Projekta nosaukums: "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" sagatavošana un izdošana 2021. gadā (1. un 2. nr.)

Projektu īsteno: LU Latvijas vēstures institūts

Projekta vadītājs: Dr.hist., vadošais pētnieks,  LU Latvijas vēstures institūta direktors Gvido Straube

Projekta finansējums: 12 898.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Žurnāls „Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” (dibināts 1936. gadā, atjaunots 1991. gadā) ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt lasītāju zināšanas un izpratni par procesiem un notikumiem, kas norisinājušies kā Latvijas, tā arī pārējo Baltijas valstu teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī par procesiem un notikumiem, kas norisinājušies citviet Eiropā, bet ietekmējuši Baltijas reģiona vēsturiskos procesus.

Žurnāls tiek publicēts gan papīra formātā, gan arī elektroniski. Iepriekšējo gadu izdevumu saturs ir brīvi pieejams Latvijas vēstures institūta vietnē. Līdz ar to žurnālā publicētie jaunākie zinātniskie atklājumi par dažādiem vēstures periodiem un dažādām vēstures nozarēm (arheoloģiju, antropoloģiju, etnoloģiju un citām vēstures palīgdisciplīnām) ir pieejami ne tikai akadēmiskajām aprindām, bet arī plašākai sabiedrībai.

Kopš 2012. gada žurnāls ir iekļauts EBSCO datu bāzē Academi Search Ultimate. Tas ir sekmējis institūta un līdz ar to arī LU bāzes finansējuma pieaugumu. No 2018. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" atbildīgās redaktores pienākumus pildīja Kristīne Ante, kura sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu sagatavoja un iesniedza žurnālu iekļaušanai arī citās starptautiski atzītās datubāzēs. Kopš 2018. gada "Latvijas Vēstures Institūta Žurnālam" tiek piešķirts arī DOI indekss, kas veicina žurnāla publikāciju plašāku starptautisko apriti, atpazīstamību un novērtējumu.

Projekta finansējums paredzēts žurnāla zinātniskā redaktora darba (rakstu ievākšana, recenzēšanas procesa nodrošināšana, redkolēģijas darba organizēšana, žurnāla iekļaušana starptautiskās datubāzēs) apmaksai un žurnāla tehniskai izdošanai, ko nodrošina LU Akadēmiskais apgāds (rediģēšana, korektūras, iespiešana u.c.). Projekta realizētāji LU LVI direktors Gvido Straube un LU Akadēmiskā apgāda direktore Aija Rozenšteine.

Projekta rezultāts:

Nodrošināta vienīgā akadēmiskā vēstures žurnāla, kas aptver visus Latvijas vēstures periodus, izdošana arī pēc tā iekļaušanas starptautiskajās datubāzēs; turpināts darbs pie žurnāla rakstu ārzemju autoru piesaistes un augstas publikāciju kvalitātes uzturēšanas. 2021. gadā izdoti žurnāla „Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” divi numuri.