2021. gada 31. maija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Rasma Mozere, Dace Kazāka Toms Rostoks, Nikola Ošniece – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. Atzīt, ka asociētais profesors/-e X, izplatot priekšlaicīgu un neapstiprinātu informāciju par LU x fakultātes x  studiju programmas attīstību medijiem, LU studentiem un absolventiem, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, X Republikas valdībai un starptautiskajai x kopienai, ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.3., 2.4. un 2.5. punktos ietvertos atbildības, lojalitātes, cieņas un koleģialitātes principus. Akadēmiskās brīvības princips neapšaubāmi nosaka LU saimes tiesības brīvi paust savu viedokli diskusijās, tai skaitā diskusijās par izmaiņām studiju programmās, tomēr vienlaikus atbildības, koleģialitātes un lojalitātes principi aicina  paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu akadēmiskajam darbam, koleģiālām attiecībām un LU prestižam. LU saime ir aicināta domstarpības risināt demokrātiskā un koleģiālā veidā LU iekšienē, LU normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
  2. Aicināt asociēto profesoru/-i X, piedaloties turpmākajās diskusijās par LU x fakultātes x studiju programmas attīstību un paužot savu viedokli, ievērot koleģialitātes principu, sekmējot LU saimes locekļu savstarpēju sadarbību kopīgai atbildībai par kvalitatīvu izglītību un zinātnisko darbu, kā arī atbildības principu, īstenojot godprātīgu un taisnīgu LU interešu ievērošanu un aizstāvēšanu.
  3. Aicināt LU x fakultātes vadību, organizējot turpmākās diskusijas par x studiju programmas attīstību un gatavojoties programmas akreditācijai, īpašu uzmanību pievērst procesa demokrātiskai norisei un visu iesaistīto pušu dalībai lēmumu pieņemšanas procesā LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.