LU izsludina izsoli Nr. 1/LU/2023 par intelektuālā īpašuma – zinātība “Aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģija to izmantošanai multifunkcionālu bio-filtru izveidei” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

LU izsludina izsoli Nr. 7/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – “Zinātība (know-how), komercnoslēpums un nereģistrēts Kopienas dizainparaugs attiecībā uz māla minerālu un antociānu kompozītmateriālu sensoriem pārtikas kvalitātes kontrolei” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

 • Izsoles noteikumi
 • Pieteikums
 • Objekta apraksts
 • Licences līgums
 • Konfidencialitātes līgums
 • Rezultāti:
  Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā īpašuma – “Zinātība (know-how), komercnoslēpums un nereģistrēts Kopienas dizainparaugs attiecībā uz māla minerālu un antociānu kompozītmateriālu sensoriem pārtikas kvalitātes kontrolei” – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 7/LU/2022 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/11 “Māla minerālu un antociānu kompozītmateriālu sensori pārtikas kvalitātes kontrolei” (LU reģistrācijas numurs ESS2020/371) ietvaros.

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 27. janvārī pasludināja Izsoles rezultātus. Izsolē pieteicās viens pretendents – SIA “SMART INDICATORS” (40203440317) – nosolot visaugstāko cenu, kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs ir 6%.

  Komisija, izvērtējot iesniegto pieteikumu, par izsoles uzvarētāju atzinusi SIA “SMART INDICATORS”, kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu.

LU izsludina izsoli Nr. 6/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – zinātība (know-how) “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai”, kas ietver metodi skābekļa piesātes vizualizācijai ādā, izmantojot multispektrālos difūzās atstarošanas attēlus, kas iegūti redzamās gaismas šaurjoslu spektru apgaismojumā – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

 • Izsoles noteikumi
 • Pieteikums
 • Objekta apraksts
 • Licences līgums
 • Konfidencialitātes līgums
 • Rezultāti:
  Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā īpašuma – zinātība (know-how) “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai”, kas ietver metodi skābekļa piesātes vizualizācijai ādā, izmantojot multispektrālos difūzās atstarošanas attēlus, kas iegūti redzamās gaismas šaurjoslu spektru apgaismojumā – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 6/LU/2022 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/065 “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (kopā ar pacientu izmeklējumu mērierīces prototipa sākotnējo versiju) ietvaros un 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/50 “Multimodāla optiska tehnoloģija cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam” (kopā ar izstrādāto pacientu mērierīces prototipu)  ietvaros.

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 27. janvārī pasludināja Izsoles rezultātus. Izsolē pieteicās viens pretendents – SIA “SEPSISCAN” (40203451679) – nosolot visaugstāko cenu, kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs ir 5%.

  Komisija, izvērtējot iesniegto pieteikumu, par izsoles uzvarētāju atzinusi SIA “SEPSISCAN”, kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu.

LU izsludina izsoli Nr. 5/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – izgudrojuma “Paņēmiens liela diametra un apjoma cilindrisku magnētisko dipolu izgatavošanai” atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2022000058 “Paņēmiens liela diametra un apjoma cilindrisku magnētisko dipolu izgatavošanai” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

 • Izsoles noteikumi
 • Pieteikums
 • Objekta apraksts
 • Licences līgums
 • Konfidencialitātes līgums
 • Rezultāti:
  Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā īpašuma – izgudrojums “Paņēmiens liela diametra un apjoma cilindrisku magnētisko dipolu izgatavošanai” atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2022000058 “Paņēmiens liela diametra un apjoma cilindrisku magnētisko dipolu izgatavošanai” – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 5/LU/2022 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/54 “Rotējošu magnētisko dipolu sistēma šķidra alumīnija efektīvam transportam” ietvaros.  

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2022. gada 23. decembrī pasludināja Izsoles rezultātus.  

  Izsolē pieteicās seši pretendenti – SIA “EPM Rīga” (50103277031), SIA “Juvitek” (40003982134), SIA “ALL recycling” (40003802301), ChipMarkt GmbH (DE320069458), INDUSTRIVA S.L. (B04998530), CMP RAUFOSS AS (914088054)  – visaugstāko cenu nosolījis CMP RAUFOSS AS (914088054), kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs par katru pārdoto vienību ir 7%. 

  Komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, par izsoles uzvarētāju atzinusi CMP RAUFOSS AS, kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu. 

LU izsludina izsoli Nr. 4/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – zinātības (know-how) “Datos balstīta infrastruktūra (Datu ezers), kas nodrošina datu un saskarnes risinājumus datu reģistrācijai, apstrādei un analīzei” un autortiesību “Infrastruktūra, ko var uzstādīt uz Microsoft Azure mākoņpakalpojuma vides konkrētu projektu realizācijai” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu.

 • Izsoles noteikumi
 • Pieteikums
 • Objekta apraksts
 • Licences līgums
 • Konfidencialitātes līgums
 • Rezultāti:
  Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā īpašuma – zinātība “Datos balstīta infrastruktūra (Datu ezers), kas nodrošina datu un saskarnes risinājumus datu reģistrācijai, apstrādei un analīzei” un autortiesību “Infrastruktūra, ko var uzstādīt uz Microsoft Azure mākoņpakalpojuma vides konkrētu projektu realizācijai”  – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 4/LU/2022 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2017/102 “Uz genoma un veselības datiem balstītas vēža prognozēšanas infrastruktūras izveide” (LU reģistrācijas numurs ESS2018/280) ietvaros.  

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2022. gada 23. decembrī pasludināja Izsoles rezultātus.  

  Izsolē pieteicās viens pretendents – SIA “ABC software” (40003627089) – nosolot visaugstāko cenu, kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs ir 8%. 

  Komisija, izvērtējot iesniegto pieteikumu, par izsoles uzvarētāju atzinusi SIA “ABC software”, kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu. 

LU izsludina izsoli Nr. 3/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – izgudrojuma “Ierīce un metode kuņģa vēža noteikšanai testa pacientam, izvērtējot izelpu” atbilstoši starptautiskajam patenta pieteikumam Nr. PCT/LV2021/050006 “A DEVICE AND A METHOD FOR DETECTION OF GASTRIC CANCER THROUGH EXHALED BREATH IN A TEST SUBJECT” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu.

LU intelektuālā īpašuma - Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000026 izgudrojumam “Redzes skrīninga un redzes treniņa sistēma”, zinātības (know-how) “Redzes disfunkcijas noteikšanas un redzes treniņu programmas izvēles metodoloģija” un autortiesību “Redzes skrīninga un treniņu iekārtas darbības nodrošināšanas programmatūra” – lietošanas tiesību izsole un licences līguma noslēgšanas process