Projekta nosaukums: "Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020"

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta partneri:

Rīgas Stradiņa Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Daugavpils Universitāte

Vidzemes augstskola

Latvijas Organiskas sintēzes institūts

Liepājas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Ventspils Augstskola

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2020.–31.07.2021.

Projekta kopējais finansējums: EUR 130 575.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 75 centi) un valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 25 centi).

Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments, Dr. Ligita Liepiņa, ligita.liepina@lu.lv

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību.

Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju.

Šī gada sauklis: "Zinātnes daudzveidība nākotnei" stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm.

Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas – Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

Pārskati par projekta izpildi: