Projekta nosaukums: Kaskadējama EPMS sūkņu uz pastāvīgiem magnētiem ar stabilizētiem parametriem komercializācija

Projekta identifikācijas numurs: KC-PI-2017/3

Projekta īstenošanas termiņš:

Projekta I kārta: no 19.07.2017. līdz 18.01.2018.

Projekta II kārta: no 08.05.2018.līdz 07.09.2021.

Projekta kopējais finansējums II.kārtā: 299226,00 EUR, atbalsta finansējuma apmērs (90%):       269303,40EUR, LU finansējums (10%): 29922,60 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Imants Bucenieks

Projekta vadītājs (administratīvais): LU Fizikas institūta izpilddirektors Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – izstrādāt elektromagnētisko indukcijas (bezkontakta) pastāvīgo magnētu sūkņus (EPMS) šķidro metālu pārsūknēšanai un transportēšanai ar vadības sistēmu sūkņu darbības parametru stabilitātes nodrošināšanai.

Projekta I. kārtas rezultāti: izstrādāts TEP un KS (08.05.2018.pozītīvs LIAA lēmums par LU izstrādātajiem dokumentiem- atļauj un atbalsta LU īstenot projekta II.kārtu).

Projekta II. kārtas darbības un galvenie rezultāti:

1.      Darbība Nr.1. “Tehnoloģijas prototipu izstrāde”;

  • Darbības rezultāts: 3 (trīs) EPMS ar VVS.

2.      Darbība Nr.2. “VVS platformas un sistēmas izstrāde”;

  • Darbības rezultāts: Izstrādāta 1 (viena) VVS platforma.

3.      Darbība Nr.3. “Komercializācijas pasākumi”

  • Darbības rezultāts: Dalība vismaz 15 (piecpadsmit) konferencēs, izstādēs un tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem.

4.      Darbība Nr.4. “IPR pētījums un patentu pieteikumi”;

  • Darbības rezultāts: Starptautisks 1 (viens) patenta pieteikums.

5.      Darbība Nr.5. “Eksperimentālie un rūpnieciskie pētījumi”.

  • Darbības rezultāts: Sagatavotas 2 (divas) atskaites par sūkņa darbību un tās efektivitāti.

6.      Darbība Nr.6. “Produktu testi”

  • Darbības rezultāts: 3 (trīs) testēšanas pārskati par EPMS VVS un to komponenšu darbību.

7.      Darbība Nr.7. “Komercializācijas piedāvājuma izveide”;

  • Darbības rezultāts: 1 (viena) tehnoloģiskā piedāvājuma izveide;

8.      Darbība Nr.8.  “Projekta vadība un administrācija”;

  • Darbības rezultāts: īstenots 1 (viens) projekts.

Projekta īstenošana:

1. 08.05.2018.-31.05.2018. Projekta komanda apkopo veicamos darbus, nosaka atbildības līmeņus katram iesaistītajam darbiniekam, uzsāk detalizētu plānošanu materiālu iegādei un to tehniskajiem aprakstiem. Tiek organizētas pirmās apspriedes un uzsākts izstrādāt turpmākais darbības plāns- ņemot vērā plānotos atvaļinājumus un darbinieku noslodzes.

2. 01.06.2018.-31.07.2018.  Pārskata periodā projekta komanda veikusi detalizētu un strukturētu materiālu/iekārtu elementu plānošanu. Veiktas pirmās projekta darba grupas apspriedes par prototipu izstrādi un tehnoloģijas attīstības/izstrādes koncepciju. Projekts pieprasījis un saņēmis pirmo avansa maksājumu no LIAA plānoto materiālu iegādei un projekta darbinieku atlīdzību izmaksai- saskaņā ar plānoto darba uzsākšanas grafiku.

3. 01.08.2018.-31.10.2018. Pārskata periodā projekta komanda aktīvi uzsākusi  projektā plānotās pirmās darbības realizāciju- veicot regulāras diskusijas, tikšanās, testēšanas kontūra izstrādi, sūkņa izstrādes plānu apspriešanu un zinātnisko sadaļu realizāciju, rasējumu izstrādi un regulāru risinājumu izvērtēšanu. Projekta vadītājs kopā zinātnisko vadītāju veikuši visus priekšdarbus, lai laicīgi izsludinātu plānotos konkursus pēc konstrukciju gala risinājumu un rasējumu izstrādes, un to apstiprināšanas darba grupā. Pārskata periodā izsludināts konkurss uz elektroniskajām komponentēm, lai nodrošinātu jau iepriekš zināmo komponenšu iepirkšanu noteiktajā laikā un vietā, un komponenšu trūkums neaizkavētu plānotā elektromagnētiskā sūkņa ar VVS izstrādi.

4. 01.11.2018.-31.12.2018. Pārskata periodā turpināts darbs pie pirmās daribas realizācijas. Darbība uzsākta  pilnībā ar 01.10.2018. Darbības ietvaros ir nokomplektēta pilnībā projekta komanda, noticis intensīvs un konstruktīvs projekta darba grupas darbs pie projektā plānotā prototipa izveides, sūkņa testēšanas un pārbaudes stenda izveides ar Na kontūru, pārunāti jautājumi par iekārtas izstrādes komponentēm, atrasts risinājums testēšanas kontūra izvietošanai LU FI telpās, lai nodrošinātu sūkņu pārbaudi parallēlajos slēgumos un virknē. Uzsāktas diskuisjas par darbības nr.2 realizāciju. Diskusiju darba rezultātā apspriesti jautājumi saistībā ar sūkņa un nātrija kontūra principiālās VVS shēmas izstrādi, jo prototipa izstrāde ir cieši saistīta ar VVS sistēmas konceptuālo darbību.  Projekta īstenošanas laikā notiek iespēju robežās regulāras iknedēļas sanāksmes, kurās katrs projekta dalībnieks prezentē savu paveikto. regulāri tiek apspriesti tehnoloģiskajie risinājumi u.c.pētniecības rakstura jautājumi.

5. 01.01.2019. - 31.03.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie pirmās un otrās darbību realizācijas. Uzsākts darbs pie komercializācijas piedāvājuma izveides un potenciālo partneru apzināšanas. Pārskata periodā aktīvi turpināts darbs pie eksperimentālā kontūra izveides un mazā mēroga idejas pārbaudes praksē. Apzinātas gandrīz visas nepieciešamās komponentes un organizēti pirkumi, lai nodrošinātu eksperimentu norisi un produkta izstrādi.
6. 01.04.2019.- 09.05.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālā nātrija kontūra izveides un elektroniskās vadības sistēmas izveides. Organizētas sapulces un darba grupas tikšanās- pārrunājot eksperimentālo norisi mazajos mērogos un koncepciju izstrādi pie lielajiem tipveida sūkņiem. 2019. gada 12. un 13. aprīlī Rīgā norisinājās otrā starptautiskā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros notika tīklošanās pasākums “Hidden Treasures in Public research institutions”, ko organizēja LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komercializācijas nodaļa. Konference "Deep Tech Atelier" vienkopus pulcēja zinātniskos jaunuzņēmumus, pētniecības organizācijas, industriju un valsts pārvaldes pārstāvjus, kā arī tehnoloģiju interesentus. No projekta gan projekta dalībnieki , gan eksperts- produkta komercializators ņēma dalību šajā pasākumu pārrunājot savas idejas gan ar ekspertiem, gan ar industrijas pārstāvjiem. Dalība un konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem: Plašāku informāciju par pasākuma norisi skatīt LU rakstā “Meklējot komercializācijas dārgumus starp zinātniskajām idejām”. (http://sadarbiba.lu.lv/jaunumi/meklejot-komercializacijas-dargumus-starp-zinatniskajam-idejam).

7. 10.05.2019.- 08.08.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie plānotā prototipa izveides. Turpināts darbs pie rasējumu izstrādes. Veikta konceptuālās shēmas aktualizācija. Veikta konstrukcijas izveide un detaļu izgatavošana. Veikti kanāla stiprības aprēķini. Izgatavoti un izvirpoti prototipa konstrukcijas elementi. Veikti magnētiskie testi, lai nodrošinātu nerūsējošo cauruļu pārbaudi. Veikta atsevišķu detaļu griešana, slīpēšana un nepieciešamo vītņu iestrādne. Lai savlaicīgi izstrādātu  kaskadējamo elektromagnētisko indukcijas sūkņu  uz pastāvīgiem magnētiem viedās vadības sistēmu (VVS) ir modernizēts maza mēroga eutektikas indijs-gālijs-alva (InGaSn) stends.  Eutektika InGaSn kā darba šķidrais metāls tika izvēlēta tās zemas  kušanas temperatūras dēļ, 100C ar kuru ir ērti strādāt pie istabas temperatūras. Maza mēroga stends  uzprojektēts tādā veidā kas tieši atbilst projektējamam liela mēroga nātrija stendam  ar iespēju veikt divu elektromagnētisko sūkņu saslēgšanu paralēlā slēguma, lai iegūtu lielāku šķdrā metāla caurteci, kā arī virknes slēgumu , lai iegūtu augstāku sūkņu attīstāmo spiedienu.  Eksperimentālo mērījumu rezultātu reģistrācijai un apstrādei tika modificēta National Instruments LABview programatūra.  Iesākti darbi viedās vadības sistēmas izstrādei, pamatojoties uz dažādu rūpnīcu programatūras atbalstu un piedāvājumiem. Veikta kabeļu testēšanas darbi pie dažādiem diametriem, lai nodrošinātu signāla impulsu padevi bez traucējumiem. Veikta elektronisko vadības bloku saslēgšanu dažādās ķēdēs, pārliecinoties par to atbilstības darbību priekš EPMS VVS. Programmēšanas elementu izstrāde un programmatūras iespēju izvērtēšana. Turpināti komercializācijas pasākumi.

 

8. 09.08.2019.-08.11.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie plānotā prototipa izveides. Pārskata periodā turpināta materiālu iegāde un nepieciešamo rasējumu izstrāde. Turpināts darbs Na kontūra dzesēšanas jautājumu risināšanas un lielā sūkņa darbības principa izstrādes. Modelēti un aprēķināti magnētu tipi un veidi. Pārrunāta un rēķināti materiālu izturības parametri. Veikti maza mēroga testi, lai noskaidrotu atsevišķu detaļu izturības un darbību nianses. Turpināts darbs pie VVS sistēmas izstrādes. Veikti pretestības mērījumi. Apzināti labākie ekranētie kabeļi sistēmu savienošanai un datu plūsmas vienmērīga signāla nodrošināšanai. Veikta vadības sistēmas kastes izstrāde, ievietoti rūpnieciskie blociņi un sprieguma pārveidotāji. Veikta karšu sistēmas lodēšanas darbi un aprēķini. Veikta mērsistēmas , spiediena sistēmas un vadības sistēmas konceptuālās shēmas izstrāde. Veikta otras sistēmas izstrāde ar NI moduļiem. Testēti un pārbaudīti signālu avoti- frekvenču pārveidotājs, moduļi, strāvas pārveidotāji, lodētās plates darbība, strāvas ievadi utt. eksperimentālo mērījumu rezultātu reģistrācijai un apstrādei tika izstrādāta National Instruments LABview programmatūra.  Turpināti darbi pie viedās vadības sistēmas izstrādes pamatojoties uz dažādu rūpnīcu programmatūru. Pārskata periodā projekta dalībnieki uz dalību tika uzaicināti uz Franciju, Pombliere, SAINT-MARCEL, Organizāciju  “METAUX SPECIAUX, nātrija ražošanas rūpnīca MSSA”. Tikšanās notika laika periodā: 13.10.2019-16.10.2019. Mērķis bija veikt pārrunas par LUFI elektromagnētiskā sūkņa licences pārdošanu rūpnīcai MSSA SAS. Komandējuma laikā projekta dalībnieki iepazinās ar Na ražošanai nepieciešamo uzdevumu, kuru risināšanai var pielietot elektromagnētiskus sūkņus, klāstu, to darba apstākļiem un specifiku. Iepazīstināju MSSA pārstāvjus ar LU FI iespējām elektromagnētisku sūkņu izstrādē. Vienojamies par kopīgas sadarbības formu un turpmākajiem soļiem, lai realizētu elektromagnētisko sūkņu pielietošanu Na ražošanas un transportēšanas procesos. Papildus komandējuma laikā tika veiktas LUFI iepriekš līdzvērtīgu ar citiem parametriem piegādāto sūkņu priekš nātrija darbības pārbaudes reālos nātrija ražošanas rūpnīcā MSSA. Rūpnīca MSSA pārliecinājās par mūsu sūkņu efektivitāti un drošību. Tā kā pārbaudes bija sekmīgas, tad tika veiktas pārrunas par vairāku mūsu sūkņu piegādi tuvākajā nākotnē, kas varētu realizēties kā licences līgums par gala produkta izstrādi. Tikšanās laikā tika apspriesti pieci MSSA projekti, kuros iespējams varētu tik izmantoti izstrādājamie sūkņi un vienas apjomīgas licences pārdošanas iespējas vienam konkrētam sūkņa risinājumam. Tā kā komandējums bija veiksmīgs uzsāktas sarunas un veiktas pārrunas par potenciālo sadarbību nākotnē. Tā pat pārskata periodā veikta pasākuma plāna aktualizācija. Papildus iepriekšminētajam, uzsāktas diskusijas ar Ķīnas kompānijām par potenciālo sūkņu pielietojumu. Ķīnas kompānijas ir izrādījušas interesi par LUFI piedāvājumu, kā arī labajām atsauksmēm starptautiskajā vidē.

 

