Projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001 Dalība starptautiskos izglītības pētījumos

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējums: 6 509 088.61 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 5 532 725.32 EUR un valsts budžeta finansējums – 976 363.29 EUR) 

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija 

Sadarbības partneri: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Universitāte

Projekta mērķis:
Dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, kā arī rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. Kopumā projekts paredz dalību astoņos pētījumos (OECD PISA, OECD TALIS, OECD INES, OECD SCDH, OECD PIAAC, IEA PIRLS, IEA TIMSS, Pasaules Bankas pētījums), kuri skar dažādus izglītības līmeņus, tajā skaitā, izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju. 

Last changed