Projekta nosaukums: LU Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību izpilde 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Latvijas vēstures institūts

Projekta vadītājs: Dr.hist., vadošā pētniece Gunita Zariņa, Bioarheoloģijas materiālu krātuves vadītāja

Projekta finansējums: 18 069.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

 1. Inventarizēt arheoloģisko izrakumu laikā iegūto Zvejnieku kapulauka dzīvnieku kaulu materiālu kopumā ap 10 000 dzīvnieku kaulu vienībām. Pieņemot krājumā arheoloģisko izrakumu laikā iegūtus dzīvnieku kaulus, tie tiek tīrīti, caurskatīti un sagrupēts pa kategorijām (zīdītāji, putni, zivis) ērtākam turpmākajam pētniecības darbam.
   
 2. Apstrādāt, inventarizēt un iekļaut krājumā Aboras I apmetnes putnu un zivju kaulu materiālu.
   
 3. Veikt Ventspils pilsētas Sv. Nikolaja kapsētas, Puzes-Lejaskroga kapsētas, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas kapsētas, Durbes un Jaunpiebalgas kapsētu antropoloģisko kolekciju saglabāšanās pakāpes noteikšanu un inventarizācijas precizēšanu kopumā 1 100 indivīdiem.
   
 4. Apstrādāt, inventarizēt un iekļaut krājumā 2021.gada arheoloģiskajos izrakumos iegūto antropoloģisko un paleozooloģisko materiālu. Sagatavot antropoloģiskos un paleozooloģiskos pārskatus.
   
 5. Papildināt un precizēt Bioarheoloģisko materiālu krātuves antropoloģisko un paleozooloģisko kolekciju katalogu.
   
 6. Piedalīties Kanādas Albertas Universitātes Baikāla arheoloģiskajā projektā realizācijā. Darbs ar akmens laikmeta materiālu, publikāciju izstrāde.
   
 7. Lekciju sagatavošana un vadīšana par Latvijas senajiem iedzīvotajiem un viņu dzīvesveidu, par dabaszinātņu metožu pielietojumu arheoloģiskajos pētījumos, kā arī zooarheoloģiju LU Vēstures un filozofijas fakultātes, Humanitārās fakultātes Sociālās antropoloģijas studiju programmās un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem un citiem interesentiem.
   
 8. Nodrošināt BMK apmeklētāju un ārzemju kolēģu konsultēšanu un darba nodrošināšanu krātuvē, ekskursiju vadīšana.
   
 9. Zinātnisku publikāciju sagatavošana, dalība konferencēs un publiskajos pasākumos.
   
 10. Latvijas seno iedzīvotāju pētījumu rezultātu popularizēšana masu informācijas līdzekļos.

Projektā darbojas: Gunita Zariņa, Dr. hist., vadošā pētniece, Dardega Legzdiņa, Mg. hist., krājuma glabātāja, Eduards Plankājs, Mg. hist., krājuma glabātājs.

Projekta rezultāti: LU Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves darbības nodrošināšana