Baltu izcelsme, tālākā diferenciācija un attīstība

J. Kursīte – Pakule
 


Fotogalerijas:

 
Baltkrievija
  Baltkrievija 1
 
Lietuva
  Turlava

Video:

 
Skatīties video fragmentu (.mp4, 2 MB)

Projektā paredzētie mērķi pilnībā sasniegti, kaut arī dažu iemeslu dēļ plānotās Baltkrievijas ekspedīcijas vietā notika divas ekspedīcijas (pirmo vajadzēja pārtraukt pirms noliktā termiņa), kā rezultātā Baltkrievijā gan baltu kultūras relikti, gan latviešu diasporas pētniecība tika veikta padziļinātā veidā. Sarežģītās vīzu un kontaktu nodibināšanas dēļ ieplānoto ekspedīciju uz Smoļenskas apgabalu nācās pārcelt uz 2008.g., jo nepieciešamie priekšdarbi aizņēmuši daudz lielāku laiku, kā bija plānots. 2008.g. martā plānota starptautiska konference „Baltu-slāvu kultūrkontakti” ar krievu, baltkrievu, poļu, vācu, lietuviešu, igauņu, latviešu, itāļu baltistu un slāvistu piedalīšanos. Konferences pamatā ir 2007.g. ekspedīcijās veiktās zinātniskās iestrādes.

Projektā veikts plašs daudznozaru pētījums (folklora – reliģiju pētniecība – arheoloģija – valoda – kultūrvēsture – vēsture – kultūrantropoloģija – etnogrāfija), veiksmīgi apvienojot gan LU Filoloģijas, Vēstures un Filozofijas, Teoloģijas fakultāšu, gan LFMI, FSI, Kultūras akadēmijas, Mūzikas akadēmijas zinātnieku spēkus. Projektā bija iesaistīti gan minēto mācību un zinātnisko iestāžu profesori un vadošie pētnieki, gan arī doktoranti (4), maģistranti un baltu bakalaura programmā studējošie (pēdējie – ekspedīcijā uz Turlavas pagastu Kurzemē). Doktoranti ekspedīcijās iegūto materiālu iestrādājuši savos promocijas darbos (S.Laime, A.Lielbārdis, D.Leimane, J.Plaudis). Maģistranti un doktoranti par ekspedīcijās savākto materiālu referējuši vai sagatavojuši publikācijas. Ļoti nozīmīgs ieguvums bija ārvalstu zinātnieku iesaistīšana ekspedīcijās (ar attiecīgo valstu augstskolu – Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas līdzfinansējumu). Izveidots darba plāns kopējai starptautiskai ekspedīcijai 2008.g. ar krievu, baltkrievu, poļu, lietuviešu un igauņu zinātnieku piedalīšanos.

Ekspedīcijas darba nodrošināšana vai ekspedīcijās iegūtā videomateriāla sagatavošana demonstrēšanai prasa papildus līdzekļus, tāpēc tika meklēts un atrasts papildfinansējums no KKF, LVAVA.

Projekts gan tā aizsākumā (2007.g.), gan turpinājumā (2008.g.) ir nozīmīgs gan zinātniskajā jomā, jo tam nav analoga Latvijas zinātniskajā humanitārajā telpā (plaša apjoma lauka pētījumu apvienojums ar zinātnisko rakstu publicēšanu, konferenču un semināru organizēšanu un referēšanu citu organizētās konferencēs Latvijā un ārzemēs), gan izglītības jomā. – Zinātniskā darba iemaņas iegūst un pieredzējušu zinātnieku vadībā ekspedīcijās papildina gan doktoranti, gan maģistranti, gan zinātniskajā darbībā ieinteresēti bakalaura programmas studenti. Liels darbs tika ieguldīts iegūto rezultātu popularizēšanā Latvijas skolās – gan ar vieslekcijām, gan ar uzņemto videosižetu un dokumentāro filmu demonstrēšanu. Nozīmīgi, ka šajā popularizēšanas darbā (tai skaitā televīzijas un radio raidījumos, publikācijās plašsaziņas līdzekļos) vienlīdz aktīvi piedalījās gan projektā iesaistītie mācībspēki, gan studenti un doktoranti. Ticis veikts nozīmīgs pētniecības darba popularizēšanas un jaunās paaudzes zinātnē iesaistīšanas darbs, par ko liecina daudzu Latvijas skolu izteiktā vēlme uzaicināt projekta dalībniekus ar stāstījumu par ekspedīcijām un ar uzņemto filmu demonstrēšanu, kā arī citu augstskolu studentu izteiktā vēlme piedalīties zinātniskajās ekspedīcijās.