Latvijas darbaspēka starpvalstu kustība: sociālo tīklu dinamika emigrācijas un re-emigrācijas procesos

A. Kalniņa

Projekts ir veltīts Latvijas iedzīvotāju emigrācijas un re-emigrācijas (atgriešanās migrācijas) modeļu pētniecībai un sociālo tīklu dinamikas studijām gan Latvijā, pirms indivīds/i pieņem lēmumu migrēt, gan jaunajā mītnes zemē, gan atkal pēc atgriešanās dzimtenē. Projekta galvenais mērķis ir radīt jaunas, Latvijas un Eiropas zinātnē aktuālas zināšanas par starptautiskās migrācijas procesiem un sociālo tīklu lomu Latvijas darbaspēka emigrācijas un repatriācijas praksēs.

Lai īstenotu šo mērķi projekta pirmajā pusgadā ir īstenotas vairākas aktivitātes: 

1. Literatūras analīze.

Projekta ietvaros ir sagatavots esošo migrācijas teoriju analītisks pārskats, īpašu uzmanību pievēršot sociālā tīkla jēdzienam migrācijas procesu kontekstā. Pamatojoties uz šo teorētisko bāzi tiks izveidots instrumentārijs empīriskā pētījuma veikšanai projektā paredzētajās valstīs.

2. Migrācijas pētījumi Latvijā.

Pētnieki ir apzinājuši līdzšinējos darbaspēka mobilitātes pētījumus Latvijā. Šī aktivitāte bija nepieciešama, lai iepazītos ar kolēģu veikumu, esošajām atziņām migrācijas pētījumos Latvijā un izvairītos no iespējamās dublēšanās. Šī aktivitāte arī ir vērtīga tādējādi, jo palīdz apzināt potenciālo respondentu loku ekspertu intervijām.

3. Centrālās un reģionālās preses datu bāze

Datu bāzē ir iekļauti raksti, kas publicēti laika posmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 8. novembrim. Kopumā tika apsekoti astoņi nacionāla mēroga un reģionālie laikraksti latviešu un krievu valodās: Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Bести Сегодня, Час un Latgales Laiks, Latgales Laiks (krievu valodā) un Kurzemnieks. Raksti tika iegūti no divām datu bāzēm – LURSOFT (Latgales Laiks, Latgales Laiks (RU), Kurzemnieks) un LETA (Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Bести Сегодня, Час).

Rakstu atlasei tika izvēlēti sekojoši atslēgas vārdi: ārzemēs strādājoš*, darbs ārvalstīs, darbs ārzemēs, emigrant*, peļņā uz ārzemēm, viesstrādnie*, гастарбайт*, работ* за рубежом, работа за границей, эмигрант*.

Kopumā ir atlasīti 3111 raksti, taču ņemot vērā faktu, ka dažādi atslēgas vārdi var uzrādīt vienu un to pašu publikāciju, ir jāveic datu bāzes caurskatīšana un tīrīšana. Tāpat jāņem vērā iespēja, ka ne visi datu bāzē iekļautie raksti ir attiecināmi uz darbaspēka mobilitāti, līdz ar to ir nepieciešams veikt padziļinātu datu bāzes tīrīšanu. Provizoriski var pieņemt, ka analizējamā datu bāze sasniegs 2000 vienības. Tabulā nr. 1. ir apkopotas datu bāzē iekļautās publikācijas par darbaspēka mobilitāti.

Tabula 1. Raksti centrālajā un reģionālajā presē par darbaspēka mobilitāti laika posmā no 2003. gada līdz 2007. gada 8. novembrim.

Ārzemēs strādājoš*

2003

2004

2005

2006

2007

KOPĀ

Diena

2

3

6

9

12

32

Latvijas Avīze

0

2

1

3

8

14

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

1

0

4

8

2

15

Latgales Laiks

1

3

5

2

1

12

Kurzemnieks

2

5

7

1

3

18

Darbs ārvalstīs

 

 

 

 

 

 

Diena

 0

0

1

1

Latvijas Avīze

2

 0

 0

1

3

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

 0

1

1

2

Latgales Laiks

0

0

2

0

3

5

Kurzemnieks

4

6

1

3

4

18

Darbs ārzemēs

 

 

 

 

 

 

Diena

5

4

4

5

6

24

Latvijas Avīze

4

2

8

5

0

19

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

4

1

4

6

3

18

Latgales Laiks

8

14

12

21

6

61

Kurzemnieks

22

30

39

20

6

117

Emigrant*

 

 

 

 

 

 

Diena

11

32

31

39

84

197

Latvijas Avīze

21

35

33

36

26

151

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

13

25

37

45

25

145

Latgales Laiks

5

4

4

3

0

16

Kurzemnieks

1

3

1

1

0

6

Peļņā uz ārzemēm

 

 

 

 

 

 

Diena

2

4

17

20

11

54

Latvijas Avīze

2

7

21

21

19

70

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

0

3

13

16

12

44

Latgales Laiks

0

5

11

9

5

30

Kurzemnieks

2

5

16

10

9

42

Viesstrādnie*

 

 

 

 

 

 

Diena

10

50

77

122

128

387

Latvijas Avīze

26

45

58

94

90

313

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

7

20

50

100

66

243

Latgales Laiks

1

1

3

12

5

22

Kurzemnieks

6

13

11

15

11

56

гастарбайт*

 

 

 

 

 

 

Bести Сегодня

12

0

8

98

93

211

Час

10

12

42

91

76

231

Latgales Laiks (RU)

0

1

2

7

7

17

работ* за рубежом

 

 

 

 

 

 

Bести Сегодня

 0

1

1

Работа за границей

 

 

 

 

 

 

Latgales Laiks (RU)

8

8

5

9

4

34

эмигрант*

 

 

 

 

 

 

Bести Сегодня

19

6

8

88

61

182

Час

36

62

92

58

38

286

Latgales Laiks (RU)

4

3

2

4

1

14

KOPĀ

251

415

635

983

827

3111

Avoti: Lursoft datu bāze (Latgales Laiks, Latgales Laiks (RU), Kurzemnieks). Dati apkopoti par laika posmu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 8. novembrim. LETA (Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Bести Сегодня, Час). Dati apkopoti par laika posmu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 8. novembrim.

Var secināt, ka neskatoties uz ierobežoto laiku un finansējumu, projekts ir uzsākts veiksmīgi – ir veikti visu nepieciešamie priekšdarbi, lai uzsāktu lauka darbu – intervijas ar latviešiem ārzemēs un Latvijā. Lai uzsāktu diskursa analīzi medijos, ir nepieciešams veikt datu bāzes filtrēšanu. (24.projekts).