Finanšu ekonomika (studiju ilgums: 4 semestri)

Language of instruction: Latvian

Studiju programma "Finanšu ekonomika" dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū.

Studiju laikā studenti var iziet praksi ne tikai Latvijas, bet arī citu EEZ valstu finanšu institūcijās un uzņēmumos (ir iespēja saņemt stipendiju Erasmus+ prakses programmas ietvaros).

Uzņēmumu stratēģiskā un operatīvā plānošana, valsts budžeta politika un vadība, monetārā politika un ekonomika, lielo datu analīze un prognozējošā modelēšana, komerctiesības, finanšu instrumentu portfeļa vadība un analīze, nodokļu politika un administrēšana, projektu vadīšana un finansēšana, komercbanku vadība, finanšu vadība, finanšu risku analīze, starptautiskās finanses, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u.c.

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas saistīta ar dažādiem finanšu ekonomikas jautājumiem. Prakses vietas var būt valsts iestādes, uzņēmumi un bankas Latvijā vai ārzemēs.

Programmas absolventi ir finanšu ekonomisti un analītiķi, finanšu vadītāji banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, pašnodarbinātās personas vai individuālie komersanti. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā.

2 gadi: nodarbības notiek darbdienu vakaros; izvēles studiju kursi var notikt sestdienās
ES, EEZ, Šveices pilsoņiem un to ģimenes locekļiem; Ilgtermiņa rezidentiem ES – 2400 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2620 € gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 3 budžeta vietas
Profesionālā maģistra grāds finanšu ekonomikā un kvalifikācija "Finanšu analītiķis"

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv