LU Muzeja organizētās sesijas ir kļuvušas par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gadu desmitiem ilgas tradīcijas. 

"Latvijas Universitātes vēstures liecības atmiņas institūciju krājumos" sekcijas LU Muzeja organizētā sesija LU 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2023. gada 4. aprīlī klātienē. Vieta tiks precizēta.

Pieteikties iespējams ŠEIT.

LU Muzejs Astronomiskās observatorijas simtgades svinību ietvaros 2022. gada 18. oktobrī organizēja konferenci "Latvijas Universitātes Astronomiskajai observatorijai 100 gadi", kurā astronomi piedalījās ar ziņojumiem un atmiņu stāstījumiem par Latvijas astronomijas vēstures jautājumiem.

Konferences programma

Prezentācija:

Gunta Vilka, Ilgonis Vilks - Jauna ekspozīcija vēsturiskajās telpās

 

Konferences ieraksti:

Rīta sesija: ŠEIT

Pēcpusdienas sesija: ŠEIT

LU starptautiskā zinātniskā konference ir LU Muzeja zinātniskās dzīves tradīcija. 2022. gadā konferences sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” darbs tika organizēts 3 sēdēs.

 

Latvijas Universitātes vēsture. Personības un notikumi

15. marts plkst. 10.00-15.00

Sēdes vadītājs: Ilgonis Vilks

Sēde ir veltīta ziņojumiem par spilgtām personībām, kas sekmējušas Latvijas Universitātes attīstību; analizē vēsturiskus notikumus, kas ietekmējuši augstskolas izglītības procesus; atskatītās uz Latvijas Universitātes priekšvēsturi.

Programma

Prezentācijas:

Raimonds Cerūzis - Augstskola un politika Latvijā starp pasaules kariem

Māris Baltiņš - Privātdocentu vieta Latvijas Universitātē līdz 1944. gadam

Nikolajs Putiļins - Latvijas Universitātes krievu studentu sociālais portrets (1919. - 1940. g.). Galvenās iezīmes

Maija Pozemkovska - Privātdocents Jānis Brants un Aleksandra Augstumu iestāde

Uldis Krēsliņš - Eigēnika Latvijā Otrā pasaules kara laikā: starp zinātni un politiku. Teodora Upnera Latvijas PSR VDM izmeklēšanas lieta

Mārtiņš Vesperis - LU Medicīnas fakultātes aizbraukušo mācībspēku dzīvokļu iekārtu liktenis pēc Otrā pasaules kara

Rita Grāvere - Slavena profesora niekošanās vai muzeja veidošana? Nedaudz no Paula Stradiņa MVM pirmsākumiem

Ilgonis Vilks - Latvijas Valsts universitātes astronomijas studiju absolventi, 1946 – 1995

Gunta Vilka - Astronomijas studentu darbi Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Ivans Griņevičs - Dabaszinātnieks Zbigņevs Meškovskis (11.10.1949 - 03.05.2021), poļu izglītošanas Latvijā atjaunotājs

Video ieraksts

 

Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā

17. marts plkst. 10.00-14.00

Sēdes vadītājs: Rūdolfs Rubenis

Studentu karcera fenomenam ir veltīti sēdes ziņojumi, kuros Vācijas, Igaunijas un Latvijas pētnieki skaidros studenta karcera lomu studentu dzīvē konkrētajā augstskolā, sasaistot Eiropas vēstures kontekstu. Sēdes darba valodas ir angļu un vācu.

