Innovating Communication Targeted to SMEs - InnoCom

Project goal

The project’s overarching goal is to increase SME competitiveness through improvements to 6 local development policies and strategies dealing with SME support. The policy improvements will target removing administrative obstacles relative to access to information, public services, and finance.

Project summary

Administrative barriers can keep SMEs from gaining full benefits of EU funding opportunities intended to help elevate their competitiveness, so city and regional authorities must improve their governance and regulatory framework to reduce barriers, improve messaging and increase the visibility of support and EU funding opportunities. These actions will benefit SMEs and the reputation of institutions delivering the services and support programs. Recent global events (COVID-19, War in Ukraine, etc.) have made it even more crucial to support SMEs’ development and competitiveness.

European cities and regions can respond by making funding more accessible, so businesses can expand or innovate, export within and beyond the single market, undertake energy-saving upgrades, hire from traditionally disadvantaged groups, increase digitalization, etc. Communication of these opportunities must be better targeted, digitally accessible, interactive, equally distributed, and clearly presented, reducing bureaucratic jargon as much as possible.

Building on existing practices and informed by interregional learning, InnoCom will improve local policy instruments to introduce innovative models, digital tools, and services, reduce obstacles, and make other changes for better and more user-friendly interaction with businesses. In follow-up, it will monitor the expected outcome: SMEs empowered to raise their game through access to public services, and other support.

Partners from a balanced mix of regions and cities in Italy, Romania, France, Latvia, Slovenia, and Ireland will work together with the University of Latvia (Advisory partner) to identify weaknesses, seek solutions, and exchange good practices and ideas through the interregional learning process.

Stakeholders will have an active role providing feedback, co-designing, and participating in interregional learning. The expected results are 6 improved regional policies, reduced barriers, and increased visibility of EU funding.

Partners

The project involves a total of 8 partners from 6 countries/regions: Lead Partner Sviluppumbria (IT), Advisory Partner University of Latvia (LV), Project Partner Bucharest Ilfov Regional Development Agency (RO), Project Partner Municipality of Ivančna Gorica (SI), Project Partner Hauts de France Regional Council (FR), Project Partner Carlow County Council (IE), Project Partner Zemgale Planning Region (LV), Associated Policy Authority UmbriaRegion (IT).

Project duration

March 2023 – February 2027

Funding

The project is co-financed by the European Regional Development Fund. Total funding of the project: 1,511,394 EUR (European Regional Development Fund 1,209,115.20 EUR and funds invested by partners 302,278.80 EUR).

Overall objective

The project’s overarching goal is to increase SME competitiveness through improvements to 6 local development policies and strategies dealing with SME support. The policy improvements will target removing administrative obstacles relative to access to information, public services and finance.

Project objectives

  • Improve the definition and the application of the policy instruments addressing the urban dimension and its cultural heritage, pressing them towards a better understanding of the complexity of the urban phenomena and a stronger use of the innovative technologies;
  • Keep the concepts of sustainability and participatory processes at the centre of urban policies;
  • Improve the destinations of public funds and their management;
  • Improve the vision of cities and towns and their historical heritage not only as a factor of tourism attraction, but also as a cultural and identity attractor for the citizens themselves, who live there.


More information:

Homepage: https://interregeurope.eu/innocom

Short video introduction: https://www.youtube.com/watch?v=LpdUrTD4X4Y

TwitterFacebookLinkedin

For other information about the project contact: Endija Latvena, LU ESASAC, endija.latvena@lu.lv 

 

During the study visit in Latvia 09.07.2023. important study materials were made. Please, find the information below.

While at the project meeting, a workshop organized by LU ESASAC took place. Please, find a shortened version of the event in the video: InnoCom workshop video

Also, at the workshop, important learning materials were presented:

Design thinking toolkit,

Methodological material

Co-Creation: Development of the concept and its practical application

 

 


Inovatīva komunikācija saziņai ar uzņēmumiem - InnoCom

INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projekts

Informācija par projektu:

Sarežģītas un ilgstošas birokrātiskajas procedūras var būt šķērslis daudzu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstībai, liedzot pilnībā izmantot ES un cita publiskā finansējuma sniegtās iespējas, tāpēc projekta “Inovatīva komunikācija saziņai ar uzņēmumiem” jeb “InnoCom” mērķis ir šo procesu vienkāršošana.

