Pretendenti: LU akadēmiskais personāls

Atbalstu piešķir dalībai šādos starptautiskos pasākumos:

 • starptautiskas konferences, kongresi vai simpoziji;
 • tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumi, dalība starptautiskos konsorcijos;
 • programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. ietvara programmas organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;
 • starptautisku zinātnisku asociāciju un citi pasākumi LU pārstāvniecības nodrošināšanai.

Priekšnosacījumi atbalsta saņemšanai (jābūt izpildītam vismaz vienam priekšnosacījumam):

 • pasākuma rīkotājs ir akceptējis referenta dalību konferencē, kongresā vai līdzīgā zinātniskā pasākumā;
 • ir saņemts uzaicinājums dalībai starptautiskā pasākumā (piemēram, tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumos, partnerības biržās un informācijas dienās, starptautisku zinātnisku asociāciju pasākumos u. c.).

Atbalsta apmērs un saņemšanas nosacījumi

 • Vienam pasākumam dalības maksas, ceļa un/vai naktsmītņu izdevumu segšanai, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem ir:
  • ne vairāk kā 200 EUR pasākumam Baltijas valstīs;
  • ne vairāk kā 700 EUR – ārpus Baltijas valstīm.
 • Atbalstu piešķir kā līdzfinansējumu ne vairāk kā 80 procentu apmērā no pasākumam paredzētajiem izdevumiem, nepārsniedzot noteiktos maksimālos apmērus. Atbalsta apjoma ierobežojumi nav attiecināmi uz atbalstu, kas tiek finansēts no citām atbalsta programmām.
 • Viena akadēmiskā gada laikā  atbalstu var saņemt ne vairāk kā divas reizes.
 • Ja referāta sagatavošanā piedalījušies vairāki autori, atbalstu dalībai pasākumā var saņemt tikai viens no autoriem.

Pieteikšanās un atbalsta aktivitātes īstenošanas kārtība

 • Pretendents ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms pasākuma norises, iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu Akadēmiskais departamentā, nosūtot uz e-pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Iesniegums dalībai starptautiskā pasākumā. Iesniegumu iesniegšanas termiņi:
  • līdz kārtējā gada 30. septembrim par dalību pasākumos nākamā gada 1. ceturksnī;
  • līdz kārtējā gada 30. decembrim par dalību pasākumos nākamā gada 2. ceturksnī.
  • līdz kārtējā gada 30. martam par dalību pasākumos kārtējā gada 3. ceturksnī;
  • līdz kārtējā gada 30. jūnijam par dalību pasākumos kārtējā gada 4. ceturksnī.
 • Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pieņemto lēmumu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtot informāciju uz pieteicēja LU elektroniskā pasta adresi.
 • Atbalsta apstiprināšanas gadījumā pretendents iesniedz Akadēmiskais departamentā parakstītu iesnieguma veidlapu papīra formātā.
 • Pretendents pirms pasākuma LU informācijas sistēmas vietnē noformē komandējumu un pēc pasākuma iesniedz pārskatu atbilstoši LU kārtībai.