9. 09.11.2019.-08.02.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie plānotā prototipa izveides. Na kontūra izbūve, elektronisko un droselējamo attālināti vadāmo vārstu iebūve testa sekcijās, lai nodrošinātu sūkņu testēšanu paralēli un dažādos slēgumos. Pašreiz problēmas sagādā elektro un elektroniskās sistēmas saslēgšanu, lai nodrošinātu kontūra un sūkņa stabilu darbību attālinātā režīmā. Veikta otras sekcijas izstrāde- lielajam sūknim- kontūra modernizēšanas darbi, termopāru iestrāde, motora un kanāla iestrāde, kā arī kontūra siltināšanas darbi un sensoru iestrāde. Pārskata periodā turpināta atsevišķu materiālu iegāde. Lielajam sūknim apstrādātas detaļas, uzmetinātas kanāla “ribas” un samontēts lielajā Na kontūrā testa sekcijas veikšanai. Risināti problēmjautājumi par kaskadējamā kontūra elektronisko vadību, programmas saderību, prototipa marķējumiem, kā, piemēram “CE”. Lai savlaicīgi izstrādātu kaskadējamo elektromagnētisko indukcijas  sūkņu  uz pastāvīgiem magnētiem viedās vadības sistēmu (VVS) tika uzkonstruēts un izgatavots maza mēroga eutektikas indijs-gālijs-alva (InGaSn) stends. Turpināti paralēlie darbi pie mazā kontūra, kaskadējamā kontūra un lielā kontūra. Testēta programmas sagatave un darbības principi. Papildus paralēli aktīvs darbs notiek pie lielā sūkņa programmatūras izstrādes, programmējot un iestatot nepieciešamos parametrus un izvēlēs kritērijus lielā Na sūkņa pārbaudei. Testēti vadības bloki elementi dažādos slēgumos. Veikta frekvenču pārveidotāja  un sūkņa darbību elektroniskā vadāmības pārbaude, nodrošinot darbību dažādās jaudas frekvencēs. Veikti eksperimentālie darbi testējot dažādas komponentes ar gaisa pretestību, elektroniskās vadības testi, spiediena sensoru funkcionalitātes pārbaudes testi, kanālu testi pie dažādiem spiedieniem. Eksperimenti pārbaudīti un apstiprināti sertificētā laboratorijā. Testi veikti arī atsevišķu kabeļu signālu pārbaudei, lai nodrošinātu mazāk blakus signālu traucējumus. Vadības bloku un komponenšu saderībai. Sagatavošanas darbi paredzēti, lai nodrošinātu LU FI tehnoloģijas salīdzināšanas pētījumus ar to analogiem (indukciju sūkņi) un tehnoloģijas efektivitāti- lietderību. Testu sagatavošanas fāzē veikti sildītāju iestrāde eksperimentālajā kontūra un dzesēšanas sistēmas izveide uz īpaši jūtīgām elektroniskajām komponentēm, lai nepārkarstu pie augstām temperatūrām. Pārskata periodā norisinājās darbs pie patenta aprakstošās daļas izstrādes. Projekta darba sapulcēs vairākkārt ir runāts par intelektuālā īpašuma objektu un patentējamo objektu. Apspriesti vairāki varianti un potenciālais ieguvums. Pētīti esošo ierobežojumi uz konkrētajiem tehnoloģiskajiem patentiem un to ietekmi uz esošo patentējamo objektu. Noritēja darbs sadarbībā ar FORAL SIA par izgudrojuma patentmeklējumiem izgudrojumā “Elektromagnētiskais pastāvīgo magnētu sūknis ar viedo vadības sistēmu – izmantojot attālinātu vadību un monitoringa sistēmu”.

 

10. 09.02.2020.-08.05.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie plānotā prototipa izveides. Veiktas mērsistēmu uzstādīšanas, siltumizolācijas kārtas atjaunošanas darbi, vārstu elementu pārbaude gāzes sistēmā un tukšgaitā. Veikti liela apjoma darbi, lai visu sūkņu sistēmas būtu pārbaudītas pret nātrija noplūdēm, veicot spiediena pārbaudes un metināto šuvju kanāla pārbaudes. Uzstādīta kontūra siltummaiņa dzesēšanas sistēma, vibrācijas, bāku līmeņa un spiediena sensori. Sūkņu izstrāde pabeigta 30.04.2020. Pārskata periodā testētas vairākas programmatūras, nodrošinot lielā sūkņa darbību ar paralēlajām sistēmām, t.sk., lai nodrošinātu parametru salīdzināšanu un informācijas uzkrāšanu, un kaskadējamo sūkņu darbību dažādos režīmos. Programmēti nepieciešamie datu moduļi un veikti uzlabojumi testa programmatūrā. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumu realizācijas, pārskatīti esošie pasākumi un norišu plāni. Plānotas vizītes pie potenciālajiem sūkņu pielietotājiem, lai ievāktu vairāk informāciju par sūkni kā gala produktu. Projekta zinātniskais vadītājs turpināja sarunas ar MSSA Francijas kompāniju. Pārskata periodā novērotas negatīvas tendences ar komunikāciju ārvalstu potenciālo partneru vidū saistībā ar COVID-19, jo lielāka daļa kompānijas nestrādā vai atsevišķas personas ir pašizolācijā un strādā attālināti. Komunikācija ar ārvalstu partneriem ir sarežģīta un atsevišķas sarakstes liecina par to, ka komunikācija normālā līmenī varētu atsākties nākamā pārskata perioda beigu dāļā. Veikti sagatavošanas darbi, lai nodrošinātu eksperimentus uz kaskadējamiem sūkņiem darbības pārbaudi, kā arī veikto pirmos testus sūkņiem paralēlajā un virknes slēgumā. Pārskata periodā veikts lielā NA sūkņa testa sekcija. Testi bija sekmīgi, sūknis un nātrija kontūrs apstiprināja visus plānotos rādītājus (dati vēl padziļināti jāanalizē). Informācija ir apkopota elektroniskajās sistēmās (nākamajā pārskata periodā varēs detalizēt analizēt visus iegūtos parametrus un datus, ko testa rezultātā ieguva no sūkņa un kontūra datu signāliem). Lielā sūkņa pirmie novērojami apstiprināja izvirzītos plānotos mērķus un apstiprināja prognozētos rādītājus sūkņa ražīgumā un darbotspējā ( to varēja novērot klātienes testos un iegūtajos tā brīža datos).