Programma

Prezentācijas:

Alīda Zigmunde - Das Studentenleben und die Disziplin am Polytechnikum zu Riga und am Polytechnischen Institut zu Riga (1862- 1919)/Student life and discipline at the Riga Polytechnic School and the Riga Polytechnic Institute (1862-1919)

Ferhat Neptun - Studentengefängnis im Kaiserreich/Student Prison during Kaiserreich

Dörthe Jakobs, Roland Lenz - Der Heidelberger Studentenkarzer: Ein interdisziplinäres Konservierungsprojekt/The Student's Karzer of Heidelberg: An interdisciplinary Conservation Project

Dr. Clemens Wachter, Dr. Christina Hofmann-Randall - Der Studentenkarzer in Erlangen/The Studentkarzers in Erlangen

Katharina Schaal, Carsten Lind - Der Studentische Karzer in Marburg und seine virtuelle Präsentation/The Studentkarzer in Marburg and its virtual presentation

Ken Ird - Der Studententkarzer im 19. Jahrhundert Tartu/Lock-ups (Karzer) in the 19th century Tartu

Rūdolfs Rubenis - Der historische Studentenkarzer der Universität Lettlands: Europäischer Kontext und Forschungsmöglichkeiten/The Historical University of Latvia Student Karzer: European Context and Research opportunities

Video ieraksts

 

Dabas atklāšana

22. marts plkst. 10.00-16.00

Sēdes vadītāja: Kristīne Kuzņecova

Sēdes programma ir veltīta par dabas pētnieku likteņiem, zinātniskajam devumam un privātajām kolekcijām, zinātniskajām kolekcijām un mācību materiāliem muzejos, dabas aizsardzībai un sezonalitātes pētījumiem Latvijā.

Programma

Prezentācijas:

Elvigs Kabucis - Farmakognozijas uzskates līdzekļi Farmācijas muzeja ekspozīcijā

Dace Kivliša - Profesoram Ojāram Neilandam - 90

Vija Hodireva - Perma kaļķakmeņu kolekcijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Māris Jēkabsons - LU muzejam piederošās sēņu mulāžas (1919.-1939.g.), kuras autorība tiek piedēvēta F.E.Štollam (1874.-1966.g.), izpēte un restaurācija

Māris Laiviņš - Florists un ģenētiķis Aleksandrs Villerts

Ruslans Matrozis - Latvijas dabas pētnieku privāto arhīvu un bibliotēku likteņi

Ilona Jepsena - Latvijas Universitātes hebārijs. Izveidošanas vēsture un zinātniskais potenciāls

Kristīne Kuzņecova - Karla Reinholda Kupfera privātbibliotēka LU Muzejā

Daiga Jamonte - Karla Reinholda Kupfera fotogrāfiju kolekcija LU Muzejā

Dace Sāmīte - Moricsalas dabas rezervāta aizsardzība 110 gadu laikā

Andris Ģērmanis, Gunta Kalvāne - Sezonalitātes pētījumi Latvijas ainavā: no maršrutpētījumiem līdz satelītiem

Video ieraksts

"Zinātņu vēstures un muzeoloģijas" sekcijas trīs LU Muzeja organizētās sesijas LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2021. gada martā attālināti MS Teams platformā.

Latvijas Universitātes Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”: referātu tēžu krājums

"Zooloģijas Muzejam 100"

Programma

Mudīte Rudzīte - Zooloģijas muzeja vēstures hronoloģija

Sesijas video ieraksts

"Vēsturiskās liecības atmiņas institūciju krājumos"

Programma

Gunta Vilka - Frīdriha Candera piemiņas saglabāšana Latvijas Universitātes Muzejā

Rūdolfs Rubenis - LU Muzeja LU Studentu akadēmisko mūža organizāciju apakškolekcija: unikālākie priekšmeti un nākotnes perspektīvas

Agnija Lesničenoka - Trimdas nacionālpolitisko procesu atspoguļojums Latvijas Valsts arhīva dokumentos: BATUN piemērs

Daiga Jamonte - Profesora Paula Galenieka darbības liecības LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās

Ļevs Rusilo - Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs (1990 – 2018) – studiju un pētniecības vieta

Rita Grāvere - Neiroķirurga Kārļa Arāja 1939. gada Zemgales antropologiskās ekspedīcijas dienasgrāmata

