Jānis Garjāns – Sabiedriskā labuma aspekts Latvijas muzeju darbībā

3. Agrita Ozola – Daži muzeja krājuma pētniecības un interpretācijas aspekti

4. Vija Hodireva – Interaktīvo izglītojošo programmu realizācijas iespējas izmantojot Ģeoloģijas kolekcijas LU Muzejā

5. M.Rudzīte, A.Barševskis, S.Poča, M. Rudzītis – Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcija LU Muzejā

6. Vanda Visocka – Oto Meļļa plānslīpējumu kolekcija LU Muzeja Ģeoloģijas krājumā

7. Māris Rudzītis – Nikolajs Delle un viņa kolekcijas LU Muzejā

8. Ieva Lībiete – RSU Anatomijas muzeja kolekcija: pagātne, tagadne, nākotne

9. Tālis Pumpuriņš – Latvijas karoga vēstures avoti Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā: kolekcijas veidošana, izpēte un popularizēšana

10. Edgars Čudars – Dažādas metodes un reaģenti slapjo dabas preparātu izgatavošanā un restaurēšanā

“Zinātņu vēsture LU simtgadē"

1. Edgars Vimba – LU botāniķu devums Latvijai 100 gados

2. A. Piterāns, A. Žeiviniece – Latvijas ķērpju izpētes vēsture

3. V. Gordjušina, Ē. Lūse, Z. Zalužinska – Patoloģijas attīstības vēsture LU Simtgadē

4. Ilgonis Vilks – Mazāk zināmo starpkara perioda LU astronomijas studentu dzīvesstāsti

5. Rūdolfs Rubenis – LU studenti-korporanti Atsevišķajā studentu rotā (1918-1919): atspoguļojums studentu korporāciju jubilejas albumos

6. Maija Pozemkovska – Kristians fon Panders un viņa darbi LU Bibliotēkā

7. Mārtiņš Vesperis – LU Medicīnas fakultātes mācībspēki Krievijas-Japānas karā (1904-1905)

8. Indulis Zvirgzdiņš – LVU un LU mācībspēks arhitekts Pēteris Bērzkalns (1899-1958)

Uz tikšanos nākamreiz!

Sekcijas dalībnieku kopbilde un konferences norises fotomirkļi

Muzeju attīstības aktualitātes

Sēdes vadītāja – Iveta Gudakovska, Dr.paed.

1. Jānis Garjāns, Dr.philol. – Latvijas muzeju nozares attīstības tendences

2. Jana Šakare, Mg.art. – Muzeja kritika - tradīcijas, noteiksmes un attīstība

3. Anna Balandina, Mg.sci.soc. – Muzeju stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē

4. Rita Burceva, Mg.paed. – Muzejs un sabiedrība: tradīciju pārvērtēšana

5. Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art. – Eiropas muzeju starptautiskā platforma (20.gs.20.-30.gadi) un mērķu pārmantojamība

6. Aīda Krūze, Dr.paed. – Muzejpedagoģija teorijā un praksē: Pedagoģijas muzeja piemērs

7. Agrita Ozola, Mg.hist., Mg.sci.soc. – Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

 

Kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti

Sēdes vadītāja – Aīda Krūze, Dr.paed.

1. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja krājuma jauniegūtās minerālu kolekcijas izpētes aspekti: muzeoloģiskais un mineraloģiskais

2. Viesturs Vintulis, Dr. biol. un Madars Bergmanis, Mg. biol. – LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija - vēsture un izaicinājumi

3. Lelde Neimane, Mg. hist. – Videoliecību krājums Latvijas Okupācijas muzejā

4. Mudīte Rudzīte, Dr. biol. un Māris Rudzītis, Mg. geol. – LU goda doktora, prof. A. Mēdera ieguldījums Latvijas pērļu ieguves vēstures izpētē

5. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja pseidometeorītu kolekcijas izveidošanās - pierādījums mūsdienu muzeja saiknei ar sabiedrību

6. Angelīna Zabele, Mg.geol. – Otto Birzgaļa fotokolekcija - ierosme ģeoloģijas attīstības atspoguļojumam attēlos 100 gadu garumā

7. Ilga Mantiniece, Mg.sci.soc. – LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas kā vēsturiskās informācijas avots

 

Zinātņu vēsture laikmetu griežos

Sēdes vadītājs - Ilgonis Vilks, Dr.paed.

1. Māris Baltiņš, Dr.habil.med. – Latvieši augstskolās līdz 1918. gadam un dažas Latvijas Universitātes izveides grūtības

2. Arnis Vīksna, Dr.med. – Latvijas medicīnas izglītība klasiskās universitātes spogulī

3. Ivans Griņevičs, Mg.sc.ing. un Оļga Vaļkova, Dr. habil. hist. – Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Mazākuma tautību departamenta Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks Jāzeps Rončevskis (1864-1921)

4. Sarma Kļaviņa, Dr. philol. – Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē: darbs, mantojums, piemiņa

5. Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Četru astronomu tikšanās 1912. gada Saules aptumsumā

6. Uģis Piterāns un Andris Piterāns – LU Zooloģijas muzeja loma Latvijas entomoloģijas izpētes vēsturē

7. Alfons Piterāns un Irēna Berga – Heinriha Skujas zinātniskā darbība un vēsturiskais mantojums

8. Uldis Krēsliņš, Dr.hist. – LVU pētnieku līdzdalība PSRS militāra rakstura pētījumos un izstrādēs 1960.-1980. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem

9. Daina Gavare, Mg.sci.soc. – LU Rakstu sērijas "Zinātņu vēsture un muzejniecība" izveide un raksturojums laika posmā no 2001. līdz 2017. Gadam

10. Ilgonis Vilks, krājuma atbildīgais redaktors – Rakstu krājuma “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 15.sējuma prezentācija

 

Plakātu sesija

1. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja augšdevona dolomītu kolekcijas paraugi kā identificētie analogi pirms restaurācijas pētītajiem Rīgas pils pamatu dolomītiem

2. Jēkabs Raipulis, Dr.biol. – Ģenētiķis un zoologs Jānis Lūsis

3. Māris Rudzītis, Mg. geol. – Mamuta fosilijas LU Ģeoloģijas muzejā

4. Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920 – 1947) dzīvesstāstos

5. Alīda Zigmunde, Dr.paed. – LU mācībspēks Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953)

6. Indulis Zvirgzdiņš, Mg.arhit. – LU absolvents, arhitekts Pēteris Ārends (1900-1960) - Pieminekļu valdes darbinieks