Apvārsnis Eiropa ir ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās iepriekšējo programmu Apvārsnis 2020.  Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 95,5 mljrd. EUR. Programmas fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana. 

Apvārsnis Eiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros tiks atbalstīta Izcila zinātne, Globālo izaicinājumu risināšana un Eiropas rūpniecības konkurētspēja un Eiropas mēroga inovācijas, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu. Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs Atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) (apvienoti– FAIR) datu plašu izmantošanu. 

 

Ir izvirzītas 5 misiju tematiskās jomas:  

  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām, ieskaitot sociālo transformāciju; 

  • Vēzis; 

  • Veselīgi okeāni, jūras, piekrastes un iekšzemes ūdeņi; 

  • Klimatneitrālas un viedas pilsētas; 

  • Augsnes veselība un pārtika. 

   

Apvārsnis Eiropa struktūra 

att 

 

Apvārsnis Eiropa projekti