Agrita Ozola - Deviņu Latvijas muzeju kolekcija: Sibīrijas vēstules uz bērza tāss

Zinta Haļzova - Mutvārdu vēstures avoti Latvijas publisko bibliotēku krājumos

Māris Rudzītis - Zemes bagātību pētīšanas institūta (1936-1946) materiāli Latvijas Universitātes Muzejā

Sesijas video ieraksts 1. daļa

Sesijas video ieraksts 2. daļa

"Pagātne sasaucas ar tagadni"

Programma

Ilona Jepsena - Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas vēsture mūsdienām

Ilgonis Vilks - Nerealizētie Latvijas astronomisko observatoriju projekti

Māris Baltiņš - Latvijas Universitātes mācībspēku sastāva pārmaiņas laikā no 1939. gada rudens līdz 1944. gada vasarai

Rūdolfs Rubenis - Latvijas Universitātes studentu pagrīdes darbība vācu okupācijas laikā (1941-1944): Gustava Celmiņa un Ādolfa Šildes piemēri

Ivans Griņevičs - Latvijas – Polijas robežstacija “Zemgale” gadsimta garumā

Mudīte Rudzīte, Māris Rudzītis - Hansa Šleša devums Latvijas malakofaunas izpētē

Mārtiņš Vesperis - Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa nozīme Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam

Kristīne Kuzņecova - “Nemierīgās” zinātnes cilvēks Gustavs Vanags

Sesijas video ieraksts 1. daļa

Sesijas video ieraksts 2. daļa

LU Muzejs 2020. gadā 2. un 3. martā organizēja  Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros konferenci  "Personības. Laiks. Latvijas Universitāte", kurā zinātņu vēstures pētnieki un muzeju speciālisti prezentēja savus pētījumu rezultātus.

Programma 2.03. sēdei
Programma 3.03. sēdei

1.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

1. Sarma Kļaviņa

Valodnieks Jānis Endzelīns - baltistikas pamatlicējs

2. Līvija Baumane-Andrejevska

Valodnieces Eleonoras Pampes arhīvs Jūrmalas pilsētas muzejā

3. Aīda Krūze

Latvijas Universitātes mācībspēku dzīvesdarbības atspoguļojums sērijā "Laikmets un personība"

4. Daiga Jamonte

Biologa Ferdinanda Erdmana Štolla mantojums Latvijas Universitātes Muzejā

5. Tālis Pumpuriņš

Latvijas Universitātes studenti – Latvijas valsts dibinātāji (1919-1940)

6. Rūdolfs Rubenis

Paula Valdena iesaiste Latvijas Universitātes izveidē

7. Taiga Kokneviča 

Arheologa, Latvijas Centrālās padomes pārstāvja Valdemāra Ģintera arhīvs
8. Valdis Hofmarks Telefonijas speciālistu sagatavošana Latvijas Universitātē

 

2.SĒDES REFERENTI UN TO PREZENTĀCIJAS

1. Ilgonis Vilks

Ilgas Daubes ieguldījums astronomijas attīstībā Latvijā

2. Māris Rudzītis, Mudīte Rudzīte, Kristaps Vilks

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu studentu biedrības un tās biedru kolekcijas LU Muzejā

3. Rita Grāvere

Ārsts ar antropologa dvēseli Ādams Butuls (1860-1938)

4. Valentīna Gordjušina, Tomass Ansons, Otto Buls

Patologanatoma Makša Brandta zinātniskā un pedagoģiskā darbība Latvijas Universitātē

5. Mārtiņš Vesperis

Profesors, Dr.med. Jēkabs Alksnis (1870-1958) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

6. Maija Pozemkovska

Dabas pētnieks Jēkabs Esers un viņa mantojums Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes (LU) simts gadu sagaidīšanas ietvaros 2019. gada 21. februārī Latvijas Universitātes Muzeja zālē, 411. telpā, 4.stāvā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, norisinājās Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”.

