Ekonomika

Language of instruction: Latvian

Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu situāciju gan valstī kopumā, gan atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos.

Ekonomikas maģistra studiju programmas studentiem tiek piedāvāts plašs teorētisko kursu klāsts dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u. c.), studentiem ir iespēja veidot individuālu studiju plānu atbilstoši interesēm, kā arī iespēja tikties ar nozares profesionāļiem un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām.

Studiju laikā iespēja specializēties industriālajā ekonomikā un matemātiskajā ekonomikā.

  • 1. gads: mikroekonomikas analīze, statistiskā analīze, lietišķā ekonometrija, makroekonomikas analīze, finanšu teorija un politika, uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā plānošana, biznesa situāciju analīze, investīciju portfeļa plānošana un vadība, risku teorija, optimizācija ekonomikas teorijā, darba tirgus politika, ekonomikas politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība u.c.;
  • 2. gads: pasaules ekonomikas attīstība, investīciju politika, komercbanku risku analīze, kapitālsabiedrību vērtēšana, starptautiskā uzņēmējdarbības ekonomika un konkurētspējas analīze, valsts struktūrpolitika, sabiedrisko finanšu modeļi, spēļu teorijas modeļi un metodes ekonomikas politikā, maģistra darbs u. c.

Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, piedalīties dažādos pētniecības projektos, veikt patstāvīgus pētījumus, tikties ar dažādu tautsaimniecības nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām, doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 dažādām ārvalstu partneraugstskolām Eiropā, NVS valstīs, kā arī ASV, piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros, forumos un vasaras skolās ārvalstīs.

Ekonomikas maģistra studiju programma ļauj attīstīt uzņēmējspējas, lai dibinātu un vadītu savu uzņēmumu, kā arī ieņemtu dažādus amatus (analītiķi, vadošie speciālisti, konsultanti, pētnieki u. c.) privātos uzņēmumos, valsts kapitālsabiedrībās, pašvaldībās un citās sabiedriskā sektora institūcijās, Latvijas Bankā, komercbankās u.c. finanšu institūcijās, ministrijās un to pakļautības iestādēs, dažādās ES un starptautiskās institūcijās.

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 12 budžeta vietas
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība

Iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034962, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv