Vadības zinības

Language of instruction: Latvian

Maģistra studiju programma nodrošina studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību vadības zinātnē, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, ne tikai saglabātu Latvijas Republikas intelektuālo potenciālu, bet arī veicinātu tā tālāku efektīvu attīstību atbilstoši globalizācijas procesiem pasaulē.

Programma ir unikāla ar to, ka studentiem ir dažādas iespējas specializēties vairākās vadības zinātnes un praktiskās uzņēmējdarbības jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta interesēm. Plašais studiju kursu klāsts ļauj padziļināti apgūt izvēlētās jomas īpatnības un norises mūsdienu mainīgajā vidē.

  • 1. gads: riska analīze un vadīšana, projektu vadīšana, vadības informatīvās sistēmas, līderība organizācijās, starptautiskais mārketings, izvēles specializācijas kursi: uzņēmuma vērtības radīšana, jaunievedumu vadīšana, uzņēmējdarbība un vide, uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze, starptautiskās finanses, makroekonomiskā analīze un politika, izmaksu uzskaite un finansēšana, multimediju tehnoloģija, mārketinga stratēģiskā plānošana, pieprasījuma prognozēšana u. c.;
  • 2. gads: sociālā psiholoģija, izvēles specializācijas kursi: līdzsvarotas attīstības vadīšana, globālo sistēmu analīze un dinamika, daudzdimensiju analīze, valsts un pašvaldību informācijas sistēmas, integrētās mārketinga komunikācijas u. c., maģistra darbs.

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apguvi vairākās vadības zinību jomās. Sasaiste ar konkrētās vadības zinātņu nozares vai uzņēmējdarbības funkcionālās jomas specifiku visvairāk izpaužas izvēles specializācijas kursu klāstā un struktūrā.

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, starptautiskās organizācijās un uzņēmumos, augstskolās, koledžās, bankās, valsts pārvaldes, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņēmumos. Maģistra studiju programma ļauj sasniegt tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē.

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros (18.15–21.30) un sestdienās (8.30–20.05)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 24 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ ekonomikas vai vadībzinātnes nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Iepriekšējās izglītības 3. variants: bakalaura vai maģistra grāds šādās radnieciskās zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Iepriekšējās izglītības 4. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034984, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv