Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā - Baltic TRAM

Informācija atjaunota 27.02.2019.
 

Latvijas Universitāte kā viens no partneriem īsteno Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu “Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā - BalticTRAM”, identifikācijas Nr. R1.050 (Transnational Research Access in MacroRegion - BalticTRAM).

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, un tā kopējais finansējums ir EUR 4 157 173. Latvijas Universitātes finansējuma daļa ir EUR 138 407, no kuriem 85% (EUR 117 645,95) veido ERAF finansējums, bet 15% (EUR 20 761,05) valsts budžeta finansējums. Projekta vadošais partneris ir DESY Deutsches ElektronenSynchrotron, bet kopumā projektā piedalās 16 partneri no 8 valstīm (Vācija, Latvija, Somija, Zviedrija, Dānija, Polija, Igaunija, Lietuva) un 5 asociētās organizācijas.

Projekta īstenošana uzsākta 2016.g 1.martā un ilgs līdz 2019.gada 28. februārim. Projekta ietvaros plānotas plašas aktivitātes Baltijas jūras reģionā (BJR) un tā mērķis ir stiprināt attiecības starp analītiskās pētniecības institūcijām un privāto sektoru. Projekta ietvaros plānots izveidot vairākus nacionāla līmeņa pētniecības centrus uz partneru rīcībā esošās infrastruktūras bāzes un plānot to aktivitātes, balstoties uz BJR viedo specializācijas stratēģiju analīzi.

2017.gada martā notika projekta partneru pirmā tikšanās un plānots jau pirmais pasākums – konference no 8.–9.jūnijam Hamburgā, Vācijā, kuras ietvaros tiks diskutēts par šī brīža situāciju un izaicinājumiem saistībā analītiskās pētniecības infrastruktūru.

 

Aktuāli

Izsludināts 3. konkurss uzņēmējiem par bezmaksas pakalpojumiem analītiskajai pētniecībai. Pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 30. septembrim. Konsultācijas par konkursu sniedz LU Zinātnes departamenta projekta komanda (skat. Par mums). Pieteikuma veidlapas un konkursa nosacījumi.

Aktivitātes

2. pārskata periods

Izsludināts 1. konkurss uzņēmējiem par bezmaksas pakalpojumiem analītiskajai pētniecībai 

Projekta “Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā – Baltic TRAM” ietvaros uzņēmējiem tiek piedāvāta bezmaksas pieeja jaunākajai pasaules līmeņa analītiskās pētniecības infrastruktūrai Baltijas jūras reģionā, kā arī sniegta tehniska un zinātniska ekspertīze, lai  rastu risinājumus jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Šobrīd uzsākta uzņēmēju pieteikumu iesniegšana. 

Informācija par konkursu un pieteikuma veidlapas 

Projekta“BalticTram” atklāšanas konference (kick-off) 2016. gada 26. oktobrī Hamburgā, Vācijā.

Konferencē piedalījās lektori no projektā iesaistīto valstu publiskā un privātā sektora, tai skaitā Francijas Izglītības ministrijas Horizon2020 nacionālā kontaktpunkta pētniecības infrastruktūrai, GE globālā pētniecības centra-Eiropa (GE Global Research Center-Europe), Ziemeļu ministru padomes un citi. Konferencē prezentētas aktuālas tēmas - pētniecības institūciju un privātā sektora sadarbības veicināšanas instrumenti,  efektīvākie komunikācijas veidi starp uzņēmējiem un pētniekiem,  labās prakses piemēri, sinerģijas veicināšana starp nacionāla un starptautiska līmeņa pētniecības projektiem. Noritēja diskusijas par nepieciešamību apzināt pētniecības projektu inovatīvo potenciālu, privātā un publiskā finansējuma modeļiem, pētniecības infrastruktūras  tīkla veidošanu Eiropā, politikas iniciatīvām inovāciju un pētniecības jomā Baltijas jūras reģionā. Pieeja inovatīvām tehnoloģijām un infrastruktūrai sekmē ekselences līmeņa pētniecību un tehnoloģisko attīstību, palielinot konkurētspēju un nodarbinātību, kā arī veicina viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu. Konferences programma un prezentācijas
2017.gada 8. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā LU zinātniskās konferences sesijas „LU komercializē: Veiksmes stāsti”  ietvaros tika, prezentēts  projekta „Baltic Tram” posteris un pakalpojumi uzņēmējiem:
  • pieeja pētniecības infrastruktūrai LU zinātniskajos institūtos un fakultātēs
  • ekspertu konsultācijas par tehnoloģiju izstrādi
  • intelektuālā īpašuma atsavināšanas procesa koordinēšana
  • informācija par tehnoloģiju pārneses atbalsta aktualitātēm Baltijas jūras reģionā
 “BalticTram” posteris 
3. pārskata periods
2017. gada 15. un 16. martā Lundā, Zviedrijā notika projekta darba grupas tikšanās, kurā aktivitāšu vadītāji sniedza aktuālo informāciju par projekta norisi. Notika diskusijas par nacionālo industriālās pētniecības centru (IReC) lomu kā kompetentiem mediatoriem starp industrijas un pētniecības jomas pārstāvjiem, to specializāciju noteiktās zinātņu jomās saistībā ar viedās specializācijas stratēģijas noteiktajām prioritātēm. Tika veikti precizējumi konkursa uzņēmējiem dokumentos un komunikācijas plānā, akcentēta atvērtās piekļuves (OpenAccess) nozīme saistībā ar uzņēmējiem sniegtajiem bezmaksas pakalpojumiem un to publisku pieejamību. Notika apspriedes par pētniecības pakalpojumu un mērījumu piedāvājumu projekta parnerinstitūcijās, kā arī projekta budžeta apguvi un citiem administratīviem jautājumiem. 2017. gada 19.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā seminārā "Inovācijas spēju stiprināšana ekonomikas izaugsmei – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums”  projekta pārstāve S.Strole  uzņēmējus par projekta BalticTRAM piedāvātajām iespējām un aktivitātēm. Informācija un semināra prezentācija. 2017. gada 25. maijā projekta BalticTRAM vadītājs Latvijā M.Neimanis aicināja uzņēmējus pieteikties izsludinātajā konkursā par bezmaksas industriālās pētniecības pakalpojumiem Baltijas jūras reģiona pētniecības institūcijās. No 25.maija līdz 5. jūnijam LU reģionālajā industriālās pētniecības centra (IReC) kontaktpunktā  tika sniegtas konsultācijas uzņēmējiem par specifiskiem pakalpojumu veidiem un konkursa nosacījumiem. Pasākums notika Eiropas ilgstpējīgas nedēļas 2017 (European Sustainable development week 2017) ietvaros un rīkots sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Papildus informācija 
4. pārskata periods  2017. gada 7. un 8. septembrī dalība Ziemeļu Ministru padomes biroja /Nordic Council of Ministers  organizētās konferences „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu risinājumi viedākām pilsētām reģionā”/Nordic-Baltic solutions for smarter cities in the region plakātu sesijā Rīgas Latviešu biedrības namā http://www.norden.lv/en/projects/nordic-baltic-solutions-for-smarter-cities-in-the-region/ . 2017. gada 13.-14.septembrī Kauņas tehnoloģiju un zinātnes parkā/Kauno mokslo ir technologiju parkas Kauņā, Lietuvā notika projekta darba grupas 4. tikšanās, lai diskutētu par projekta vidusposma konferenci, kā arī projekta vadības iesaisti 26. Baltijas jūras parlamentārajā konferencē turpinot atbalstīt centienus veidot ciešāku sadarbību starp analītiskās pētniecības institūcijām un uzņēmumiem projekta partnervalstīs. 2017. gada 25.-26. oktobrī  Karaliskajā tehniskajā universitātē /Kungliga tekniska högskolan Stokholmā, Zviedrijā  notika projekta vidusposma konference „Analītiskā pētniecība industrijai-inovatīvi risinājumi ciešākai sadarbībai”/„Analytical research for industry-Novel options for enhanced cooperation”. Konferencē piedalījās projekt darba grupa, kā arī pētniecības organizāciju un industrijas pārstāvji no projekta partnervalstīm. Tika prezentēti veiksmīgākie uzņēmēju un zinātnieku sadarbības modeļi. Konferences darba kārtībā un prezentācijas pieejamas- https://indico.desy.de/indico/event/18455/timetable/#20171025 2018. gada 7. februārī  Hamburgā, Vācijā, pie projekta vadošā partnera DESY notika projekta finansistu un administratīvo vadītāju tikšanās par budžeta grozījumiem un finanšu pārskatu sagatavošanu. 2018. gada 12. februārī  LU prezentācija par projektu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā praktiskajā darbnīcā uzņēmējiem un pētniecības organizāciju pārstāvjiem „Tehnoloģiju pārnese-atbalsts tuvplānā”. Programma. Prezentācija. 2018. gada 28. februāra - 1. martam Vuokati,  Kainu, Somijā notika 5. projekta darba grupas tikšanās par projekta visu aktivitāšu WP1-WP5 progresu un aktualitātēm, kā arī 2. konkursa uzņēmējiem progresu. Notika diskusija un projekta dalībnieku pašnovērtējuma ziņojuma analīze, sniedzot rekomendācijas : 1) stiprināt nacionālo industriālo pētniecības centru IReC kapacitāti; 2) piedāvāt pētniecības pakalpojumus transnacionālā līmenī; 3) stiprināt cilvēkresursus un zinātniski tehnisko nodrošinājumu projekta partnerinstitūciju līmenī.
5. pārskata periods Izsludināts 3. konkurss uzņēmējiem par bezmaksas pakalpojumiem analītiskajai pētniecībai  Projekta "Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā – Baltic TRAM" ietvaros uzņēmējiem tiek piedāvāta bezmaksas pieeja jaunākajai pasaules līmeņa analītiskās pētniecības infrastruktūrai Baltijas jūras reģionā, kā arī sniegta tehniska un zinātniska ekspertīze, lai  rastu risinājumus jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Informācija par konkursu un pieteikuma veidlapas  * LU pētnieki veikuši rūpniecisko pētījumu par makro-aļģu (jūras aļģu atkritumu) ekstrakcijas metožu analīzi BalticTram konkursā izvēlētajam uzņēmumam SIA "Academia Advisors".

