Ētika: no teorijas uz rīcību

Praktiskā, lietišķā ētika Latvijā vēl nav akadēmiski nostiprināta un attīstīta. Kaut arī tiek runāts par lietišķās ētikas nepieciešamību profesionālās darbības jomās, attiecīgo ētikas kodeksu u.tml. izstrādē nepiedalās filozofi, tādējādi rodas produkcija, kurā ir visai maz no filozofijas disciplīnas ētikas. Turklāt arī sabiedrībā veidojas visai greizs priekšstats par profesionālo ētiku. Vēl vairāk – praktiskā ētika attiecas ne tikai uz profesionālo darbību, mūsdienu pasaulē ārkārtīgi aktuāla ir dzīvesmākslas filozofija, t.i., ikdienā izmantojamā filozofija.

Ja netiks risināta šī problēma, turpināsies ētiskais nihilisms Latvijā, vērtību  devalvācija.

Sasniedzamie (izmērāmie) rezultāti:

  1. manuskripta „Dzīvesmāksla: Latvija, Baltija, Eiropa” sagatavošana publicēšanai; 
  2. Grāmatas „Ētika: no teorijas uz rīcību” publicēšana; 
  3. Sagatavot „Ētikas lasāmgrāmatu”, manuskriptu (apt. 15 a.l.); 
  4. Darbs pie ētikas vārdnīcas; 1. daļa – personālijas (manuskripts); darbs pie 2. daļas – jēdzieni; 
  5. Darbs pie mācību metodiskā līdzekļa „Praktiskā ētika”.