Rural Youth Future - Improving the role of youth policies for rural sustainable development


Programme: Interreg Europe
Core Phase: 01 March 2023 - 28 February 2026 (36 months)
Follow-up phase:  01 March 2026 -  28 February 2027 
Closure Phase: 01 March 2027 31 May 2027 (3 months)

About RuralYouthFuture

The COVID19 crisis has had a significant impact on the employment opportunities of young people. The increase of unemployment rates from 2020 has been more significant for young people than for other age groups. In addition, the COVID-19 pandemic has opened up several challenges - the new forms of job which are based on digital tools, generating an increasing demand for a new set of skills and competences. This new scenario represents a major challenge in increasingly depopulated and ageing rural areas, where young people are at a disadvantage in terms of vocational training, digital skills and employment opportunities.

RuralYouthFuture aims to improve the effectiveness of youth employment policies for sustainable rural development. Six policy instruments will be addressed, at municipal, regional and national level, to face a common challenge: responding to the needs of young people in their rural territories, by reducing the inequalities with urban peers and fighting aging and growing depopulation. Different approaches will be shared through interregional experience exchange activities to develop common solutions. The partnership composed by public authorities, public bodies and non-profit organizations from 7 countries (ES, BG, SI, LV, PT, EE and BE) represents a wide range of realities.

Partners 

Lead partner -  LP01 GALICIA EUROPE FOUNDATION (Xunta de Galicia, Spain)

PP02 - General Directorate of Youth, Participation and Volunteer (Spain)
PP03 - Association Centre for Sustainability and Economic Growth (Bulgaria)
PP04 - Municipality of Peshtera (Bulgaria)
PP05 - Smart House, Institution For Research And Sustainable Development Martjanci (Slovenia)
PP06 - University of Latvia 
PP07 - Portuguese Institute of Sports and Youth, IP (Portugal)
PP08 - Association of Municipalities of Tartu County (Estonia)
Advisory partner - KMOP – POLICY CENTER ASBL (Belgium)

Associated policy authorities 

  • Department of Finance, REGIONAL GOVERNMENT OF GALICIA 
  • Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia

More about RuralYouthFuture:

Contact person:
Denize Ponomarjova, UL Project Manager
E-mail: denize.ponomarjova@lu.lv
Phone: (+371) 28241115

Jaunatnes politikas nozīmes uzlabošana lauku ilgtspējīgai attīstībai

Par projektu RuralYouthFuture

Kopš 2023. gada marta Latvijas Universitāte ir iesaistījusies Interreg Europe programmas projektā "Jaunatnes politikas nozīmes uzlabošana ilgtspējīgai lauku attīstībai".

Covid-19 pandēmijas krīze būtiski ietekmējusi jauniešu ikdienas dzīvi. Kopš 2020. gada jauniešu bezdarba līmeņa pieaugums ir bijis ievērojami lielāks salīdzinājumā ar citām vecuma grupām. Turklāt pandēmija radīja dažādus izaicinājumus, tostarp jaunu darba formu attīstību, kas balstās uz digitāliem rīkiem, radot pieaugošu pieprasījumu pēc jaunām prasmēm un kompetencēm.

Līdz ar to projekta galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešu izglītošanos un nodarbinātību, īpaši fokusējoties uz to jauniešu vajadzībām, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lauku rajonos, pilnveidojot esošo politiku un attīstot jaunas iniciatīvas aktuālo problēmu risināšanai. 

Projekta partnerību veido vietējās varas iestādes, publiskās iestādes un bezpeļņas organizācijas no 7 valstīm (ES, BG, SI, LV, PT, EE un BE), kas atspoguļo visdažādākas realitātes attiecībā uz jauniešu nodarbinātību, prasmju apguves iespējām un lauku reģionu attīstību. RuralYouthFuture ietvaros tiks organizēti starpreģionu un starpvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izstrādātu potenciālus risinājumus.

Partneri

Vadošais partneris - LP 01 “Galicia Europa” fonds (Spānija)

PP02 - Jaunatnes, līdzdalības un brīvprātīgā darba ģenerāldirektorāts, Galīcijas reģionālā valdība (Spānija) 
PP03 - Ilgtspējīgas un ekonomiskās attīstības asociācijas centrs (Bulgārija) 
PP04 - Pešteras pašvaldība (Bulgārija) 
PP05 - “Viedā māja” (Smart House) - pētniecības un ilgtspējīgas attīstības institūcija Martjancī (Slovēnija)
PP06 - Latvijas Universitāte (Latvija)
PP07 - Portugāles Sporta un jaunatnes institūts, IP (Portugāle)
PP08 - Tartu apriņķa pašvaldību apvienība (Igaunija)
Padomdevēja partneris - AP09 - KMOP – Politikas veidošanas centrs ASBL (Beļģija)

Asociētie partneri - politikas veidotāji

  • Galīcijas Reģionālās valdības Finanšu departaments, ES
  • LR Izglītības un zinātnes ministrija, LV

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti

- Partneru ziņojumi (State-of-the-Art Individual Reports)

- Laba prakšu datu bāze

- 6 Studiju vizītes partneru valstīs – labo prakšu izvērtēšana, pieredzes apmaiņa

- P2P (Partner-to-Partner) tiešsaistes pasākumi – lai apmainītos ar pētījumu rezultātiem, labām praksēm, iedziļinoties to saturā, reģionu aktualitātēm, u.c.

- Ceļa karte (kartēšana) projekta rezultātu sasniegšanai

- Īss politikas apraksts (Policy Brief) -  jaunatnes nodarbinātības politikas pilnveidošanai

Vairāk par RuralYouthFuture:

Kontakpersona:
Denize Ponomarjova, LU ESASAC projektu vadītāja,
E-mail: denize.ponomarjova@lu.lv
Phone: (+371) 28241115

 

RuralYouthFuture - intro video

NEWS - ZIŅAS

3.-4.10.2023 PROJECT STUDY VISIT IN LATVIA

RuralYouthFuture Poster