 

11.  08.05.2020. Projektā veikti grozījumi, grozot projekta īstenošanas beigu termiņu līdz 08.01.2021. Termiņa pagarinājums bija nepieciešams , lai realizētu projektā plānotās aktivitātes, kuras tika ierobežotas dēļ COVID-19 pandēmijas ES valstīs, kā arī stingrajiem pārvietošanās un kustības ierobežojumiem starp ES dalībvalstīm.

 

12.  09.05.2020.-08.08.2020. Prototipi ir izstrādāti. Veikti nepieciešamie testi. Testēšanas rezultāti veiksmīgi un iegūta nepieciešamā visa informācija. Veikta atsevišķu kontūra elementu uzlabošana un modifikācija, kura nepieciešama, lai veikto vēl efektīvāk un nodrošinātu attālinātā režīmā nepieciešamos testus. Kontūrā testa sekcijā secināts, ka nepieciešam mazi uzlabojumi datu sekmīgai nolasīšanai. Veikta kontūra termiskuma pārbaude, vārstu spiedienu un caurlaides testēšana, noplūžu meklēšana un likvidācija. Sistēmas vakuumēšana pirms eksperimentiem un uzpilde ar specializētajām gāzēm. Pārskata periodā testētas vairākas programmatūras, nodrošinot kaskadējamo sūkņu darbību ar paralēlajām sistēmām, t.sk., lai nodrošinātu parametru salīdzināšanu un informācijas uzkrāšanu, un kaskadējamo sūkņu darbību dažādos režīmos. Turpināts darbs pie programmatūras modifikācijas. Pārskata periodā norisinājās darbs pie patenta aprakstošās daļas izstrādes, papildināta un izstrādāta papildus sadaļu par sūkņa tehniskajiem parametriem un norāde uz attiecināmo nozari. Veiktas pārrunas ar patentpilnvaroto. Izrunātas patentējamās valstis un tehnoloģijas aizsardzības mehānismi ar patentpilnvaroto pārstāvi ar kuru sadarbībā tiek veikta starptautiskā patenta pieteikuma izstrāde. Turpināts darbs pie patenta pieteikuma materiāla. Veikti eksperimentālie darbi testējot dažādas komponentes ar gaisa pretestību, elektroniskās vadības testi, spiediena sensoru funkcionalitātes pārbaudes testi, kanālu testi pie dažādiem spiedieniem. Veikta visu sūkņu testēšana un pārbaude. Veikta kaskadējama EPMS sūkņu kontūra dzesēšanas sistēmas elektriskās shēmas montāža, ali veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Kaskadējamo sūkņu eksperimenta atsevišķo komponentu darbības analīze un precizitātes novērtējums. Veikti eksperimentālo datu un materiālu apkopošana priekš patenta pieteikuma, ko papildus iestrādāt patenta aprakstošajā un pamatojošā daļā. P-Q līkņu uzņemšanas eksperiments uz šķidra Na kontūra ar diviem elektromagnētiskajiem sūkņiem. PID regulatora testēšanas un sūkņu stabilizācijas eksperiments uz šķidra Na kontūra. Turpināts eksperimentālais darbs. Veikti eksperimenti ar kaskadējamiem sūkņiem virknē un slēgumā. Iegūti nepieciešamie dati. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumiem, kuri diemžēl COVID-19 pandēmijas dēļ ir strikti ierobežoti.

13.  09.08.2020.- 08.11.2020. Pārskata periodā tupināts pētnieciskais un komercializācijas darbs. Prototipi ir izstrādāti. Veikti visi gala testēšanas darbi. Turpināts darbs pie modificētas programmatūras izstrādes un attālinātā režīma izstrādes. Turpināts darbs pie programmas interfeisa vides izstrāde. Programmatūra notestēta un pabeigts izstrādes process. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumu realizācijas, pārskatīti esošie pasākumi un norišu plāni. Plānotas vizītes pie potenciālajiem sūkņu pielietotājiem, lai ievāktu vairāk informāciju par sūkni kā gala produktu. Projekta zinātniskais vadītājs turpināja sarunas ar MSSA Francijas kompāniju par potenciāliem licences nosacījumiem  un piedāvājumiem. ir bijušas ar vairākiem uzņēmiem, kā piemēram, Francijas METAUX SPECIAUX (nātrija ražošanas rūpnīca MSSA) kompāniju, Chengdu Hezong Nuclear Power Engineering C., Ltd, BLV Licht und Vakuumtechnik GMBL, Chipt Markt GMBH, V&U Electronic Components Ltd., kā arī atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem, kuriem diemžēl ir ļoti maza interese par šiem izstrādātajiem LU produktiem. Pārskata periodā turpināts darbs pie patenta izstrādes. Veikti gala darbi gan pie latviešu, gan pie angļu versijas- koriģējot tekstus, papildinot pamatojumu uz veicot atsevišķas izmaiņas zīmējumos un pamatojoša dokumentācijā. Plānots Latvijas patentu iesniegt 2020.gada novembra beigās un Eiropas patenta pieteikumu 2020.gada decembra sākumā sadarbībā ar FORAL ekspertiem.

14. 09.11.2020.- 09.12.2020. Iesniegts Latvijas un starptautiskais patenta pieteikums, reģistrējot izgudrojumu un patenta pieteikumus atbilstošajās starptautiskajās datu bāzēs. 09.12.2020.ar LIAA lēmumu un LU ierosinājumu, LU pagarina projekta komercializācijas pasākuma plānā sadaļā projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos no 32 (trīsdesmit diviem)  uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, lai nodrošinātu komercializācijas pasākumu un licences līguma slēgšanas procesu projekta realizācijas laikā, ko nav iespējams realizēt COVID 19 pandēmijas dēļ, ievērojot stingros ierobežojumus Eiropas Savienībā un Latvijas teritorijā.

15. 09.11.2020.- 08.02.2021. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumu realizācijas, pārskatīti esošie pasākumi un norišu plāni. Projekta zinātniskais vadītājs turpināja sarunas ar MSSA Francijas kompāniju par potenciāliem licences nosacījumiem  un piedāvājumiem. Pārskata periodā turpinājās ierobežojumi saistībā ar COVID-19, jo lielāka daļa kompānijas nestrādā vai atsevišķas personas ir pašizolācijā un strādā attālināti. Komunikācija ar ārvalstu partneriem ir sarežģīta, jo vairāki uzņēmumi strādā attālināti vai atrodas dīkstāvē.  Turpināts darbs pie pasākuma realizācijas un to aktualizācijas. Turpinātas sarunas ar vairākiem uzņēmumiem, kā piemēram, Francijas METAUX SPECIAUX (nātrija ražošanas rūpnīca MSSA) kompāniju, Vakuumtechnik GMBL, Chipt Markt GMBH, V&U Electronic Components Ltd., kā arī atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem, piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industriva".

Sadarbība ar SIA Foral pabeigts darbs pie patenta pieteikumiem. Veikti patentmeklējumi, tulkojumi un to lietvedība. Latvijas patenta pieteikums iesniegts un pieņemts Latvijas Republikas Patentu valdē  27.11.2020. Latvijas pieteikumam tika piešķirts numurs LVP2020000086. PCT pieteikums iesniegts 04.12.2020, norādot Eiropas Patentu iestādi kā meklēšanas institūciju. Pieteikumam tika piešķirts numurs PCT/LV2020/050006.                                                                                                                         

16. 09.02.2021. - 08.05.2021. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumu realizācijas. Turpinātas sarunas ar vairākiem uzņēmumiem, kā piemēram, Francijas METAUX SPECIAUX (nātrija ražošanas rūpnīca MSSA) kompāniju, Vakuumtechnik GMBL, Chipt Markt GMBH, V&U Electronic Components Ltd., kā arī atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Papildus uzsāktas sarunas ar dažiem Spānijas uzņēmumiem, izskaidrojot tehnoloģijas būtību , pielietojumu un tā potenciālu. Apkopoti vairāki vizuālie materiāli un turpināts darbs pie komercializācijas piedāvājuma izveides. Veiktas vairāku attēlu un shēmu izstrāde un to pamatojošo dokumentu apkopošana zinātības izsoles organizēšanai. Darbs pie paša piedāvājuma izveides. Turpinātas sarunas ar LU Juridisko departamentu par licences līguma struktūru un nosacījumiem. Pārrunātas komercializācijas iespējas ar LU Zinātnes departamentu. Veiktas vairākas sarunas LU administratīvajās sēdēs, liekot uzsvaru uz komercializācijas pasākumu nozīmi un nepieciešamību tuvākajā laikā. Pārskatīti izpildes termiņi un veiktas korekcijas. Aktīva dalība ņemta un veiktas daudz pārrunas ar LU iesaistītajiem cilvēkiem par komercializācijas pasākumu organizēšanu, to potenciālo saturu, komercializācijas stratēģiju un dažādu veidu komisiju izveidi.

17.  10.05.2021. Projektā veikti grozījumi, grozot projekta īstenošanas beigu termiņu līdz 08.01.2021. Termiņa pagarinājums bija nepieciešams , lai realizētu komercializācijas pasākumus, jo uz šo brīdi LU komercializācijas dokumentu izstrāde ir darba procesā un plānots to pabeigt līdz 2021.gada septembra beigām.

