25. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1 notika LU doktorantūras skolas “Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” organizēts starptautisks simpozijs “Problems in Biodiversity Conservation in the Baltic Forests and Possible Solutions” (“Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības problēmas Baltijas valstu mežos un iespējamie risinājumi”).

Semināra pirmajā daļā priekšlasījumus sniedza starptautiski pazīstami vieslektori – Tartu Universitātes profesors, viens no ievērojamākajiem meža ekologiem Baltijas reģionā – Asko Lõhmus  (“Mežu bioloģiskās daudzveidības vēsture, noteicošie faktori un perspektīvas: Igaunija reģionālā un sociālekonomiskā kontekstā”) un mežu pētnieks Maikls Mantons (Michael Manton) (“Mežu apsaimniekošana gan koksnes ieguvei, gan bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai: Lietuvas perspektīva”).

Simpozija otrajā daļā bija iekļauti Latvijas pētnieku ziņojumi. Dr. biol. Māris Strazds stāstīja par mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm, cita starpā uzsverot neatbilstības Meža valsts reģistra datos. Andris Avotiņš prezentēja kopīgo ziņojumu ar Dr. biol. Aināru Auniņu par pūču perspektīvām Latvijas mežos, savukārt Dr. biol. Viestura Ķerus ziņojuma tēma bija “Kā nonākt uz pareizajām sliedēm uz ilgtspējīgu mežsaimniecību Latvijā?” Gribētos cerēt, ka simpozijs būs palīdzējis virzīties uz to.

Prezentācijas:

Share