Pārejas posma ekonomikas problēmrisinājumi

I. Spīča
 

Projekta ietvaros sasniegto rezultātu nozīmība izglītībā: Jauna, perspektīva studiju virziena izveide “Etnotirgzinības”

Projekta ietvaros sasniegto rezultātu nozīmība  zinātnē:

  • Jaunas zinātnieku grupas izveide Latvijas Universitātē.
  • Jaunas ekonomikas zinātnes Tirgzinību apakšnozares  pētnieciskās tēmas “Etnotirgzinības” iedibināšana un tai atbilstoša zinātniska raksta publikācija starptautiski recenzējamā zinātniskā žurnālā  “Baltijas Tirgzinību žurnāls”.

Projekta ietvaros sasniegto rezultātu nozīmība tautsaimniecībā. Jaunas pasaules tirgū konkurētspējīgas Latvijas etnoproduktu grupas izveide, attīstīšana un tās konjunktūras izpēte elektroniskā vidē. Jaunas etnotirgzinību mājas lapas izveide.

Darba gaitā būtiskas problēmas nav konstatētas. Projekta mērķi un uzdevumi piešķirtā finasējuma ietvaros  ir sasniegti.