Latviešu valodas, literatūras un kultūras studijas - maģistra studiju programma

Programmas mērķis – sagatavot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas un teātra zinātnes speciālistus, kuri būs Latvijas nākotnes kultūras un valodas telpas veidotāji. Uzdevumi:  

  1. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi; 
  2. Izmantot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un likt lietā iegūtās zināšanas; 
  3. Studiju kursos saglabāt, attīstīt un transformēt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā. 

Studiju laikā iegūtās kompetences un prasmes: 

  1. Spēt strādāt individuāli un grupās un tās vadīt; 
  2. Strukturēt loģiskā veidā pētniecības rezultātus; 
  3. Prast pārvaldīt informāciju – atrast un analizēt informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem; 
  4. Atspoguļot savas personīgās vērtības un kritiski izvērtēt koncepcijas, idejas, teorijas; 
  5. Spēt izmantot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes un attīstīt jaunas zināšanas un prasmes Latvijas kultūrtelpā.  

Programmu raksturo tās mācībspēki – valsts vadošie zinātnieki, kuru sarakstītos darbus labi pārzina latviešu valodas un kultūras pētnieki Latvijā un ārzemēs. 

 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Ilze Lokmane

Studiju programmā ir iespēja apgūt kopīgu obligāto daļu un jau no pirmā semestra studēt  ierobežotās izvēles studiju kursus.  2023./2024. ak. gadā iespējams specializēties literatūrzinātnē, valodniecībā, datorlingvistikā  un kultūras studijās (folkloristika) vai veidot patstāvīgu studiju kursu izvēli no piedāvātajiem studiju kursiem. Programmā atsevišķi studiju kursi virzīti uz praksi ("Literārā rediģēšana un valodas prakse", "Folkloras lauku prakse", “Latviešu valodas un kultūras akadēmiskā prakse”) un modernajām tehnoloģijām ("Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes", "Teksta analīze un datu vizualizācija", “Ievads  datorlingvistikā”).

Pēc maģistratūras studijām iespējams iestāties doktorantūrā vai/un strādāt zinātniskos institūtos, Latvijas muzejos, izdevniecībās, masu medijos, valsts un pašvaldības institūcijās, nodarboties ar tulkošanu un rediģēšanu.

Ieva Garda

Pateicoties Baltu filoloģijas maģistra studiju programmai un tajā piedāvātajam folkloristikas modulim, esmu pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, kas veic starptautiski atzītas kvalitātes pētījumus trijās jomās: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs. Studiju programmā gūtās zināšanas un iemaņas ir sekmējušas iesaisti kā vietējā, tā starptautiska mēroga pētnieciskajos tīklos un biedrībās. Apgūtie studiju kursi tradicionālajā kultūrā un mūsdienu folkloristikā šodien lieti noder arī VKKF Tradicionālās kultūras ekspertu komisijā, savukārt gūtās prasmes un satiktie pētnieki studiju praksē – lauka pētījumos dažādos Latvijas novados – ir veicinājuši izpratni par nozares mūsdienīgo un mainīgo iedabu: no stāsta līdz pētījumam, no teorijas līdz praksei un pētījuma rezultātam.

Jūlija Dibovska

Studijas Baltu filoloģijas maģistra programmā man deva galvenokārt apjausmu, ka ar valodu var darīt daudz un pat vairāk, ja patīk lasīt, pētīt un iedziļināties. Strādāt muzejā vai institūtā ir derīgi, taču ne vienmēr iespējami, daudz dinamiskāks ir darbs ar aktuālo –  ar grāmatām, kas pašlaik nonāk grāmatnīcu plauktos un piesaista visplašāko lasītāju uzmanību. Tāpēc atradu savu  profesiju izdevējdarbībā, paralēli darbojoties arī literatūrkritikā. Tā ir iespēja veidot grāmatu vēsturi. Studijas iemācīja atšķirt informācijas plūsmas kvalitāti – kad teksts sniedz baudījumu un pilda savas funkcijas un kad teksts ir drīzāk  kaitīgs sabiedrībai, pauž demogoģiskus, populistiskus vai citādi  "tukšus" atzinumus. Protams, studijas piedāvā daudz, taču arī prasa lielu atdevi. Ja teoriju izdodas savienot ar praksi, tad filoloģijas studijas var kļūt par sekmīgu karjeras pamatu.

Pilna laika klātiene (PLK) - 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3700 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 20 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Latvistika” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Piezīme: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās/radošās pieredzes apstiprinājumam.

Papildu nosacījums: latviešu valodas prasme vismaz C1 līmenī: 1) pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība iegūta latviešu valodā vai 2) apliecinājumi par latviešu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai 3) valodas prasmes līmenis tiek pārbaudīts iestājpārbaudījumā

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Studiju programmas metodiķe Ilona Vītola, tālr. 6703 4905, e-pasts: ilona.vitola@lu.lv

Studijas notiek vakaros no 16.30 līdz 21.30. Mēnesī trīs nedēļas norit lekcijas un semināri, vienu nedēļu - patstāvīgais darbs.

Iepazīt programmas studentu un mācībspēku akadēmisko ikdienu un tai sekot iespējams sociālajos tīklos:
twitter.com/Baltu_filologi;
www.facebook.com/latvistika.lu/

Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas iestājpārbaudījuma jautājumi un vērtēšanas kritēriji