Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes izpausmes

 

R.Andersone

1) Ir pabeigts Lindas Danielas promocijas darbs „Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme” un notikusi sekmīga tā priekšaizstāvēšana. Tālāk tas nodots rediģēšanai un uzsākta promocijas darba kopsavilkuma tulkošana angļu valodā.

2) Promocijas darbā ir izpētīta pusaudžu mācību disciplīnas veidošanās, to ietekmējošie faktori un tā analizēta kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme. Ir izstrādāti alternatīvi didaktiskie līdzekļi skolu pedagogiem skolēnu mācību disciplīnas veicināšanā.

3) Pētījumā projekta ietvaros ir aptaujāti un intervēti pedagogi un pusaudži 8 dažādās Latvijas skolās. Kā arī novembrī notika konsultācija ar promocijas darba recenzentu UNED (Spānija) profesoru Samuelu Gentossu par pētniecisko metožu lietojumu, noformējumu, iegūto rezultātu analīzi, secinājumu noformēšanu.

4) Sniegti divi ziņojumi (referāti) par pētījuma rezultātiem starptautiskās konferencēs Liepājā un Klaipēdā., kā arī sagatavotas trīs publikācijas.

5) Projekta mērķi un uzdevumi ir īstenoti atbilstoši plānotajam.

6) Projekta rezultāti – izstrādātais Lindas Danielas promocijas darbs „Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme” – ir ļoti nozīmīgi, jo piedāvā skolotājiem zinātniski pamatotus didaktiskos līdzekļus pusaudžu mācību disciplīnas veicināšanai, un parāda mācību disciplīnas un pozitīvas attieksmes pret mācībām saistību.

7) Projekta rezultāti ir lietojami reālajā pedagoģiskajā praksē, zinātnisko pētījumu veikšanai, valsts izglītības politikas pilnveidē.