Latvijas Universitātes (LU) darbības simtajā gadā centāmies ne vien pulcināt Latvijas Universitātes un Latvijas muzeju speciālistus un zinātniekus, bet arī sanācām kopā, lai:

  • demonstrētu un runātu par muzeoloģisko pētījumu rezultātiem, atklājām muzeju krājumu bagātības kā zinātniskās darbības bāzi; 
  • skatījām LU vēsturisko lomu zinātņu attīstībā un izcilu zinātnieku darbību augstskolas un valsts zinātniskās darbības nostiprināšanā. Uzmanību veltījām arī vēsturiskajām vērtībām - materiālajām un nemateriālajām - kādas Latvijas valstī ienesusi Universitātes pastāvēšana un darbība, bet Universitātē - mijiedarbība ar Latvijas valsti.

Informācija par konferences norisi kopumā un citu sekciju darbu meklējama konferences vietnē.

Sekcijas referenti un to prezentācijas

“Muzeoloģijas aktualitātes”

1. Uldis Zariņš – Muzeju loma ilgtspējīgā attīstībā

2. Jānis Garjāns – Sabiedriskā labuma aspekts Latvijas muzeju darbībā

3. Agrita Ozola – Daži muzeja krājuma pētniecības un interpretācijas aspekti

4. Vija Hodireva – Interaktīvo izglītojošo programmu realizācijas iespējas izmantojot Ģeoloģijas kolekcijas LU Muzejā

5. M.Rudzīte, A.Barševskis, S.Poča, M. Rudzītis – Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcija LU Muzejā

6. Vanda Visocka – Oto Meļļa plānslīpējumu kolekcija LU Muzeja Ģeoloģijas krājumā

7. Māris Rudzītis – Nikolajs Delle un viņa kolekcijas LU Muzejā

8. Ieva Lībiete – RSU Anatomijas muzeja kolekcija: pagātne, tagadne, nākotne

9. Tālis Pumpuriņš – Latvijas karoga vēstures avoti Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā: kolekcijas veidošana, izpēte un popularizēšana

10. Edgars Čudars – Dažādas metodes un reaģenti slapjo dabas preparātu izgatavošanā un restaurēšanā

“Zinātņu vēsture LU simtgadē"

1. Edgars Vimba – LU botāniķu devums Latvijai 100 gados

2. A. Piterāns, A. Žeiviniece – Latvijas ķērpju izpētes vēsture

3. V. Gordjušina, Ē. Lūse, Z. Zalužinska – Patoloģijas attīstības vēsture LU Simtgadē

4. Ilgonis Vilks – Mazāk zināmo starpkara perioda LU astronomijas studentu dzīvesstāsti

5. Rūdolfs Rubenis – LU studenti-korporanti Atsevišķajā studentu rotā (1918-1919): atspoguļojums studentu korporāciju jubilejas albumos

6. Maija Pozemkovska – Kristians fon Panders un viņa darbi LU Bibliotēkā

7. Mārtiņš Vesperis – LU Medicīnas fakultātes mācībspēki Krievijas-Japānas karā (1904-1905)

8. Indulis Zvirgzdiņš – LVU un LU mācībspēks arhitekts Pēteris Bērzkalns (1899-1958)

Uz tikšanos nākamreiz!

Sekcijas dalībnieku kopbilde un konferences norises fotomirkļi

Muzeju attīstības aktualitātes

Sēdes vadītāja – Iveta Gudakovska, Dr.paed.

1. Jānis Garjāns, Dr.philol. – Latvijas muzeju nozares attīstības tendences

2. Jana Šakare, Mg.art. – Muzeja kritika - tradīcijas, noteiksmes un attīstība

3. Anna Balandina, Mg.sci.soc. – Muzeju stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē

4. Rita Burceva, Mg.paed. – Muzejs un sabiedrība: tradīciju pārvērtēšana

5. Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art. – Eiropas muzeju starptautiskā platforma (20.gs.20.-30.gadi) un mērķu pārmantojamība

6. Aīda Krūze, Dr.paed. – Muzejpedagoģija teorijā un praksē: Pedagoģijas muzeja piemērs

7. Agrita Ozola, Mg.hist., Mg.sci.soc. – Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

 

Kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti

Sēdes vadītāja – Aīda Krūze, Dr.paed.

1. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja krājuma jauniegūtās minerālu kolekcijas izpētes aspekti: muzeoloģiskais un mineraloģiskais

2. Viesturs Vintulis, Dr. biol. un Madars Bergmanis, Mg. biol. – LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija - vēsture un izaicinājumi

3. Lelde Neimane, Mg. hist. – Videoliecību krājums Latvijas Okupācijas muzejā

4. Mudīte Rudzīte, Dr. biol. un Māris Rudzītis, Mg. geol. – LU goda doktora, prof. A. Mēdera ieguldījums Latvijas pērļu ieguves vēstures izpētē

5. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU Ģeoloģijas muzeja pseidometeorītu kolekcijas izveidošanās - pierādījums mūsdienu muzeja saiknei ar sabiedrību

6. Angelīna Zabele, Mg.geol. – Otto Birzgaļa fotokolekcija - ierosme ģeoloģijas attīstības atspoguļojumam attēlos 100 gadu garumā

7. Ilga Mantiniece, Mg.sci.soc. – LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas kā vēsturiskās informācijas avots

 

Zinātņu vēsture laikmetu griežos

Sēdes vadītājs - Ilgonis Vilks, Dr.paed.

1. Māris Baltiņš, Dr.habil.med. – Latvieši augstskolās līdz 1918. gadam un dažas Latvijas Universitātes izveides grūtības

2. Arnis Vīksna, Dr.med. – Latvijas medicīnas izglītība klasiskās universitātes spogulī

3. Ivans Griņevičs, Mg.sc.ing. un Оļga Vaļkova, Dr. habil. hist. – Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Mazākuma tautību departamenta Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks Jāzeps Rončevskis (1864-1921)

4. Sarma Kļaviņa, Dr. philol. – Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē: darbs, mantojums, piemiņa

5. Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Četru astronomu tikšanās 1912. gada Saules aptumsumā

6. Uģis Piterāns un Andris Piterāns – LU Zooloģijas muzeja loma Latvijas entomoloģijas izpētes vēsturē

7. Alfons Piterāns un Irēna Berga – Heinriha Skujas zinātniskā darbība un vēsturiskais mantojums

8. Uldis Krēsliņš, Dr.hist. – LVU pētnieku līdzdalība PSRS militāra rakstura pētījumos un izstrādēs 1960.-1980. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem

9. Daina Gavare, Mg.sci.soc. – LU Rakstu sērijas "Zinātņu vēsture un muzejniecība" izveide un raksturojums laika posmā no 2001. līdz 2017. Gadam

10. Ilgonis Vilks, krājuma atbildīgais redaktors – Rakstu krājuma “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 15.sējuma prezentācija

 

Plakātu sesija

1. Vija Hodireva, Dr.geol. – LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja augšdevona dolomītu kolekcijas paraugi kā identificētie analogi pirms restaurācijas pētītajiem Rīgas pils pamatu dolomītiem

2. Jēkabs Raipulis, Dr.biol. – Ģenētiķis un zoologs Jānis Lūsis

3. Māris Rudzītis, Mg. geol. – Mamuta fosilijas LU Ģeoloģijas muzejā

4. Ilgonis Vilks, Dr.paed. – Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920 – 1947) dzīvesstāstos

5. Alīda Zigmunde, Dr.paed. – LU mācībspēks Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953)

6. Indulis Zvirgzdiņš, Mg.arhit. – LU absolvents, arhitekts Pēteris Ārends (1900-1960) - Pieminekļu valdes darbinieks