Latvijas Universitāte izsludina grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem  

Latvijas Universitāte izsludina atklātu grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē.

Uz grantu izsludinātajā konkursā var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām; doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir gatavs promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai zinātniskā doktora grāda ieguvei līdz 2022. gada 30. oktobrim pirmajā grantu atlases kārtā vai 2023. gada 30. oktobrim – otrajā grantu atlases kārtā; kā arī doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš piedalās zinātniski pētnieciskajā projektā Universitātē vai sadarbības partnera institūcijā vismaz 30 procentus no pilna darba laika.

Paredzēts, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai sadarbības partneri un pretendēs uz finansiālu atbalstu 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms ir 1000 EUR (ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās garantijas) mēnesī. Granta saņēmējam paredzēts būt nodarbinātam citā Latvijas Universitātes projektā vismaz 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma veidlapu doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu grantu konkursam (1.pielikums);

2. Veidlapu ar promocijas darbā paveiktais un plānotais ar laika grafiku ceturkšņos granta saņemšanas periodā (2.pielikums);

3. Konkursa pieteikuma vērtēšanas veidlapa (3.pielikums);

4. Publikāciju saraksts, norādot datubāzi un pievienojot publikāciju pilna teksta kopijas.

Gadījumā, ja publikācija nav publicēta, bet ir pieņemta publicēšanai, norāda izdevniecību, pievienojot izdevēja apliecinājumu par tās pieņemšanu publicēšanai un pievienojot publikācijas pilna teksta kopiju;

5. Doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta vadīto studentu studiju noslēguma darbu saraksts;

6. Promocijas darba zinātniskā vadītāja parakstīta rekomendācija (var būt elektroniski)  par doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālo docētāju Universitātē.

Grantu konkursa nolikums (.doc) 

Pieteikumu konkursam atbilstoši nolikuma prasībām pretendents iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi: sam822doktorantura@lu.lv.

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi un ir atvērta desmit dienas līdz 2021. gada 11. septembrim. Lēmumu par granta piešķiršanu plānots pieņemt līdz 2021. gada 29. septembrim.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).