SIRM- BĒGĻU UN MIGRANTU SOCIĀLI-EKONOMISKĀ INTEGRĀCIJA

­

Programa: Interreg Europe
Pamatfāze: no 2023. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim (36 mēneši)
Pārraudzības posms: no 2026. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim (12 mēneši)
Noslēguma posms: 2027. gada 1. marts līdz 2027. gada 31. maijs (3 mēneši)

Kopējais budžets: 1,620,908 EUR (no tiem projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)  80% apmērā = 1,296,726.40 EUR)

Projekta mērķis
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot 8 reģionālās attīstības politikas instrumentus migrantu un bēgļu sociāli ekonomiskās integrācijas jomā.

Projekta apraksts
Karadarbība Ukrainā ir vecinājusi masveida bēgļu pieplūdumu Eiropas savienības valstīs. Kopš 2022. gada, Ukrainu pametuši 5,8 miljoni iedzīvotāju, un UNHCR prognozē, ka drīzumā ES dzīvos līdz 7 miljoniem cilvēku no Ukrainas, galvenokārt sievietes un bērni. Ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt starptautisko sadarbību migrācijas politikas saskaņotības jomā.
Projekts veicinās atšķirību samazināšanu starp ES reģioniem, kuri līdz šim ir mazākā mērā saskārušies ar bēgļu problēmām, un starp tiem, kuriem ir vairāku gadu pieredze migrācijas politikas veidošanā. Projekts padarīs šos reģionus un ES par saliedētāku zonu migrantiem, izstrādājot un pilnveidojot politikas instrumentus. Visaptverošā tematiskā pieeja, kas izriet no dalībnieku dažādības, aptvers dažādus bēgļu integrācijas aspektus.

Latvijā projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta ukraiņu kara bēgļu integrācijas stiprināšanu un pilnveidošanu. Kopš 2022. gada februāra Latvija ir uzņēmusi aptuveni 40 tūkstošus ukraiņu. Lai aktīvi palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tika ieviesti dažādi atbalsta pasākumi no valdības, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu puses. Ar projekta palīdzību paredzēts veicināt efektīvāku valsts vai reģionālo politiku bēgļu integrācijai sabiedrībā un darba tirgū, pilnveidojot esošas programmas un iniciatīvas vai izstrādājot jaunas.

Projekta partneri
Šajā projektā piedalās 9 partneri no 8 ES valstīm (Polijas, Īrijas, Nīderlandes, Rumānijas, Slovākijas, Latvijas, Itālijas, Horvātijas). Projekta vadošais partneris ir Žešovas reģionālās attīstības aģentūra, Polija.

Kontakta personas:
Denīze Ponomarjova , LU projektu vadītāja, e-pasts: denize.ponomarjova@lu.lv, tālr. (+371) 28241115
Dāvis Vītols, LU projektu eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tālr. (+371) 26652750
 

Vairāk par projektu:

https://www.interregeurope.eu/sirm
https://www.facebook.com/SIRM.InterregEurope


 

SIRM - SOCIO-ECONOMIC INTEGRATION OF REFUGEES AND MIGRANTS

Programme: Interreg Europe
Core Phase: 01 March 2023 - 28 February 2026 (36 months)
Follow-up phase:  01 March 2026 -  28 February 2027 (12 months)
Closure Phase: 01 March 2027 31 May 2027 (3 months)

Total budget: 1,620,908 EUR. Project SIRM is co-financed by the European Regional Development Fund at a rate of 80% = 1,296,726.40 EUR


Aim of the project
The overall objective of the project is to improve the implementation of 8 regional development policies in the field of socio-economic integration of migrants and refugees.


Summary of the project
Currently, as a result of war in the Ukraine, the mass influx of refugees from the area of armed conflict has increased. In 2022, 5.8 mln inhabitants have left Ukraine and UNHCR forecasts up to 7 million people from UA, mainly women and children, will soon be living in the EU. It is extremely important to strengthen international cooperation on the coherence of migration policy.
The project, through the development and improvement of policy instruments, will contribute to reducing disparities between different EU regions, which so far have faced refugee problems to a lesser extent, and between those that have more years of experience in developing migration policies. The project will make these regions and the EU a more cohesive area for migrants. The comprehensive thematic approach resulting from the diversity of actors will cover different aspects of integration of refugees

Project partners
This project involves nine partners from eight different EU countries (Poland, Ireland, The Netherlands, Romania, Slovakia, Latvia, Italy, Croatia). The leading partner of the project is Rzeszow Regional Development Agency, Poland. 


Contact persons:
Denīze Ponomarjova, UL Project Manager, e-mail: denize.ponomarjova@lu.lv, tel. (+371) 28241115 
Dāvis Vītols, UL Project Expert, e-mail: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750

More information about the project:

https://www.interregeurope.eu/sirm
https://www.facebook.com/SIRM.InterregEurope

03.-04.07.2023 PROJECT PARTNER MEETING IN RZESZOW, POLAND

03.-04.10.2023 SECOND PROJECT PARTNER MEETING AND STUDY VISIT IN SIBENIK, CROATIA