Deviņas FORTHEM alianses universitātes ar prieku paziņo, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

2017. gadā Burgundijas Universitāte (Francija), Johannes Gutenberg Universität Mainz (Vācija), Jyväskylän yliopisto (Somija), Uniwersytet Opolski (Polija), Universita' degli Studi di Palermo (Itālija), Latvijas Universitāte (Latvija) un Universitat de València (Spānija) izveidoja FORTHEM, vienu no pirmajām Eiropas Universitāšu 17 alianses uzvarētājām. 2021. gada septembrī divas jaunas universitātes — Universitetet i Agder (Norvēģija) un Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Rumānija) — tika uzņemtas FORTHEM aliansē. 2022. gadā pēc daudzu mēnešu sadarbības, deviņi alianses partneri sagatavoja un iesniedza Eiropas Komisijai detalizētu plānu nākamajiem četriem gadiem, ar mērķi stiprināt iepriekšēju institucionālo starpvalstu sadarbību un attīstīt jaunas mērķtiecīgas partnerības.

Pēdējo trīs gadu laikā FORTHEM aliansei ir izdevies izveidot sadarbības struktūru, kas nodrošina savstarpēju uzticēšanos un balstās uz partneraugstskolu kopīgām saistībām. Tika izveidota vienota vadības un pārvaldības struktūra un lēmumu pieņemšanas procedūras, kas institucionalizē pastāvīgu un dziļāku akadēmisko sadarbību. FORTHEM ir guvis ievērojamus panākumus, veidojot kopīgu “campus” ar daudzpusīgu fizisko, virtuālo un jaukto mobilitāti studentiem un personālam. Aliansei ir kopēja digitālā stratēģija un rīki, kas ļauj veikt jaunus apmaiņas veidus starp tās universitātes dalībniekiem. Septiņas zinātniskās domnīcas, “Labs” ir spērušas nozīmīgus soļus svarīgu sabiedrības jautājumu risināšanā un ir izveidojušas sociālo partneru tīklu, tostarp ar skolām, uzņēmumiem un publiskā un trešā sektora organizācijām.

Pateicoties šiem sasniegumiem un labi strukturētam pieteikumam, kas ir balstīts uz FORTHEM alianses Starptautiskās augstākās izglītības stratēģijas, kas tika nosūtīts Komisijai martā, FORTHEM tagad ir piešķirts finansējums, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus nākamajos četros gados.

Nākamajā periodā notiks divu jauno Rumānijas un Norvēģijas augstskolu pilnīga integrācija aliansē, jaunas misijas un kopējas centrālās struktūras izveide. Deviņi locekļi ar nepacietību gaida šo jauno posmu, kas turpinās stiprināt viņu savstarpējās saites un padarīs Eiropu par ikdienas realitāti šo universitāšu studentiem, darbiniekiem un pētniekiem.

FORTHEM skaitļos

  • 227255 studenti
  • 2270 doktoranti
  • 15859 akadēmiskais personāls
  • 14020 administratīvais personāls

Par FORTHEM 

FORTHEM alianses mērķis ir apvienot jaunu radošu eiropiešu paaudzi, kas spēj sadarboties pāri valodām, robežām un disciplīnām, lai risinātu sabiedrības problēmas un prasmju trūkumu, ar ko saskaras Eiropā. Mūsu tīklam ir spēcīga reģionālā noenkurošanās katrā no deviņām valstīm, no kurām nāk mūsu universitātes.

Mums ir kopīga sena sadarbības vēsture un eksperimentējam jaunas inovatīvas sadarbības formas ar mērķi izveidot pastāvīgu daudzpusēju un Eiropas sadarbības vidi. Mēs uzskatām, ka mūsu modelis veicinās novatorismu izglītībā un ciešu saikni starp izglītību, pētniecību un inovācijām. Mūsu mērķis ir izglītot atvērtus Eiropas pilsoņus, kuri ir apņēmušies ievērot mūsu kopējās demokrātiskās vērtības, kopā risinot šķēršļus studentu un personāla nevainojamai mobilitātei un nodrošinot studentiem 21. gadsimta prasmes, piemēram, problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, radošumu, elastību, pašvirzību un labas komunikācijas prasmes, jo mēs ticam starpkultūru dialogam un Eiropas multikulturālismam un daudzvalodībai.

Share

Related Content

LU rīkotā vasaras skola uzņem dalībniekus no 15 valstīm
02.08.2022

LU rīkotā vasaras skola uzņem dalībniekus no 15 valstīm

LU Bibliotēkā viesojas kolēģi no FORTHEM alianses partneraugstskolām
07.06.2022

LU Bibliotēkā viesojas kolēģi no FORTHEM alianses partneraugstskolām

Latvijas Universitāte uzņem Forthem Campus Riga studentus
03.05.2022

Latvijas Universitāte uzņem Forthem Campus Riga studentus

Latvijas Universitāte FORTHEM aliansē sadarbojas studiju kursu īstenošanā ar Opoles Universitāti
11.03.2022

Latvijas Universitāte FORTHEM aliansē sadarbojas studiju kursu īstenošanā ar Opoles Universitāti