6. pārskata periods

2018. gada 11.-12. septembrī Rīgā notikusi projekta partneru sanāksme, kuras laikā prezentēts progress projekta aktivitātēs ( WP1, WP2, WP3,WP4, WP5), notikušas diskusijas par projekta partneru uzdevumiem kā nacionālā līmeņa rūpniecisko pētījumu un tehnoloģiju ekspertīzes kontaktpunktu (IReC) ilgtspēju pēc projekta pabeigšanas, atvērtās piekļuves e-platformas (Open Data Pilot) izveidi un uzturēšanu, kā arī projekta partneru tīkla (network) nosacījumiem.

2018. gada 26. novembrī Briselē notika projekta "BalticTram" noslēguma konference "The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse."

Pasākumā prezentēti sasniegtie rezultāti, kā arī galvenie mērķi - industriālo pētniecības centru un analītiskās pētniecības institūciju sadarbības tīkla izveide Baltijas jūras reģionā. Notika diskusijas par zinātnes un uzņēmējdarbības pārstāvju dialoga sekmēšanu un sadarbības izaicinājumiem, lai veicinātu inovāciju attīstību.

Plašāka informācija par konferenci- https://sciencebusiness.net/events/baltic-sea-region-science-powerhouse

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki prof. Māra Kļaviņa vadībā ir veikuši rūpnieciskos pētījumus - makro-aļģu jeb jūras aļģu atkritumu ekstrakcijas metožu analīzi videi draudzīga bioloģiskā mēslojuma ražošanai un izmantošanai lauksaimniecībā projekta konkursā izvēlētajam uzņēmumam SIA "Academia Advisors", kā arī četru dažādu Latvijā kultivētu smiltsērķšķu šķirņu ķīmiskā sastāva analīzi smiltsērķšķu eļļas ražošanai konkursā atbalstītajam jaunuzņēmumam SIA "Extract."

Faktu lapas

Academia Advisors 

SIA EXTRACT 


* Veikta Latvijas uzņēmumu aptauja par projekta "BalticTram" pakalpojumiem, kā arī uzņēmumu sasdarbību ar zinātniskajām institūcijām.
Gandrīz puse ( 46.4%) uzņēmumu atzinuši, ka ir izmantojuši zinātnisko institūciju piedāvātos pētniecības pakalpojumus. Secināts, ka koumā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām bijusi veiksmīga, ja nepieciešamos testus un mērījumus iespējams īstenot īsā laika posmā.
Šķēršļus sadarbībā radījis finansējuma un pieredzes trūkums īstenot īstermiņa pētījumus uzņēmumu vajadzībām, kā arī izpratne par komercdarbības vidi un pētnieku iesaiste vairākos pētījumos vienlaikus. Uzņēmējiem būtiski, lai veikto pētījumu publiski pieejamie rezultāti neizpauž komercnoslēpumu.

* Projekta partneri parakstījuši nodomu protokolu (Memorandum of Understanding) par "Baltic Tram" sadarbības tīkla nodrošināšanu un ilgtspēju pēc projekta beigām. Vadošais partneris DESY iesniedzis projekta pagarinājuma pieteikumu, kurā LU paredzēta asociētā partnera loma. 

* 2019. gada 22. un 23. februārī LU Zinātnes departamenta direktors J.Dimants un projekta koordinatore Sandra Strole piedalījās Centrālās Baltijas jūras padomes Baltijas zinātnes dienā 2019 ( CBSS Baltic ScienceDay 2019). 
Programma un prezentācijas ( hyperlink saiti uz http://www.cbss.org/event/cbss-baltic-sea-science-day-2019/

Par mums

 

Matīss Neimanis, projekta vadītājs -  projekta vadība, darba uzdevumu sadale, rezultātu izpildes uzraudzība, aktivitāšu koordinēšana ar vadošo partneri, WP1, WP2, WP3, WP4 un WP5 matiss.neimanis@lu.lv

 

Māris Jansons, vecākais eksperts -  sadarbība ar uzņēmējiem, aktivitāšu koordinēšana ar projekta partneriem, WP1, WP2, WP3, WP4 un WP5

maris.jansons@lu.lv  

 

Liene Ozoliņa  - projekta vadītāja asistente finanšu jomā) – finanšu atskaites, budžeta kontrole un grozījumi WP1, WP2, WP3, WP4 un WP5

liene.ozolina@lu.lv

 

Sandra Strole, projekta koordinatore – publicitātes pasākumi, informācijas koordinēšana, atskaites WP1, WP2, WP3, WP4 un WP5

sandra.strole@lu.lv

Projekta mājas lapa - https://www.baltic-tram.eu/