Projekta nosaukums: Atbalsts Jūdaikas studiju centra LU ilgtermiņa saistību 2021. gadā izpildei

Projektu īsteno: Jūdaikas studiju centrs

Projekta vadītājs: Dr.habil. phys., prof. Ruvins Ferbers, Jūdaikas studiju centra direktors

Projekta finansējums: 5 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts 2021. gadā paredz turpināt īstenot uzsāktos projektus:

  • “International Holocaust Remembrance Alliance”, “Association of Latvian and Estonian Jews in Israel” un “Uniting History” finansētu projektu;
  • “Claims Conference” atbalstītu projektu “Holocaust Studies Course” “Documenting the Holocaust: A Portrait of the Destroyed Jewish Community”;
  • muzeja “Ebreji Latvijā” projektu “The View from Two River Banks: Jewish Life in Jēkabpils and Krustpils (Latvia)” (piešķirts “The Jewish Museum and Tolerance Center” (Krievija) finansiāls atbalsts);
  • muzeja “Ebreji Latvijā” projektu “Jewish Heritage Summer School” (ieguvis “Nordplus” finansējumu).

Turpināt sadarbību:

  • ar ASV Holokausta Memoriālo muzeju. Sadarbības ietvaros plānots izstrādāt un īstenot kopīgu programmu (iesaistot organizāciju “International Tracing Service” Vācija), veltītu padomju karagūstekņu un Austrumu strādnieku (Ostarbeiter) vēstures tematikai.
  • ar prof. Haimu Shakedu (The University of Miami Center for Contemporary Judaic Studies, ASV) un prof. Vladimiru Levinu (The Hebrew University of Jerusalem Center for Jewish Art, Izraēla) projekta ietvaros par globālas Holokausta memoriālo pieminekļu datubāzes izveidi.
  • ar “International Center for University Teaching of Jewish Civilization at the Hebrew University” (Izraēla), izvērtējot iespējas organizēt Izraēlas lektora vieslekcijas LU studentiem un vienu pētniecības praksi pētniekam no Latvijas Jeruzalemes Ebreju Universitātē.
  • ar Dr. Karen Frostig (Austrija) projekta “Lock(er) of Memory memorial project for the victims of the Jungfernhof concentration camp” ietvaros. Projekts paredz caur Holokausta vēstures tēmas izpēti piedāvāt atsevišķiem LU studentiem gūt akadēmisku starptautiskas sadarbības pieredzi ar studentiem no Austrijas, Vācijas un ASV.

Projekta īstenotāji: Dr.habil.phys., prof. Ruvins Ferbers, Dr.habil.hist., prof. Aivars Stranga, Dr.philol. Svetlana Pogodina, Karīna Barkane-Vincāne, Olga Miheloviča, Dr.sc.comm. Didzis Bērziņš.

Projekta rezultāti: Jūdaikas studiju centra (JSC) akadēmiskās darbības saglabāšana un attīstīšana 2021.gadā, vietējas un starptautiskas sadarbības nostiprināšana ar citām Latvijas un ārvalstu izglītības un pētniecības institūcijām, LU akadēmiskās atpazīstamības veicināšana, nodrošināta izglītība jūdaikas jautājumos.