18. 09.05.2021. - 08.08.2021. Turpināts darbs pie komercializācijas pasākumu realizācijas. Turpinātas sarunas ar vairākiem starptautiskajiem un Latvijas uzņēmumiem. Komunikācija ar LU departamentiem un LU vadību par komercializācijas pasākumiem LU.  Piedalīšanās vairākās darba grupas sanāksmēs, risinot jautājumus saistībā ar komercializācijas pasākumiem LU un uzsverot tā nozīmīgumu gala rezultāta sasniegšanā. Darbs pie paša piedāvājuma izveides- latviešu un angļu valodā. Turpinātas sarunas ar LU Juridisko departamentu par licences līguma struktūru un nosacījumiem. Pārrunātas komercializācijas iespējas ar LU Zinātnes departamentu. Aktualizēti jautājumi saistībā ar komercializācijas problēmām LU. Veiktas vairākas sarunas LU administratīvajās sēdēs, liekot uzsvaru uz komercializācijas pasākumu nozīmi un nepieciešamību tuvākajā laikā.

Pārskata periodā turpināts darbu pie projekta sēžu organizēšanas gan attālinātā, gan klātienes sastāvā. Tā pat veikts darbs pie projekta publicitātes pasākumu veikšanas.  Izskatītas un kontrolētas, sadarbībā ar zinātnisko projekta vadītāju, katra darbinieku atskaites, koordinēta procesu un darbību realizācija. Pārskatīti izpildes termiņi un veiktas korekcijas. Aktīva dalība ņemta un veiktas daudz pārrunas ar LU iesaistītajiem cilvēkiem par komercializācijas pasākumu organizēšanu, to potenciālo saturu, komercializācijas stratēģiju un dažādu ar komercializāciju saistīto komisiju izveidi.

19. 09.08.2021.-07.09.2021. Izstrādāts objekta un komercializācijas apraksts. Sagatavota informācija priekš plānotās LU izsoles. Uzrunāti potenciālie pretendentu uz plānoto licences izsoli.

20. 22.10.2021.Turpināts darbs pie projekta komercializācijas dokumentācijas izstrādes. Izstrādāta visa izsoles dokumentācija “LU intelektuālā īpašuma – izgudrojuma “ELEKTROMAGNĒTISKĀ SŪKŅA IZSTRĀDE AR VIEDO VADĪBAS SISTĒMU”, kura ir pieejama zem šī linka: https://www.lu.lv/zinatne/intelektuala-ipasuma-izsoles/

Aicinām visus pretendentus pieteikties izsolē Nr.1/LU/2021!

21. 13.12.2021. Parakstīts licences līgums ar Spānijas uzņēmumu INDUSTRIVA SL par izgudrojuma un komercializācijas īstenošanu, atbilstoši līguma nosacījumiem.

22. 17.12.2021. Projekts noslēdzies.

Projekta īstenotas visas plānotās aktivitātes:

1. Tehnoloģijas prototipu izstrāde;

2. VVS platformas un sistēmas izstrāde;

3. Komercializācijas pasākumi;

4. IPR pētījums patentu pieteikumi;

5. Eksperimentālie un rūpnieciskie pētījumi;

6. Prototipu testi;

7. Komercializācijas piedāvājuma izveide;

8. Projekta vadība un administrācija un sasniegti visi plānotie rezultāti: izveidoti 3 (trīs) EPMS ar VVS un izstrādāta 1 (viena) VVS platforma (viss veiksmīgi integrēts, izstrādāts un notestēts darbībā- veikti virkne eksperimentu ), projektā iesaistītie darbinieki ņēmuši dalību konferencēs ((2019. gada 12. un 13. aprīlī Rīgā norisinājās otrā starptautiskā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros notika tīklošanās pasākums “Hidden Treasures in Public research institutions”, ko organizēja LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komercializācijas nodaļa. No projekta gan projekta dalībnieki , gan eksperts- produkta komercializators ņēma dalību šajā pasākumu pārrunājot savas idejas gan ar ekspertiem, gan ar industrijas pārstāvjiem. Konferences laikā notika aktīvas konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem), izstādē/konference (projekta zinātniskā vadītāja dalība 27.11.2018.-29.11.2018.Mančesterē, Anglijā- UK Magnetic Society)  un notikusi tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem (Organizāciju  “METAUX SPECIAUX, nātrija ražošanas rūpnīca MSSA”. Tikšanās notika laika periodā: 13.10.2019-16.10.2019. Mērķis bija veikt pārrunas par LUFI elektromagnētiskā sūkņa licences pārdošanu rūpnīcai MSSA, kā arī izpētītu jaunākās tendences un pielietojumus EPM ar VVS), iesniegts starptautiskais patenta pieteikums (Latvijas Republikas Patentu valdē  27.11.2020. Latvijas pieteikumam tika piešķirts numurs LVP2020000086. PCT pieteikums iesniegts 04.12.2020, norādot Eiropas Patentu iestādi kā meklēšanas institūciju. Pieteikumam tika piešķirts numurs PCT/LV2020/050006), sagatavotas atskaites par sūkņa darbību un tās efektivitāti (informācija ietverta gan objekta parakstos, gan sūkņu salīdzinājumos, gan arī patenta pamatojošos dokumentos), izstrādāts komercializācijas piedāvājums plānotajam licences līgumam, novadīts projekts. Jāmin, ka komercializācijas piedāvājumu izstrādē, ietilpst visa ar komercializācijas dokumentācija izstrāde, t.sk., pamatojošie dokumenti. Komercializācija īstenota veiksmīga, jo noslēgts ir licences līgums ar Industruva SL (Spānija). Komercializācijas pasākumu īstenošana- izsole: LU izsludināja izsoli Nr. 1/LU/2021 “ELEKTROMAGNĒTISKĀ SŪKŅA IZSTRĀDE AR VIEDO VADĪBAS SISTĒMU” par licences līgumu slēgšanu un LU Intelektuālā īpašuma objektu izmantošanas tiesību izsoļu komisija (turpmāk – Komisija) 2021. gada 10. novembrī pasludināja rakstiskās izsoles Nr. 1/LU/2021 rezultātus. Izsolē pieteicās seši pretendenti - INDUSTRIVA S.L (B04998530), DIGINOVA LIVE SL (B42655282), SIA “YEInternational” (LV40003187810), SIA “Industriva” (50103814351), V&U ELECTRONIC COMPONENTS LTD (GB230875411), ChipMarkt Gmbh (DE320069458)- visaugstāko cenu nosolot INDUSTRIVA SL. Komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, par izsoles uzvarētāju atzina INDUSTRIVA SL, kurš ieguvis tiesības slēgt licences līgumu. Tika noslēgts konfidencialitātes un licences līgums ar uzvarētāju INDUSTRIVA SL par līguma priekšmeta realizāciju. Projekta sākumā EPMS ar VVS novērtēts ar TRL 3 līmenī, jo  šāda veida sūknis ar VVS līdz tam brīdim nebija konstruēts un eksperimentālajā darba vidē bija veikti testi atsevišķu elementu pārbaudei. Projektu noslēdzot EPMS ar VVS novērtēts ar TRL 9 līmenī, jo sūknis ir pilnībā izstrādāts kā gala produkts, veikti visi nepieciešamie testi, integrēti visi nepieciešamie sensori, vadība utt. EPMS ar VVS ir izstrādāts kā standartizēts produkts un nodrošināta testēšana ar visu elektronisko sistēmu un komponentēm laboratorijas un reālā darbības vides apstākļos. Integrēta papildus attālinātā sistēma ar kuras palīdzību ir iespēju mainīt dažādus darba režīmus un sākotnējos nosacījumus, kā arī EPMS ar VVS var slēgt virknē un paralēli. Izstrādātais EPMS ar VVS EPMS VVS ļauj viegli kaskadēt viena tipa sūkņus lielākas ražības vai spiediena starpības iegūšanai, dod iespēju realizēt vadības sistēmas pieslēgšanu internetam, attālinātu monitoringu un vadību. Mērķis pilnībā izpildīts, jo arī interese no pretendentu puses izsolē bija liels, ko apliecināja arī pretendentu loks un noslēgtais licences līgums. Pati komercializācija varēja noritēt veiksmīgāk, bet COVID-19 pandēmija ieviesa lielas korekcijas tieši pasākumu apmeklēšanā un dalība konferencēs/ izstādēs, kas iespējams vairāk uzrunātu ārvalstu kompānijas. Lai gan projekta sākumā tika plānots , ka iespējamais tiesību nodošanas veids ir jauna komersanta veidošanās uz zinātniskā darbības bāzes, jāsecina, ka īstenojot projektu nācās grozīt šo tiesību nodošanas veidu uz licences līguma noslēgšanu (šie grozījumi tika saskaņoti ar LIAA). Tam bija arī pietiekami daudz pamatojums, jo tika veiksmīgi izstrādāts produkts, notestēts un pārbaudīts darbībā, tehnoloģija un produkts patentēts (iesniegts LV un starptautiskais patenta pieteikums), esošais produkts (EPMS ar VVS) idejiski un konceptuāli pārbaudīts lielākajā pasaules Na rūpnīcā – “METAUX SPECIAUX, nātrija ražošanas rūpnīca MSSA - kas augstvērtīgi novērtēja LU izstrādāto produktu. Izvērtējot īstenoto projektu, sasniegtos rezultātus un noslēgto licences līgumu, jāsecina, ka projekts ir izpildīts pilnībā ar atsevišķiem kavējumiem, saistībā ar pašu komercializācijas dokumentāciju un stratēģijas izstrādi LU.