Grāmatvedība un audits (studiju ilgums: 2 semestri)

Language of instruction: Latvian

Maģistra studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā.

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, starptautiskie revīzijas standarti, iekšējais audits, starptautiskie nodokļi, izvēles kursi, prakse, maģistra darbs u. c.

Studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apgūšana ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem mācību prakses (80 kredītpunktu studiju plānā tās aizņem  gandrīz 30% un 40 kredītpunktu studiju plānā – 10% no kopējā programmas apjoma), kas ir tieši saistītas un saturiski izriet no programmas nozares teorētiskajiem studiju kursiem. Prakses lakā studenti strādā nacionālajos un starptautiskajos uzņēmumos un organizācijās, kas bāzējās Latvijā. Prakses vietas studenti var brīvi izvēlēties vai arī, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un LR Grāmatvežu asociāciju, tās nodrošina minētā grāmatvežu profesionālā organizācija. 

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, bankās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, revidentiem un auditoru asistentiem.

Nodarbības notiek sestdienās (8.30–20.05), un izvēles studiju kursi var notikt arī piektdienās (18.15–21.30).
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā.
Budžeta vietu nav
Sociālo zinātņu maģistra grāds grāmatvedībā un nodokļos

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 KP

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv