Izglītības kvalitātes novērtēšana pamatskolas izglītības pakāpē Latvijā OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ietvaros

A. Kangro
 

Projekta ietvaros tika veikta OECD SSNP 2000 un SSNP 2003 datu sekundārā analīze un SSNP 2006 Latvijas datu analīze, kas ļauj izvērtēt Latvijas pamatskolēnu izglītības kvalitāti un tās izmaiņas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, novērtēt Latvijas 15 gadus veco skolēnu pamatkompetences  plašā kontekstā, iegūstot rezultātus par faktoriem, no kuriem atkarīgi mūsu skolēnu sasniegumi. R. Kiseļova ir sagatavojusi promocijas darba atbilstošo nodaļu manuskriptus.

OECD SSNP 2006 rezultāti tika prezentēti 2007. gada 5. decembrī LU Lielajā aulā vairāk kā 200 izglītības vadītājiem, skolotājiem, politiķiem, žurnālistiem, tika sniegtas daudzas intervijas žurnālistiem. Pētījuma rezultāti tika ziņoti un apspriesti arī divu Saeimas komisiju sēdēs: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 2007. gada 18. decembrī un Pieprasījuma komisijā - 2007. gada 12. decembrī. Šajās komisiju sēdēs piedalījās arī IZM pārstāvji. Vēl pētījuma rezultāti tika ziņoti un apspriesti Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) Konsultatīvās padomes sēdē 2007. gada 18. decembrī un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu  konferencē 2007. gada 11. decembrī, kurā piedalījās aptuveni 350 Latvijas skolu direktori, skolotāji, izglītības pārvalžu vadītāji un darbinieki.