Latvijas jaunatnes portrets: vērtības, integrācija sabiedrībā un marģinalizācijas riski

R. Rungule
 

LU FSI 1999.gadā izdeva 90os gados veiktu jauniešu pētījumu apkopojumu „Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets”. Kopš tā laika FSI veikti daudzi pētījumi, kuru dati ir apkopoti atskaitēs, bet nav bijuši pieejami plašākai publikai. Tāpēc piedāvātā projekta ietvaros tiek veikts paveiktā apkopojums: sagatavota kolektīva monogrāfija, kas balstās uz pēdējo 7 gadu laikā veiktajiem pētījumiem.

Jaunība ir dzīves posms, kad cilvēks pakāpeniski uzsāk patstāvīgu dzīvi un kļūst par pilntiesīgu sabiedrības locekli. Jauniešu integrācija sabiedrībā un patstāvīgas dzīves uzsākšana saistīta ar izglītības ieguvi, nodarbinātību, vecāku māju atstāšanu, savas ģimenes veidošanu u.c. jautājumiem. Ja dažādu apstākļu dēļ integrācijas process ir traucēts, tad veidojas sociālās atstumtības risks. Tāpēc jauniešu integrācija sabiedrībā ir aktuāla pētniecības problēma. Problēmas sarežģītību pastiprina arī sabiedrības izmaiņas, bez to izpratnes un analīzes priekšstats par jauniešu dzīves problēmām var būt vienpusīgs. Tāpēc monogrāfijā pievērsta uzmanība 21.gs. sabiedrības izmaiņu tendenču raksturojumam pasaulē, Eiropā un Latvijā.

Projekta rezultātā ir sagatavotas deviņas nodaļas monogrāfijai „Latvijas jaunatnes portrets: vērtības, integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski”: 1) Jaunība: vecuma posma raksturojums; 2) Jaunieši izglītības sistēmā; 3) Nodarbinātība: iekļaušanās darba tirgū un darba karjera; 4) Jauniešu vērtīborientācijas un pašidentifikācija; 5) Līdzdalība sabiedrības dzīvē; 6) Sociālā integrācija un sociālās atstumtības riski; 7) Patstāvīgas dzīves uzsākšana; 8) Jauniešu deviantā uzvedība; 9) Valsts jaunatnes politika. Darbs tiks turpināts sagatavotos tekstus rediģējot un saskaņojot, lai veidotos vienota monogrāfija nevis atsevišķu autoru rakstu krājums.

Daļa no sagatavotajiem rakstiem tika izmantoti par pamatu referātiem, kas tika nolasīti starptautiskā konferencē „Asian Youth and Childhoods 2007” Luknovā Indijā.