Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas”

Projekta “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (angliski: Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as P¡lots of lnterreg Baltic Sea Region.) mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai samazinātu Baltijas jūrā novadītās notekūdeņu radītās slodzes. Ir noskaidrots, ka trešais lielākais Baltijas jūras piesārņojuma avots ir skrajciemi, vasarnīcu apbūves teritorijas un individuālo māju apbūves teritorijas, kurās netiek veikta centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Projekta mērķauditorija ir tie skrajciemos, vasarnīcās un individuālajās mājās dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī nelielu uzņēmumu īpašnieki, kuru ēkas nav pievienotas centralizētai kanalizācijai. Projekta realizācijas laikā tiks izstrādāts interneta vidē pieejams interaktīvs rīks, ar kura palīdzību izvēlēties katrai konkrētais situācijai atbilstošāko – izmaksu ziņā piemērotāko un vienlaikus arī videi draudzīgāko notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju. Tādejādi, atbalstot mājsaimniecības un nelielus uzņēmumus piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēlē un palīdzot tiem izvairīties no neatbilstošu un dārgu tehnoloģiju izvēles, projekts sekmēs arī notekūdeņu radītās ietekmes samazināšanos. Svarīgākās projekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:
  • Identificēt līdzšinējā praksē izmantotās un Latvijas tirgū pieejamās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas;
  • Veikt tehnoloģiju novērtējumu pēc (1) ražotāja sniegtā informācijas, (2) darbības efektivitātes rādītājiem, kas ir pārbaudīti praksē, (3) lietotāja izmaksām un izmantošanas ērtībām, (4) izmaksu efektivitātes un dzīves cikla parametriem;
  • Ir izstrādāts interneta vidē pieejams rīks ar kura palīdzību ikviens lietotājs varēs atrast savām vajadzībām un konkrētajai situācijai piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu;
  • Vairākās demonstrācijas vietās uzbūvēt individuāliem lietotājiem (viendzīvokļa ēka, vienā tīklā saistītas vairākas viendzīvokļa ēkas, daudzdzīvokļu ēka) piemērotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Vadošais partneris: Somijas dabas resursu insitūts (Luke) Projekta dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Somija Kopējais budžets: 3.5 miljoni eiro Latvijas partneri: Latvijas Universitāte un Salacgrīvas novada pašvaldība Latvijas Universitātes budžets: 416 524 eiro. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 20.11.2015–28.02.2019 Projekta mājas lapahttp://villagewaters.eu