Lai Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei piesaistītu patiesi ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus, fakultāte izveidojusi Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12. klašu skolēniem. Dalībai projektā tiek uzņemti 50 skolēni, savukārt nodarbības vada Juridiskās fakultātes mācībspēki - tiesību eksperti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi.

Jauno juristu universitātē tiek izzināta jurista profesijas būtība un loma tiesiskā, demokrātiskā valstī. Dalībnieki iepazīst Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu un iegūt priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm, apskatot pamatjautājumus civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās un privātajās tiesībās.

Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kas noritēs tiesas procesa izspēļu, juristu - praktiķu darba vietu apmeklējumu, juridisku problēmsituāciju - kāzusu risināšanas un citos veidos.

Par nodarbību cikla dalībnieku aicināts kļūt ikvienas Latvijas vidusskolas 12. klases skolēns, kas nākotnē vēlas uzsākt tiesību studijas.

Pieteikšanās nodarbībām noris vienu reizi gadā - septembrī. Dalība Jauno juristu universitātē noris bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Juridiskajā fakultātē. Pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtībā.

Nodarbību cikla noslēgumā dalībnieki kārto pārbaudījumu, kas ietver jautājumus par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņem diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantē sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā. Tāpat izpildot pārbaudījuma kritērijus, iespējams iegūt papildus punktus, kas var radīt iespēju iegūt valsts budžeta finansētu studiju vietu konkursā imatrikulācijai (uzņemšanai) studijām. 

Jauno juristu universitātes nodarbību cikls tiek organizēts vienu reizi akadēmiskā gada laikā.

Pieteikšanās anketa atrodama www.jaunojuristuuniversitate.lu.lv

Agate Marta Šāvēja