Tiesības un organizāciju pārvaldība - maģistra studiju programma

Studiju programmas saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām - vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Studiju programma sniedz iespēju iegūt vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Programmā iekļauti tādi mūsdienu publiskā un privātā sektora vadībā nepieciešami kursi kā publisko iepirkumu vadība, personāla vadības juridiskie aspekti, līgumtiesības un īpašumtiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, korporatīvās pārvaldības tiesības u.c.
 

Studiju programma sniedz iespēju iegūt publiskā un privātā sektora organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas, prasmes un kompetences, lai palīdzētu dažādu līmeņu vadītājiem paredzēt organizāciju pārvaldībā aktuālos juridiskos riskus un paaugstinātu vispārējās vadības prasmes. Programmas saturs aptver mūsdienu organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas korporatīvās pārvaldības tiesībās, personāla vadības juridiskajos aspektos, līgumtiesību pamatos, valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā, publisko iepirkumu vadībā u.c. aktuālos pārvaldības juridiskajos jautājumos. Studiju saturs un metodika ir īpaši pielāgota studentiem, kuriem nav priekšzināšanu tiesību jomā, taču programmas apguve ir noderīga arī juristiem, kuri vēlas aktualizēt iepriekš iegūtās zināšanas atsevišķās tiesību nozarēs. Programmas docēšanā ir iesaistīti attiecīgajās jomās vadošie praktiķi un tiesību zinātnieki.

Galvenās studiju jomas - līgumtiesības, korporatīvās pārvaldības tiesības, valsts institucionālā sistēma.

Studiju programmas absolventi paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū un ievērojami palielina profesionālās izaugsmes iespējas savā darbības jomā. Programmā iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences ir noderīgas visos vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatos kā privātajā, tā publiskajā sektorā.

Pēc maģistra studijām iegūst tiesības studēt doktorantūrā, ja students atbilst attiecīgās programmas uzņemšanas kritērijiem.

1,5 gadi jeb 3 semestri nepilna laika klātienē (NLK). Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 16.30 (2 nodarbības), sestdienās no plkst. 9.00 (3-4 nodarbības) un dažos darba dienu vakaros no plkst. 18.15.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā pirmajā studiju gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem NLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – NLK 3800 EUR/ gadā.
Budžeta vietu nav.
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē. Profesionālā kvalifikācija netiek piešķirta.

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vai

2) bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studijās, un maģistra grāds.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).