Projekta nosaukums: Zinātniskā žurnāla "Ceļš" (2021) izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 1 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.-31.12.2021.

Projekta apraksts:

Žurnāls “Ceļš” (pirmoreiz iznācis 1935. gadā, atjaunots 1988. gadā) ir atjaunotās LU Teoloģijas fakultātes anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā.

“Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas salīdzinošo reliģijpētniecību, baznīcas vēsturi, reliģijas socioloģiju, reliģijas filozofiju, tekstkritiku, biblisko teoloģiju u.c. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē. Žurnāls iznāk reizi gadā, raksti gan latviešu, gan angļu valodā. indeksēti DOI. Atbildīgais redaktors  Dr. phil., Prof. Valdis Tēraudkalns.

Projekta rezultāts:

2021. gadā LU Akadēmiskajā apgādā izdots zinātniskais žurnāls "Ceļš".