2022. gada 7. janvāra un 2022.gada 20. janvāra sēdēs Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) šādā sastāvā – Agnese Osīte, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Dace Raipale, Dace Kazāka Toms Rostoks, Nikola Ošniece - izskatīja LU X fakultātes darbinieka/-ces X 2021. gada 15. decembra iesniegumu (turpmāk - iesniegums), kā arī otru komisijai adresēto LU X fakultātes profesora/-es X 2021.gada 27.decembra iesniegumu, tā kā abi iesniegumi attiecināmi uz to pašu problēmsituāciju, Ētikas komisija nolēma apvienot abu iesniegumu izskatīšanu vienā lietā un sniegt kopīgu lēmumu,

Ētikas komisija nolēma:

1) Atzīt, ka profesora/-es X rīcība pret darbinieku/-ci X ir bijusi neētiska un ir noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 7., 9. un 12. punktos definēto atbildības, cieņas un koleģialitātes principu pārkāpums, profesoram/-ei X necenšoties risināt radušos situāciju savstarpēji ar darbinieku/-ci X un nerespektējot spēkā esošo darba līgumu, bet situācija ir tikusi saasināta, izvēloties konfrontējošus mehānismus, publiskojot saziņu plašākam LU saimes lokam, tai skaitā studentiem.  Atsaucoties uz iepriekš minētajiem Akadēmiskās ētikas kodeksa principiem, kas paredz ‘cieņpilnu komunikāciju personai ar personu, sekmējot LU saimes locekļu savstarpēju sadarbību un saliedētību’, kā arī ‘paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu akadēmiskajam darbam, koleģiālām attiecībām’, Ētikas komisija aicina profesoru/-i X turpmākajā saziņā un komunikācijā izturēties cieņpilni, koleģiāli, respektējot katra LU saimes locekļa darba pienākumus.

2) Atzīt, ka darbinieka/-ces X rīcībā pret profesoru/-i X nav konstatējami LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumi, uzskatot, ka darbinieks/-ce X rīkojies/-usies saskaņā ar darba vadītāja LU X fakultātes dekāna sastādīto un parakstīto amata aprakstu, proti - administrēt fakultātes studiju procesa norisi, plānojot cilvēkresursus, ievērojot docētāju noslodzi, saskaņā ar darba līgumu.

3) Rūpīgi izvērtējot Ētikas komisijai iesniegtos dokumentus un uzklausot iesaistīto pušu viedokļus, Ētikas komisijas locekļi norāda, ka radušās domstarpības pēc būtības ir risināmas LU Darba strīdu komisijā, uz ko Ētikas komisija arī aicina konfliktā iesaistītās puses, lai rastu risinājumu, turpmāk sekmējot LU saimes locekļu savstarpēju cieņpilnu sadarbību kopīgai atbildībai par kvalitatīvu izglītību.