Lai veicinātu pārmaiņas, pilsētu un reģionālajām pašvaldībām būtu jāuzlabo pārvaldība un tiesiskais regulējums, padarot savstarpējo komunikāciju starp MVU un iestādēm mazāk birokrātisku un lietotājam draudzīgāku, kas savukārt palielinātu iespēju uzņēmumiem tikt pie dažāda veida ES finansējuma. Pārmaiņu veicināšana valstiskā un pašvaldību līmenī uzlabos arī to atbildīgo iestāžu reputāciju, kuras sniedz MVU pakalpojumus un atbalsta programmas. Nesenie globālie notikumi (COVID-19 pandēmija, karš Ukrainā u.c.) uzskatāmi norāda uz valsts un pašvaldību svarīgo lomu MVU konkurētspējas attīstības veicināšanā.

Eiropas valstīm, pilsētām un reģioniem var reaģēt, padarot finansējumu pieejamāku MVU, lai uzņēmumi varētu paplašināties; ieviest inovācijas; eksportēt vienotajā ES tirgū un ārpus tā; veikt energoefektivitātes pasākumus; radīt darba vietas sociāli nelabvēlīgos apstākļos esošām sabiedrības grupām; veicināt digitalizāciju utt. Tādēļ komunikācijai un informācijas sniegšanai par šīm iespējām jābūt mērķtiecīgākai, digitāli pieejamākai, interaktīvai, vienlīdz izplatītai un skaidri izklāstītai, pēc iespējas samazinot birokrātisko terminoloģiju.

InnoCom projektā ir ieplānoti pieredzes apmaiņas braucieni starp partneru valstīm un, izzinot uzņēmumu labās prakses, tiks pilnveidoti partneru politikas instrumenti, lai tālāk tiktu strādāts pie uzlabojumiem saziņai starp dažādām iestādēm un MVU, kā arī tiktu mazināti administratīvie šķēršļi.

Projekta partneri no Itālijas, Rumānijas, Francijas, Latvijas, Slovēnijas un Īrijas reģioniem un pilsētām sadarbībā ar projekta padomdevēja partneri - Latvijas Universitāti, aktīvi strādās, lai meklētu inovatīvus risinājumus, apmainītos ar labo praksi un idejām InnoCom projekta starpreģionālajā sadarbības un pieredzes apmaiņas procesā.

 

Partneri:

Projektā piedalās 8 partneri no 6 valstīm/reģioniem (Itālija, Latvija, Rumānija, Slovēnija, Francija un Īrija) un tā vadošais partneris ir Itālijas Umbrijas reģionālā aģentūra – Sviluppumbria.

Projekta īstenošanas periods:

Pirmā fāze: 01.03.2023. – 31.08.2024.

Otrā fāze: 01.09.2024. – 28.02.2026.

Finansējums:

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta kopējais finansējums - 1.511.394 EUR (Eiropas Reģionālās attīstības fonds €1,209,115.20 Partneru ieguldītie līdzekļi €302,278.80)

Projekta mērķis: 

Projekta galvenais mērķis ir palielināt MVU konkurētspēju, uzlabojot sešas vietējās attīstības politikas un stratēģijas. Politikas uzlabojumu mērķis ir novērst administratīvos šķēršļus attiecībā uz uzņēmēju - piekļuvi informācijai, sabiedriskajiem pakalpojumiem un finansēm.

Projekta uzdevumi:

  • Uzlabot partneru reģionu politikas instrumentu piemērošanu, kas saistīti ar pilsētas urbānajām dimensijām un kultūras mantojumu, lai veicinātu labāku izpratni par pilsētpolitikas fenomenu un virzītu uz  biežāku inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu.
  • Saglabāt ilgtspējas un līdzdalības procesu jēdzienus pilsētpolitikas centrā.
  • Uzlabot publisko līdzekļu izmantošanas mērķus un to pārvaldību.
  • Uzlabot pilsētu redzējumu un to vēsturisko mantojumu ne tikai kā tūrisma piesaistes faktoru, bet arī kā kultūras un identitātes atspiguļotāju pašiem iedzīvotājiem.

 

Papildus informācija:

Mājas lapa:  https://interregeurope.eu/innocom

Īss, iepazīšanās video materiāls par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=LpdUrTD4X4Y

Twitter

Facebook

Linkedin

Ar jautājumiem par projektu vērsties pie: Endija Latvena, LU ESASAC, endija.latvena@lu.lv

 

Studiju vizītes laikā Latvijā 09.07.2023. tika izveidoti un pilnveidoti vairāki mācību materiāli projekta vajadzībām.

Vizītes ietvaros notika LU ESASAC veidota darbnīca uz kuras atskatu,video, var iepazīties šeit:

InnoCom workshop video

Tāpat darbnīcas ietvaros tika apzināti būtiski izziņas/mācību materiāli:

Design thinking toolkit

Methodological material

Co-Creation: Development of the concept and its practical application

­

InnoCom introduction video